Rozdzielnica nN (niskiego napięcia) typu RN-W

Podstawowym elementem sekcjonalizerów serii THO; THO/II jest rozłącznik TH12 zamknięty w szczelnym zbiorniku ze stali nierdzewnej wypełnionym gazem SF6. Zbiornik spełnia kryteria szczelności zgodne z normą IEC 56 - co oznacza, że powtórne napełnianie nie jest wymagane podczas normalnego funkcjonowania rozłącznika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dozoru urządzeń pod ciśnieniem - aparaty nie podlegają obowiązkowi dozoru ze względu na małą zawartość Sf6 w zbiorniku. W połączeniu z nowoczesnym i niezawodnym systemem sterowania i nadzorowania radiowego (zdalnego) dają gwarancję kilkudziesięcioletniej pracy bez potrzeby dokonywania kłopotliwych przeglądów, regulacji i konserwacji styków. Jest to szczególnie istotne w rozległych sieciach napowietrznych. Styki rozłączników wewnątrz zbiornika połączone są z izolatorami przepustowymi umożliwiającymi zamontowanie “samoczyszczących się” izolatorów silikonowych 24 (25)kV, 36kV. Mają one doskonałe właściwości hydrofobowe. Do izolatorów przyłącza się mostki z linii napowietrznej lub kablowej. Istnieje równocześnie możliwość przyłączenia konektorowych głowic kątowych.

Dla sterowania zdalnego zastosowano prosty i niezawodny napęd elektryczny z mechanizmem jedno lub dwusprężynowym zapewniającym migowe załączanie i rozłączanie styków głównych rozłącznika w czasie 50 ms. Napędy silnikowe w które wyposażone są rozłączniki/sekcjonalizery serii THO współpracują ze wszystkimi systemami sterowania i nadzorowania drogą radiową w sieciach inteligentnych Smart Grid.

Napędy elektryczne wykonane są w dwóch wersjach tj.:

 • napęd silnikowy jedno-sprężynowy „T-1" - czas operacji < 2 sek. na złącz i rozłącz (wykonanie standardowe),
 • napęd silnikowy z układem pneumatyki z zasobnikiem dwu-sprężynowy „T-2" - czas operacji załącz < 6 sek.; rozłącz 0,1sek. (wykonanie pod zamówienie).

Wyżej wymienione napędy silnikowe mogą współpracować z automatyką SPZ służącą do szybkiego odłączania uszkodzonych fragmentów sieci w przerwie beznapięciowej oraz w nowoczesnych automatykach FDiR.

Napęd silnikowy T-1 lub T-2 zabudowany jest bezpośrednio do zbiornika rozłącznika i jest spięty bezpośrednio z jego głównym wałem roboczym. Eliminuje to możliwość ingerencji w aparat osobom niepowołanym oraz do minimum ogranicza możliwość błędnych sygnalizacji i załączeń. Zarówno mechanizm sprężynowy jak też silnik - posiada styki sygnalizacyjne dające informacje do systemu SCADA o stanie położenia aparatu. Napęd posiada wskaźnik optyczny stanu położenia który widoczny jest z poziomu ziemi. Wyposażony jest również w mechaniczny licznik zliczający ilości cykli Z/O (zamknij/otwórz).

Każdy rozłącznik wyposażony jest w awaryjny napęd ręczny umożliwiający manewrowanie aparatem ręcznie z poziomu ziemi. Napęd ten jest przystosowany do mechanicznego zablokowania w położeniu rozłączony lub załączony z możliwością założenia kłódki. Wykonanie specjalne napędu w oznaczeniu „S-sprzęgło” daje dodatkową funkcjonalność oddzielenia napędu ręcznego od silnikowego w przypadku działania systemu zdalnego sterowania.

