Rozdzielnica Rotoblok

Nnowoczesne, wnętrzowe rozdzielnice średniego napięcia typu ROTOBLOK, przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, przy znamionowym napięciu do 25 kV, w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej. Rozdzielnice są konfigurowane z pojedynczych typowych pól o zróżnicowanym wyposażeniu. Zamieszczone w niniejszym opracowaniu informacje i dane techniczne umożliwiają projektantowi zestawienie rozdzielnicy z typowych pól.

W przypadku potrzeby zastosowania pól o wyposażeniu nie ujętym w tym opracowaniu lub o zmienionych wymiarach, należy zakres wyposażenia uzgodnić z producentem.

Charakterystyka

Rozdzielnia typu Rotoblok jest dwuprzedziałową rozdzielnicą wnętrzową, w osłonie metalowej, wykonanej z blachy ocynkowanej - zapewniającej ekwipotencjalizację, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Rozdzielnica jest wyposażona w nowoczesną aparaturę łączeniową w izolacji powietrznej. Posiada wydzielone przedziały: szyn zbiorczych i kablowy, a wykonanie łukoochronne zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi.

Pola rozdzielcze posiadają następujące właściwości:

 • małe wymiary zewnętrzne w stosunku do napięcia znamionowego, określonego poziomu izolacji, prądów znamionowych szyn zbiorczych i prądów zwarciowych,
 • dwuprzedziałowa konstrukcja pól zapewniająca oddzielenie głównego toru szynowego od części wykorzystywanej do podłączenia kabli zasilających,
 • wysoka niezawodność pracy,
 • długi okres pracy, bez kłopotliwych zabiegów konserwacyjnych,
 • wysoka odporność na korozję, konstrukcja rozdzielnicy wykonana jest z blachy pokrytej antykorozyjnie ocynkiem,
 • uniwersalność w realizowaniu różnych układów rozdzielnic przy uwzględnieniu dowolnej ilości pól,
 • zastosowanie nowoczesnej, niezawodnej aparatury łączeniowej jak rozłączniki i odłączniki typu GTR (ZPUE), wyłączniki typu VB-4S (ZPUE) lub wyłączniki innych producentów,
 • przystosowana do zainstalowania nowoczesnej aparatury zabezpieczeniowo-sterowniczej,
 • możliwość przyściennego ustawienia rozdzielnicy co pozwala na oszczędne wykorzystanie pomieszczenia rozdzielczego, co jest szczególnie ważne przy modernizacjach i rozbudowach istniejących rozdzielni,
 • łatwy i szybki dostęp do urządzeń rozdzielnicy dla nadzoru i konserwacji,
 • prosta obsługa.

System zabezpieczeń i blokad

System blokad uniemożliwia błędne czynności łączeniowe oraz otwarcie drzwi pola rozdzielczego przed wyłączeniem napięcia i zamknięciem uziemnika.
Otwarcie uziemnika jest możliwe tylko przy zamkniętych drzwiach pola (lub po świadomym zwolnieniu blokady specjalnym kluczem, dostarczanym razem z rozdzielnicą - np. w celu dokonania próby napięciowej na kablu).
Każde pola liniowe i wyłącznikowe standardowo wyposażone są w pojemnościowe dzielniki napięcia na każdej fazie, oraz sygnalizator napięcia. Takie rozwiązanie ułatwia sprawdzenie braku napięcia na kablu i bezpieczne uzgodnienie faz, przy pomocy uzgadniacza faz.
Na życzenie klienta jest możliwe wyposażenie w pojemnościowe dzielniki napięcia pól, które nie posiadają ich w standardzie.

