INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych w przypadku ich przekazania jest ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie (kod pocztowy 29-100) przy ul. Jędrzejowskiej 79c, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052770, wysokość kapitału zakładowego 6 970 755,20 zł – kapitał opłacony w całości, posiadająca numery identyfikacyjne NIP 6561494014, (zwana dalej ZPUE).
 2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez ZPUE może kierować pytania dotyczące przetwarzania tych danych na email .
 3. W odniesieniu do kontrahentów i użytkowników sprzedawanych urządzeń oraz ich pracowników:
  • ZPUE będzie przetwarzać dane osobowe w celu kontaktu, prowadzenia negocjacji, wykonania umowy, dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowania reklamacyjnego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do sprawnego prowadzenia współpracy, a w niektórych przypadkach niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy (np. dane do faktur).
  • ZPUE przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.
  • Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ZPUE może być m. in. ustalenie i dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem.
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz ZPUE usługi, w tym m.in. usługi IT, doradcze, księgowe, audytowe, prawne, wysyłkowe, płatnicze, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz usługi biegłych rewidentów i notariuszy.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez czas utrzymywania kontaktów handlowych, prowadzenia negocjacji, wykonywania umowy, prowadzenia współpracy, prowadzenia postępowania reklamacyjnego. Okres przechowywania będzie wydłużony o odpowiedni okres związany z przedawnieniem roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ZPUE. Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa.
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od ZPUE dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą może w dowolnym momencie wycofać zgodę, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. W odniesieniu do osób korzystających ze strony www:
  • ZPUE będzie przetwarzać dane osobowe w celach statystycznych.
  • Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Pobranie danych (nr IP, system operacyjny, dane dostawcy usług internetowych, typ i wersja przeglądarki, data i godzina uruchomienia strony, strony internetowe z której strona ZPUE została otwarta) następuje w przypadku korzystania ze strony zpue.pl.
  • ZPUE przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  • Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ZPUE jest analizowanie sposobu korzystania ze strony internetowej zpue.pl.
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz ZPUE usługi w zakresie analizy i zarządzana stronami www.
  • Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 50 miesięcy.
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od ZPUE dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą może w dowolnym momencie wycofać zgodę, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • ZPUE nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą.
 5. W odniesieniu do kandydatów na pracowników:
  • ZPUE będzie przetwarzać dane w celu realizacji procesu rekrutacji i procesów przyszłej rekrutacji, na podstawie dobrowolnych zgód wyrażonych przez kandydata.
  • Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres do zakończenia rekrutacji, zaś w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych.
  • Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie wycofać zgodę, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ZPUE.
  • Dane osobowe kandydata nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani też w formie profilowania.
 6. W odniesieniu do osób przebywających w biurach i na terenie zakładów produkcyjnych ZPUE:
  • ZPUE będzie przetwarzać dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia, monitorowania ruchu na terenie zakładów ZPUE. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.
  • ZPUE przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d) i f) RODO.
  • Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ZPUE jest zapewnienie bezpieczeństwa (w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej i BHP), ochrona mienia ZPUE, monitorowanie ruchu w związku z potrzebą ochrony informacji mających wartość gospodarczą, w tym stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz ZPUE usługi, w tym m.in. usługi IT, ochrony, prawne, medyczne.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 lata, a jeżeli przetwarzanie danych będzie związane z dochodzeniem roszczeń – do momentu przedawnienia roszczenia.
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od ZPUE dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dodatkowe informacje