TPM

TPM to rozdzielnica kompaktowa w izolacji gazu SF6, w obudowie metalowej doskonała do zastosowania w niewielkich gabarytowo stacjach kontenerowych i pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych. Konstrukcja zapewnia bezobsługowość zbiornika z gazem przez cały okres eksploatacji.

Opis techniczny

tpm nowa generacja

Kompaktowa rozdzielnica średniego napięcia typu pierścieniowego (RMU - Ring Main Unit) w izolacji gazu SF6 do zastosowań wnętrzowych. Przeznaczona jest do zasilania i rozdziału energii w promieniowych i pierścieniowych sieciach miejskich, w przemyśle oraz wszędzie tam gdzie niezwykle pożądane są niewielkie rozmiary rozdzielnic przy zachowaniu wysokich parametrów technicznych.

Charakterystyka i wyposażenie

Charakterystyka

 • miniaturowe wymiary rozdzielnicy przy zachowaniu wysokich parametrów technicznych,
 • bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa łącznie z łukochronnością - potwierdzone odpowiednimi certyfikatami,
 • możliwość konfiguracji rozdzielnicy z szeregu pól o różnym przeznaczeniu: pole liniowe, transformatorowe, wyłącznikowe, pomiarowe, kablowe,
 • możliwość łatwej rozbudowy rozdzielnicy o kolejne zestawy (należy to uwzględnić przy składaniu zamówienia)
  - każdy zestaw może być wyprodukowany jako rozbudowywalny,
 • możliwość przystosowania rozdzielnicy do współpracy z systemami zdalnego sterowania i pomiarów np. do współpracy z sieciami typu SmartGrid,
 • zbiornik z gazem SF6 jest wyprodukowany z blachy nierdzewnej, jest łączony poprzez spawanie, a jego konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo dla obsługi i środowiska oraz szczelność przez cały okres eksploatacji rozdzielnicy,
 • producent posiada zdolność recyklingu zużytych rozdzielnic i bezpiecznego odbioru gazu SF6 z ich zbiorników.

Wyposażenie

 • rozłącznik wyposażony w układ do gaszenia łuku elektrycznego, co w połączeniu z bardzo szybkim mechanizmem zapewniającym migowe zamykanie rozłącznika, gwarantuje pewne i szybkie wyłączenie,
 • wyłącznik próżniowy 630A oraz odłącznik z uziemnikiem w polu wyłącznikowym,
 • pojemnościowe dzielniki napięcia,
 • sygnalizator obecności napięcia na kablu,
 • wskaźnik zadziałania wkładek bezpiecznikowych w polu transformatorowym,
 • uziemnik szybki w polu liniowym,
 • uziemnik szybki, który uziemia wkładkę bezpiecznikową z dwóch stron w polu transformatorowym

System zabezpieczeń i blokad

Solidna budowa rozdzielnic typu TPM gwarantuje dużą niezawodność oraz zapewnia odporność na wpływy środowiska. Wzrost ciśnienia wywołany powstaniem łuku wewnętrznego jest eliminowany przez otwarcie zaworu bezpieczeństwa zamontowanego w dolnej części zbiornika rozdzielnicy, co nie powoduje zagrożenia dla obsługi. Każde pole rozdzielnicy wyposażone jest we wskaźniki napięcia dzięki którym obsługujący może upewnić się o braku napięcia na zaciskach izolatorów przepustowych. Zespół blokad mechanicznych umożliwia otwarcie maskownic przedziału kablowego jedynie po zamknięciu uziemnika.

Między rozłącznikiem (wyłącznikiem, odłącznikiem), a uziemnikiem oraz między uziemnikiem i pokrywami maskującymi istnieje system blokad uniemożliwiających błędne czynności łączeniowe.
W rozłączniku w polu transformatorowym istnieje dodatkowo blokada pomiędzy rozłącznikiem a wybijakiem wkładki bezpiecznikowej oraz między uziemnikiem a pokrywą maskującą tuby izolacyjne.

