Tworzymy nowe rozwiązania z myślą o ludziach, w poszukiwaniu ich praw, godności, zdrowia i bezpieczeństwa

Pobierz ostatni raport CSR

Nasze cele zrównoważonego rozwoju

Spośród siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez wszystkie Państwa ONZ do 2030 roku wybraliśmy sześć. Wierzymy, że wspólne dążenie do ich osiągnięcia poprawi warunki życia i pracy na świecie.

Czysta i nowoczesna energia
Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
Odpowiedzialna Konsumpcja i produkcja
Wzrost gospodarczy i godna praca
Zrównoważone miasta i społeczności
Partnerstwa na rzecz celów

01

Etyka i przejrzystość

Kodeks postępowania dla dostawców

to zbiór naszych minimalnych wymagań wobec naszych dostawców towarów, usług lub świadczeń w ramach łańcucha dostaw, w zakresie postępowania zgodnego z prawem, wartościami oraz zasadami odpowiedzialności społecznej. W ramach Kodeksu dostawców uwzględniliśmy zasadę, że dostawca prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i etyczny. Nie stosuje żadnych form korupcji czy przekupstwa, zarówno w kontaktach z urzędnikami państwowymi, funkcjonariuszami publicznymi, klientami, jak i partnerami biznesowymi.

Compliance

to system zarządzania zgodnością ze wszystkimi obowiązkami organizacji oraz ich regulacjami, promowanie prewencji zgodności i jej adaptacja. Compliance to zapewnienie przestrzegania nakazów oraz niełamanie zakazów, ustanowionych przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Jest coraz częściej traktowany jako niezbędny element prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa w przestrzeni prawnej i ekonomicznej. Zachowanie zasady legalizmu i w związku z tym stworzenie sprawnego systemu compliance pozostające we wspólnej odpowiedzialności jako całego organu.

Oficer Compliance odpowiedzialny za system zgodności w organizacji, z zasady czuwa nad udaremnianiem naruszeń prawa, w szczególności popełniania przestępstw, które mają swoje źródło w przedsiębiorstwie i mogą wyrządzić mu znaczne szkody poprzez ryzyko bycia pociągniętym do odpowiedzialności lub uszczerbek na reputacji. Jednym ze standardów zarządzania zgodnością są normy ISO 19600, ISO 37001.

Kodeks etyki

wyznacza minimalne standardy zachowania obowiązujące wszystkich pracowników. W oparciu o ten dokument wszelkie decyzje biznesowe podejmowane są z zachowaniem uczciwości i rzetelności, na podstawie obiektywnych czynników, takich jak koszt, jakość, wartość, obsługa i możliwość realizacji zobowiązań. Ponadto w myśl Kodeksu Etyki wszyscy pracownicy zobowiązani są unikać wszelkich działań lub powiązań, które mogłyby być niezgodne lub wydają się niezgodne z interesami Grupy.

02

Zaufanie i współpraca

W trosce o transparentność działalności oraz przejrzystość działań ZPUE S.A. prowadzi wielopłaszczyznowy dialog zarówno z otoczeniem zewnętrznym jak i wewnątrz organizacji. Korzystamy przy tym z wielu dostępnych narzędzi, zarówno tradycyjnych jak i wykorzystujących najnowsze zdobycze teleinformatyki.

Akcjonariusze i inwestorzy

Komunikaty giełdowe przekazywane w formie raportów bieżących i okresowych, firmowa strona internetowa, skrzynka mailowa do kontaktu dla inwestorów, spotkania inwestorskie.

Pracownicy i ich rodziny

Newsletter dla pracowników w wersji papierowej i elektronicznej, portal wewnętrzny dla pracowników, sieć tablic informacyjnych z ogłoszeniami, program racjonalizatorski IDEA, piknik pracowniczy, samoobsługowe kioski pozwalające pracownikom produkcji na korzystanie z wewnętrznego portalu HR.

Klienci

Strona internetowa, spotkania i konferencje, targi branżowe, media, media społecznościowe, katalogi. W ostatnim roku podjęliśmy decyzję o przebudowaniu naszego kwartalnika „Horyzonty” w magazyn SMART, publikowany w tej samej częstotliwości wydawania.

Dostawcy, firmy współpracujące

Kontakt bieżący, spotkania, audyty, kwartalnik.

Lokalna działalność

Działalność Fundacji „JESTEŚMY BLISKO”, sponsoring i wsparcie finansowe lokalnych wydarzeń kulturalnych i sportowych, spotkania z przedstawicielami samorządów, media społecznościowe, sponsoring IV-ligowego klubu sportowego Hetman Włoszczowa.