Wysokie bezpieczeństwo obsługi osiągnięte przez:

 • wykonanie łukoochronne - odporność na skutki zwarć wewnętrznych,
 • specjalnie wzmocniona konstrukcja pól (osłony, zamki, zawiasy),
 • blokady mechaniczne zapobiegające błędnym czynnościom łączeniowym oraz uniemożliwiające dotknięcie urządzeń będących pod napięciem,
 • dostęp do urządzeń i obwodów sterowniczych odbywa się z wyeliminowaniem możliwości dotknięcia części obwodów głównych,
 • zastosowanie układów kontrolnych, sygnalizacyjnych, mechanicznych i elektrycznych wskaźników położenia i wzierników,
 • sygnalizację optyczną stanu styków odłącznika, rozłącznika i uziemnika oraz wprowadzenie wzierników do ich kontroli,
 • możliwość wyłączenia rozłącznika bez użycia klucza manewrowego (opcjonalnie - GTR 2, GTR 2V),
 • zastosowanie rozłączników i odłączników tworzących widoczną podwójną przerwę,
 • wymuszenie kolejności czynności łączeniowych.

Podstawowe dane techniczne

Zgodność z normami:

Rozdzielnica typu Rotoblok spełnia wymagania poniższych norm:

 • PN-EN62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć1: Postanowienia wspólne”,
 • PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
 • PN-EN 62271-100 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
 • PN-EN 62271-102 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
 • PN-EN 62271-103 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
 • PN-EN 62271-105 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 105: Zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego”.

Rozdzielnica posiada certyfikat Instytutu Elektrotechniki.

Dane elektryczne:
  Rotoblok 17,5kV Rotoblok 24
Napięcie nominalne sieci 15 kV 20 kV
Najwyższe napięcie urządzeń 17,5 kV 25 kV
Częstotliwość znamionowa / Liczba faz 50 Hz / 3
Znamionowe wytrzymywalne napięcie krótkotrwałe częstotliwości sieciowej 55 kV / 63 kV 50 kV / 60 kV
Znamionowe wytrzymywalne napięcie udarowe piorunowe 1,2/50 µs 95 kV / 110 kV 125 kV / 145 kV
Prąd znamionowy ciągły 630 A / 1250 A 630 A - 1250 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 16 kA (1s) do 16 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 40 kA do 50 kA
Klasa odporności na wewnętrzne zwarcie łukowe IAC AF do 16 kA (1s)
Stopień ochrony IP3X
Warunki eksploatacyjne:
Temperatura otoczenia  
- szczytowa krótkotrwała
+ 40°C
- najwyższa średnia w ciągu doby
+ 35°C
- najwyższa średnia roczna
+ 20°C
- najniższa długotrwała
- 25°C1)
Wilgotność względna powietrza  
- najwyższa średnia w ciągu doby
95%
- najwyższa średnia w ciągu miesiąca
90%
- najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu doby
2,2 kPa
- najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu miesiąca
1,8 kPa
Atmosfera w miejscu zainstalowania brak znaczących zanieczyszczeń solą, parami, pyłami,
dymem, gazami palnymi lub powodującymi korozję
oraz brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia
Wysokość zainstalowania do 1000 m n.p.m.2)
Drgania wibracje, spowodowane przyczynami zewnętrznymi
lub trzęsieniami ziemi pomijalne

Uwaga:
*1) Pod warunkiem, że producent aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczeniowej nie określił inaczej.
*2) Jeśli wysokość zainstalowania rozdzielnicy jest większa niż 1000 m.n.p.m. poziom izolacji rozdzielnicy powinien zostać skorygowany wskaźnikiem zgodnym z wytycznymi punktu 2.2.1 normy PN-EN62271-1.

Moce transformatorów jakie mogą być załączane i wyłączane rozłącznikami GTR 2V w zależności od napięć po stronie SN:
Napięcie nominalne sieci Prąd znamionowy Max. moc transformatora
6 kV 60,6 A 630 kVA
10 kV 57,7 A 1000 kVA
15 kV 48,1 A 1250 kVA
20 kV 46,2 A 1600 kVA

W przypadku transformatorów o większych mocach prosimy o kontakt z producentem.
W rozdzielnicy typu Rotoblok stosuje się typowe wkładki bezpiecznikowe wg normy IEC 282-1, DIN 43625 z zabezpieczeniem termicznym.