Dane techniczne

Zgodność z normami:
Rozdzielnica typu TPM spełnia wymagania poniższych norm:

 • PN-EN 62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć1: Postanowienia wspólne”,
 • PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”
 • PN-EN 62271-100 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
 • PN-EN 62271-102 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
 • PN-EN 62271-103 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
 • PN-EN 62271-105 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 105: Zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego”.

Rozdzielnica posiada certyfikat Instytutu Elektrotechniki.

Dane elektryczne:
Napięcie nominalne sieci 20kV
Najwyższe napięcie urządzeń 25kV
Częstotliwość znamionowa / Liczba faz 50Hz / 3
Znamionowe wytrzymywane napięcie krótkotrwałe częstotliwości sieciowej 50kV / 60kV
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe piorunowe 1,2/50 µs 125kV / 145kV
Prąd znamionowy ciągły 630A
Prąd znamionowy ciągły pól liniowych i pól wyłącznikowych 630A
Prąd znamionowy ciągły pól transformatorowych 250A
Maksymalny prąd wkładki z zabezpieczeniem termicznym w polu transformatorowym 125A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 25kA (3s)
Prąd znamionowy załączeniowy zwarciowy wyłącznika do 40kA (52,5kA1)
Prąd znamionowy wyłączeniowy zwarciowy wyłącznika do 16kA (21kA1)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 63kA
Odporności na działanie łuku wewnętrznego do 22kA (1s)
Stopień ochrony IP - przedział aparatów zbiornik SF6 ze stali nierdzewnej IP67
Stopień ochrony IP - przedział napędów i przyłączy IP4X (możliwość do IP54)
Warunki eksploatacyjne:
Temperatura otoczenia  
- szczytowa krótkotrwała
+ 40°C
- najwyższa średnia w ciągu doby
+ 35°C
- minimalna
 
- bez obwodów wtórnych
- 25°C
- z obwodami wtórnymi
- 5°C / - 15°C / - 25°C2)
Wilgotność względna powietrza  
- najwyższa średnia w ciągu doby
95%
- najwyższa średnia w ciągu miesiąca
90%
Atmosfera w miejscu zainstalowania brak znaczących zanieczyszczeń solą, parami, pyłami,
dymem, gazami palnymi lub powodującymi korozję
oraz brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia
wysokość zainstalowania nad poziomem morza bez konieczności
redukcji ciśnienia gazu SF6
do 1000 m n.p.m.
Drgania wibracje, spowodowane przyczynami zewnętrznymi
lub trzęsieniami ziemi pomijalne

Uwaga:
1) Dla napięcia 12kV.
2) Pod warunkiem, że producent aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczeniowej nie określił inaczej.

Moce transformatorów jakie mogą być załączane i wyłączane rozłącznikami w polach transformatorowych w zależności od napięć po stronie SN:

Napięcie nominalne sieci Prąd znamionowy Max. moc transformatora
6 kV 77 A 800 kVA
10 kV 57,7 A 1000 kVA
15 kV 61,6 A 1600 kVA
20 kV 57,7 A 2000 kVA

Uwaga:
Prądy znamionowe wkładek topikowych zalecanych przez wiodących producentów, do zabezpieczania obwodów pierwotnych transformatorów o napięciu znamionowym 6 kV, 10 kV, 15 kV i 20 kV należy dobrać wg normy IEC 282-1, DIN 43625 z zabezpieczeniem termicznym.