Media i opinia publiczna

Artykuły, publikacje w branżowych pismach i portalach, social media.

Konkurencja

Udział w konferencjach i targach branżowych, media społecznościowe, katalogi, strona www, kwartalnik.

Władze Państwowe

Środki masowego przekazu, konferencje, fora.

Niezależna jednostka audytująca potwierdziła w 2018 roku wdrożenie przez ZPUE S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP opartego na trzech normach ISO. To bardzo ważny moment dla Spółki oraz istotny sygnał dla Kontrahentów z całego świata, że ZPUE to Firma godna najwyższego zaufania.

Zdając sobie sprawę z tych wymagań Zarząd ZPUE S.A. podjął decyzję o wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i BHP.

ZPUE wdrożyło i udowodniło stosowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na trzech normach: ISO 9001 z 2015 r. – potwierdzającej zarządzanie w obszarze jakości, ISO 14001 z 2015 r. potwierdzającej dbałość spółki o środowisko naturalne i po raz pierwszy OHSAS 18001:2007 r. – dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy. (do tej pory spółka posiadała certyfikaty: ISO 9001 2008 r. i ISO 14001 2008 r.

Pięciu audytorów z TUV Nord w pierwszej połowie lipca 2018 r. sprawdzało zakłady ZPUE pod kątem zarządzania według norm dotyczących jakości, środowiska i BHP. Nie stwierdzono niezgodności. Zalecono jedynie pewne usprawnienia w funkcjonowaniu systemu, które natychmiast zaczęliśmy wdrażać.

03

Klimat i środowisko

Spełniamy wymagania normy ISO 14001 z 2015 r. potwierdzającej dbałość spółki o środowisko naturalne.

Wszyscy Pracownicy związani z ZPUE S.A. zawsze i we wszystkich warunkach postępują w sposób odpowiedzialny za jakość i środowisko w celu zwiększania zadowolenia Klienta oraz zapewnienia udoskonalania efektu działalności środowiskowej, jak również w celu unikania zanieczyszczenia środowiska i stałego zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko.

Cele środowiskowe realizujemy w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju poprzez:

 • Systemowe podejście do jakości i środowiska obejmujące ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz metod postępowania w ramach procesów niezbędnych dla realizacji zamówień naszych Klientów. Działalność ta jest ściśle powiązana z przestrzeganiem uregulowań prawnych dotyczących ochrony środowiska.
 • Stałe eliminowanie zagrożeń dla środowiska naturalnego.
 • Systematyczne szkolenie wszystkich Pracowników oraz osób działających w imieniu i na rzecz ZPUE S.A. w zakresie podstaw i metod zarządzania jakością i środowiskiem oraz motywowanie pracowników do osiągania celów jakościowych i środowiskowych.

04

Klienci i dostawcy

Obok niezawodnych rozwiązań oferujemy naszym klientom i dostawcom pakiet wartości i korzyści, które przynosi efektywna którym rośnie ich satysfakcja ze współpracy z nami.

Godni zaufania

Z badań z 2017 roku przeprowadzonych przez Instytut GfK Polonia sp. z o.o. /CE Business& Social Reserch na grupie 352 klientów z branży energetycznej i branży przemysłowej uzyskaliśmy najlepsze wyniki wizerunkowe w obszarach:

 • Firma z bogatym doświadczeniem w branży elektroenergetycznej
 • Polska firma
 • Solidna firma biorąca odpowiedzialność za swoje produkty

Odpowiedzialność za produkt

Działając w branży elektroenergetycznej bierzemy na siebie odpowiedzialność za zdrowie i życie człowieka oraz mienie o wysokiej wartości. Poprawiamy jakość życia, gwarantując:

 • Trwałość
 • Bezpieczeństwo
 • Niezawodność
 • Nasze produkty są wysokiej jakości, nieszkodliwe dla użytkownika
 • Minimalizujemy negatywny wpływ naszych urządzeń na środowisko
 • Nie postarzamy naszych produktów. Ich cykl życia możemy wydłużyć poprzez ich modernizację, co jest naszą standardową usługą
 • Nieustannie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, które wprowadzane na rynek przynoszą oszczędności energii i środowiska
 • Jesteśmy odpowiedzialni na wszystkich etapach procesu produkcji: od pozyskiwania materiałów i surowców, przez proces wytwarzania po dystrybucję

Nasze kroki w kierunku odpowiedzialnego łańcucha dostaw

01. Wybór dostawcy

02. Uczciwa współpraca

03. Wspólne projekty

Nieustannie modyfikujemy łańcuch dostaw i wdrażamy strategię zakupową w odniesieniu do materiałów wytypowanych jako potencjalnie problemowe:

 • szukamy alternatywnego źródła dostaw
 • zamieniamy materiał problemowy na standardowy o wysokiej dostępności utworzyliśmy magazyn depozytowy dostawcy
 • przekazujemy dostawcy prognozy zakupów

Nasza Platforma Zakupowa zapewnia pełną transparentność postępowań zakupowych. W najbliższym czasie warunkiem wzięcia udziału w postępowaniach zakupowych i aukcjach ogłaszanych na Platformie Zakupowej będzie zaakceptowanie ogólnych warunków zakupów wraz z Kodeksem Etyki.

