Rozdzielnica Rotoblok VCB

Nowoczesna, wnętrzowa rozdzielnica średniego napięcia typu Rotoblok VCB, przeznaczona do rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, przy znamionowym napięciu do 25 kV, w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej. Modułowa konstrukcja pól rozdzielnicy Rotoblok VCB umożliwia i pozwala na dowolne konfigurowanie oraz łączenie z typoszeregiem pól rozdzielnicy Rotoblok i Rotoblok SF.

Charakterystyka i zalety

Rozdzielnica typu Rotoblok VCB jest dwuprzedziałową rozdzielnicą wnętrzową, w osłonie metalowej wykonanej z blachy ocynkowanej, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Rozdzielnica charakteryzuje się izolacją powietrzną (AIS - Air Insulated Switchgear) oraz niewielkimi gabarytami co uzyskano dzięki zastosowaniu innowacyjnego trójfunkcyjnego łącznika izolacyjnego średniego napięcia zastępującego trzy dotychczas stosowane aparaty: wyłącznik, odłącznik i uziemnik. Do gaszenia łuku elektrycznego wykorzystano komory próżniowe wbudowane w izolatory żywiczne, które z kolei umieszczone są na wspólnym wale obrotowym, pozwalającym na wykorzystanie go w funkcji odłącznika. System blokad mechanicznych uniemożliwia błędne czynności łączeniowe, oraz otwarcie drzwi pola rozdzielczego przed wyłączeniem napięcia i zamknięciem uziemnika. Specjalna konstrukcja i zastosowane materiały gwarantują dużą trwałość i niezawodność, lecz przede wszystkim bardzo wysokie bezpieczeństwo.

Zalety

Pola rozdzielnicy posiadają następujące właściwości:

 • zastosowanie nowoczesnego urządzenia typu TGI (produkcji ZPUE S.A.) łączącego w sobie trzy funkcje: wyłącznika, odłącznika, uziemnika,
 • miniaturyzacja pól, a tym samym całej rozdzielnicy przy zachowaniu wysokich parametrów elektrycznych i użytkowych (podstawowa szerokość pola Rotoblok VCB wynosi zaledwie 500mm),
 • system blokad jest ograniczony do jednego aparatu,
 • aparatem można sterować lokalnie, jak również zdalnie (np. drogą radiową),
 • wysokie bezpieczeństwo obsługi uzyskane poprzez wymuszenie poprawnych czynności łączeniowych,
 • dwie widoczne, pełne przerwy izolacyjne w powietrzu zapewniają największy poziom bezpieczeństwa,
 • aparat w pozycji wyłączonej i otwartej stanowi sobą mechaniczną i izolacyjną przegrodę pomiędzy przedziałem szyn zbiorczych, a częścią przyłączy kablowych.
 • poprawa niezawodności poprzez wyeliminowanie wielu blokad mechanicznych i elektrycznych,
 • wyeliminowanie wielu połączeń szynowych przez co zwiększono prostotę i niezawodność konstrukcji,
 • długi okres pracy bez kłopotliwych zabiegów konserwacyjnych,
 • możliwość prostej i bardzo szybkiej wymiany wału aparatu głównego (wyłącznik + odłącznik) podczas prac serwisowych,
 • wysoka odporność na korozję, konstrukcja rozdzielnicy wykonana jest z blachy pokrytej antykorozyjnie ocynkiem,
 • przystosowana do zainstalowania nowoczesnej aparatury zabezpieczeniowo-sterowniczej różnych producentów,
 • możliwość przyściennego ustawienia rozdzielnicy co pozwala na oszczędne wykorzystanie pomieszczenia rozdzielczego, co jest szczególnie wazne przy modernizacjach i rozbudowach istniejących rozdzielni,
 • łatwy i szybki dostęp do urządzeń rozdzielnicy dla nadzoru i konserwacji,
 • prosta obsługa.

Dane techniczne

Zgodność z normami:

Rozdzielnica typu Rotoblok VCB spełnia wymagania poniższych norm:

 • PN-EN 62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć1: Postanowienia wspólne”,
 • PN-EN 62271-100 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
 • PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”,

Rozdzielnica posiada certyfikat Instytutu Elektrotechniki.

