ZK-SN Złącza kablowe SN w obudowie betonowej z rozdzielnicą w izolacji gazu SF6

Złącze kablowe w obudowie betonowej z obsługą zewnętrzną typu ZK-SN przeznaczone jest do ustawienia wolnostojącego i przystosowane do współpracy z siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia o układzie pierścieniowym lub promieniowym.

Obudowa złącza składa się z dwóch monolitycznych, prefabrykowanych elementów żelbetowych, wykonanych w klasie C30/37 – bryły głównej (połączenie płyty posadzkowej oraz ścian bocznych w jednym procesie technologicznym) oraz dachu. Gwarantuje to nie tylko wieloletnią, bezawaryjną pracę złącza bez konieczności wykonywania prac konserwacyjnych, ale przede wszystkich zapewnia bezpieczeństwo w razie wystąpienia awarii (potwierdzona badaniami typu odporność na działanie łuku wewnętrznego na poziomie 20 kA/1s).
Duża pojemność termiczna obudów betonowych, zapewnia stabilne warunki temperaturowe wewnątrz obudowy oraz minimalizuje wytrącanie się skroplin na wewnętrznych ścianach. Lokalna obsługa wszystkich urządzeń odbywa się z zewnątrz po uprzednim otwarciu metalowych, dwupłaszczowych drzwi, zabezpieczonych antykorozyjnie i pomalowanych metodą proszkową. Część fundamentowa złącza stanowi integralny fragment bryły głównej. Posiada szczelne przepusty, zainstalowane na etapie prefabrykacji złącza, w ilości umożliwiającej podłączenie wszystkich kabli SN w pełnym zakresie przekroju żył roboczych od 25 – 300 mm2. Dodatkowo złącze posiada otwory technologiczne do wprowadzenia przewodów teletechnicznych oraz instalacji uziemiającej. 
Centralnym elementem złącza jest rozdzielnica SN w izolacji SF6 typu TPM umieszczona wewnątrz obudowy, której obsługa odbywa się z zewnątrz po uprzednim otwarciu metalowych drzwi. Część fundamentowa w złączu jest betonowa z otworami technologicznymi na wprowadzenie kabli (umieszczonymi pod rozdzielnicą SN).
Do rozdzielnicy można przyłączać głowice wszystkich wiodących producentów (CELLPACK, Euromold, Raychem, itp.).

Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

Gabaryty złącz ZK-SN oraz możliwe zastosowane układy rozdzielnicy SN
Długość* [mm] 1500 1800 2400 3000 3200 3500
Szerokość [mm] 1100 1160 / 1300 / 1500 1300 / 1500 / 1650
Wysokość [mm]
- bryły głównej bez dachu
2350 2350 / 2850 2450 / 2850
- bryły głównej z dachem
2450 2450 / 2950 2550 / 2950
- od powierzchni gruntu z dachem
1800 1800 / 2300 1900 / 2300
Powierzchnia użytkowa m2 1,35 1,65 2,18 - 2,93 3,16 - 4,15 3,38 - 4,44 3,72 - 4,88
Masa całkowita [kg] 2900 3400 / 4100 5000 - 6500 6300 - 7900 6500 - 8300 7000 - 8800
Masa bryły głównej z urządzeniami [kg] 2400 2800 / 3500 4150 - 5400 5100 - 6400 5250 - 6750 5650 - 7100
Masa dachu [kg] 500 600 850 - 1100 1200 - 1500 1250 - 1550 1350 - 1700
Rozdzielnica SN***, maksymalna ilość pól liniowych (inne konfiguracje pól, możliwe po konsultacji z producentem)
- układ bez TPW 3 4 5 7 8 9
- układ z TPW - 3 4 5 6 7
Parametry złącza ZK-SN** (jako wartości maksymalne)
Moc transformatora potrzeb własnych TPW (zasilania układów telesterowania) 2,5 kVA (większa moc - po konsultacji z producentem)
Częstotliwość znamionowa 50 / 60 Hz
Stopień ochrony IP 43
Odporność mechaniczna obudowy IK10 (20J)
Klasyfikacja odporności na łuk wwnętrzny IAC-AB-20 kA-1s
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany / szczytowy obwodów uziemiających 20 kA (1s) / 50 kA
Parametry rozdzielnicy SN** (jako wartości maksymalne)
Napięcie znamionowe 24 (25) kV
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej (1 min) 50/60 kV
Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50 µs) 125/145 kV
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych 630 A
Prąd znamionowy ciągły pól z rozłącznikami i wyłącznikami 630 A
Prąd znamionowy ciągły pól z rozłącznikami z bezpiecznikami 250 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 20 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 50 kA