Przedziały rozdzielnicy SN typu TPM

Rozdzielnica SN typu TPM składa się z czterech przedziałów:
Przedział łączników

Przedział łączników umieszczony jest w zbiorniku wykonanym z blachy nierdzewnej - wypełnionym gazem SF6, w którym zamontowano urządzenia: szyny zbiorcze, łączniki i izolatory. Integralną częścią aparatu jest zamykany i otwierany migowo uziemnik szybki. Każdy zbiornik posiada zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie niweluje wzrost ciśnienia wywołanego powstaniem łuku wewnętrznego. W rozdzielnicy TPM i TPM układ C zawór jest umieszczony od dołu zbiornika w przedziale przyłączy kablowych w jednym z pól liniowych natomiast w TPM układ P oraz w polach T+ rozdzielnicy TPM zawór umieszczony jest w tylnej części rozdzielnicy. W izolatory przepustowe wbudowane są pojemnościowe dzielniki napięcia, połączone ze wskaźnikami napięcia umieszczonymi na ścianie czołowej rozdzielnicy.
Zarówno sam rozłącznik, jak i też mechanizmy napędowe, są urządzeniami wyjątkowo trwałymi i niezawodnymi. Konstrukcja zapewnia wykonanie 5000 cykli roboczych bez konieczności regulacji, konserwacji i wymiany elementów.

Przedział bezpieczników
W przedziale bezpiecznikowym rozdzielnicy (w specjalnych tubach izolacyjnych) montowane są wkładki bezpiecznikowe wysokiego napięcia z zabezpieczeniem termicznym (wg. normy DIN 43625).
Konstrukcja przedziału bezpiecznikowego uniemożliwia jego otwarcie przed dokonaniem manewru zamknięcia uziemnika. Załączenie rozłącznika w polu transformatorowym jest tylko możliwe po uprzednim zamknięciu pokrywy przedziału bezpiecznikowego.
W przypadku przepalenia się wkładki bezpiecznikowej zamontowany na niej wybijak poprzez dźwignię powoduje wyłączenie rozłącznika w polu transformatorowym.
Ponowne załączenie rozłącznika możliwe jest po wymianie wkładek bezpiecznikowych.

Przedział napędów
Przedział napędów obejmuje zintegrowany, bezpośredni napęd ręczny (silnikowy) rozłącznika i uziemnika lub wyłącznika próżniowego i odłącznika z uziemnikiem.
Pole transformatorowe wyposażone jest w napęd zasobnikowy, który umożliwia wyłączenie rozłącznika po zadziałaniu wybijaka wkładki bezpiecznikowej.
Stan przepalenia wkładki sygnalizowany jest na płycie czołowej napędu.
W przedziale napędów rozdzielnicy umieszczony jest manometr (wyskalowany z uwzględnieniem stanu nominalnego w zależności od temperatury) informujący o prawidłowym ciśnieniu gazu SF6 panującym wewnątrz zbiornika.
W przedniej części rozdzielnicy umieszczone są neonowe wskaźniki obecności napięcia na kablu.

Przedział kablowy
W przedziale kablowym dokonywane jest połączenie rozdzielnicy z kablami sieci energetycznej przy pomocy głowic kablowych.
Przedział kablowy wyposażony jest w:

 • izolatory przepustowe,
 • uchwyty kablowe,
 • przekładniki do zabezpieczeń,
 • zaciski uziemienia dla żył powrotnych.

Pomiędzy poszczególnymi polami w przedziale przyłączowym posiada przegrody metalowe.
Rozdzielnica typu TPM przystosowana jest do montażu w niej kabli:

 • o izolacji z tworzyw sztucznych np.: YHAKXS, YHKX, XUHAKXS, XRUHKS;

W przypadku montażu głowic z ogranicznikami przepięć prosimy o kontakt z producentem.

Sposób wykonywania kanału kablowego pod rozdzielnicą SN typu TPM-W, TPM 24-P, TPM-CW

Poniższe rysunki przedstawiają propozycję wykonania kanału kablowego. Głębokość kanału dla kabli suchych należy wykonać zachowując promień gięcia kabla w zależności od jego średnicy zewnętrznej zgodnie z PBUE. Propzycję głębokość kanału kablowego przedstawiono na rysunku 1. Możliwe jest uniknięcie lub zmniejszenie głębokości kanału kablowego poprzez zastosowanie cokołu podwyższającego lub podłogi technologicznej.

Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM
Widok z boku (TPM)

Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM - Widok z boku

Widok z boku (TPM)

Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM - Widok z boku)

Widok z boku (TPM układ P)

Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM - Widok z boku (TPM układ P)

Widok z boku (TPM Kompakt)

Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM - Widok z boku (TPM Kompakt)

Widok z boku (TPM układ C)

Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM - Widok z boku (TPM układ C)

Kabel suchy jednożyłowy
przekrój kabla (mm2) promień gięcia (mm) głębokość kanału K (mm)
50 370 400
70 400 430
95 440 470
120 470 500
150 500 550
185 540 600
240 590 700
Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM o wysokości 1275 mm i TPM Kompakt

Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM o wysokości 1275 mm i TPM Kompakt

Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM

Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM

Wykonanie połączeń kablowych rozdzielnicy TPM

W rozdzielnicach typu TPM można zastosować głowice przyłączeniowe wszystkich wiodących producentów głowic (CELLPACK, 3M, Nexans, Tyco Electronics, F&G, ABB).
W rozdzielnicy TPM układ P zastosowano system umożliwiający montaż głowic kablowych prostych standardowo używanych w rozdzielnicach w izolacji powietrznej, co pozwala inwestorowi znacznie obniżyć koszty instalacji rozdzielnicy. Szczegółowe zestawienie głowic jakie mogą być stosowane w rozdzielnicach typu TPM zostało zamieszczone w tabelach poniżej.

 

Głowice kablowe dla TPM o wysokości 1275 mm oraz TPM Kompakt - pole liniowe (L), pole wyłącznikowe (W)

 

 

 

Typ kabla:
Jednożyłowy z tworzyw sztucznych
np. YHAKXs, YHKX, XUHAKXs,
XRUHKs, ...
Głowica kablowa
Producent Typ Przekrój kabla [mm2]
Cellpack CTS 24kV 630A
CTS 24kV 630A
25-70
95-240
Nexans
(Euromold)
K400LB
K430TB
K484TB
35-300
35-300
35-300
Tyco Electronics
(Raychem)
RSTI-5851
RSTI-5854
RSTI-5855
35-70
95-240
185-300
Głowice kablowe TPM o wysokości 1275 mm - pole transformatorowe (T)

 

 

 

Typ kabla:
Jednożyłowy z tworzyw sztucznych
np. YHAKXs, YHKX, XUHAKXs,
XRUHKs, ...
Głowica kablowa
Producent Typ Przekrój kabla [mm2]
3 M 93-EE 825-2/70 70
ABB SEHDW 21.1
SEHDW 21
25-70
95-150
Cellpack CWS 250A
CWS 250A
16-95
70-150
Nexans (Euromold) K158LR W X + 11TL 25-120
Tyco Electronics
(Raychem)
RSES 5227-R 35-70
Głowice kablowe, pole liniowe (L) TPM i TPM układ C oraz pole wyłącznikowe (W) TPM

 

 

 

 

 

 

 

Typ kabla:
Jednożyłowy z tworzyw sztucznych
np. YHAKXs, YHKX, XUHAKXs,
XRUHKs, ...
Głowica kablowa
Producent Typ Przekrój kabla [mm2]
3 M 93-EE935-4/120
93-EE955-4/185
93-EE965-4/240
120
185
240
ABB SET (Um ≤ 24 kV)
SEHDT 23
35-240
300-500
Cellpack CTS 630A
CTS 630A
25-70
95-240
Nexans (Euromold) K400LB
K400TB
K430TB
K440TB
K484TB
25-300
25-300
25-300
185-630
35-300
Tyco Electronics
(Raychem)
POLT-24D/1XI + RICS 5133*
POLT-24D/1XI + RICS 5139*
POLT-24D/1XI + RICS 5143*
POLT-24D/1XI + RICS 5149*
RSTI-5851
RSTI-5854
RSTI-5855
120-185
120-185
240-300
240-300
35-70
95-240
185-300

