Rozdzielnica Rotoblok SF

Nowoczesne, wnętrzowe rozdzielnice średniego napięcia typu Rotoblok SF, przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, przy znamionowym napięciu do 25 kV, w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej. Rozdzielnice są konfigurowane z pojedynczych typowych pól o zróżnicowanym wyposażeniu. Zamieszczone w niniejszym opracowaniu informacje i dane techniczne umożliwiają projektantowi zestawienie rozdzielnicy z typowych pól.
W przypadku potrzeby zastosowania pól o wyposażeniu nie ujętym w tym opracowaniu lub o zmienionych wymiarach, należy zakres wyposażenia uzgodnić z producentem.

Charakterystyka

Rozdzielnia typu Rotoblok SF jest dwuprzedziałową rozdzielnicą wnętrzową w izolacji powietrznej (AIS - Air Insulated Switchgear), w osłonie metalowej, wykonanej z blachy cynkowanej - zapewniającej ekwipotencjalizację, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Rozdzielnica jest wyposażona w nowoczesne, trójpozycyjne rozłączniki i odłączniki w izolacji SF6. Zbiornik każdego z tych aparatów wykonany jest ze stali nierdzewnej co pozwala na zachowanie doskonałego stanu technicznego rozdzielnicy przez cały okres jej eksploatacji. Posiada wydzielone przedziały: szyn zbiorczych i kablowy, a wykonanie łukoochronne zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi.

Pola rozdzielcze posiadają następujące właściwości:

 • zmniejszone wymiary w stosunku do rozdzielnic z aparatami w izolacji powietrznej przy zachowaniu wysokich parametrów elektrycznych takich jak poziom izolacji, prądy znamionowe oraz wytrzymałość na prądy zwarciowe,
 • dwuprzedziałowa konstrukcja pól zapewniająca oddzielenie głównego toru szynowego od części wykorzystywanej do podłączenia kabli zasilających,
 • wysoka niezawodność pracy,
 • długi okres pracy, bez kłopotliwych zabiegów konserwacyjnych,
 • wysoka odporność na korozję, konstrukcja rozdzielnicy wykonana jest z blachy pokrytej ocynkiem,
 • uniwersalność w realizowaniu różnych układów rozdzielnic przy uwzględnieniu dowolnej ilości pól,
 • zastosowanie nowoczesnej, niezawodnej aparatury łączeniowej jak rozłączniki i odłączniki typu GTR SF (ZPUE) oraz wyłączniki typu GIS VCB (ZPUE) lub innych wiodących producentów,
 • przystosowana do zainstalowania nowoczesnej aparatury zabezpieczeniowo-sterowniczej,
 • możliwość przyściennego ustawienia rozdzielnicy co pozwala na oszczędne wykorzystanie pomieszczenia rozdzielczego, co jest szczególnie ważne przy modernizacjach i rozbudowach istniejących rozdzielni,
 • łatwy i szybki dostęp do urządzeń rozdzielnicy dla nadzoru i konserwacji,
 • prosta obsługa.

System zabezpieczeń i blokad

 • wykonanie łukoochronne - odporność na skutki zwarć wewnętrznych,
 • specjalnie wzmocniona konstrukcja pól (osłony, zamki, zawiasy),
 • blokady mechaniczne zapobiegające błędnym czynnościom łączeniowym oraz uniemożliwiające dotknięcie urządzeń będących pod napięciem,
 • dostęp do urządzeń i obwodów sterowniczych odbywa się z wyeliminowaniem możliwości dotknięcia części obwodów głównych,
 • zastosowanie układów kontrolnych, sygnalizacyjnych, mechanicznych i elektrycznych wskaźników położenia i wzierników,
 • zastosowanie rozłączników i odłączników trójpozycyjnych „załącz - wyłącz - uziem” z mechanicznymi wskaźnikami położenia,
 • zastosowanie uziemników szybkich z napędem skokowym,
 • zastosowanie uziemników szybkich z napędem skokowym gwarantujących bezpieczeństwo w przypadku błędnego załączenia na zwarcie.

Podstawowe dane techniczne

Zgodność z normami:

Rozdzielnica typu Rotoblok spełnia wymagania poniższych norm:

 • PN-EN62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć1: Postanowienia wspólne”,
 • PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
 • PN-EN 62271-100 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
 • PN-EN 62271-102 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
 • PN-EN 62271-103 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
 • PN-EN 62271-105 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 105: Zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego”.

Rozdzielnica posiada certyfikat Instytutu Elektrotechniki.