Budowa pól rozdzielnicy typu Rotoblok

Konstrukcja każdego pola składa się z elementów wykonanych z blachy ocynkowanej i skręconych lub nitowanych ze sobą. Budowa każdego pola zapewnia możliwość łatwego ich montażu w dowolne zestawy rozdzielnic, a także szybkiego demontażu (np. w celu wniesienia pojedynczych celek do stacji) i dowolnego przekonfigurowania. Każde pole może być wykonane w większej szerokości niż jego standardowy wymiar. Znajduje to zastosowanie np. przy wymianie starych wielkogabarytowych rozdzielnic (np. RUe, M20) na rozdzielnicę Rotoblok gdzie mogą wystąpić trudności z przesunięciem starych kabli do innego miejsca mocowania.

Każde pole jest dwuprzedziałowe, tzn. rama, oraz główny wał rozłącznika tworzą mechaniczną i elektryczną przegrodę pomiędzy dolną częścią rozdzielnicy a głównym torem szynowym. Po otwarciu drzwi pola nie ma możliwości dotknięcia głównego toru szynowego. Każde pole wyposażone jest w uziemnik dolny (w polu transformatorowym umieszczony jest on pod podstawami bezpiecznikowymi).

Każde pole posiada system blokad mechanicznych, który spełnia dwa podstawowe zadania:

 • uniemożliwia otwarcie drzwi któregokolwiek z przedziałów przed wyłączeniem w nim napięcia i zamknięciem uziemnika, uniemożliwia tym samym przypadkowe dostanie się człowieka pod napięcie,
 • wymusza właściwą kolejność czynności łączeniowych.

Zastosowane w polach pojemnościowe dzielniki napięcia umożliwiają sprawdzenie braku napięcia oraz „fazowanie” od frontu pola, w sposób bezpieczny, tzn. dwubiegunowym wskaźnikiem nN, bez potrzeby otwierania drzwi pola. Dodatkowo wzierniki w drzwiach umożliwiają obserwację każdego elementu w polu, tzn. przerwy w obwodach, stan przekładników, komór, połączeń itp.

W górnej części pola wyłącznikowego zamontowany jest przedział obwodów pomocniczych w której znajdują się pomocnicze elementy pola, takie jak listwy zaciskowe, przekaźniki, akumulatory, dodatkowe (lub podstawowe) moduły zabezpieczeń itp.

Aparaty łączeniowe

Podstawowymi aparatami w w/w polach są:

 • rozłączniki typu GTR1, GTR 2, GTR 2V (ZPUE)
 • odłączniki typu GTR 4, GTR 4W (ZPUE)
 • wyłączniki widących producentów
Widok rozłącznika GTR 1 w pozycji „załącz”
Rotoblok - Widok rozłącznika GTR 1 w pozycji „załącz”

1 - ocynkowana stalowa rama
2,3 - izolatory żywiczne
4 - styki stałe
5 - izolacyjny wał główny
6 - styki ruchome
7 - opalny styk ruchomy
8 - uziemnik dolny
9 - styk uziemnika
10 - gniazdo rozłącznika
11 - gniazdo uziemnika
12 - sygnalizacja położenia rozłącznika
13 - sygnalizacja obecności napięcia
14 - sygnalizacja położenia uziemnika
15 - dźwignia blokady drzwi

Widok rozłącznika GTR 2V w pozycji “załącz”
Rotoblok - Widok rozłącznika GTR 2V w pozycji “załącz”

1 - ocynkowana stalowa rama
2,3 - izolatory żywiczne
4 - styki stałe
5 - izolacyjny wał główny
6 - styki ruchome
7 - opalny styk ruchomy
8 - uziemnik dolny
9 - styk uziemnika
10 - gniazdo zazbrajania i sygnalizacja zazbrajania
11 - przełącznik “załącz” - “rozłącz”
12 - gniazdo uziemnika
13 - sygnalizacja położenia rozłącznika
14 - sygnalizacja obecności napięcia
15 - sygnalizacja położenia uziemnika
16 - dźwignia blokady drzwi
17 - sygnalizacja położenia wkładki bezpiecznikowej
18 - podstawa bezpiecznikowa
19 - wkładka bezpiecznikowa
20 - izolator wsporczy lub pojemnościowy dzielnik napięcia

Pole liniowe z napędem ręcznym

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem ręcznym
Widok z przodu
Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem ręcznym
Widok wnętrza z przodu
Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem ręcznym
Widok wnętrza z boku
Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem ręcznym
* głębokość rodzielnicy Rotoblok 17,5 kV
 
