Rozdzielnica Rotoblok

Nowoczesne, wnętrzowe rozdzielnice średniego napięcia typu ROTOBLOK, przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, przy znamionowym napięciu do 24 kV, w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej. Rozdzielnice są konfigurowane z pojedynczych typowych pól o zróżnicowanym wyposażeniu. Zamieszczone w niniejszym opracowaniu informacje i dane techniczne umożliwiają projektantowi zestawienie rozdzielnicy z typowych pól.

W przypadku potrzeby zastosowania pól o wyposażeniu nie ujętym w tym opracowaniu lub o zmienionych wymiarach, należy zakres wyposażenia uzgodnić z producentem.

Charakterystyka

Rozdzielnia typu Rotoblok jest dwuprzedziałową rozdzielnicą wnętrzową, w osłonie metalowej, wykonanej z blachy ocynkowanej - zapewniającej ekwipotencjalizację, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Rozdzielnica jest wyposażona w nowoczesną aparaturę łączeniową w izolacji powietrznej. Posiada wydzielone przedziały: szyn zbiorczych i kablowy, a wykonanie łukoochronne zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi.

Pola rozdzielcze posiadają następujące właściwości:

 • małe wymiary zewnętrzne w stosunku do napięcia znamionowego, określonego poziomu izolacji, prądów znamionowych szyn zbiorczych i prądów zwarciowych,
 • dwuprzedziałowa konstrukcja pól zapewniająca oddzielenie głównego toru szynowego od części wykorzystywanej do podłączenia kabli zasilających,
 • wysoka niezawodność pracy,
 • długi okres pracy, bez kłopotliwych zabiegów konserwacyjnych,
 • wysoka odporność na korozję, konstrukcja rozdzielnicy wykonana jest z blachy pokrytej antykorozyjnie ocynkiem,
 • uniwersalność w realizowaniu różnych układów rozdzielnic przy uwzględnieniu dowolnej ilości pól,
 • zastosowanie nowoczesnej, niezawodnej aparatury łączeniowej jak rozłączniki i odłączniki typu GTR (ZPUE), wyłączniki typu VB-4S (ZPUE) lub wyłączniki innych producentów,
 • przystosowana do zainstalowania nowoczesnej aparatury zabezpieczeniowo-sterowniczej,
 • możliwość przyściennego ustawienia rozdzielnicy co pozwala na oszczędne wykorzystanie pomieszczenia rozdzielczego, co jest szczególnie ważne przy modernizacjach i rozbudowach istniejących rozdzielni,
 • łatwy i szybki dostęp do urządzeń rozdzielnicy dla nadzoru i konserwacji,
 • prosta obsługa.

System zabezpieczeń i blokad

System blokad uniemożliwia błędne czynności łączeniowe oraz otwarcie drzwi pola rozdzielczego przed wyłączeniem napięcia i zamknięciem uziemnika.
Otwarcie uziemnika jest możliwe tylko przy zamkniętych drzwiach pola (lub po świadomym zwolnieniu blokady specjalnym kluczem, dostarczanym razem z rozdzielnicą - np. w celu dokonania próby napięciowej na kablu).
Każde pola liniowe i wyłącznikowe standardowo wyposażone są w pojemnościowe dzielniki napięcia na każdej fazie, oraz sygnalizator napięcia. Takie rozwiązanie ułatwia sprawdzenie braku napięcia na kablu i bezpieczne uzgodnienie faz, przy pomocy uzgadniacza faz.
Na życzenie klienta jest możliwe wyposażenie w pojemnościowe dzielniki napięcia pól, które nie posiadają ich w standardzie.

Wysokie bezpieczeństwo obsługi osiągnięte przez:

 • wykonanie łukoochronne - odporność na skutki zwarć wewnętrznych,
 • specjalnie wzmocniona konstrukcja pól (osłony, zamki, zawiasy),
 • blokady mechaniczne zapobiegające błędnym czynnościom łączeniowym oraz uniemożliwiające dotknięcie urządzeń będących pod napięciem,
 • dostęp do urządzeń i obwodów sterowniczych odbywa się z wyeliminowaniem możliwości dotknięcia części obwodów głównych,
 • zastosowanie układów kontrolnych, sygnalizacyjnych, mechanicznych i elektrycznych wskaźników położenia i wzierników,
 • sygnalizację optyczną stanu styków odłącznika, rozłącznika i uziemnika oraz wprowadzenie wzierników do ich kontroli,
 • możliwość wyłączenia rozłącznika bez użycia klucza manewrowego (opcjonalnie - GTR 2, GTR 2V),
 • zastosowanie rozłączników i odłączników tworzących widoczną podwójną przerwę,
 • wymuszenie kolejności czynności łączeniowych.