05

Pracownicy

Stawiamy na przyjazną politykę personalną i prorodzinną. Politykę, która stwarza możliwości osobistego rozwoju, integruje, daje poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy, bezpieczeństwa i stabilizacji.

06

Społeczeństwo

Fundacja „Jesteśmy Blisko”

Nasz sukces ekonomiczny idzie w parze z naszym zaangażowaniem społecznym, o czym świadczą liczne przedsięwzięcia, akcje i działania na rzecz lokalnej społeczności. Inwestujemy w rozwój dzieci i młodzieży, walczymy z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Swoje więzi społeczne budujemy między innymi dzięki powołanej w 2010 roku Fundacji „Jesteśmy Blisko”.

Małgorzata Wypychewicz, Założycielka Fundacji „Jesteśmy Blisko”

Chcemy być bliżej, by zrobić więcej

„Fundację „Jesteśmy Blisko” powołaliśmy z mężem z potrzeby serca i z potrzeby chwili. Impulsem do działania była moja nagła choroba, druzgocąca diagnoza i wygrana walka o życie. Zrozumiałam wtedy, że bez wsparcia ze strony innych nie dałabym rady przejść przez to wszystko. Dlatego sama postanowiłam pomagać – w pierwszej kolejności naszym pracownikom i ich rodzinom, z czasem wszystkim potrzebującym z naszego regionu. Tak powstała nasza Fundacja, która dzisiaj jest przystanią, do której może zgłosić się każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji życiowej.”

 

Sponsoring
sportowy

Wspieramy sportową aktywność w regionie. Kierujemy się zasadą długoterminowych celów, również tych, które wpływają na rozwój młodego pokolenia.

Bogusław Wypychewicz, Założyciel i Prezes Rady Nadzorczej ZPUE S.A.

„Dzięki karate odnalazłem w sobie fizyczną i mentalną siłę. Zależy mi na tym, aby dzielić się swoim doświadczeniem i propagować wartości, jakie niesie ze sobą ta sztuka walki, szczególnie wśród młodzieży”

HETMAN WŁOSZCZOWA

Od ponad 20 lat jesteśmy strategicznym sponsorem Kieleckiego Klubu Karate Kyokushin Koronea.

KIELECKI KLUB KARATE KYOKUSHIN KORONEA

Od lat wspieramy KS Hetman Włoszczowa – lokalny klub o ponad 70-letniej tradycji i interesującej historii. Klub oprócz piłkarskiej drużyny seniorskiej prowadzi także sekcje młodzieżowe i dziecięce wpajając młodym ludziom pasję do sportu.

WYDARZENIA SPORTOWE

Wspieramy organizację wielu wydarzeń sportowych takich jak coroczny międzynarodowy turniej Hetman Cup oraz Ligę Pływacką Juniorów.

 

Współpraca
z uczelniami

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Przekazaliśmy nasze urządzenia do laboratorium (TPM ze sterownikiem)
Program Ambasador
Sponsorowanie projektów studenckich (bolid AGH Racing)
Praktyki
Prace dyplomowe
Zatrudniamy absolwentów

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Sponsorowanie projektów studenckich (łazik marsjański IMPULS 2)
Praktyki
Prace dyplomowe
Zatrudniamy absolwentów

Politechnika Śląska w Gliwicach

Wyposażyliśmy laboratorium w nasze urządzenia
Praktyki
Jesteśmy członkiem rady programowej wydziału elektrycznego
Prace dyplomowe
Wykłady tematyczne
Zatrudniamy absolwentów

Skontaktuj się z nami

ZPUE S.A.
ul. Jędrzejowska 79 C,
29-100 Włoszczowa,
Polska

Centrala
T: +48 41 38 81 000
F: +48 41 38 81 001
@:

Sekretariat dyrektorów handlowych
T: +48 41 38 81 070
@:

Sekretariat zarządu
T: +48 41 38 81 221
@:

Dodatkowe informacje