Charakterystyka

 • brak konieczności przeprowadzania regularnych przeglądów i konserwacji styków głównych rozłącznika co w dużym stopniu ogranicza koszty eksploatacyjne,
 • największa przerwa izolacyjna przy otwartych stykach rozłącznika (wytrzymałość 25kV bez czynnika izolacyjnego w postaci gazu SF6),
 • bezawaryjna praca w bardzo ekstremalnych warunkach atmosferycznych (szadź, oblodzenie, wiatr, strefy leśne),
 • niskie zużycie i zredukowanie starzenia się wszystkich aktywnych komponentów spowodowane użyciem gazu SF6 daje w rezultacie wyższą niezawodność i wspaniałą wytrzymałość mechaniczną oraz elektryczną,
 • każdy rozłącznik serii THO wyposażony w czujnik ciśnienia tzw. „presostat” Sf6 stale kontroluje ciśnienie w zbiorniku i odpowiada za jego prawidłową pracę, jak również w przypadku awarii automatycznie odcina układ zasilania silnika. Wówczas nie można elektrycznie silnikiem wykonywać sterowań,
 • rozłączniki serii THO wyposażone są w napęd ręczny awaryjny którym można wykonywać czynności łączeniowe pod pełnym obciążeniem prądu znamionowego w przypadku rozładowania się akumulatorów zabudowanych w szafie obiektowej telemechaniki.

Parametry rozłączników THO

Zgodność z normami:

 • PN-EN 62271-103:2011 - Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie.
 • PN-EN IEC 62271-102:2018-10 - Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 102: Odłączniki i uziemniki prądu przemiennego.
 • PN-EN 62271-1:2018-02 - Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 1: Postanowienia wspólne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej prądu przemiennego.
 • PN-EN IEC 62271-200:2022-02 - pkt. 6.106 i zał. AA - próby zwarcia łukowego.
 • PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
 • PN-EN IEC 62271-4:2023-04 - Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 4: Procedury postępowania z gazami stosowanymi do izolacji i/lub procesów łączeniowych.
 • PN-EN 61140:2016-07 - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.
Parametry Rozłączników, sekcjonalizerów serii THO
Typ THO-24
THO-24/II
THO-36
Napięcie znamionowe Ur 24 (25)kV 36kV
Częstotliwość znamionowa - liczba faz fr 50 Hz - 3
Znamionowe napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej - na sucho i pod deszczem -1min. Ud
     - do ziemi i międzyfazowo 50kV 70kV
     - bezpiecznej przerwy izolacyjnej 60kV 80kV
Znamionowe napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe 1,2/50ms Up
     - do ziemi i między fazowo 125kV 170kV
     - bezpiecznej przerwy izolacyjnej 145kV 195kV
Prąd znamionowy ciągły Ir 630A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Ik 16kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany Ip 40kA
Prąd znamionowy załączeniowy zwarciowy Ima 40kA
Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie o małej indukcyjności Iload 630A
Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie sieci pierścieniowej Iloop 630A
Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania kabli Icc 60A
Odporność na działanie łuku wewnętrznego 16kA
Trwałość mechaniczna (cykl rozumiany jako otwarcie i zamknięcie) (M2) 5000
Temperatura pracy - 40°C + 60°C
Klasa elektryczna E3
Stopień ochrony zbiornika IP-67
Stopień ochrony napędu silnikowego IP54 (IP65)*
Ciśnienie gazu SF6 w zbiorniku przy 20oC IP-67

* Napęd silnikowy o stopniu ochrony IP65 jest dostępny na specjalne zamówienie (wymagania), od stycznia 2020r. będzie jako standard.

Rozłączniki posiadają Certyfikat Zgodności jednostki akredytowanej: Instytutu Elektrotechniki w Warszawie.