Dane elektryczne:
  Rotoblok SF
Napięcie nominalne sieci 20 kV
Najwyższe napięcie urządzeń 25 kV
Częstotliwość znamionowa / Liczba faz 50 Hz / 3
Znamionowe wytrzymywalne napięcie krótkotrwałe częstotliwości sieciowej 50 kV / 60 kV
Znamionowe wytrzymywalne napięcie udarowe piorunowe 1,2/50 µs 125 kV / 145 kV
Prąd znamionowy ciągły 630 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 20 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 50 kA
Odporności na działanie łuku wewnętrznego 16 kA (1s)
Stopień ochrony  IP4X
Warunki eksploatacyjne:
Temperatura otoczenia  
- szczytowa krótkotrwała
+ 40°C
- najwyższa średnia w ciągu doby
+ 35°C
- najwyższa średnia roczna
+ 20°C
- najniższa długotrwała
- 25°C1)
Wilgotność względna powietrza  
- najwyższa średnia w ciągu doby
95%
- najwyższa średnia w ciągu miesiąca
90%
- najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu doby
2,2 kPa
- najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu miesiąca
1,8 kPa
Atmosfera w miejscu zainstalowania brak znaczących zanieczyszczeń solą, parami, pyłami,
dymem, gazami palnymi lub powodującymi korozję
oraz brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia
Wysokość zainstalowania do 1000 m n.p.m.2)
Drgania wibracje, spowodowane przyczynami zewnętrznymi
lub trzęsieniami ziemi pomijalne

Uwaga:
*1) Pod warunkiem, że producent aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczeniowej nie określił inaczej.
*2) Jeśli wysokość zainstalowania rozdzielnicy jest większa niż 1000 m.n.p.m. poziom izolacji rozdzielnicy powinien zostać skorygowany wskaźnikiem zgodnym z wytycznymi punktu 2.2.1 normy PN-EN62271-1.

Moce transformatorów jakie mogą być załączane i wyłączane rozłącznikami GTR SF 2V, GTR SF 2VM w zależności od napięć po stronie SN:
Napięcie nominalne sieci Prąd znamionowy Max. moc transformatora
6 kV 77 A 800 kVA
10 kV 57,7 A 1000 kVA
15 kV 61,6 A 1600 kVA
20 kV 57,7 A 2000 kVA

W rozdzielnicy typu Rotoblok SF stosuje się typowe wkładki bezpiecznikowe wg normy IEC 282-1, DIN 43625 z zabezpieczeniem termicznym.

Aparaty łączeniowe
 • GTR SF 1 - rozłącznik z uziemnikiem,
 • GTR SF 1M - rozłącznik z uziemnikiem i napędem silnikowym,
 • GTR SF 2V - rozłącznik bezpiecznikowy z uziemnikiem,
 • GTR SF 2VM - rozłącznik bezpiecznikowy z uziemnikiem i napędem silnikowym,
 • GTR SF 4 - odłącznik z uziemnikiem,
 • VCB GIS - aparat wielofunkcyjny z wbudowanym wyłącznikiem próżniowym oraz z trójpozycyjnym odłącznikiem z uziemnikiem (zamknięty - otwarty - uziemiony).

Sposób wykonywania kanału kablowego pod rozdzielnicami SN typu Rotoblok SF

Rozdzielnia typu Rotoblok SF jest dwuprzedziałową rozdzielnicą wnętrzową w izolacji powietrznej (AIS - Air Insulated Switchgear), w osłonie metalowej, wykonanej z blachy cynkowanej - zapewniającej ekwipotencjalizację, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Rozdzielnica jest wyposażona w nowoczesne, trójpozycyjne rozłączniki i odłączniki w izolacji SF6. Zbiornik każdego z tych aparatów wykonany jest ze stali nierdzewnej co pozwala na zachowanie doskonałego stanu technicznego rozdzielnicy przez cały okres jej eksploatacji. Posiada wydzielone przedziały: szyn zbiorczych i kablowy, a wykonanie łukoochronne zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi.

Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF
Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF

Uwaga!: Minimalna odległość od ściany 30 mm

 1. Przykładowe pola o szerokości 1000, 500, 500 mm (odpowiednio patrząc od lewej)
 2. Kanał pod rozdzielnicą.
Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF
Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF
kabel suchy jednożyłowy
przekrój kabla (mm2) promień gięcia (mm) głębokość kanału k (mm)
50 370 400
70 400 430
95 440 470
120 470 500
150 500 550
185 540 600
240 590 700