Dane elektryczne
Napięcie nominalne sieci 20 kV
Najwyższe napięcie urządzeń 25 kV
Częstotliwość znamionowa / Liczba faz 50 Hz / 3
Znamionowe wytrzymywane napięcie krótkotrwałe częstotliwości sieciowej 50 kV / 60 kV
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe piorunowe 1,2/50 µs 125 kV / 145 kV
Prąd znamionowy ciągły 630 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 16 kA (3s) / do 20 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 50 kA
Odporności na działanie łuku wewnętrznego AFLR do 16 kA (1s)
Stopień ochrony IP 43 do IP4X
Warunki eksploatacyjne:
Temperatura otoczenia  
- szczytowa krótkotrwała
+ 40°C
- najwyższa średnia w ciągu doby
+ 35°C
- najwyższa średnia roczna
+ 20°C
- najwyższa długotrwała
+ 25°C1)
Wilgotność względna powietrza  
- najwyższa średnia w ciągu doby
95%
- najwyższa średnia w ciągu miesiąca
90%
- najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu doby
2,2 kPa
- najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu miesiąca
1,8 kPa
Atmosfera w miejscu zainstalowania brak znaczących zanieczyszczeń solą, parami, pyłami,
dymem, gazami palnymi lub powodującymi korozję
oraz brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia
Wysokość zainstalowania do 1000 m n.p.m.2)
Drgania wibracje, spowodowane przyczynami zewnętrznymi
lub trzęsieniami ziemi pomijalne

Uwaga:
*1) Pod warunkiem, że producent aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczeniowej nie określił inaczej.
*2) Jeśli wysokość zainstalowania rozdzielnicy jest większa niż 1000 m.n.p.m. poziom izolacji rozdzielnicy powinien zostać skorygowany wskaźnikiem zgodnym z wytycznymi punktu 2.2.1 normy PN-EN62271-1.

Widoki łącznika

Widok łącznika

Rotoblok VCB widok łącznika

Widok izolacyjnego wału głównego z wyłącznikiem próżniowym

Rotoblok VCB widok wału

1 - izolacyjny wał główny z wyłącznikiem
2 - napęd łącznika
3 - komora próżniowa wyłącznika
4 - izolatory żywiczne
5 - uziemnik dolny
6 - ocynkowana stalowa rama
7 - przycisk załącz wyłącznik
8 - przycisk wyłącz wyłącznik
9 - gniazdo odłącznika

10 - gniazdo i sygnalizacja uziemnika
11 - gniazdo zazbrajania sprężyny wyłącznika
12 - sygnalizacja zazbrojenia sprężyny
13 - złącze wtykowe do obwodów wtórnych
14 - sygnalizacja położenia wyłącznika
15 - sygnalizacja położenia odłącznika

Pozycje pracy aparatu

Pozycja
załączony-zamknięty

Rotoblok VCB - Pozycje pracy aparatu - Pozycja załączony-zamknięty

Pozycja
wyłączony-zamknięty

Rotoblok VCB - Pozycje pracy aparatu - Pozycja wyłączony-zamknięty

Pozycja
wyłączony-otwarty

Rotoblok VCB - Pozycje pracy aparatu - Pozycja wyłączony-otwarty

Pozycja
uziemiony

Rotoblok VCB - Pozycje pracy aparatu - Pozycja uziemiony

Warianty pól rozdzielnicy Rotoblok VCB

VCB 1

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 1

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 1

Uwaga:
Przedstawione rysunki są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

 1. Przy zastosowaniu przekładników prądowych wsporczych na 24 kV w miejsce\przepustowych.
 2. Przy zastosowaniu podstaw bezpiecznikowych nad przekładnikami napięciowymi.
 3. Przy zastosowaniu przekładników napięciowych.
 4. Aparat TGI 24 wraz z przekładnikami prądowymi może znajdować się po prawej stronie pola.
 5. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 17,5kV i Rotoblok SF wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 950 mm. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 24 wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 1150 mm.

VCB 2(31))

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 2

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 2

Uwaga:
Przedstawione rysunki są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

 1. Przy zastosowaniu przekładników prądowych wsporczych na 24 kV w miejsce\przepustowych.
 2. Przy zastosowaniu podstaw bezpiecznikowych nad przekładnikami napięciowymi.
 3. Przy zastosowaniu przekładników napięciowych.
 4. Aparat TGI 24 wraz z przekładnikami prądowymi może znajdować się po prawej stronie pola.
 5. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 17,5kV i Rotoblok SF wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 950 mm. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 24 wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 1150 mm.

VCB 5(6*2))

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 5

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 5

Uwaga:
Przedstawione rysunki są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

 1. Przy zastosowaniu przekładników prądowych wsporczych na 24 kV w miejsce\przepustowych.
 2. Przy zastosowaniu podstaw bezpiecznikowych nad przekładnikami napięciowymi.
 3. Przy zastosowaniu przekładników napięciowych.
 4. Aparat TGI 24 wraz z przekładnikami prądowymi może znajdować się po prawej stronie pola.
 5. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 17,5kV i Rotoblok SF wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 950 mm. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 24 wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 1150 mm.

VCB O5

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 05

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 05

Uwaga:
Przedstawione rysunki są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

 1. Przy zastosowaniu przekładników prądowych wsporczych na 24 kV w miejsce\przepustowych.
 2. Przy zastosowaniu podstaw bezpiecznikowych nad przekładnikami napięciowymi.
 3. Przy zastosowaniu przekładników napięciowych.
 4. Aparat TGI 24 wraz z przekładnikami prądowymi może znajdować się po prawej stronie pola.
 5. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 17,5kV i Rotoblok SF wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 950 mm. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 24 wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 1150 mm.

VCB S1L(P4))

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole S1L

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole S1L

Uwaga:
Przedstawione rysunki są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

 1. Przy zastosowaniu przekładników prądowych wsporczych na 24 kV w miejsce\przepustowych.
 2. Przy zastosowaniu podstaw bezpiecznikowych nad przekładnikami napięciowymi.
 3. Przy zastosowaniu przekładników napięciowych.
 4. Aparat TGI 24 wraz z przekładnikami prądowymi może znajdować się po prawej stronie pola.
 5. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 17,5kV i Rotoblok SF wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 950 mm. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 24 wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 1150 mm.

VCB S3L(P4))

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole S3L

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole S3L

Uwaga:
Przedstawione rysunki są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

 1. Przy zastosowaniu przekładników prądowych wsporczych na 24 kV w miejsce\przepustowych.
 2. Przy zastosowaniu podstaw bezpiecznikowych nad przekładnikami napięciowymi.
 3. Przy zastosowaniu przekładników napięciowych.
 4. Aparat TGI 24 wraz z przekładnikami prądowymi może znajdować się po prawej stronie pola.
 5. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 17,5kV i Rotoblok SF wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 950 mm. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 24 wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 1150 mm.

Przykłady rozdzielnicy Rotoblok VCB w połączeniu z rozdzielnicą Rotoblok oraz Rotoblok SF

Schemat elektryczny

Przykłady rozdzielnicy Rotoblok VCB - Schemat elektryczny

Widok z frontu

Przykłady rozdzielnicy Rotoblok VCB - Widok z frontu

Schemat elektryczny

Przykłady rozdzielnicy Rotoblok VCB - Schemat elektryczny

Widok z frontu

Przykłady rozdzielnicy Rotoblok VCB - Widok z frontu

Pobierz


Pliki AutoCad Rotoblok VCB

Pola liniowe

Rotoblok VCB - pola liniowe

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!

Pola liniowe z ogranicznikami

Rotoblok VCB - pola liniowe z ogranicznikami

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!

Pola sprzęgłowe

Rotoblok VCB - pola sprzęgłowe

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!

Inne

Rotoblok VCB - inne

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!

Rozdzielnice SN (średniego napięcia)

Skontaktuj się z nami

ZPUE S.A.
ul. Jędrzejowska 79 C,
29-100 Włoszczowa,
Polska

Centrala
T: +48 41 38 81 000
F: +48 41 38 81 001
@:

Sekretariat dyrektorów handlowych
T: +48 41 38 81 070
@:

Sekretariat zarządu
T: +48 41 38 81 221
@:

Dodatkowe informacje