Dobór i oznaczenia

Dobór i oznaczenia rozłączników serii THO

 • THO-24-T1 oznacza rozłącznik napowietrzny na napięcie znamionowe 24(25)kV z napędem silnikowym standardowym.
 • THO-24-T1b oznacza rozłącznik napowietrzny na napięcie znamionowe 24(25)kV z napędem silnikowym standardowym oraz z sygnalizacją zablokowania rozłącznika.
 • THO-24-T2 oznacza rozłącznik napowietrzny na napięcie znamionowe 24(25)kV z napędem silnikowym zasobnikowym.
 • THO/T-24-T1 oznacza rozłącznik z uziemnikiem napowietrzny na napięcie znamionowe 24(25)kV z napędem silnikowym bez zasobnika.
 • THO-36-T1 oznacza rozłącznik napowietrzny na napięcie znamionowe 36kV z napędem silnikowym standardowym.
 • THO-36-T2 oznacza rozłącznik napowietrzny na napięcie znamionowe 36kV z napędem silnikowym zasobnikowym.
 • THO/T-36-T1 oznacza rozłącznik z uziemnikiem napowietrzny na napięcie znamionowe 36kV z napędem silnikowym bez zasobnika.
 • THO-24/II-T1 oznacza sekcjonalizer dwurozłącznikowy napowietrzny na napięcie znamionowe 24(25)kV z napędem silnikowym standardowym.
 • THO-24/II-T1b oznacza sekcjonalizer dwurozłącznikowy napowietrzny na napięcie znamionowe 24(25)kV z napędem silnikowym standardowym oraz z sygnalizacją zablokowania rozłącznika
 • THO-24/II-T2 oznacza sekcjonalizer dwurozłącznikowy napowietrzny na napięcie znamionowe 24(25)kV z napędem silnikowym zasobnikowym.
 • THO/T-24/II-T1 oznacza sekcjonalizer dwurozłącznikowy z uziemnikiem napowietrzny na napięcie znamionowe 24(25)kV z napędem silnikowym bez zasobnika.

* napęd silnikowy b;bs z sygnalizacją założenia blokady, oraz ze sprzęgłem nie jest wyposażeniem standardowym. Taki wariant wykonania należy uwzględnić w dokumentacji projektowej oraz przy zamówieniu.

Uwaga:
Rozłącznik dwusekcyjny THO/II może być wyposażony tylko w napęd silnikowy T1(b) oraz jeden rozłącznik

Widok, wymiary i budowa

Widok, wymiary i budowa rozłączników THO

Widok, wymiary i budowa rozłączników THO

 1. obudowa rozłącznika ze stali nierdzewnej
 2. obudowa napędu silnikowego, pod którym znajduje się napęd
 3. izolator żywiczny zalany gumą silikonową
 4. wskaźnik optyczny stanu położenia
 5. króciec napędu, do połączenia z cięgnem napędu ręcznego
 6. uchwyty transportowe
 7. zawór bezpieczeństwa (nadciśnieniowy)
 8. punkt przyłączenia uziemienia
 9. opcja przekładnik prądowy połączony w układzie Holmgreena służączy do sygnalizacji przepływu prądu zwarciowego i pomiaru (lub Cewka Rogowskiego)
 10. punkt przyłączenia przewodu SN  

Uwaga:
Kategorycznie nie wolno przenosić reklozera chwytając za izolatory. Do transportu i przenoszenia należy użyć uchwytów transportowych (6).

Wymiary

Wymiary rozłączników typu THO
Wymiary rozłączników typu THO

Sekcjonowanie

Opcje sekcjonowania sieci dla THO-24
sekcjonowanie 01
Opcje sekcjonowania sieci dla THO-24/II
sekcjonowanie 02

Wyposażenie dodatkowe, pomiar prądu i napięcia

Wyposażenie dodatkowe

Każdy rozłącznik serii THO może być wyposażony w przekładniki prądowe lub cewki rogowskiego oraz sensory napięciowe, stanowi to nowe rozwiązanie w zakresie pomiarów prądu i napięcia dla ochrony i nadzoru sieci elektroenergetycznych średniego napięcia.

Przekładnik prądowy typu PR 0,72; lub CTP jest w wykonaniu pierścieniowym, który jest nakładany na izolatory przepustowe rozłącznika połączone w układ Holmgreena, które służą do pozyskania informacji o prądach zwarciowych doziemnych i międzyfazowych oraz pomiaru prądu w zależności od potrzeb.

Dla pomiaru napięcia rozłączniki serii THO mogą być wyposażone w sensory napięciowe, które zabudowane są w izolatorach przepustowych rozłącznika. Służą do pomiaru napięcia z dokładnością 1P. Sensor każdej fazy załączony do ekranowanego kabla który podłączony jest do zabezpieczenia przepięciowego UZW-02.