Wykonanie połączeń kablowych rozdzielnicy Rotoblok SF

Pole liniowe

Typ kabla Głowica kablowa
Producent Typ Przekrój kabla [mm2]
Jednożyłowy z tworzyw sztucznych
np. YHAKXs, YHKX, XUHAKXs,
XRUHKs, ...
CELLPACK CHE-I 24kV 25-150
70-240
CAE-I 24kV 35-120
70-240
CAESK-I 24kV 70-150
120-240
Nexans (EUROMOLD) ITK224 (zimnokurczliwa) 25-240
AIP20 (nasuwana) 25-120
AIS20 (nasuwana) 70-300
AIN20 (nasuwana) 25-1200
24MONOi1 (termokurczliwa) 25-240
TYCO ELECTRONIC Napięcie znam. Typ (zimnokurczliwa)  
6/10 POLT-12xxx 25-1200
8,7/15 i 12/20 POLT-24xxx 25-800
18/30 POLT-42xxx 35-800

Pole transformatorowe

Pola transformatorowe
Jednożyłowy z tworzyw sztucznych
np. YHAKXs, YHKX, XUHAKXs,
XRUHKs, ...
Tak jak w polach liniowych
Trójżyłowy olejowy o izolacji
papierowej przesyconej syciwem
nieściekającym i wspólnej powłoce
np.: HAKnFta, KnY, KnFTA, ...
Sposób podłączenia kabli
i zastosowanych głowic należy uzgodnić z producentem

Uwaga:
We wszystkich przypadkach pod rozdzielnicami wymagany jest kanał kablowy. Opcjonalnie rozdzielnica może być ustawiona na cokole lub na podłodze technologicznej. W przypadku zastosowania innego typu głowic prosimy o kontakt z producentem.

Warianty pól rozdzielnicy Rotoblok SF

Widok z boku i gabaryty

Rotoblok SF - Widok z boku i gabaryty

 1. Zbiornik ze stali nierdzewnej wypełniony gazem SF6, z aparaturą łączeniową
 2. Przedział napędów
 3. Izolatory przepustowe
 4. Zawór bezpieczeństwa

Uwaga:
Rysunki pokazane na kolejnych stronach są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.

SL1 (pole liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole liniowe

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole liniowe

masa = 175 kg

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

SL2 (pole liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole liniowe

masa = 190 kg

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

ST2 (pole transformatorowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole transformatorowe

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole transformatorowe

masa = 210 kg

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

SP1 (pole pomiarowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole pomiarowe

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole pomiarowe

masa = 390 kg

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

SS1L(P*)) (pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

masa = 265 kg

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

SS2L(P*)) (pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

masa = 465 kg

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

SO1 (pole odgromnikowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole odgromnikowe

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole odgromnikowe

masa = 100 kg

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

SŁ2 (pole łącznika)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole łącznika

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole łącznika

masa = 100 kg

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

STpwł4 (pole z transformatorem potrzeb własnych)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole z transformatorem potrzeb własnych

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole z transformatorem potrzeb własnych

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

STpwł 25kVA + ST1 (pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

SWG1 (pole transformatorowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole transformatorowe

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole transformatorowe

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

SWT(5*)) (pole transformatorowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole transformatorowe

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole transformatorowe

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

SWTp(5*)) (pole transformatorowe z pomiarem napięcia)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole transformatorowe z pomiarem napięcia

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole transformatorowe z pomiarem napięcia

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

SWS1 (pole sprzęgłowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok SF - pole sprzęgłowe

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole sprzęgłowe

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

Pobierz


Pliki AutoCad Rotoblok SF

Pola liniowe

Rotoblok SF - pola liniowe

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!

Pola liniowe z ogranicznikami

Rotoblok SF - pola liniowe z ogranicznikami

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!

Pola liniowe z pomiarem prądu

Rotoblok SF - pola liniowe z pomiarem prądu

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!

Pola łącznika kablowego

Rotoblok SF - pola łacznika kablowego

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!

Pola pomiarowe

Rotoblok SF - pola pomiarowe

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!

Pola sprzęgłowe

Rotoblok SF - pola sprzęgłowe

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!

Pola transformatorowe

Rotoblok SF - pola transformatorowe

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!

Pola z ogranicznikami

Rotoblok SF - pola z ogranicznikami

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!

Widok z boku

Rotoblok SF - widok z boku

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!

Rozdzielnice SN (średniego napięcia)

Skontaktuj się z nami

ZPUE S.A.
ul. Jędrzejowska 79 C,
29-100 Włoszczowa,
Polska

Centrala
T: +48 41 38 81 000
F: +48 41 38 81 001
@:

Sekretariat dyrektorów handlowych
T: +48 41 38 81 070
@:

Sekretariat zarządu
T: +48 41 38 81 221
@: