Rozdzielnica nN (niskiego napięcia) typu RN-W

Przedmiotem opracowania są rozdzielnice niskiego napięcia typu RN-W, przeznaczone do zasilania urządzeń elektrycznych nN. Mają one szerokie zastosowanie w stacjach transformatorowych miejskich, w zakładach przemysłowych, domach towarowych oraz innych obiektach.

Charakterystyka i zabezpieczenia

Charakterystyka

 • możliwość wizualnej kontroli stanu przyłączy kablowych bez otwierania rozdzielnicy,
 • wszystkie podłączenia kabli są wykonane w dolnej części rozdzielnicy,
 • małe gabaryty, zwarta budowa,
 • istnieje możliwość pomiaru prądu w obwodach odpływowych,
 • możliwość bezpiecznej wymiany uszkodzonego rozłącznika bez konieczności wyłączania rozdzielnicy,
 • możliwość dobudowy aparatu pod napięciem,
 • połączenie kabli bez zaprasowywania końcówek kablowych,
 • możliwość pracy z sieciami kablowymi nN typu TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT,
 • możliwość wyprowadzenia kabli odpływowych w górę,
 • na obudowie członu zasilającego standardowo zabudowane jest gniazdo bezpiecznikowe zasilane sprzed łącznika.

System zabezpieczeń blokad

Duże bezpieczeństwo uzyskano przez:

 • blokadę umożliwiającą wymianę bezpieczników tylko w stanie beznapięciowym po rozłączeniu obwodu bez konieczności używania specjalnych uchwytów,
 • pewne uziemienie dolnych zacisków rozłącznika (odpływów) przez założenie uziemiaczy,
 • szybkie wyłączenie całej rozdzielnicy spod napięcia pod pełnym obciążeniem dzięki zastosowaniu rozłącznika rozłączającego migowo z widoczną przerwą,
 • możliwość zablokowania rozłącznika w stanie otwartym, uniemożliwiając przypadkowe jego załączenie,
 • zastosowanie blokady pomiędzy drzwiami, a rozłącznikiem głównym (przy zastosowaniu rozłącznika INP-1250) umożliwiająca otwarcie drzwi tylko przy wyłączonym rozłączniku.

Posiada atest Instytutu Elektrotechniki.

Konstrukcja i wyposażenie rozdzielnicy

Konstrukcja

Obudowa rozdzielnicy składa się z elementów giętych z blachy ocynkowanej nitowanych ze sobą, co zapewnia ekwipotencjalizację.
Rozdzielnica konfigurowana jest z niezależnych członów (zasilającego, odpływowego, pomiarowego itp.) co pozwala w prosty sposób rozbudowywać istniejące i projektować nowe zestawy.

Wyposażenie elektryczne

 • w członie zasilającym można zastosować następujące aparaty:
  • rozłącznik INP-1250 lub INP-1600 - standardowo,
  • lub inne po uzgodnieniu z producentem,
  • wyłączniki MCCB 630÷1600 A.
 • w polach odpływowych można zastosować następujące aparaty:
  • - ARS gr. 00÷3 prod. Apator S.A. - standardowo,
  • BTVC gr. 00÷3 prod. Pronutec - standardowo,
  • NSL-E3 lub NSL gr. 00÷3 prod. EFEN - standardowo,
  • lub inne po uzgodnieniu z producentem.
 • dodatkowo rozdzielnica może być wyposażona w:
  • pomiar kontrolny prądu i napięcia,
  • układ półpośredni pomiaru energii,
  • człon oświetlenia terenu,
  • baterię kondensatorów,
  • kondensator do kompensacji biegu jałowego transformatora.
 • połączenia szynowe wykonane są z płaskowników miedzianych o przekroju dostosowanym do prądów znamionowych,
 • w przypadku rozłączników typu: ARS, BTVC, NSL-E3, NSL, istnieje możliwość zamontowania w miejsce jednego rozłącznika gr. 1÷3 dwóch rozłączników gr. 00 nie zmieniając nic w konstrukcji rozdzielnicy.

Podstawowe dane techniczne

Zgodność z normami:

Rozdzielnica typu RN-W spełnia wymagania poniższych norm:

 • PN-EN 61439-1 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Postanowienia ogólne”,
 • PN-EN 61439-2 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej”,
 • PN-EN 60439-5 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Zestawy do rozdziału energii w sieciach publicznych”,
 • PN-EN 50274 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych,
 • PN-EN 62262 - „Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK)”.
 • PN-EN 60529 - „Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)”.
Dane elektryczne
Napięcie znamionowe izolacji 1000 V
Napięcie znamionowe łączeniowe 400 V / 690 V
Napięcie probiercze udarowe wytrzymywane 8 kV
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Prąd znamionowy rozdzielnicy 1250 A / 1600 A / 2000 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 35 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 77 kA
Dane mechaniczne
Wymiary szerokość w zależności od konfiguracji
wysokość od 1275 do 2075 mm
głębokość 320 / 400 mm
Stopień ochrony IP IP2X / IP4X
Stopień ochrony IK do IK 10
Ochrona powierzchni szkielet z blachy stalowej - malowanej lub alucynkowej
osłony z blachy stalowej malowanej lub alucynkowej
maskownice wykonane z tworzywa sztucznego
Malowanie (w technologii proszkowej): standard - RAL 7035
inny kolor - na życzenie
Komponenty z tworzyw sztucznych nie zawierają halogenu, samogasnące,
ognioodporne, nie zawierają CFC
Dane eksploatacyjne
Temperatura otoczenia
    - dolna granica temperatury otoczenia
    - górna granica temperatury otoczenia
    - średnie temperatury otoczenia w okresie 24 godzin
temperatura otoczenia
-5oC (-25oC)1)
+40oC
-5oC do +35oC
Wilgotność względna do 50% (przy temp. 40oC)
Wysokość miejsca zainstalowania do 1000 m n.p.m.
Atmosfera w miejscu zainstalowania wolna od chemicznie agresywnych i przewodzących
pyłów, par i gazów
1) - w zależności od zastosowanej aparatury.
Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie rozdzielnicy dostosowanej do innych warunków

Człony funkcjonalne rozdzielnicy

czlony funkcjonalne rozdzielnicy

Rozdzielnica składa się z niezależnych elementów (członów), które można składać w różne zestawy. Podstawowe człony rozdzielnicy RN-W to:

 • człon odpływowy (rozłącznikowy),
 • człon zasilający,
 • człon pomiarowy,
 • człony inne np. oświetlenia terenu, aparatury instalacyjnej, automatyki itp.

Możliwości wykonania poszczególnych elementów przedstawiono w tabelach.

Człon odpływowy (przyłączeniowy)

czlon odplywowyW członie odpływowym można zabudować od 5 do 12 rozłączników bezpiecznikowych rozmiaru 1 do 3 różnych producentów wraz z przekładnikami. Człony odpływowe można łączyć w zestawy.

Człon odpływowy
Nazwa członu Ilość rozłącz. do
zabudowy wielkości
od 1 do 3 (wielkość 00)
Wymiary [mm]
[szer. x wys. x głęb.]
Uwagi
Wykonanie standardowe
CO-5 5 (10) 550 x 1275 x 400 (320) W przypadku rozłączników
ARS, BTVC i NSL istnieje
możliwość zamontowania
w miejsce rozłącznika grupy
1÷3 dwóch rozłączników
grupy 00.
CO-10 10 (20) 1100 x 1275 x 400 (320)
Wykonanie specjalne
CO-6 6 (12) 700 x 1275 x 400 (320) W przypadku rozłączników
ARS, BTVC i NSL istnieje
możliwość zamontowania
w miejsce rozłącznika grupy
1÷3 dwóch rozłączników
grupy 00.
CO-7 7 (14) 800 x 1275 x 400 (320)
CO-8 8 (16) 900 x 1275 x 400 (320)
CO-9 9 (18) 1000 x 1275 x 400 (320)
CO-12 12 (24) 1300 x 1275 x 400 (320)
CZO-1 9 (18) 1100 x 1275 x 400 (320) Człon zasilająco – odpływowy
przystosowany do zabudowy
rozłącznika typu NH – latr 910
oraz rozłączników grypy 1÷3.
Szczegóły patrz rysunek 1
CZO-2 10 (20) 1650 x 1275 x 400 (320) Człon zasilająco – odpływowy
przystosowany do zabudowy
rozłącznika INP-1250
i rozłączników odpływowych
grupy 1÷3.
Szczegóły patrz rysunek 2
CO-...XX 0 XXX x 1275 x 400 (320) Człon odpływowy
przystosowany do zabudowy
2 lub 3 wyłączników
kompaktowych od 250
do 630 A Szczegóły patrz
rysunek 3. Nazwa i wymiary
modułu zależne od typu i ilości
zabudowanych rozłączników.