Uwaga!

* Wymiary dotyczą bryły głównej złącza, obrys dachu jest większy od obrysu bryły o 100 mm z każdej strony.

** Parametry techniczne podano jako maksymalne, zależne będą od konfiguracji złącz oraz zastosowanych urządzeń.

*** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu.

Rozmieszczenie urządzeń - opcje bez TPW**

Złącze kablowe ZK-SN - wariant bez TPW
1 Ściany, grubość 60 mm - długość 1500 i 1800 mm
Ściany, grubość 90 mm - długość 2400, 3000, 3200 i 3500 mm
2 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi bez odporności p.poż. IP 23D - standard
3 Rozdzielnica SN
ZK-SN (1,5x1,1)/3
ZK-SN (1,5x1,1)/3
Rozdzielnica SN typu TPM układ LLL
Rozdzielnica SN typu TPM układ LLL
ZK-SN (1,8x1,1)/4
ZK-SN (1,8x1,1)/4
Rozdzielnica SN typu TPM układ LLLL
Rozdzielnica SN typu TPM układ LLLL
ZK-SN (2,4x1,16)/5
ZK-SN (2,4x1,16)/5
Rozdzielnica SN typu TPM układ LLLLL
Rozdzielnica SN typu TPM układ LLLLL

Uwaga!

Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje złącz i rozdzielnic SN.

* Szczegółowy dobór rozdzielnic SN i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. Możliwość instalowania innych typów i konfiguracji rozdzielnic, każdorazowo należy konsultować z producentem złącz.

** TPW - transformat potrzeb własnych służący do zasilania układów zdalnego sterowania i monitoringu.

Rozmieszczenie urządzeń - przykładowe rozwiązania opcji z TPW**

Złącza kablowe ZK-SN pełnią w systemie elektroenergetycznym nie tylko funkcje rozdzielcze. Wyposażone w nowoczesne, małogabarytowe rozdzielnice SN z układami zdalnego monitoringu, sterowania, sensory prądowe i napięciowe oraz współpracujące z nimi sygnalizatory zwarć, umożliwiają wyizolowanie uszkodzonych odcinków sieci oraz skrócenie czasu przerw w dostawach energii do odbiorców. Niewątpliwie wpływa to na jakość świadczonych przez spółki dystrybucyjne, co wprost przekłada się na zadowolenie użytkowników.
Aby taka funkcjonalność była możliwa, konieczne jest wyposażenie złącza w układ potrzeb własnych, zasilany z niezależnego transformatora potrzeb własnych (TPW) umieszczonego w łukoochronnej obudowie (potwierdzone badaniami typu - odporność na działanie łuku wewnętrznego 16 kA/1s). Transformator podłączony jest do rozdzielnicy SN poprzez system głowic sprzęgających w jednym z pól liniowych lub dedykowane niezależne pole rozdzielnicy. Opcjonalnie połączenie może być wykonane, jako bezpośrednie do szyn głównych rozdzielnicy SN. Rozwiązanie to dedykowane jest do systemu Smart Grid, oraz idealnie wpisuje się w trendy rynkowe rozwoju oraz modernizacji sieci elektroenergetycznych.