* - dla napięcia pracy do 24 kV w polach liniowych rozdzielnic TPM z liniowym rozstawem izolatorów przepustowych typu C
  - dla napięcia pracy do 15 kV w polach liniowych rozdzielnic TPM z trójkątnym rozstawem izolatorów przepustowych typu C (szczegóły w DTR rozdzielnicy TPM)

Głowice kablowe, pole liniowe TPM układ P

 

 

Typ kabla:
Jednożyłowy z tworzyw sztucznych
np. YHAKXs, YHKX, XUHAKXs,
XRUHKs, ...
Głowica kablowa
Producent Typ Adapter Przekrój kabla [mm2]
Nexans
(Euromold)
ITK 224 15TS/NSS 25-240
Tyco Electronics
(Raychem)
POLT-24D/1XI RCAB 70-240
Głowice kablowe - pole transformatorowe (T)

 

 

 

 

Typ kabla:
Jednożyłowy z tworzyw sztucznych
np. YHAKXs, YHKX, XUHAKXs,
XRUHKs, ...
Głowica kablowa
Producent Typ Przekrój kabla [mm2]
3 M 93-EE 820-2/70 (prosta)
93-EE 825-2/70 (kątowa)
70
70
ABB SEHDW 21.1
SEHDW 21
25-70
95-150
Cellpack CWS 250A (kątowa)
CWS 250A (kątowa)
CGS 250A (prosta)
CGS 250A (prosta)
16-95
70-150
25-95
70-150
Nexans (Euromold) K152SR W X + 11TL (prosta)
K158LR W X + 11TL (kątowa)
25-120
25-120
Tyco Electronics
(Raychem)
RSSS 5227-R (prosta)
RSES 5227-R (kątowa)
70
70

Uwaga:
W rozdzielnicy TPM, TPM układ P w polu transformatorowym są stosowane głowice proste, natomiast w rozdzielnicy TPM układ C stosuje się głowice proste lub kątowe w zależności od wysokości pomieszczenia, w którym ma być zabudowana rozdzielnica. W polach liniowych rozdzielnicy TPM układ P dla zapewnienia prawidłowego poziomu izolacji połączeń śrubowych należy dodatkowo zastosować adapter prosty typu RCAB lub 15TS/NSS w zależności od zastosowanych głowic kablowych (szczegóły w DTR rozdzielnicy TPM). We wszystkich przypadkach pod rozdzielnicami wymagany jest kanał kablowy. Opcjonalnie rozdzielnica może być ustawiona na cokole lub na podłodze technologicznej. W przypadku zastosowania innego typu głowic prosimy o kontakt z producentem.

Sposób łączenia zestawów rozbudowywalnych

Rozdzielnica TPM posiada opcję rozbudowywania o kolejne zestawy (pod warunkiem, że zostało to omówione na etapie wyceny i zamawiania). Sposoby łączenia przedstawiono poglądowo na poniższych rysunkach. Szczegółowe informacje zawiera Dokumentacja Techniczno-Ruchowa rozdzielnicy.

Połączenie górne rozdzielnic TLL+ + LLL+
Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Połączenie górne rozdzielnic TLL+ + LLL+

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Połączenie górne rozdzielnic TLL+ + LLL+

Układ TLL+ (l, p)
Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Układ TLL+ (l, p)

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Układ TLL+ (l, p)

Widok z góry

Widok z góry rozdzielnicy TPM - Układ TLL+ (l, p)

Połączenie boczne rozdzielnic TLL+ (p)+TLL+ (l)
Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Połączenie boczne rozdzielnic TLL+ (p)+TLL+ (l)

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Połączenie boczne rozdzielnic TLL+ (p)+TLL+ (l)