Podstawowe dane techniczne

Zgodność z normami:

Rozdzielnica typu Rotoblok spełnia wymagania poniższych norm:

 • PN-EN62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć1: Postanowienia wspólne”,
 • PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
 • PN-EN 62271-100 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
 • PN-EN 62271-102 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
 • PN-EN 62271-103 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
 • PN-EN 62271-105 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 105: Zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego”.

Rozdzielnica posiada certyfikat Instytutu Elektrotechniki.

Dane elektryczne:
  Rotoblok 17,5kV Rotoblok 24
Napięcie nominalne sieci 15 kV 20 kV
Najwyższe napięcie urządzeń 17,5 kV 24 kV
Częstotliwość znamionowa / Liczba faz 50 Hz / 3
Znamionowe wytrzymywalne napięcie krótkotrwałe częstotliwości sieciowej 55 kV / 63 kV 50 kV / 60 kV
Znamionowe wytrzymywalne napięcie udarowe piorunowe 1,2/50 µs 95 kV / 110 kV 125 kV / 145 kV
Prąd znamionowy ciągły 630 A / 1250 A 630 A - 1250 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 16 kA (1s) 16 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA 40 kA
Klasa odporności na wewnętrzne zwarcie łukowe IAC AF do 16 kA (1s)
Stopień ochrony IP4X
Warunki eksploatacyjne:
Temperatura otoczenia  
- szczytowa krótkotrwała
+ 40°C
- najwyższa średnia w ciągu doby
+ 35°C
- najwyższa średnia roczna
+ 20°C
- najniższa długotrwała
- 25°C1)
Wilgotność względna powietrza  
- najwyższa średnia w ciągu doby
95%
- najwyższa średnia w ciągu miesiąca
90%
- najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu doby
2,2 kPa
- najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu miesiąca
1,8 kPa
Atmosfera w miejscu zainstalowania brak znaczących zanieczyszczeń solą, parami, pyłami,
dymem, gazami palnymi lub powodującymi korozję
oraz brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia
Wysokość zainstalowania do 1000 m n.p.m.2)
Drgania wibracje, spowodowane przyczynami zewnętrznymi
lub trzęsieniami ziemi pomijalne

Uwaga:
*1) Pod warunkiem, że producent aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczeniowej nie określił inaczej.
*2) Jeśli wysokość zainstalowania rozdzielnicy jest większa niż 1000 m.n.p.m. poziom izolacji rozdzielnicy powinien zostać skorygowany wskaźnikiem zgodnym z wytycznymi punktu 2.2.1 normy PN-EN62271-1.

Moce transformatorów jakie mogą być załączane i wyłączane rozłącznikami GTR 2V w zależności od napięć po stronie SN:
Napięcie nominalne sieci Prąd znamionowy Max. moc transformatora
6 kV 60,6 A 630 kVA
10 kV 57,7 A 1000 kVA
15 kV 48,1 A 1250 kVA
20 kV 46,2 A 1600 kVA

W przypadku transformatorów o większych mocach prosimy o kontakt z producentem.
W rozdzielnicy typu Rotoblok stosuje się typowe wkładki bezpiecznikowe wg normy IEC 282-1, DIN 43625 z zabezpieczeniem termicznym.

Budowa pól rozdzielnicy typu Rotoblok

Konstrukcja każdego pola składa się z elementów wykonanych z blachy ocynkowanej i skręconych lub nitowanych ze sobą. Budowa każdego pola zapewnia możliwość łatwego ich montażu w dowolne zestawy rozdzielnic, a także szybkiego demontażu (np. w celu wniesienia pojedynczych celek do stacji) i dowolnego przekonfigurowania. Każde pole może być wykonane w większej szerokości niż jego standardowy wymiar. Znajduje to zastosowanie np. przy wymianie starych wielkogabarytowych rozdzielnic (np. RUe, M20) na rozdzielnicę Rotoblok gdzie mogą wystąpić trudności z przesunięciem starych kabli do innego miejsca mocowania.

Każde pole jest dwuprzedziałowe, tzn. rama, oraz główny wał rozłącznika tworzą mechaniczną i elektryczną przegrodę pomiędzy dolną częścią rozdzielnicy a głównym torem szynowym. Po otwarciu drzwi pola nie ma możliwości dotknięcia głównego toru szynowego. Każde pole wyposażone jest w uziemnik dolny (w polu transformatorowym umieszczony jest on pod podstawami bezpiecznikowymi).

Każde pole posiada system blokad mechanicznych, który spełnia dwa podstawowe zadania:

 • uniemożliwia otwarcie drzwi któregokolwiek z przedziałów przed wyłączeniem w nim napięcia i zamknięciem uziemnika, uniemożliwia tym samym przypadkowe dostanie się człowieka pod napięcie,
 • wymusza właściwą kolejność czynności łączeniowych.

Zastosowane w polach pojemnościowe dzielniki napięcia umożliwiają sprawdzenie braku napięcia oraz „fazowanie” od frontu pola, w sposób bezpieczny, tzn. dwubiegunowym wskaźnikiem nN, bez potrzeby otwierania drzwi pola. Dodatkowo wzierniki w drzwiach umożliwiają obserwację każdego elementu w polu, tzn. przerwy w obwodach, stan przekładników, komór, połączeń itp.

W górnej części pola wyłącznikowego zamontowany jest przedział obwodów pomocniczych w której znajdują się pomocnicze elementy pola, takie jak listwy zaciskowe, przekaźniki, akumulatory, dodatkowe (lub podstawowe) moduły zabezpieczeń itp.

Aparaty łączeniowe

Podstawowymi aparatami w w/w polach są:

 • rozłączniki typu GTR1, GTR 2, GTR 2V (ZPUE)
 • odłączniki typu GTR 4, GTR 4W (ZPUE)
 • wyłączniki widących producentów
Widok rozłącznika GTR 1 w pozycji „załącz”
Rotoblok - Widok rozłącznika GTR 1 w pozycji „załącz”

1 - ocynkowana stalowa rama
2,3 - izolatory żywiczne
4 - styki stałe
5 - izolacyjny wał główny
6 - styki ruchome
7 - opalny styk ruchomy
8 - uziemnik dolny
9 - styk uziemnika
10 - gniazdo rozłącznika
11 - gniazdo uziemnika
12 - sygnalizacja położenia rozłącznika
13 - sygnalizacja obecności napięcia
14 - sygnalizacja położenia uziemnika
15 - dźwignia blokady drzwi

Widok rozłącznika GTR 2V w pozycji “załącz”
Rotoblok - Widok rozłącznika GTR 2V w pozycji “załącz”

1 - ocynkowana stalowa rama
2,3 - izolatory żywiczne
4 - styki stałe
5 - izolacyjny wał główny
6 - styki ruchome
7 - opalny styk ruchomy
8 - uziemnik dolny
9 - styk uziemnika
10 - gniazdo zazbrajania i sygnalizacja zazbrajania
11 - przełącznik “załącz” - “rozłącz”
12 - gniazdo uziemnika
13 - sygnalizacja położenia rozłącznika
14 - sygnalizacja obecności napięcia
15 - sygnalizacja położenia uziemnika
16 - dźwignia blokady drzwi
17 - sygnalizacja położenia wkładki bezpiecznikowej
18 - podstawa bezpiecznikowa
19 - wkładka bezpiecznikowa
20 - izolator wsporczy lub pojemnościowy dzielnik napięcia

Pole liniowe z napędem ręcznym

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem ręcznym
Widok z przodu
Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem ręcznym
Widok wnętrza z przodu
Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem ręcznym
Widok wnętrza z boku
Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem ręcznym
* głębokość rodzielnicy Rotoblok 17,5 kV
 