Złącze kablowe ZK-SN - wariant z TPW
1 Ściany, grubość 60 mm, dla długości 1500 i 1800 mm
Ściany, grubość 90 mm, dla długości 2400, 3000, 3200 i 3500 mm
2 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi bez odporności p.poż. IP 43 - standard
3 Rozdzielnica SN
4 TPW - szafa transformatora potrzeb własnych
5 Szafa AMI / Smart Grid / Telemechanika / RPW
6 Wydmuch gazów
7 Maszt antenowy do systemach GSM i TETRA
ZK-SN (1,8x1,1)/3-tpw
ZK-SN (1,8x1,1)/3-tpw
Rozdzielnica SN typu TPM układ LLL
ZK-SN (2,4x1,16)/4-tpw
ZK-SN (2,4x1,16)/4-tpw
Rozdzielnica SN typu TPM układ WLLL
ZK-SN (3x1,3)/5-tpw
ZK-SN (3x1,3)/5-tpw
ZK-SN (3x1,3)/7 (Wariant bez TPW)
ZK-SN (3x1,3)/7 (Wariant bez TPW)
Rozdzielnica SN typu TPM układ TLLLL
ZK-SN (3,2*x1,5)/6-tpw
ZK-SN (3,2*x1,5)/6-tpw
ZK-SN (3,2*x1,5)/8 (Wariant bez TPW)
ZK-SN (3,2*x1,5)/8 (Wariant bez TPW)
Rozdzielnica SN typu TPM układ WLLLLL
ZK-SN (3,5*x1,65)/7-tpw
ZK-SN (3,5*x1,65)/7-tpw
ZK-SN (3,5*x1,65)/9
ZK-SN (3,5*x1,65)/9
Rozdzielnica SN typu TPM układ LLLLLLL

Uwaga!

Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje złącz i rozdzielnic SN.

* Szczegółowy dobór rozdzielnic SN i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. Możliwość instalowania innych typów i konfiguracji rozdzielnic, każdorazowo należy konsultować z producentem złącz.

** TPW - transformat potrzeb własnych służący do zasilania układów zdalnego sterowania i monitoringu. Szafa TPW w wykonaniu łukochronnym.

*** RPW - rozdzielnica potrzeb własnych.

**** Ze względu na montaż TPW, układu zasilania potrzeb własnych, szaf telemechaniki, sygnalizatorów zwarć itp., wysokość złącz kablowych przystosowanych do Smart Grid jest większa od standardowych i wynosi 2850 mm.

Wariant z pomiarem i TPW

Głównym elementem wyposażenia złącza w wariancie z pomiarem i TPW jest rozdzielnica SN w izolacji SF6 typu TPM z zabudowanym polem pomiarowym oraz rozliczeniowym układem pomiarowym (niezależny dostęp z zewnątrz). Rozwiązanie takie daje nowe możliwości konfiguracji sieci SN, jak również budowy stacji abonenckich, do których swobodny dostęp może być utrudniony lub wręcz niemożliwy (prawo własności działki, jedynie zdalny monitoring obiektów, czy obiekty strategiczne). Umożliwia spółkom dystrybucyjnym i rozliczeniowym pełną kontrolę nad układem pomiarowych, podnosząc jakość świadczonych przez nie usług oraz zadowolenie użytkowników.

Złącze kablowe ZK-SN - wariant z pomiarem i TPW
1 Grubość ścian 90 mm - standard
2a Drzwi przedziału rozdzielnicy SN, pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi, bez odporności p.poż. IP 43 - standard
2b Drzwi tablicy pomiarowej, pełne bez odporności p.poż. IP 43 - standard
3 Rozdzielnica SN
4 TPW - szafa transformatora potrzeb własnych
5 Szafa AMI / Smart Grid / Telemechanika / RPW
6 Wydmuch gazów
7 Tablica pomiarowa
Rozmieszczenie urządzeń - przykładowe rozwiązania ZK-SN (3,0x1,5)/4-tpw_p
ZK-SN (3,0x1,5)/4-tpw_p
Wysokość bryły głównej złącza [mm] 2850
Powierzchnia użytkowa [m2] 3,72
Masa całkowita z dachem [kg] 6500
Schemat elektryczny
Rozdzielnica SN typu TPM układ LL+M+T