Widok z boku i gabaryty rozdzielnic TPM

TPM

Widok z boku i gabaryty rozdzielnic TPM

TPM

Widok z boku i gabaryty rozdzielnic TPM

TPM układ P

Widok z boku i gabaryty rozdzielnic TPM układ P

TPM układ C Kompakt

Widok z boku i gabaryty rozdzielnic TPM układ C Kompakt

TPM układ C

Widok z boku i gabaryty rozdzielnic TPM układ C

1) - osłona w przypadku rozdzielnicy TPM i TPM układ P w wersji rozbudowywalnej - połączenie górne,
2) - osłona w przypadku rozdzielnicy TPM i TPM układ P w wersji rozbudowywalnej - połączenie boczne,
3) - podest pod rozdzielnicą w przypadku łączenia zestawu o różnych wysokościach,
4), 5) - głębokość maskownicy w przypadku zastosowania odgromników w polach liniowych (95mm lub 205mm w zależności od typu zastosowanych odgromników),
5) - głębokość maskownicy w przypadku konfiguracji T2Z, L2Z, LL2Z, LZ2Z,
6) - głębokość maskownicy w przypadku zastosowania odgromników w polach liniowych (95mm lub 155mm w zależności od typu zastosowanych odgromników, odgromniki RDA 21 montowane częściowo w kanale kablowym).

Schemat elektryczny, widok z frontu i gabaryty rozdzielnicy TPM

Konfiguracja WL (pole wyłącznikowe i pole liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i pole liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i pole liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja WLL (pole wyłącznikowe i 2 pola liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 2 pola liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 2 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja WLLL (pole wyłącznikowe i 3 pola liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 3 pola liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 3 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja WLLW (2 pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja WLLLW (2 pola wyłącznikowe i 3 pola liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe i 3 pola liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe i 3 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja WWWL (3 pola wyłącznikowe i pole liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 3 pola wyłącznikowe i pole liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 3 pola wyłącznikowe i pole liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja WWWW (4 pola wyłącznikowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 4 pola wyłącznikowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 4 pola wyłącznikowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja WLL (pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe

Widok z frontu

Widok z fontu rozdzielnicy TPM - pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja WLL (pole wyłącznikowe i 2 pola liniowe) z analizatorem parametrów sieci

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 2 pola liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 2 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja WLLW (2 pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe) z analizatorem parametrów sieci

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja WWWW (4 pola wyłącznikowe) z analizatorem parametrów sieci

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 4 pola wyłącznikowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 4 pola wyłącznikowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja TL (pole transformatorowe i pole liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i pole liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i pole liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja TLL (pole transformatorowe i 2 pola liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 2 pola liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 2 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja TLLL (pole transformatorowe i 3 pola liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 3 pola liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 3 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja TLLLL (pole transformatorowe i 4 pola liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 4 pola liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 4 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja TLT (2 pola transformatorowe i pole liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe i pole liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe i pole liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja TLLT (2 pola transformatorowe i 2 pola liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe i 2 pola liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe i 2 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja TLLLT (2 pola transformatorowe i 3 pola liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe i 3 pola liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe i 3 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja LL (2 pola liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja LLL (3 pola liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 3 pola liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 3 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja LLLL (4 pola liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 4 pola liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 4 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja LLLLL (5 pól liniowych)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 5 pól liniowych

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 5 pól liniowych

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja TZ

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Konfiguracja TZ

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Konfiguracja TZ

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja TLZ

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Konfiguracja TLZ

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Konfiguracja TLZ

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja TZZ

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Konfiguracja TZZ

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Konfiguracja TZZ

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja T2Z

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Konfiguracja T2Z

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Konfiguracja T2Z

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja LLZ

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Konfiguracja LLZ

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Konfiguracja LLZ

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja LZZ

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Konfiguracja LZZ

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Konfiguracja LZZ

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja L2Z

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Konfiguracja L2Z

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Konfiguracja L2Z

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja LL2Z

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Konfiguracja LL2Z

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Konfiguracja LL2Z

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja LZ2Z

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Konfiguracja LZ2Z

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Konfiguracja LZ2Z

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja T + (pole transformatorowe + zasilanie kablowe górne)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe + zasilanie kablowe górne