Wyposażenie standardowe
Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość
1. Rozłącznik z uziemnikiem dolnym GTR 1 lub GTR 2 1
2. Tor szynowy P 40x5 / P 40x10 3
3. Pojemnościowy dzielnik napięcia DCL 20 3
4. Uchwyt kablowy UKZ 3
5. Głowica kablowa   3
6. Kabel   3
7. Sygnalizator neonowy współpracujący z pojemnościowym dzielnikiem napięcia   1
8. Gniazdo rozłącznika (dla GTR 1)   1
9. Gniazdo zazbrajania i sygnalizacja zazbrajania (dla GTR 2)   1
10. Przełącznik „załącz”-„rozłącz” (dla GTR 2)   1
11. Gniazdo uziemnika   1
12. Okienko inspekcyjne   1
13. Okienko umożliwiające podświetlenie latarką w celu sprawdzenia stanu położenia styków podczas awarii oświetlenia   3
14. Tabliczka ostrzegawcza   1
15. Klamka do drzwi   1
 
Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:
a Wskaźnik przepływu prądu zwarcia mocowany na kabel 1
b Wskaźnik przepływu prądu zwarcia mocowany na szynę 3

Pole liniowe z napędem silnikowym

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem silnikowym
Widok z przodu
Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem silnikowym
Widok wnętrza z przodu
Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem silnikowym
Widok wnętrza z boku
Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem silnikowym
* głębokość rozdzielnicy Rotoblok 17,5 kV
Wyposażenie standardowe
Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość
1. Rozłącznik z uziemnikiem dolnym i napędem silnikowym przystosowanym do zdalnego sterowania kablowo lub drogą radiową GTR 1M lub GTR 2M 1
2. Tor szynowy P 40x5 / P40x10 3
3. Pojemnościowy dzielnik napięcia DCL 20 3
4. Uchwyt kablowy UKZ 3
5. Głowica kablowa   3
6. Kabel   3
7. Sygnalizator neonowy współpracujący z pojemnościowym dzielnikiem napięcia   1
8. Gniazdo rozłącznika (dla GTR 1M)   1
9. Gniazdo zazbrajania i sygnalizacja zazbrajania (dla GTR 2M)   1
10. Przełącznik „załącz”-„rozłącz” (dla GTR 2M)   1
11. Gniazdo uziemnika   1
12. Okienko inspekcyjne   1
13. Okienko umożliwiające podświetlenie latarką w celu sprawdzenia stanu położenia styków podczas awarii oświetlenia   3
14. Tabliczka ostrzegawcza   1
15. Klamka do drzwi   1
16. Panel sterowniczy napędu silnikowego   1
17. Przycisk ”zamknij”   1
18. Przycisk ”otwórz”   1
19. Przełącznik wyboru pracy   1
20. Przedział obwodów pomocniczych   1
Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:
a Wskaźnik przepływu prądu zwarcia mocowany na kabel 1
b Wskaźnik przepływu prądu zwarcia mocowany na szynę 3

Pole transformatorowe

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole transformatorowe
Widok z przodu
Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole transformatorowe
Widok wnętrza z przodu
Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole transformatorowe
Widok wnętrza z boku
Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole transformatorowe
* głębokość rozdzielnicy Rotoblok 17,5 kV
Wyposażenie standardowe
Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość
1. Rozłącznik bezpiecznikowy z uziemnikiem GTR 2V 1
2. Tor szynowy P 40x5 / P 40x10 3
3. Izolator wsporczy IPA 3
4. Uchwyt kablowy UKZ 3
5. Głowica kablowa   3
6. Kabel   3
7. Gniazdo zazbrajania i sygnalizacja zazbrajania   1
8. Przełącznik „załącz”-„rozłącz”   1
9. Gniazdo uziemnika   1
10. Okienko inspekcyjne   1
11. Okienko umożliwiające podświetlenie latarką w celu sprawdzenia stanu położenia styków podczas awarii oświetlenia   3
12. Tabliczka ostrzegawcza   1
13. Klamka do drzwi   1
14. Podstawa bezpiecznikowa stanowiąca integralną część rozłącznika   1
15. Wkładka bezpiecznikowa   1
Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:
a Rozłącznik bezpiecznikowy z uziemnikiem i napędem silnikowym GTR 2VM 1
b Pojemnościowy dzielnik napięcia   3
c Sygnalizator neonowy współpracujący z pojemnościowym dzielnikiem napięcia   1
d Cewka wyłączająca   1
e Dławik do wprowadzenia przewodów przy zastosowaniu cewki wyłączającej   1
Uwaga!
Uziemnik w rozłączniku uziemia dolną część wkładki bezpiecznikowej.