Nowe rozwiązanie w połączeniu z odpowiednio skonfigurowanymi sterownikami telemechaniki może działać jako automatyczny sekcjonalizer oraz wykrywać prądy ziemnozwarciowe kierunkowe z automatycznym sekcjonowaniem uszkodzonego odcinka sieci w przerwie beznapięciowej SPZ. Świetnie spełni swoje zadanie również w nowoczesnych automatykach FDiR. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.zpue.pl i w dokumentacji samego rozłącznika.

Pomiar prądu i napięcia

Parametry przekładników pomiarowych PR-072 i CTP
Znamionowe napięcie pierwotne Upr 0,66kV
Najwyższe dopuszczalne napięcie przekładnika Um 0,72kV
Znamionowy częstotliwość fr 50Hz
Znamionowy prąd pierwotny Ipr (Zakres) 100A - 600A
Znamionowy prąd wtórny Isr 1A
Liczba rdzeni 1
Uwaga
* parametry przekładników prądowych, są również dostępne w wykonaniu specjalnym, o większych parametrach.
przekladnik
Parametry przekładników pomiarowych PR-072S
Znamionowe napięcie pierwotne Upr 0,66kV
Najwyższe dopuszczalne napięcie Um 0,72kV
Znamionowy częstotliwość fr 50Hz
Znamionowy prąd pierwotny Ipr (Zakres) 0,5 - 2000A
Czułość 1mV/1A lub 5mV/1A
Znamionowy prąd dynamiczny Isr 75kA
Liczba rdzeni 1%

 

Parametry techniczne sensorów napięciowych w rozłączniku THO
Napięcie znamionowe pierwotne 15/√3, 20/√3*
Najwyższy dopuszczalne napięcia dzielnika 24 kV
Znamionowe napięcie probiercze izolacji 55 kV
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe 1,2/50ps 125 kV
Pojemność kondensatora górnego zabudowanego w izolatorze 21pF
Pojemność kondensatora dolnego we wzmacniaczu 200nF / 267nF*
Obciążenie znamionowe ≥10kΩ
Znamionowe napięcie wtórne 6,5/√3V (3,25 /√3V; 2/√3V)
Dokładność pomiaru po uwzględnieniu współczynników korekcyjnych amplitudy napięcia 3P
Temperatura pracy układu -40oC + 60oC
Wymienione parametry dotyczą sensora napięcia zabudowanego w rozłączniku THO z konwerterami IPR i/lub Ex-MI_VD konwerter może być zabudowany w rozłączniku lub szafie sterowniczej SO. Sensor napięcia spełnia wymagania norm PN-EN 60044-7; PN-EN 61869-6.
dzielnik

Czujnik ciśnienia SF6 Presostat (opcja w wyposażeniu standardowym)

 • Czujnik ciśnienia SF6 jest w standardowym wyposażeniu rozłączników serii THO
 • Nominalne ciśnienie względne SF6 powinno wynosić 30 kPA przy temperaturze 20oC
 • Czujnik sygnalizuje awarię gdy ciśnienie wewnętrzne obniży się do poziomu 5 kPa, oznacza to że SF6 znajduje się wewnątrz zbiornika i jest w nadciśnieniu. Nie oznacza to natychmiastowego wystąpienia zwarcia łukowego, ale osłabienie wytrzymałości dielektrycznej.

Wskaźnik ciśnienia SF6 (opcja dodatkowa wyposażenia)

 • Rozłączniki THO mogą być wyposażone opcjonalnie we wskaźnik optyczny ciśnienia SF6 wewnątrz zbiornika (manometr)
 • Manometr zabudowany jest w przedziale napędu rozłącznika w taki sposób, że jest doskonale widoczny z poziomu ziemi.

Wskaźnik ma podziałkę podzieloną na 2 strefy:

 1. strefa zielona (poziom SF6 prawidłowy), gdzie znajduje się wskaźnik w warunkach normalnych (uwzględnia wpływ temperatury na zmianę ciśnienia wewnątrz zbiornika)
 2. strefa czerwona, gdzie wskaźnik sygnalizuje utratę gazu; (stan awaryjny, w którym nie można dokonywać czynność rozłączania

Nominalne ciśnienie bezwzględne gazu SF6 powinno wynosić 130 kPa (0,130 MPa) przy temperaturze 20oC.

Dodatkowe informacje