tpm nowa generacja

Rozdzielnice z serii TPM to grupa urządzeń średniego napięcia typu pierścieniowego (RMU - Ring Main Unit) w izolacji gazu SF6 zastosowań wnętrzowych. Przeznaczona do zasilania oraz wtórnego rozdziału energii w promieniowych i pierścieniowych sieciach miejskich, w przemyśle oraz wszędzie tam, gdzie niezwykle pożądane są niewielkie rozmiary rozdzielnic przy zachowaniu wysokich parametrów technicznych. Rozdzielnice produkowane oraz badane są w oparciu o obowiązujące normy. Badania Typu wykonywane w niezależnych akredytowanych jednostkach certyfikujących. Wyniki badań poparte stosownymi certyfikatami i sprawozdaniami z badań.

Charakterystyka

Charakterystyka

 • miniaturowe wymiary rozdzielnicy przy zachowaniu wysokich parametrów technicznych,
 • bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa łącznie z łukochronnością - potwierdzone odpowiednimi certyfikatami,
 • możliwość konfiguracji rozdzielnicy z szeregu pól o różnym przeznaczeniu: pole liniowe, transformatorowe, wyłącznikowe, sprzęgłowe, pomiarowe,
 • możliwość łatwej rozbudowy rozdzielnicy o kolejne zestawy (należy to uwzględnić przy składaniu zamówienia) - każdy zestaw może być wyprodukowany jako rozbudowywalny,
 • możliwość przystosowania rozdzielnicy do współpracy z systemami zdalnego sterowania i pomiarów np. do współpracy z sieciami typu SmartGrid,
 • uziemnik szybki, który uziemia wkładkę bezpiecznikową z dwóch stron w polu transformatorowym,
 • zbiornik, jako główny element wykonany ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej wypełniony gazem SF6, którego połączenia zamykane są przez szczelne spawanie, a jego konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo dla obsługi i środowiska oraz szczelność przez cały okres eksploatacji rozdzielnicy,
 • producent posiada zdolność recyklingu zużytych rozdzielnic i bezpiecznego odbioru gazu SF6 z ich zbiorników.

Możliwe oznaczenia/nazewnictwo

Możliwe oznaczenia/nazewnictwo

Bezpieczeństwo

 • solidna budowa rozdzielnic typu TPM gwarantuje dużą niezawodność,
 • zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, co zapewnia odporność na wpływy środowiska,
 • zastosowanie głowic ekranowanych co gwarantuje bezpieczeństwo np. podczas prac serwisowych przy zdjętej maskownicy i napięciu na kablach zasilających,
 • wskaźnik ciśnienia gazu - manometr, informujący o prawidłowym ciśnieniu gazu izolującego wewnątrz zbiornika,
 • odporność na działanie łuku wewnętrznego 20kA jako standard oraz 22kA w wykonaniu specjalnym,
 • wzrost ciśnienia wywołany powstaniem łuku wewnętrznego jest eliminowany przez otwarcie zaworu bezpieczeństwa zamontowanego w dolnej części zbiornika rozdzielnic. Ujście gazów następuje do kanału kablowego, co nie powoduje zagrożenia dla obsługi,
 • napędy umożliwiające migowe przełączanie aparatów, co w połączeniu z systemem gaszenia łuku elektrycznego uniemożliwia jego powstawanie między otwieranymi stykami,
 • każde pole rozdzielnicy wyposażone jest we wskaźniki napięcia dzięki którym obsługujący może upewnić się o braku napięcia na zaciskach izolatorów przepustowych,
 • czytelny schemat synoptyczny poprawiający intuicyjność obsługi i odczyt stanu aparatów,
 • zespół blokad mechanicznych umożliwia otwarcie maskownic przedziału kablowego jedynie po zamknięciu uziemnika,
 • zespół blokad mechanicznych między aparatami uniemożliwiający wykonanie błędnych czynności łączeniowych,
 • opcjonalne zastosowanie blokad elektromagnetycznych, które uniemożliwiają zamknięcie uziemnika w przypadku wystąpienia napięcia na kablach zasilających,
 • zestaw styków pomocniczych z wyprowadzeniem sygnałów stanów aparatów, co gwarantuje bezpieczeństwo zdalnego manewrowania,
 • zastosowanie presostatu zawsze w przypadku opcji z napędem silnikowym, co gwarantuje bezpieczeństwo zdalnego manewrowania.

Dane techniczne

Zgodność z normami:

Rozdzielnica typu TPM spełnia wymagania poniższych norm:

 • PN-EN 62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć1: Postanowienia wspólne”,
 • PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
 • PN-EN 62271-100 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
 • PN-EN 62271-102 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
 • PN-EN 62271-103 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
 • PN-EN 62271-105 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 105: Zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego”.

Rozdzielnica posiada certyfikat Instytutu Elektrotechniki.

Dane znamionowe rozdzielnicy TPM
Napięcie znamionowe SN Ur 25 kV
Częstotliwość znamionowa - liczba faz Fr 50 / 60 Hz / 3
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej Ud 50 kV / 60 kV
Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50 µs) Up 125 kV / 145 kV
Prąd znamionowy ciągły szyn głównych Ir 630 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany obwodów głównych Ik 16 kA (3s) / 20 kA (1s) / 25 kA (3s) *1)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany obwodów głównych Ip 40 kA / 50 kA / 63 kA*1)
Odporność na działanie łuku wewnętrznego IA 20 kA (1s) / 22 kA (1s)*1)
Klasa IAC AFLR
Stopień ochrony IP IP4X (IP54 opcja)
Odporność na uderzenia mechaniczne Ik10
Środowiskowe warunki eksploatacyjne:
Temperatura otoczenia
- szczytowa krótkotrwała
+ 40°C
- najwyższa średnia w ciągu doby
+ 35°C
- minimalna
 
- bez obwodów wtórnych
- 25°C
- z obwodami wtórnymi
- 5°C / - 15°C / - 25°C2)
Wilgotność względna powietrza
- najwyższa średnia w ciągu doby
95%
- najwyższa średnia w ciągu miesiąca
90%
Drgania wibracje, spowodowane przyczynami zewnętrznymi
lub trzęsieniami ziemi pomijalne
Stopień ochrony (Internal Protection)
- przedział aparatów zbiornik SF6 ze stali nierdzewnej
IP 67
- przedział napędów i przyłączy
IP 4X
Warunki zabrudzeniowe
- Znaczące zanieczyszczenia solą, parami, pyłami, dymem, gazami palnymi
BRAK
- Powodujące korozję
BRAK
- Oblodzenia, oszronienia, zaproszenia
BRAK

Uwaga:
1) Dla napięcia 12kV
2) Pod warunkiem, że producent aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczeniowej nie określił inaczej.

Uwaga:
Prądy znamionowe wkładek topikowych zalecanych przez wiodących producentów, do zabezpieczania obwodów pierwotnych
transformatorów o napięciu znamionowym 6 kV, 10 kV, 15 kV i 20 kV należy dobrać wg normy IEC 60282-1, DIN 43625 z ogranicznikiem temperatury (zabezpieczenie termiczne).

Wyposażenia pól

Wyposażenia pola L - rozłącznikowe (liniowe, zasilające, odpływowe)

Wyposażenia pola L - rozłącznikowe (liniowe, zasilające, odpływowe)
Podstawowe parametry
Ur = 25 kV
Fr = 50/60 Hz
Ud = 50/60 kV
Up = 125/145 kV
Ir = 630 A
Ik = do 20 kA
Ip = do 50 kA
IA = do 22 kA
  klasa rozłącznika M2, E3
  klasa rozłącznika M0, E2
Parametry znamionowe rozłącznika, pole liniowe (L)
Prąd znamionowy ciągły Ir 630 A
Prąd znamionowy załączeniowy zwarciowy Ima 50 kA
Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie o małej indukcyjności Iload 630 A
Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie sieci pierścieniowej Iloop 630 A
Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania kabli Iicc2 60 A
Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania linii napowietrznych Iicc1 20 A
Prąd znamionowy wyłączeniowy zwarcia doziemnego Ief1 180 A
Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania kabli i linii w warunkach zwarcia doziemnego Ief2 104 A
Klasa rozłącznika M2, E3
Klasa uziemnika M0, E2
Standard
 • zgodność z normą PN-EN 62271-103, Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV do 52kV włącznie,
 • pole L jako pojedynczy moduł z opcją rozbudowy lub w niemal dowolnej konfiguracji do czterech pól we wspólnym zbiorniku,
 • zespół rozłączniko-uziemnika, którego budowa opiera się na wspólnych stykach ruchomych oraz odseparowanych stykach stałych uziemnika i rozłącznika,
 • rozłącznik wyposażony w układ gaszenia łuku podczas wykonywania czynności łączeniowych,
 • manualny napęd dwu-sprężynowy zapewniający intuicyjne i lekkie manewrowanie oraz migowe zamykanie i otwieranie aparatury łączeniowej,
 • synoptyka z odwzorowaniem stanów aparatów oraz całych obwodów głównych,
 • izolatory przepustowe typu C z gwintem M16 wyposażone w pojemnościowe dzielniki napięcia przeznaczone do współpracy z wskaźnikami napięcia w systemie LRM lub HR oraz do współpracy z blokadami elektromagnetycznymi,
 • sygnalizator obecności napięcia na kablu w systemie LRM,
 • manometr - wskaźnik gęstości gazu z dwu-strefową podziałką wskazujący nominalne ciśnienie bezwzględne gazu SF6 -125 kPa (0,125 MPa) przy temperaturze 20°C (jeden na jeden zbiornik),
 • system blokad mechanicznych pomiędzy aparatami oraz maskownicami przedziału kablowego zapobiegający błędnym czynnościom łączeniowym - zdjęcie maskownicy tylko po zamknięciu uziemnika,
 • zawór bezpieczeństwa (jeden na jeden zbiornik), którego otwarcie następuje wskutek wzrostu ciśnienia wywołanego powstaniem łuku wewnątrz zbiornika, kierując gazy w dół, do kanału kablowego, eliminując tym samym zagrożenie dla obsługi,
 • uchwyty kablowe.
Opcja
 • napęd silnikowy 24V DC (inne napięcie zasilania na zapytanie), możliwość łatwej dobudowy na obiekcie,
 • presostat - do współpracy z napędem silnikowym, telemechaniką,
 • sterownik polowy SEM S.C.11 plus panel do kontroli lokalnej, komunikacja mudbus lub binarnie
 • styki pomocnicze jako odwzorowanie stanów aparatów dla układów telemechaniki,
 • sensory napięciowe - przekładniki małej mocy,
 • przekładniki prądowe, cewki rogowskiego,
 • przekładniki ziemnozwarciowe,
 • sygnalizatory przepływu prądu zwarcia,
 • szafa obwodów pomocniczych/współpraca z telemechaniką,
 • sygnalizacja „ZAŁĄCZONY”, „WYŁĄCZONY” w postaci lampek sygnalizacyjnych,
 • ogrzewacze antykondensacyjne,
 • możliwość rozbudowy z prawej i lewej strony,
 • blokada kluczykowa gniazda rozłącznika lub uziemnika,
 • blokada elektromagnetyczna gniazda uziemnika,
 • ograniczniki przepięć.

Wyposażenia pola T - rozłącznikowe z bezpiecznikami transformatorowymi

Wyposażenia pola T - rozłącznikowe z bezpiecznikami transformatorowymi
Podstawowe parametry
Ur = 25 kV
Fr = 50/60 Hz
Ud = 50/60 kV
Up = 125/145 kV
Ir = 250 A (125 A wkładka)
Ik = 20 kA (1s)
Ip = 50 kA
IA = do 22 kA
Itransf = 720 A
  klasa rozłącznika M2, E3
Parametry znamionowe rozłącznika, pole transformatorowe (T)
Prąd znamionowy ciągły Ir 250 A
Maksymalny prąd wkładki z zabezpieczeniem termicznym 125 A
Prąd przechodni Itransfer 720 A
Klasa rozłącznika elektryczna M2, E3
Maksymalne moce transformatora 6 kV 800 kVA
10 kV 1000 kVA
15 kV 1600 kVA
20 kV 2000 kVA
Standard
 • zgodność z normą PN-EN 62271-105 - zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego,
 • pole T jako pojedynczy moduł z opcją rozbudowy lub w niemal dowolnej konfiguracji do czterech pól we wspólnym zbiorniku,
 • zespół rozłączniko-uziemnika, którego budowa opiera się na wspólnych stykach ruchomych oraz odseparowanych stykach stałych uziemnika i rozłącznika,
 • uziemnik dolny zapewniający uziemienie po obu stronach wkładek,
 • rozłącznik wyposażony w układ gaszenia łuku podczas wykonywania czynności łączeniowych,
 • manualny napęd dwu-sprężynowy zapewniający intuicyjne i lekkie manewrowanie oraz migowe zamykanie i otwieranie aparatury łączeniowej,
 • synoptyka z odwzorowaniem stanów aparatów oraz całych obwodów głównych,
 • funkcja napędu zasobnikowego dzięki czemu następuje otwarcie styków rozłącznika w przypadku zastosowania wkładek SN z zabezpieczeniem termicznym (wybijak) lub cewki wyzwalającej,
 • wskaźnik przepalenia wkładki,
 • izolatory przepustowe typu A z gniazdem wtykowym wyposażone w pojemnościowe dzielniki napięcia przeznaczone do współpracy z wskaźnikami napięcia w systemie LRM oraz do współpracy z blokadami elektromagnetycznymi,
 • sygnalizator obecności napięcia na kablu w systemie LRM,
 • system blokad mechanicznych pomiędzy aparatami oraz maskownica przedziału kablowego zapobiegający błędnym czynnościom łączeniowym - zdjęcie maskownicy tylko po zamknięciu uziemnika,
 • zawór bezpieczeństwa (jeden na jeden zbiornik), którego otwarcie następuje wskutek wzrostu ciśnienia wywołanego powstaniem łuku wewnątrz zbiornika, kierując gazy w dół, do kanału kablowego,
 • uchwyty kablowe.
Opcja
 • napęd silnikowy 24V DC (inne napięcie zasilania na zapytanie), możliwość łatwej dobudowy na obiekcie,
 • presostat - do współpracy z napędem silnikowym, telemechaniką,
 • sterownik polowy SEM S.C.11 plus panel do kontroli lokalnej,komunikacja modbus lub binarnie,
 • styki pomocnicze jako odwzorowanie stanów aparatów dla układów telemechaniki,
 • wkładki topikowe wyposażone w ogranicznik temperatury (wyzwalacz termiczny) wg normy IEC 60282-1, DIN 43625. Np. firmy SIBA lub Eximprod,
 • sensory napięciowe - przekładniki małej mocy,
 • przekładniki prądowe, cewki rogowskiego,
 • przekładniki ziemnozwarciowe,
 • sygnalizatory przepływu prądu zwarcia.
 • sygnalizacja „ZAŁĄCZONY”, „WYŁĄCZONY” w postaci lampek sygnalizacyjnych,
 • ogrzewacze antykondensacyjne,
 • możliwość rozbudowy z każdej strony,
 • blokada kluczykowa gniazda rozłącznika lub uziemnika,
 • blokada elektromagnetyczna gniazda uziemnika, opcja dedykowana do układów współ-pracujących z OZE,
 • wyzwalacz wzrostowy – cewka DWN 24 V DC (inne napięcia na zapytanie).

Wyposażenia pola W - wyłącznikowe (zasilające, odpływowe, transformatorowe)

Wyposażenia pola W - wyłącznikowe (zasilające, odpływowe, transformatorowe)
Podstawowe parametry
Ur = 25 kV
Fr = 50/60 Hz
Ud = 50/60 kV
Up = 125/145 kV
Ir = 630 A
Ik = do 20 kA (1s)
Isc = do 50 kA
Icc1 = 10 A
Icc2 = 31,5 A
  klasa rozłącznika M2, E3
  Szereg przestawieniowy
O-0,3s-CO-3min-CO
O-0,3s-CO-15s-CO
Parametry znamionowe wyłącznika - pole wyłącznikowe (W)
Prąd znamionowy ciągły Ir 630 A
Prąd załączeniowy zwarciowy Ima 40 kA / 50 kA / 52,5 kA *1)
Prąd wyłączeniowy zwarciowy Isc 16 kA / 20 kA / 21 kA *1)
Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie o małej indukcyjności 630 A
Prąd nieobciążonej linii kablowej - Icc1 / Icc2 Icc1 / Icc2 10 A / 31,5 A
Klasa wyłącznika   M2, E2
Szereg przestawieniowy   O-0,3s-CO-3min-CO
O-0,3s-CO-15s-CO

Wykonanie specjalne:
1) Dla napięcia 12kV.

Standard
 • zgodność z normą PN-EN 62271-100, Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego,
 • zgodność z normą PN-EN 62271-102, Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego,
 • pole W jako pojedynczy moduł z opcją rozbudowy lub w niemal dowolnej konfiguracji do czterech pól we wspólnym zbiorniku,
 • zespół wyłącznika, którego budowa opiera się na zastosowaniu komór próżniowych o prądzie wyłączenia 16kA lub 20kA zamkniętych w zbiorniku wypełnionym gazem SF6,
 • zespół odłaczniko-uziemnika, którego budowa opiera się na wspólnych stykach ruchomych oraz odseparowanych stykach stałych uziemnika i odłącznika. Funkcją odłącznika jest zapewnienie bezpiecznej przerwy w obwodzie,
 • manualny napęd sprężynowy wyłącznika zapewniający intuicyjne i lekkie manewrowanie oraz migowe zamykanie i otwieranie aparatury łączeniowej, napęd posiada układ zbrojenia wyłącznika pozwalający na szybki cykl załącz wyłącz,
 • manualny napęd bezsprężynowy odłącznik-uziemnika zapewniający intuicyjne i lekkie manewrowanie aparaturą łączeniową,
 • synoptyka z odwzorowaniem stanów aparatów oraz całych obwodów głównych,
 • sygnalizacja zbrojenia wyłącznika,
 • autonomiczne zabezpieczanie preferowane AZZ-4 (prod. ITR) lub WIC 1 (prod. Woodward) wraz z dedykowanymi przekładnikami prądowymi,
 • izolatory przepustowe typu C z gwintem M16 wyposażone w pojemnościowe dzielniki napięcia przeznaczone do współpracy z wskaźnikami napięcia w systemie LRM oraz do współpracy z blokadami elektromagnetycznymi,
 • sygnalizator obecności napięcia na kablu w systemie LRM,
 • manometr - wskaźnik gęstości gazu z dwu-strefową podziałką wskazujący nominalne ciśnienie bezwzględne gazu SF6 -125 kPa (0,125 MPa) przy temperaturze 20°C (jeden na jeden zbiornik),
 • system blokad mechanicznych pomiędzy aparatami oraz maskownicami przedziału kablowego zapobiegający błędnym czynnościom łączeniowym - zdjęcie maskownicy tylko po zamknięciu uziemnika,
 • zawór bezpieczeństwa (jeden na jeden zbiornik), którego otwarcie następuje wskutek wzrostu ciśnienia wywołanego powstaniem łuku wewnątrz zbiornika, kierując gazy w dół, do kanału kablowego, eliminując tym samym zagrożenie dla obsługi,
 • sygnalizator obecności napięcia na kablu,
 • uchwyty kablowe.
Opcja
 • napęd silnikowy 24V DC dla wyłącznika oraz odłączniko-uziemnika (inne napięcie zasilania na zapytanie),
 • presostat - do współpracy z napędem silnikowym, telemechaniką,
 • styki pomocnicze jako odwzorowanie stanów aparatów dla układów telemechaniki,
 • zabezpieczenia inne niż preferowane autonomiczne, sterowniki pola, automatyka SZR
 • sensory napięciowe - przekładniki małej mocy,
 • przekładniki prądowe, cewki rogowskiego,
 • przekładniki ziemnozwarciowe,
 • sygnalizatory przepływu prądu zwarcia,
 • szafa obwodów pomocniczych/współpraca z telemechaniką,
 • sygnalizacja „ZAŁĄCZONY”, „WYŁĄCZONY” w postaci lampek sygnalizacyjnych,
 • ogrzewacze antykondensacyjne,
 • możliwość rozbudowy z każdej strony,
 • ograniczniki przepięć.

Wyposażenia pola S - rozłącznikowe - sprzęgłowe

Wyposażenia pola S - rozłącznikowe - sprzęgłowe
Podstawowe parametry
Ur = 25 kV
Fr = 50/60 Hz
Ud = 50/60 kV
Up = 125/145 kV
Ir = 630 A
Ik = do 20 kA (1s)
Ip = 50 kA
IA = do 22 kA
  klasa rozłącznika M2, E3
  klasa uziemnika M0, E2
Standard
 • zgodność z normą PN-EN 62271-103, Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV do 52kV włącznie,
 • pole S jako pojedynczy moduł rozbudowywalny w prawo i w lewo,
 • rozłącznik, którego budowa opiera się na wspólnych stykach ruchomych oraz stykach stałych,
 • układ gaszenia łuku podczas wykonywania czynności łączeniowych,
 • manualny napęd jedno lub dwu-sprężynowy (w zależności od zastosowania uziemnika) zapewniający intuicyjne i lekkie manewrowanie oraz migowe zamykanie i otwieranie aparatury łączeniowej,
 • synoptyka z odwzorowaniem stanów aparatów oraz całych obwodów głównych,
 • manometr - wskaźnik gęstości gazu z dwu-strefową podziałką wskazujący nominalne ciśnienie bezwzględne gazu SF6 -125 kPa (0,125 MPa) przy temperaturze 20oC (jeden na jeden zbiornik),
 • zawór bezpieczeństwa (jeden na jeden zbiornik), którego otwarcie następuje wskutek wzrostu ciśnienia wywołanego powstaniem łuku wewnątrz zbiornika, kierując gazy w dół, do kanału kablowego, eliminując tym samym zagrożenie dla obsługi.
Opcja
 • napęd silnikowy 24V DC (inne napięcie zasilania na zapytanie), możliwość łatwej dobudowy na obiekcie,
 • uziemnik toru głównego sekcji lewej lub prawej,
 • sygnalizator obecności napięcia na torach głównych przed i za rozłącznikiem,
 • presostat - do współpracy z napędem silnikowym, telemechaniką,
 • sterownik polowy SEM S.C.11 plus panel do kontroli lokalnej,komunikacja modbus lub binarnie,
 • styki pomocnicze jako odwzorowanie stanów aparatów dla układów telemechaniki,
 • ogrzewacze antykondensacyjne,
 • możliwość rozbudowy z każdej strony,
 • blokada kluczykowa gniazda rozłącznika lub uziemnika.

Wyposażenia pola M - pomiarowe

Wyposażenia pola M - pomiarowe
Podstawowe parametry
Ur = 25 kV
Fr = 50/60 Hz
Ud = 50/60 kV
Up = 125/145 kV
Ir = 630 A
Ik = do 20 kA (1s)
Ip = do 50 kA
Standard
 • zgodność z normą PN-EN 62271-200, Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
 • pole M jako pojedynczy moduł rozbudowywalny w prawo i w lewo,
 • system szyn zbiorczych zamknięty w zbiorniku ze stali nierdzewnej,
 • zestaw przekładników napięciowych i prądowych,
 • sygnalizator obecności napięcia na torach głównych,
 • synoptyka z odwzorowaniem obwodów głównych,
 • manometr - wskaźnik gęstości gazu z dwu-strefową podziałką wskazujący nominalne ciśnienie bezwzględne gazu SF6 -125 kPa (0,125 MPa) przy temperaturze 20oC (jeden na jeden zbiornik),
 • zawór bezpieczeństwa (jeden na jeden zbiornik), którego otwarcie następuje wskutek wzrostu ciśnienia wywołanego powstaniem łuku wewnątrz zbiornika, kierując gazy w dół, do kanału kablowego, eliminując tym samym zagrożenie dla obsługi
Opcja
 • presostat - do współpracy z napędem silnikowym, telemechaniką,
 • ogrzewacze antykondensacyjne,
 • opcje połączeń poprzez boczne konektory lub głowice kablowe.

Przedziały rozdzielnicy SN typu TPM

Przedział łączników

Przedział łączników umieszczony jest w zbiorniku wykonanym z blachy nierdzewnej i kwasoodpornej, jako czynnik izolacyjny zastosowano gaz SF6, który posiada bardzo wysoką wytrzymałość dielektryczną i bardzo dobrą zdolność gaszenia łuku. W zbiorniku zamontowano następujące komponenty: szyny zbiorcze, łączniki i izolatory. Aparatura łączeniowa to zintegrowany rozłącznik z uziemnikiem, który również jest zamykany i otwierany migowo. Każdy zbiornik posiada zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie niweluje wzrost ciśnienia wywołanego powstaniem łuku wewnętrznego. W rozdzielnicy TPM i TPM układ Kompat zawór jest umieszczony od dołu zbiornika w przedziale przyłączy kablowych w jednym z pól liniowych. W izolatory przepustowe wbudowane są pojemnościowe dzielniki napięcia, połączone ze wskaźnikami napięcia umieszczonymi na ścianie czołowej rozdzielnicy. Zarówno sam rozłącznik, jak i też mechanizmy napędowe, są urządzeniami wyjątkowo trwałymi i niezawodnymi. Konstrukcja zapewnia wykonanie 5000 cykli roboczych bez konieczności regulacji, konserwacji i wymiany elementów.

Przedział bezpiecznikowy

W przedziale bezpiecznikowym rozdzielnicy (w specjalnych tubach izolacyjnych) montowane są wkładki wyposażone w ogranicznik temperatury (wyzwalacz termiczny) wg. normy DIN 43625.
Konstrukcja przedziału bezpiecznikowego uniemożliwia jego otwarcie przed dokonaniem manewru zamknięcia uziemnika. Załączenie rozłącznika w polu transformatorowym jest tylko możliwe po uprzednim zamknięciu pokrywy przedziału bezpiecznikowego.
W przypadku przepalenia się wkładki bezpiecznikowej zamontowany na niej wybijak poprzez dźwignię powoduje wyłączenie rozłącznika w polu transformatorowym.
Ponowne załączenie rozłącznika możliwe jest po wymianie wkładek bezpiecznikowych.

Przedział napędów

Przedział napędów obejmuje zintegrowany, bezpośredni napęd ręczny (silnikowy) rozłącznika i uziemnika lub wyłącznika próżniowego i odłącznika z uziemnikiem. Ponadto pole transformatorowe wyposażone jest w napęd zasobnikowy, który umożliwia wyłączenie rozłącznika po zadziałaniu wybijaka wkładki bezpiecznikowej lub w przypadku zastosowania cewki wyzwalającej. Stan przepalenia wkładki sygnalizowany jest na płycie czołowej napędu. W przedziale napędów rozdzielnicy umieszczony jest manometr (wyskalowany z uwzględnieniem stanu nominalnego w zależności od temperatury) informujący o prawidłowym ciśnieniu gazu SF6 panującym wewnątrz zbiornika. W przedniej części rozdzielnicy umieszczone są wskaźniki obecności napięcia na kablu.

Przedział kablowy

W przedziale kablowym dokonywane jest połączenie rozdzielnicy z kablami sieci energetycznej przy pomocy głowic kablowych. Poszczególne pola przedziałów kablowych posiadają metalowe wygrodzenia odseparowujące jedno pole od drugiego,

Każdy przedział kablowy wyposażony jest w:

 • izolatory przepustowe typu C dla pól zasilających, odpływowych i transformatorowych wyposażonych w wyłącznik mocy,
 • izolatory przepustowe typu A dla pól transformatorowych wyposażonych w bezpieczniki SN,
 • uchwyty kablowe,
 • zaciski uziemienia dla żył powrotnych.

Ponadto każde pole pozwala na instalację następującego wyposażenia:

 • przekładniki do zabezpieczeń, cewki rogowskiego,
 • sensory napięciowe,
 • ograniczniki przepięć,
 • kombinowane układy przy zastosowaniu głębokich maskownic np.: dwie głowice na fazę, głowica + sensor napięciowy , głowica + ogranicznik przepięć, dwie głowice na fazę + sensor napięciowy, dwie głowice na fazę + ogranicznik przepięć, głowica + ogranicznik przepięć + sensor napięciowy,

Rozdzielnica typu TPM przystosowana jest do montażu kabli o przekroju do 630mm2 np. takich jak:

 • o izolacji z tworzyw sztucznych np.: YHAKXS, YHKX, XUHAKXS, XRUHKS.

Sposób wykonywania kanału kablowego pod rozdzielnicą SN typu TPM

Poniższe rysunki przedstawiają propozycję wykonania kanału kablowego. Głębokość kanału dla kabli suchych należy wykonać zachowując promień gięcia kabla w zależności od jego średnicy zewnętrznej zgodnie z PBUE. Propzycję głębokość kanału kablowego przedstawiono na rysunku 1. Możliwe jest uniknięcie lub zmniejszenie głębokości kanału kablowego poprzez zastosowanie cokołu podwyższającego lub podłogi technologicznej.

Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM
Widok z boku (TPM)

Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM - Widok z boku

Widok z boku (TPM Kompat)

Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM - Widok z boku (TPM Compact)

Kabel suchy jednożyłowy
przekrój kabla (mm2) promień gięcia (mm) głębokość kanału K (mm)
50 370 400
70 400 430
95 440 470
120 470 500
150 500 550
185 540 600
240 590 700
Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM o wysokości 1275 mm i TPM Kompat

Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM o wysokości 1275 mm i TPM Kompat

Osprzęt kablowy

Osprzęt kablowy - głowice GPH EUROMOLD - Interface A
Typ kabla Przekrój kabla
w zależności
od typu głowicy
Typ głowicy Typ końcówki
kablowej dla danej
głowicy/kabla
Typ ogranicznika
przepięć w zależności
od głowicy
Jednożyłowe kable o izolacji z tworzyw
sztucznych z żyłą roboczą Al. i Cu
o żyle powrotnej z drutów miedzianych na napięcie 20 kV
25-120 K152SR (prosta) prasowana 156S A
(możliwość połączenia
jedynie za pomocą
K200T)
25-150 K200SR (prosta) śrubowa
25-150 K158LR (kątowa) prasowana
25-150 K200LR (kątowa) śrubowa

 

Osprzęt kablowy - głowice GPH EUROMOLD - Interface C
Typ kabla Przekrój kabla
w zależności
od typu głowicy
Typ głowicy Typ końcówki
kablowej dla danej
głowicy/kabla
Typ ogranicznika
przepięć w zależności
od głowicy
Jednożyłowe kable o izolacji z tworzyw
sztucznych z żyłą roboczą Al. i Cu
o żyle powrotnej z drutów miedzianych na napięcie 20 kV
10-300 K430TB śrubowa 300PB -10SA
10-300 K480TB śrubowa 800PB -10SA
240-630 K484TB śrubowa 800PB -10SA
10-300 K400TB śrubowa 400PB -10SA
185-630 K440TB śrubowa 400PB -10SA
10-240 K400LB prasowana i śrubowa 400PB -10SA
(tylko przed głowicą)

 

Osprzęt kablowy - głowice CELLPACK - Interface A
Typ kabla Przekrój kabla Typy głowicy
w zależności od przekroju kabla
Typ końcówki
kablowej dla danej
głowicy/kabla
Typ ogranicznika
przepięć w zależności
od głowicy
Jednożyłowe kable o izolacji z tworzyw
sztucznych z żyłą roboczą Al. i Cu
o żyle powrotnej z drutów miedzianych na napięcie 20 kV
16-95 CWS 250A 24kV 16-95 M/EGA - prosta (CWS C16-95)-zestaw BRAK
70-150 CWS 250A 24kV 70-150 M/EGA - prosta (CWS C70-150)-zestaw
25-95 CGS 250A 24kV 25-95 M/EGA - kątowa (CGS C25-95)-zestaw
70-150 CGS 250A 24kV 70-150 M/EGA - kątowa (CGS C70-150)-zestaw

 

Osprzęt kablowy - głowice CELLPACK - Interface C
Typ kabla Przekrój kabla Typy głowicy
w zależności od przekroju kabla
Typ końcówki
kablowej dla danej
głowicy/kabla
Typ ogranicznika
przepięć w zależności
od głowicy w zależności od napięcia sieci
Jednożyłowe kable o izolacji z tworzyw
sztucznych z żyłą roboczą Al. i Cu
o żyle powrotnej z drutów miedzianych na napięcie 20 kV
25-70 CTS 630A 24kV 25-70 EGA - kątowa (CTS C25-95)-zestaw CTKSA 18kV
95-240 CTS 630A 24kV 95-240 EGA - kątowa (CTS C95-240)-zestaw CTKSA 24kV

 

Osprzęt kablowy - głowice GPH EUROMOLD - Interface A
Typ i producent sensora napięciowego
(z jakimi głowice były badane)
Typ głowicy
sprzęgającej,
opcja dwa kable
na fazę
Typ głowicy
sprzęgającej
opcja dwa kable na
fazę + ogranicznik
Typ głowicy
sprzęgającej
opcja dwa kable
na fazę + sensor
Typ zatyczki
izolacyjnej
KAA-VS4 (Nexans) brak brak brak K150DR-B/G
KAA-VS4 (Nexans) brak brak brak K150DR-B/G
KAA-VS4 (Nexans) brak brak brak K150DR-B/G
KAA-VS4 (Nexans) brak brak brak K150DR-B/G

 

Osprzęt kablowy - głowice GPH EUROMOLD - Interface C
Typ i producent sensora napięciowego
(z jakimi głowice były badane)
Typ głowicy
sprzęgającej,
opcja dwa kable
na fazę
Typ głowicy
sprzęgającej
opcja dwa kable na
fazę + ogranicznik
Typ głowicy
sprzęgającej
opcja dwa kable
na fazę + sensor
Typ zatyczki
izolacyjnej
UR-65 (ITR), SMVS UW1002-1 (Zelisko), KEVA24C24(c) (ABB) K300PB K300PB K300PB K400DR-B/G
SMVS UW1002-3 (Zelisko), KEVA24C24(c) (ABB) K800PB i K804PB K800PB i K804PB K800PB i K804PB K400DR-B/G
SMVS UW1002-3 (Zelisko) K800PB i K804PB K800PB i K804PB K800PB i K804PB K400DR-B/G
SMVS UW1001 (Zelisko), PLUGSENS (Arteche), KEVA24C10(c) (ABB) K400TB+K400CP
lub K440PB
K400TB+K400CP
lub K440PB
K400TB+K400CP
lub K440PB
K400DR-B/G
SMVS UW1001 (Zelisko), PLUGSENS (Arteche), KEVA24C10(c) (ABB) K400TB+K400CP
lub K440PB
K400TB+K400CP
lub K440PB
K400TB+K400CP
lub K440PB
K400DR-B/G
Brak K440PB
(tylko przed głowicą)
K440PB
(tylko przed głowicą)
K440PB
(tylko przed głowicą)
K400DR-B/G