Sposób współpracy cewki wyłączającej w polu transformatorowym z zabezpieczeniem gazowo-przepływowym lub termicznym transformatora

Rotoblok - Sposób współpracy cewki

Uwaga!
Przekroje przewodów i prądy zabezpieczeń należy dobrać w zależności od napięcia zasilania cewki wyłączającej.

Pole sprzęgłowe

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole sprzęgłowe
Widok z przodu
Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole sprzęgłowe
Widok wnętrza z przodu
Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole sprzęgłowe
Widok wnętrza z boku
Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole sprzęgłowe
* głębokość rozdzielnicy Rotoblok 17,5 kV
Wyposażenie standardowe
Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość
1. Odłącznik z uziemnikiem dolnym GTR 4 1
2. Tor szynowy P 40x5 / P 40x10 3
3. Pojemnościowy dzielnik napięcia lub izolator wsporczy DCL 20 lub IPA 3
4. Sygnalizator neonowy współpracujący z pojemnościowym dzielnikiem napięcia   1
5. Gniazdo odłącznika   1
6. Gniazdo uziemnika   1
7. Okienko inspekcyjne   1
8. Okienko umożliwiające podświetlenie latarką w celu sprawdzenia stanu położenia styków podczas awarii oświetlenia   3
9. Tabliczka ostrzegawcza   1
10. Klamka do drzwi   1
Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:
a Rozłącznik z uziemnikiem dolnym GTR 2 1
b Rozłącznik z uziemnikiem dolnym i napędem silnikowym GTR 1M lub GTR 2M 1
Uwaga!
Jest możliwe wykonanie pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

Pole typu RWT

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWT
Widok z przodu
Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWT
Widok wnętrza z przodu
Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWT
Widok wnętrza z boku
Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWT
Wyposażenie standardowe
Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość
1. Wyłącznik VB-4S 1
2. Odłącznik z uziemnikiem dolnym GTR 4 1
3. Tor szynowy P 40x5 / P 40x10 3
4. Pojemnościowy dzielnik napięcia DCL 20 3
5. Uchwyt kablowy UKZ 3
6. Głowica kablowa   3
7. Kabel   3
8. Przekładnik prądowy współpracujący z zespołem zabezpieczeń IP 24 / PP-20W / PP-15W 3
9. Zespół zabezpieczeń Mupasz / REF MiCOM 1
10. Sygnalizator neonowy współpracujący z pojemnościowym dzielnikiem napięcia   1
11. Gniazdo odłącznika   1
12. Gniazdo uziemnika   1
13. Okienko inspekcyjne   1
14. Okienko umożliwiające podświetlenie latarką w celu sprawdzenia stanu położenia styków podczas awarii oświetlenia   1
15. Tabliczka ostrzegawcza   1
16. Klamka do drzwi   1
17. Przedział obwodów pomocniczych   1
18. Gniazdo zazbrajania   1
19. Przycisk załącz   1
20. Przycisk wyłącz   1
21. Sygnalizacja zazbrojenia   1
23. Przyciski i lampki sterownicze   1
24. Korytko kablowe   1
25. Rama nośna   1