Wyposażenie standardowe
Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość
1. Rozłącznik z uziemnikiem dolnym GTR 1 lub GTR 2 1
2. Tor szynowy P 40x5 / P 40x10 3
3. Pojemnościowy dzielnik napięcia   3
4. Uchwyt kablowy UKZ 3
5. Głowica kablowa   3
6. Kabel   3
7. Sygnalizator neonowy współpracujący z pojemnościowym dzielnikiem napięcia   1
8. Gniazdo rozłącznika (dla GTR 1)   1
9. Gniazdo zazbrajania i sygnalizacja zazbrajania (dla GTR 2)   1
10. Przełącznik „załącz”-„rozłącz” (dla GTR 2)   1
11. Gniazdo uziemnika   1
12. Okienko inspekcyjne   1
13. Okienko umożliwiające podświetlenie latarką w celu sprawdzenia stanu położenia styków podczas awarii oświetlenia   3
14. Tabliczka ostrzegawcza   1
15. Klamka do drzwi   1
 
Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:
a Wskaźnik przepływu prądu zwarcia mocowany na kabel 1
b Wskaźnik przepływu prądu zwarcia mocowany na szynę 3

Pole liniowe z napędem silnikowym

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem silnikowym
Widok z przodu
Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem silnikowym
Widok wnętrza z przodu
Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem silnikowym
Widok wnętrza z boku
Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem silnikowym
* głębokość rozdzielnicy Rotoblok 17,5 kV
Wyposażenie standardowe
Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość
1. Rozłącznik z uziemnikiem dolnym i napędem silnikowym przystosowanym do zdalnego sterowania kablowo lub drogą radiową GTR 1M lub GTR 2M 1
2. Tor szynowy P 40x5 / P 40x10 3
3. Pojemnościowy dzielnik napięcia   3
4. Uchwyt kablowy UKZ 3
5. Głowica kablowa   3
6. Kabel   3
7. Sygnalizator neonowy współpracujący z pojemnościowym dzielnikiem napięcia   1
8. Gniazdo rozłącznika (dla GTR 1M)   1
9. Gniazdo zazbrajania i sygnalizacja zazbrajania (dla GTR 2M)   1
10. Przełącznik „załącz”-„rozłącz” (dla GTR 2M)   1
11. Gniazdo uziemnika   1
12. Okienko inspekcyjne   1
13. Okienko umożliwiające podświetlenie latarką w celu sprawdzenia stanu położenia styków podczas awarii oświetlenia   3
14. Tabliczka ostrzegawcza   1
15. Klamka do drzwi   1
16. Panel sterowniczy napędu silnikowego   1
17. Przycisk ”zamknij”   1
18. Przycisk ”otwórz”   1
19. Przełącznik wyboru pracy   1
20. Przedział obwodów pomocniczych   1
Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:
a Wskaźnik przepływu prądu zwarcia mocowany na kabel 1
b Wskaźnik przepływu prądu zwarcia mocowany na szynę 3

Pole transformatorowe

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole transformatorowe
Widok z przodu
Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole transformatorowe
Widok wnętrza z przodu
Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole transformatorowe
Widok wnętrza z boku
Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole transformatorowe
* głębokość rozdzielnicy Rotoblok 17,5 kV
Wyposażenie standardowe
Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość
1. Rozłącznik bezpiecznikowy z uziemnikiem GTR 2V 1
2. Tor szynowy P 40x5 / P 40x10 3
3. Izolator wsporczy   3
4. Uchwyt kablowy UKZ 3
5. Głowica kablowa   3
6. Kabel   3
7. Gniazdo zazbrajania i sygnalizacja zazbrajania   1
8. Przełącznik „załącz”-„rozłącz”   1
9. Gniazdo uziemnika   1
10. Okienko inspekcyjne   1
11. Okienko umożliwiające podświetlenie latarką w celu sprawdzenia stanu położenia styków podczas awarii oświetlenia   3
12. Tabliczka ostrzegawcza   1
13. Klamka do drzwi   1
14. Podstawa bezpiecznikowa stanowiąca integralną część rozłącznika   1
15. Wkładka bezpiecznikowa   1
Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:
a Rozłącznik bezpiecznikowy z uziemnikiem i napędem silnikowym GTR 2VM 1
b Pojemnościowy dzielnik napięcia   3
c Sygnalizator neonowy współpracujący z pojemnościowym dzielnikiem napięcia   1
d Cewka wyłączająca   1
e Dławik do wprowadzenia przewodów przy zastosowaniu cewki wyłączającej   1
Uwaga!
Uziemnik w rozłączniku uziemia dolną część wkładki bezpiecznikowej.

Sposób współpracy cewki wyłączającej w polu transformatorowym z zabezpieczeniem gazowo-przepływowym lub termicznym transformatora

Rotoblok - Sposób współpracy cewki

Uwaga!
Przekroje przewodów i prądy zabezpieczeń należy dobrać w zależności od napięcia zasilania cewki wyłączającej.

Pole sprzęgłowe

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole sprzęgłowe
Widok z przodu
Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole sprzęgłowe
Widok wnętrza z przodu
Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole sprzęgłowe
Widok wnętrza z boku
Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole sprzęgłowe
* głębokość rozdzielnicy Rotoblok 17,5 kV
Wyposażenie standardowe
Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość
1. Odłącznik z uziemnikiem dolnym GTR 4 1
2. Tor szynowy P 40x5 / P 40x10 3
3. Pojemnościowy dzielnik napięcia lub izolator wsporczy   3
4. Sygnalizator neonowy współpracujący z pojemnościowym dzielnikiem napięcia   1
5. Gniazdo odłącznika   1
6. Gniazdo uziemnika   1
7. Okienko inspekcyjne   1
8. Okienko umożliwiające podświetlenie latarką w celu sprawdzenia stanu położenia styków podczas awarii oświetlenia   3
9. Tabliczka ostrzegawcza   1
10. Klamka do drzwi   1
Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:
a Rozłącznik z uziemnikiem dolnym GTR 2 1
b Rozłącznik z uziemnikiem dolnym i napędem silnikowym GTR 1M lub GTR 2M 1
Uwaga!
Jest możliwe wykonanie pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

Pole typu RWT

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWT
Widok z przodu
Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWT
Widok wnętrza z przodu
Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWT
Widok wnętrza z boku
Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWT
Wyposażenie standardowe
Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość
1. Wyłącznik   1
2. Odłącznik z uziemnikiem dolnym GTR 4 1
3. Tor szynowy P 40x5 / P 40x10 3
4. Pojemnościowy dzielnik napięcia   3
5. Uchwyt kablowy UKZ 3
6. Głowica kablowa   3
7. Kabel   3
8. Przekładnik prądowy współpracujący z zespołem zabezpieczeń IP 24 / PP-20W / PP-15W 3
9. Zespół zabezpieczeń Mupasz / REF MiCOM 1
10. Sygnalizator neonowy współpracujący z pojemnościowym dzielnikiem napięcia   1
11. Gniazdo odłącznika   1
12. Gniazdo uziemnika   1
13. Okienko inspekcyjne   1
14. Okienko umożliwiające podświetlenie latarką w celu sprawdzenia stanu położenia styków podczas awarii oświetlenia   1
15. Tabliczka ostrzegawcza   1
16. Klamka do drzwi   1
17. Przedział obwodów pomocniczych   1
18. Gniazdo zazbrajania   1
19. Przycisk załącz   1
20. Przycisk wyłącz   1
21. Sygnalizacja zazbrojenia   1
23. Przyciski i lampki sterownicze   1
24. Korytko kablowe   1
25. Rama nośna   1

Pole typu RWS

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWS
Widok z przodu
Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWS
Widok wnętrza z przodu
Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWS
Widok wnętrza z boku
Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWS
Wyposażenie standardowe
Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość
1. Wyłącznik   1
2. Odłącznik z uziemnikiem dolnym GTR 4 1
3. Tor szynowy P 40x5 / P 40x10 3
4. Pojemnościowy dzielnik napięcia   3
8. Przekładnik prądowy współpracujący z zespołem zabezpieczeń IP 24 / PP-20W / PP-15W 3
9. Zespół zabezpieczeń Mupasz / REF MiCOM 1
10. Sygnalizator neonowy współpracujący z pojemnościowym dzielnikiem napięcia   1
11. Gniazdo odłącznika   1
12. Gniazdo uziemnika   1
13. Okienko inspekcyjne   1
14. Okienko umożliwiające podświetlenie latarką w celu sprawdzenia stanu położenia styków podczas awarii oświetlenia   1
15. Tabliczka ostrzegawcza   1
16. Klamka do drzwi   1
17. Przedział obwodów pomocniczych   1
18. Gniazdo zazbrajania   1
19. Przycisk załącz   1
20. Przycisk wyłącz   1
21. Sygnalizacja zazbrojenia   1
23. Przyciski i lampki sterownicze   1
24. Korytko kablowe   1
25. Rama nośna   1
26. Izolator przepustowy   1