 

Osprzęt kablowy - głowice CELLPACK - Interface A
Typ i producent sensora napięciowego
(z jakimi głowice były badane)
Typ głowicy
sprzęgającej,
opcja dwa kable
na fazę
Typ głowicy
sprzęgającej
opcja dwa kable na
fazę + ogranicznik
Typ głowicy
sprzęgającej
opcja dwa kable
na fazę + sensor
Typ zatyczki
izolacyjnej
BRAK BRAK BRAK BRAK CIK 250A 24kV

 

Osprzęt kablowy - głowice CELLPACK - Interface C
Typ i producent sensora napięciowego
(z jakimi głowice były badane)
Typ głowicy
sprzęgającej,
opcja dwa kable
na fazę
Typ głowicy
sprzęgającej
opcja dwa kable na
fazę + ogranicznik
Typ głowicy
sprzęgającej
opcja dwa kable
na fazę + sensor
Typ zatyczki
izolacyjnej
R-65 (ITR),
KEVA24C25(c) (ABB)
CTKS 630A 24kV 25-70 EGA Na zapytanie Na zapytanie CIK 630A 36kV
CTKS 630A 24kV 95-240 EGA Na zapytanie Na zapytanie

 

Osprzęt kablowy - głowice TYCO ELECTRONICS - Interface A
Typ kabla Napięcie znam.
Uo/U (kV)
Przekrój kabla
w zależności
od typu głowicy
Typy głowicy
Prosta / Kątowa
Typ końcówki
kablowej dla
danej
głowicy/kabla
Typ ogranicznika
przepięć w
zależności
od głowicy
Jednożyłowe kable o izolacji
z tworzyw sztucznych z żyłą
roboczą Al. i Cu o żyle
powrotnej z drutów
miedzianych
6/10 16-70 RSSS 525A / RSES 525A Śrubowa w zestawie Brak
6/10 95 RSSS 525B / RSES 525B
6/10 95-100 RSSS 525C / RSES 525C
8,7/15 16-50 RSSS 525A / RSES 525A
8,7/15 50-95 RSSS 525B / RSES 525B
8,7/15 70-120 RSSS 525C / RSES 525C
8,7/15 120-150 RSSS 525D / RSES 525D
12/20 16 RSSS 525A / RSES 525A
12/20 25-95 RSSS 525B / RSES 525B
12/20 70-95 RSSS 525C / RSES 525C
12/20 70-150 RSSS 525D / RSES 525D

 

Osprzęt kablowy - głowice TYCO ELECTRONICS - Interface C
Typ kabla Napięcie znam.
Uo/U (kV)
Przekrój kabla
w zależności
od typu głowicy
Typy głowicy
Prosta / Kątowa
Typ końcówki
kablowej dla
danej
głowicy/kabla
Typ ogranicznika
przepięć w
zależności
od głowicy
Jednożyłowe kable o izolacji
z tworzyw sztucznych z żyłą
roboczą Al. i Cu o żyle
powrotnej z drutów
miedzianych
6/10 35-95 RSTI-5851 Śrubowa w zestawie RSTI-CC-68SA**10
- OGRANICZNIKI
DOBIERANE
INDYWIDUALNIE
6/10 95-240 RSTI-5853
6/10 185-300 RSTI-5855
6/10 400 RSTI-3951
6/10 500 RSTI-3952
6/10 600 RSTI-3953
8,7/15 i 12/20 35-70 RSTI-5851
8,7/15 i 12/20 95-240 RSTI-5852
8,7/15 i 12/20 185-300 RSTI-5855
8,7/15 i 12/20 400 RSTI-5951
8,7/15 i 12/20 500 RSTI-5952
8,7/15 i 12/20 600 RSTI-5953
8,7/15 i 12/20 800 RSTI-5954

 

Osprzęt kablowy - głowice TYCO ELECTRONICS - Interface A
Typ i producent sensora
napięciowego (z jakimi
głowice były badane)
Typ głowicy sprzęgającej,
opcja dwa kable
na fazę
Typ głowicy sprzęgającej,
opcja dwa kable
na fazę + ogranicznik
Typ głowicy sprzęgającej,
opcja dwa kable
na fazę + sensor
Typ zatyczki
izolacyjnej
Brak Brak Brak Brak Brak

 

Osprzęt kablowy - głowice TYCO ELECTRONICS - Interface C
Typ i producent sensora
napięciowego (z jakimi
głowice były badane)
Typ głowicy sprzęgającej,
opcja dwa kable
na fazę
Typ głowicy sprzęgającej,
opcja dwa kable
na fazę + ogranicznik
Typ głowicy sprzęgającej,
opcja dwa kable
na fazę + sensor
Typ zatyczki
izolacyjnej
RSTI-VS-24-BP
Tyco Electronics
SMVS-UW1002-0 Zelisko
RSTI-CC-5851 Brak
RSTI-CC-5853
RSTI-CC-5855
RSTI-CC-3951*
RSTI-CC-3952*
RSTI-CC-3953*
RSTI-CC-5851
RSTI-CC-5854
RSTI-CC-5855
RSTI-CC-3951*
RSTI-CC-3952*
RSTI-CC-3953*
RSTI-CC-3954*

Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM

Izolator przepustowy typ C
Izolator przepustowy typ C
Głowica główna
Głowica główna
Głowica sprzęgająca
Głowica sprzęgająca
Ogranicznik przepięć
Ogranicznik przepięć
Sensor napięciowy (przekładnik małej mocy)
Sensor napięciowy (przekładnik małej mocy)
 
Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
 
Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM

Sposób łączenia zestawów rozbudowywalnych

Rozdzielnica TPM posiada opcję rozbudowywania o kolejne zestawy (pod warunkiem, że zostało to omówione na etapie wyceny i zamawiania). Sposoby łączenia przedstawiono poglądowo na poniższych rysunkach. Szczegółowe informacje zawiera Dokumentacja Techniczno-Ruchowa rozdzielnicy.