Wielkości stosowanych wkładek bezpiecznikowych i kabli przy zastosowaniu przyłączy. Typu V-kleme w zależności od typu aparatu:

Grupa aparatu Zakresy prądowe wkładek max. przekrój kabla
GR. 00 6 ÷ 160 A do 95 mm2 (w zależności od typu aparatu)
GR. 1 6 ÷ 250 A 240 mm2 (300 mm2 - w przypadku linki
o przekroju sektorowym)
GR. 2 63 ÷ 400 A
GR. 3 250 ÷ 630 A

Przykład wykonań specjalnych

Rysunek 1 - CZO-1 Człon zasilająco-odpływowy z rozłącznikiem NH – latr 910
czo 1 01
czo 1 02
Rysunek 2 - CZO-2 Człon zasilająco-odpływowy z rozłącznikiem
czo 2 01
czo 2 02

Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie dodatkowe

Rysunek 3 - CO-3 Człon odpływowy z wyłącznikami
co 3 01
co 3 02

Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie dodatkowe

Przedział zasilający (człon zasilający)

czlon zasilajacy

W członie zasilającym można zabudować rozłącznik INP 1000 - 2000 lub rozłącznik innego producenta (po uzgodnieniu) lub wyłącznik kompaktowy o prądzie (630 - 1600A). Wyłącznik lub rozłącznik może być wyposażony w napęd silnikowy. Możliwa jest również zabudowa amperomierzy, woltomierzy lub analizatora sieci.

Człon zasilający
Nazwa członu Zabudowany aparat Wymiary [mm]
[szer. x wys. x głęb.]
Uwagi
Wykonanie standardowe
CZ-1 Rozłącznik INP 1250 lub inny 550 x 675 x 400 (320) Możliwość zabudowy
przekładników prądowych,
amperomierzy, woltomierza
i przekładników do
półpośredniego pomiaru
energii
Wykonanie specjalne
CZ-4 Wyłącznik kompaktowy
630-1600A
550 x 675 x 400 (320) Napęd na drzwiach, brak
możliwości zabudowania
przekładników prądowych
CZ-5 Wyłącznik kompaktowy
630-1600A*)
550 x 800 x 400 (320) Jak dla wykonania
standardowego
CZ-6 Rozłącznik INP 1250 lub inny*) 1100 x 1275 x 400 (320) Jak dla wykonania
standardowego, dodatkowo
można zamontować
zabezpieczenia obwodów
instalacyjnych dla potrzeb
własnych stacji.
Szczegóły patrz rysunek 4
CZ-9 Wyłącznik kompaktowy
630-1600A*)
550 x 1275 x 400 (320) Jak wyżej.
Szczegóły patrz rysunek 5
*) - aparaty stosowane w rozdzielnicy po uzgodnieniu z producentem mogą być wyposażone w napęd silnikowy

Przykład wykonań specjalnych

Rysunek 4 - CZ-6 Człon zasilająco-odpływowy z rozłącznikiem
cz 6 01
cz 6 02

Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie dodatkowe

Rysunek 5 - CZ-9 Człon zasilająco-odpływowy z wyłącznikiem kompaktowym
cz 9 01
cz 9 02

Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie dodatkowe

Przedział pomiarowy (człon pomiarowy)

czlon pomiarowy

Człon pomiarowy służy do zabudowania rozliczeniowego pomiaru energii, w wersji tablicy do zabudowy od jednego do czterech liczników. Układ pomiarowy jest również wyposażony w listwę pomiarową np. SKA i zabezpieczenie obwodów napięciowych.