Tablica dla obwodów sterowniczych: „Przedział obwodów pomocniczych”

W przedziale obwodów pomocniczych (17) umieszczone są listwy sterownicze, zabezpieczenia, aparatura kontrolno-pomiarowa, przyciski. Rozmieszczenie aparatury obwodów pomocniczych dokonuje producent rozdzielnicy w oparciu o dostarczoną dokumentację. Przewody oraz kable obwodów pomocniczych wewnątrz przedziału prowadzone są w korytkach kablowych a na zewnątrz przedziału wyprowadzone są poprzez dławiki. Obwody pomocnicze w pozostałych przedziałach prowadzone są w rurach ochronnych. Obwody okrężne pomiędzy sąsiednimi polami prowadzone są w korytkach. Kable obwodów pomocniczych z poszczególnych pól rozdzielczych do pomieszczeń nastawni proponuje się prowadzić w kanale kablowym lub po ścianach budynku na drabinkach kablowych.

Sposób wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicami SN typu Rotoblok

Poniższe rysunki przedtawiają propozycję wykonania kanału kablowego. Głębokość kanału dla kabli suchych oraz olejowych należy wykonać zachowując promień gięcia kabla w zależności od jego średnicy zewnętrznej zgodnie z PBUE. Możliwe jest uniknięcie lub zmniejszenie głębokości kanału kablowego poprzez zastosowanie cokołu podwyższającego lub podłogi technologicznej.

Rzut z góry - wersja z kanałem wspólnym wzdłuż rozdzielnicy Rotoblok
Rzut z góry - wersja z kanałem wspólnym wzdłuż rozdzielnicy Rotoblok

 
 

Uwaga!: Minimalna odległość od ściany 30 mm
1) Przykładowe pola o szerokości 700, 700, 900 mm (odpowiednio patrząc od lewej)
2) Kanał pod rozdzielnicą.

Rzut z góry - wersja przy wydzieleniu odpływów i wprowadzeniu kabli z tyłu rozdzielnicy Rotoblok
Rzut z góry - wersja przy wydzieleniu odpływów i wprowadzeniu kabli z tyłu rozdzielnicy Rotoblok

* - głębokość rozdzielnicy Rotoblok 17,5 kV

Uwaga!: Minimalna odległość od ściany 30 mm
1) Przykładowe pola o szerokości 1000, 900 mm (odpowiednio patrząc od lewej)
2) Kanał pod rozdzielnicą.

Widok z boku
Rotoblok - Widok z boku
kabel suchy jednożyłowy
przekrój kabla (mm2) promień gięcia (mm) głębokość kanału K (mm)
50 370 400
70 400 430
95 440 470
120 470 500
150 500 550
185 540 600
240 590 700

Wykonanie połączeń kablowych rozdzielnicy Rotoblok

Pola liniowe rozłącznikowe i wyłącznikowe
Typ kabla Głowica kablowa
Producent Typ Przekrój kabla [mm2]

 

Jednożyłowy z tworzyw sztucznych
np. YHAKXs, YHKX, XUHAKXs,
XRUHKs, ...
CELLPACK CHE-I 24kV 25-150
70-240
CAE-I 24kV 35-120
70-240
CAESK-I 24kV 70-150
120-240
Nexans (EUROMOLD) ITK224 (zimnokurczliwa) 25-240
AIP20 (nasuwana) 25-120
AIS20 (nasuwana) 70-300
AIN20 (nasuwana) 25-1200
24MONOi1 (termokurczliwa) 25-240
TYCO ELECTRONIC Napięcie znam. Typ (zimnokurczliwa)  
6/10 POLT-12xxx 25-1200
8,7/15 i 12/20 POLT-24xxx 25-800
18/30 POLT-42xxx 35-800

*) Uwaga: Sposób podłączenia kabli i zastosowanych głowic należy uzgodnić z producentem

Pola transformatorowe
Jednożyłowy z tworzyw sztucznych
np. YHAKXs, YHKX, XUHAKXs,
XRUHKs, ...
Tak jak w polach liniowych
Trójżyłowy olejowy o izolacji
papierowej przesyconej syciwem
nieściekającym i wspólnej powłoce
np.: HAKnFta, KnY, KnFTA, ...
Sposób podłączenia kabli
i zastosowanych głowic należy uzgodnić z producentem

Uwaga:
We wszystkich przypadkach pod rozdzielnicami wymagany jest kanał kablowy. Opcjonalnie rozdzielnica może być ustawiona na cokole lub na podłodze technologicznej.
W przypadku zastosowania innego typu głowic prosimy o kontakt z producentem.