Połączenie górne rozdzielnic TLL+ + LLL+
Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Połączenie górne rozdzielnic TLL+ + LLL+
Widok z frontu
Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Połączenie górne rozdzielnic TLL+ + LLL+
Układ LLL+ (l, p)
Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Układ TLL+ (l, p)
Widok z frontu
Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Układ TLL+ (l, p)
Widok z góry
Widok z góry rozdzielnicy TPM - Układ TLL+ (l, p)
Połączenie boczne rozdzielnic TLL+ (p)+TLL+ (l)
Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Połączenie boczne rozdzielnic TLL+ (p)+TLL+ (l)
Widok z frontu
Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Połączenie boczne rozdzielnic TLL+ (p)+TLL+ (l)

Widok z boku i gabaryty rozdzielnic TPM

Widok z boku i gabaryty rozdzielnic TPM
Widok z boku i gabaryty rozdzielnic TPM

1) - osłona w przypadku rozdzielnicy TPM w wersji rozbudowywalnej - połączenie górne,
2) - osłona w przypadku rozdzielnicy TPM w wersji rozbudowywalnej - połączenie boczne,
3) - głębokość maskownicy 125mm stosowana tylko w przypadku:
Podwójnej głowicy z sensorem napięciowym;
Głowicy z ogranicznikiem przepięć i sensorem napięciowym;
Głowicy K400LB z ogranicznikiem przępięć 400PB,
4) - głębokość maskownicy w przypadku zastosowania głowicy z ogranicznikiem przepięć,
5) - głębokość maskownicy w przypadku zastosowania głowicy z ogranicznikiem przepięć i sensorem napięciowym.

TPM - konfiguracje typowe

Konfiguracja TL / LT (pole transformatorowe i pole liniowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i pole liniowe
Widok z frontu
Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i pole liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja TLL / LLT (pole transformatorowe i 2 pola liniowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 2 pola liniowe
Widok z frontu
Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 2 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja TLLL / LLLT (pole transformatorowe i 3 pola liniowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 3 pola liniowe
Widok z frontu
Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 3 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja TLLT (2 pola transformatorowe i 2 pola liniowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe i 2 pola liniowe
Widok z frontu
Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe i 2 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja TT (2 pola transformatorowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe
Widok z frontu
Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja LL (2 pola liniowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola liniowe
Widok z frontu
Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja LLL (3 pola liniowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 3 pola liniowe
Widok z frontu
Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 3 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja LLLL (4 pola liniowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 4 pola liniowe
Widok z frontu
Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 4 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja WL / LW (pole wyłącznikowe i pole liniowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i pole liniowe
Widok z frontu
Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i pole liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja WLL / LLW (pole wyłącznikowe i 2 pola liniowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 2 pola liniowe
Widok z frontu
Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 2 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja WLLL / LLLW (pole wyłącznikowe i 3 pola liniowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 3 pola liniowe
Widok z frontu
Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 3 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja WLLW (2 pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe
Widok z frontu
Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja WW (2 pola wyłącznikowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe
Widok z frontu
Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja WWW (3 pola wyłącznikowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 3 pola wyłącznikowe
Widok z frontu
Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 3 pola wyłącznikowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja WWWW (4 pola wyłącznikowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 4 pola wyłącznikowe
Widok z frontu
Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 4 pola wyłącznikowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja LWWW (pole liniowe i 3 pola wyłącznikowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole liniowe i 3 pola wyłącznikowe
Widok z frontu
Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole liniowe i 3 pola wyłącznikowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

TPM - konfiguracje typowe - pojedyncze pola

Konfiguracja Konfiguracja L+ (p,l) (pole liniowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 1 pole liniowe
Widok z frontu
Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 1 pole liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja T+ (p,l) (pola transformatorowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 1 pole transformatorowe
Widok z frontu
Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 1 pole transformatorowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja W+ (p,l) (pola wyłącznikowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 1 pole wyłącznikowe
Widok z frontu
Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 1 pole wyłącznikowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja S (pole sprzęgłowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 1 pole sprzęgłowe
Widok z frontu
Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 1 pole sprzęgłowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Pola pomiarowe typu M840

Schematy elektryczne
Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pola pomiarowe typu M840
Gabaryty
Gabaryty rozdzielnicy TPM - pola pomiarowe typu M840

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

TPM - konfiguracje typowe - układ Kompakt

Konfiguracja LTL (pole transformatorowe i 2 pola liniowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 2 pola liniowe
Widok z frontu
Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 2 pola liniowe
Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 2 pola liniowe
Widok z frontu
Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 2 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja LLTL (pole transformatorowe i 3 pola liniowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 3 pola liniowe
Widok z frontu
Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 3 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Rozdzielnice SN (średniego napięcia)

Skontaktuj się z nami

ZPUE S.A.
ul. Jędrzejowska 79 C,
29-100 Włoszczowa,
Polska

Centrala
T: +48 41 38 81 000
F: +48 41 38 81 001
@:

Sekretariat dyrektorów handlowych
T: +48 41 38 81 070
@:

Sekretariat zarządu
T: +48 41 38 81 221
@:

Dodatkowe informacje