Człon odpływowy
Nazwa członu Zabudowany aparat Wymiary [mm]
[szer. x wys. x głęb.]
Uwagi
Wykonanie standardowe
TP-1 1 lub 2 liczniki
energii elektrycznej
550 x 675 x 400 (320) Szczegóły patrz rysunek 6
Wykonanie specjalne
TP-2 3 liczniki energii
elektrycznej
750 x 675 x 400 (320) Szczegóły patrz rysunek 7
TP-3 3 lub 4 liczniki
energii elektrycznej
1100 x 675 x 400 (320) Szczegóły patrz rysunek 8

Przykład wykonań specjalnych

Rysunek 6 - Tablica pomiarowa TP-1
tp 1 01
tp 1 02
Rysunek 7 - Tablica pomiarowa TP-2
tp 2 01
tp 2 02
Rysunek 8 - Tablica pomiarowa TP-3
tp 3 01
tp 3 02

Pozostałe przedziały i elementy dodatkowe

W rozdzielnicy RN-W można też zabudować inne moduły w szafkach o standardowych wymiarach jak np.:

 • człon oświetlenia terenu,
 • człon odpływów instalacyjnych,
 • człon automatyki,
 • człon układu SZR,
 • inne
Człon odpływowy
Nazwa członu Wyposażenie Wymiary [mm]
[szer. x wys. x głęb.]
Uwagi
Wyposażenie standardowe
TO Człon oświetlenia terenu 550 x 1275 x 400 (320) Zabudowana aparatura
Szczegóły patrz rysunek 9
Wyposażenie specjalne
TI-1 Wyłącznik lub rozłączniki
instalacyjne
550 x 675 x 400 (320) Sposób wykonania
układu do uzgodnienia
z producentem
TI-2 Wyłącznik lub rozłączniki
instalacyjne
550 x 1275 x 400 (320) 4 rzędy aparatury modułowej
W każdym rzędzie można
zabudować 22 aparaty
o szerokości 18mm
TA-1
TA-2
Układ automatyki 550 x 675 x 400 (320)
550 x 1275 x 400 (320)
Sposób wykonania
układu do uzgodnienia
z producentem
TSZR Układ automatycznego
przełączania zasilania
550 x 1275 x 400 (320) Sposób wykonania
układu do uzgodnienia
z producentem
TX Inne układy 550 x 675 x 400 (320)
550 x 1275 x 400 (320)
Do uzgodnienia
z producentem
Rysunek 9 - Człon oświetlenia terenu TO
to 01
to 02

Wyposażenie dodatkowe rozdzielnicy RN-W

Osłona mostu szynowego

oslona mostu szynowego
Osłona wyprowadzenia zasilania szynowego z rozdzielnicy. Zapewnia stopień ochrony IP20 i chroni obsługę przed dotknięciem elementów czynnych.

Rama kablowa

rama kablowa
Rama umożliwiająca wprowadzenie do rozdzielnicy kabli w pomieszczeniach bez kanałów kablowych. Wysokość ramy kablowej „a” uzależniona jest od promienia gięcia kabli.

Ustawienie rozdzielnicy i montaż przyłączy

Rozdzielnice RN-W przeznaczone są do instalowania w pomieszczeniach. Mogą być posadowione bezpośrednio na posadzce betonowej obiektu. Niezależnie od podłoża rozdzielnice muszą być ustawione dokładnie poziomo (odchyłka na 1m podłoża nie może przekraczać (2mm). Rozdzielnicę należy przymocować do podłoża za pomocą 4 śrub M8 w miejscach pokazanych na rysunku 11. Zasilanie rozdzielnicy jest przewidziane od góry torami szynowymi.

UWAGA: Połączenia szynowe do rozdzielnicy muszą być osłonięte przed dotykiem (osłona oryginalna lub wykonana przez instalatora), stopień ochrony minimum IP20.

Kable fazowe podłącza się bezpośrednio do zacisków aparatów. Wysokość położenia przyłącza pokazano na rysunku 12.

Aparaty są przystosowane do podłączenia kabli do 95mm2 dla aparatów gr. 00 (w zależności od typu aparatu) i do podłączenia kabli o przekroju do 240 mm2 (300 mm2 żyła o przekroju sektorowym) dla aparatów gr. 1-3.

Rysunek 11 - Rozmieszczenie otworów w podłożu do montażu rozdzielnicy RN-W
rysunek 11
Rysunek 12 - Wysokość położenia zacisków do przyłączania kabli
rysunek 12

Skontaktuj się z nami

ZPUE S.A.
ul. Jędrzejowska 79 C,
29-100 Włoszczowa,
Polska

Centrala
T: +48 41 38 81 000
F: +48 41 38 81 001
@:

Sekretariat dyrektorów handlowych
T: +48 41 38 81 070
@:

Sekretariat zarządu
T: +48 41 38 81 221
@:

Dodatkowe informacje