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe + zasilanie kablowe górne

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja TT + (2 pola transformatorowe + zasilanie kablowe górne)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe + zasilanie kablowe górne

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe + zasilanie kablowe górne

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Schemat elektryczny, widok z frontu i gabaryty rozdzielnicy TPM Kompakt

Konfiguracja LTL

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Konfiguracja LTL

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Konfiguracja LTL

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Schemat elektryczny, widok z frontu i gabaryty rozdzielnicy TPM układ C

Konfiguracja LTL

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Konfiguracja LTL

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Konfiguracja LTL

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja LLTL

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Konfiguracja LLTL

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Konfiguracja LLTL

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja LLLTL

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Konfiguracja LLLTL

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Konfiguracja LLLTL

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja LZLTL

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Konfiguracja LZLTL

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Konfiguracja LZLTL

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja LTLLTL

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Konfiguracja LTLLTL

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Konfiguracja LTLLTL

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja TLLLL

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Konfiguracja TLLLL

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Konfiguracja TLLLL

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Pola pomiarowe

Pola pomiarowe typu M

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Pola pomiarowe typu M

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Pola pomiarowe typu M

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Pola pomiarowe typu M

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Pola pomiarowe typu M

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Pola pomiarowe typu M

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Pola pomiarowe typu M

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Pola pomiarowe typu M

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Pola pomiarowe typu M

Widok z boku

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Pola pomiarowe typu M

 

Przykładowe rozwiązanie rozdzielnicy TPM z pomiarem typu M (konfiguracja TT +(p) + M1.2 + LLL +(l))

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Konfiguracja TT +(p) + M1.2 + LLL +(l)

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Konfiguracja TT +(p) + M1.2 + LLL +(l)

Widok z boku

Widok z boku rozdzielnicy TPM - Konfiguracja TT +(p) + M1.2 + LLL +(l)

 

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Pola pomiarowe typu P

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Pola pomiarowe typu P

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Pola pomiarowe typu P

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Pola pomiarowe typu P

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Pola pomiarowe typu P

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Pola pomiarowe typu P

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Pola pomiarowe typu P

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Pola pomiarowe typu P

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Pola pomiarowe typu P

Widok z boku

Widok z boku rozdzielnicy TPM - Pola pomiarowe typu P

 

Przykładowe rozwiązanie rozdzielnicy TPM z pomiarem typu P (konfiguracja TLL + P4)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - konfiguracja TLL + P4

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - konfiguracja TLL + P4

Widok z boku

Widok z boku rozdzielnicy TPM - konfiguracja TLL + P4

 

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Pobierz


Pliki AutoCad

TPM

Pliki AutoCAD - TPM

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Zaznacz pole "Nie jestem robotem"
i wybierz wszystkie zdjęcia, które zawierają obiekt opisany
w tekście lub przedstawiony na zdjęciu u góry interfejsu
użytkownika. Następnie kliknij Zweryfikuj. Aby otrzymać
nowe zadanie, kliknij ikonę ponownego ładowania.

TPM Kompakt

Pliki AutoCAD - TPM Kompakt

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Zaznacz pole "Nie jestem robotem"
i wybierz wszystkie zdjęcia, które zawierają obiekt opisany
w tekście lub przedstawiony na zdjęciu u góry interfejsu
użytkownika. Następnie kliknij Zweryfikuj. Aby otrzymać
nowe zadanie, kliknij ikonę ponownego ładowania.

TPM Układ C

Pliki AutoCAD - TPM Układ C

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Zaznacz pole "Nie jestem robotem"
i wybierz wszystkie zdjęcia, które zawierają obiekt opisany
w tekście lub przedstawiony na zdjęciu u góry interfejsu
użytkownika. Następnie kliknij Zweryfikuj. Aby otrzymać
nowe zadanie, kliknij ikonę ponownego ładowania.

 

Rozdzielnice SN (średniego napięcia)

 
 

Nasza strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie oraz na przetwarzanie danych. Dodatkowe informacje