Warianty pól rozdzielnicy Rotoblok

Widok z boku pola z odłącznikiem lub rozłącznikiem
Rotoblok - Widok z boku pola z odłącznikiem lub rozłącznikiem
Widok z boku pola z wyłącznikiem SN
Rotoblok - Widok z boku pola z wyłącznikiem SN
Widok z boku rozdzielnicy z mostem szynowym łączącym dwie sekcje ustawione po przeciwnych stronach korytarza - przykładowe rozwiązanie
Rotoblok - Widok z boku

* - głębokość rozdzielnicy Rotoblok 17,5 kV.

Uwaga:
Rysunki pokazane na kolejnych stronach są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.

RL1 (pole liniowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole liniowe
Przekrój - Widok z frontu
Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole liniowe

Uwaga:
Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

RL4 (pole liniowe z pomiarem)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole liniowe z pomiarem
Przekrój - Widok z frontu
Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole liniowe z pomiarem

Uwaga:
Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

RT1 (pole transformatorowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe
Przekrój - Widok z frontu
Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe

Uwaga:
Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

RS1L1) (pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony
Przekrój - Widok z frontu
Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

Uwaga:
Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

RS4 (pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony
Przekrój - Widok z frontu
Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

Uwaga:
Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

RP1 (pole pomiarowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole pomiarowe
Przekrój - Widok z frontu
Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole pomiarowe

Uwaga:
Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

RO1 (pole odgromnikowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole odgromnikowe
Przekrój - Widok z frontu
Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole odgromnikowe

Uwaga:
Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

RŁ2 (pole łącznika)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole łącznika
Przekrój - Widok z frontu
Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole łącznika

Uwaga:
Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Rtpwł4 (pole z transformatorem potrzeb własnych)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole z transformatorem potrzeb własnych
Przekrój - Widok z frontu
Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole z transformatorem potrzeb własnych

Uwaga:
Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

RTpwł 25kVA + RT1 (pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA
Przekrój - Widok z frontu
Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA

Uwaga:
Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

RWT (pole transformatorowe wyłącznikowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe wyłącznikowe
Przekrój - Widok z frontu
Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe wyłącznikowe

Uwaga:
Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

RWT3 (pole transformatorowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe
Przekrój - Widok z frontu
Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe

Uwaga:
Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

RWTp14 (pole transformatorowe wyłącznikowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe wyłącznikowe
Przekrój - Widok z frontu
Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe wyłącznikowe

Uwaga:
Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

RWS (pole sprzęgłowe wyłącznikowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole sprzęgłowe wyłącznikowe
Przekrój - Widok z frontu
Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole sprzęgłowe wyłącznikowe

Uwaga:
Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Pobierz


Pliki AutoCAD pól liniowych

Pliki AutoCAD Rotoblok pól liniowych

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!

Pliki AutoCAD pól liniowych z ogranicznikami

Pliki AutoCAD Rotoblok pól liniowych z ogranicznikami

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!

Pliki AutoCAD pól liniowych z pomiarem

Pliki AutoCAD Rotoblok pól liniowych z pomiarem

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!

Pliki AutoCAD pól pomiarowych

Pliki AutoCAD Rotoblok pól pomiarowych

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!

Pliki AutoCAD pól sprzęgłowych

Pliki AutoCAD Rotoblok pól sprzęgłowych

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!

Pliki AutoCAD pól transformatorowych

Pliki AutoCAD Rotoblok pól transformatorowych

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!

Pliki AutoCAD widok z boku

Pliki AutoCAD Rotoblok - widok z boku

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!

Rozdzielnice SN (średniego napięcia)

Skontaktuj się z nami

ZPUE S.A.
ul. Jędrzejowska 79 C,
29-100 Włoszczowa,
Polska

Centrala
T: +48 41 38 81 000
F: +48 41 38 81 001
@:

Sekretariat dyrektorów handlowych
T: +48 41 38 81 070
@:

Sekretariat zarządu
T: +48 41 38 81 221
@:

Dodatkowe informacje