Pole typu RWS

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWS
Widok z przodu
Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWS
Widok wnętrza z przodu
Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWS
Widok wnętrza z boku
Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWS
Wyposażenie standardowe
Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość
1. Wyłącznik VB-4S 1
2. Odłącznik z uziemnikiem dolnym GTR 4 1
3. Tor szynowy P 40x5 / P 40x10 3
4. Pojemnościowy dzielnik napięcia DCL 20 3
8. Przekładnik prądowy współpracujący z zespołem zabezpieczeń IP 24 / PP-20W / PP-15W 3
9. Zespół zabezpieczeń Mupasz / REF MiCOM 1
10. Sygnalizator neonowy współpracujący z pojemnościowym dzielnikiem napięcia   1
11. Gniazdo odłącznika   1
12. Gniazdo uziemnika   1
13. Okienko inspekcyjne   1
14. Okienko umożliwiające podświetlenie latarką w celu sprawdzenia stanu położenia styków podczas awarii oświetlenia   1
15. Tabliczka ostrzegawcza   1
16. Klamka do drzwi   1
17. Przedział obwodów pomocniczych   1
18. Gniazdo zazbrajania   1
19. Przycisk załącz   1
20. Przycisk wyłącz   1
21. Sygnalizacja zazbrojenia   1
23. Przyciski i lampki sterownicze   1
24. Korytko kablowe   1
25. Rama nośna   1
25. Izolator przepustowy   1

Tablica dla obwodów sterowniczych: „Przedział obwodów pomocniczych”

W przedziale obwodów pomocniczych (17) umieszczone są listwy sterownicze, zabezpieczenia, aparatura kontrolno-pomiarowa, przyciski. Rozmieszczenie aparatury obwodów pomocniczych dokonuje producent rozdzielnicy w oparciu o dostarczoną dokumentację. Przewody oraz kable obwodów pomocniczych wewnątrz przedziału prowadzone są w korytkach kablowych a na zewnątrz przedziału wyprowadzone są poprzez dławiki. Obwody pomocnicze w pozostałych przedziałach prowadzone są w rurach ochronnych. Obwody okrężne pomiędzy sąsiednimi polami prowadzone są w korytkach. Kable obwodów pomocniczych z poszczególnych pól rozdzielczych do pomieszczeń nastawni proponuje się prowadzić w kanale kablowym lub po ścianach budynku na drabinkach kablowych.

Sposób wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicami SN typu Rotoblok

Poniższe rysunki przedtawiają propozycję wykonania kanału kablowego. Głębokość kanału dla kabli suchych oraz olejowych należy wykonać zachowując promień gięcia kabla w zależności od jego średnicy zewnętrznej zgodnie z PBUE. Możliwe jest uniknięcie lub zmniejszenie głębokości kanału kablowego poprzez zastosowanie cokołu podwyższającego lub podłogi technologicznej.

Rzut z góry - wersja z kanałem wspólnym wzdłuż rozdzielnicy Rotoblok
Rzut z góry - wersja z kanałem wspólnym wzdłuż rozdzielnicy Rotoblok

 
 

Uwaga!: Minimalna odległość od ściany 30 mm
1) Przykładowe pola o szerokości 700, 700, 900 mm (odpowiednio patrząc od lewej)
2) Kanał pod rozdzielnicą.

Rzut z góry - wersja przy wydzieleniu odpływów i wprowadzeniu kabli z tyłu rozdzielnicy Rotoblok
Rzut z góry - wersja przy wydzieleniu odpływów i wprowadzeniu kabli z tyłu rozdzielnicy Rotoblok

* - głębokość rozdzielnicy Rotoblok 17,5 kV

Uwaga!: Minimalna odległość od ściany 30 mm
1) Przykładowe pola o szerokości 1000, 900 mm (odpowiednio patrząc od lewej)
2) Kanał pod rozdzielnicą.

Widok z boku
Rotoblok - Widok z boku
kabel suchy jednożyłowy
przekrój kabla (mm2) promień gięcia (mm) głębokość kanału K (mm)
50 370 400
70 400 430
95 440 470
120 470 500
150 500 550
185 540 600
240 590 700

Wykonanie połączeń kablowych rozdzielnicy Rotoblok

Pola liniowe rozłącznikowe i wyłącznikowe
Typ kabla Głowica kablowa
Producent Typ Przekrój kabla [mm2]

 

 

 

 

 

 

 

Jednożyłowy z tworzyw sztucznych
np. YHAKXs, YHKX, XUHAKXs,
XRUHKs, ...
CELLPACK CHE-I 24kV 25-150
70-240
CAE-I 24kV 35-120
70-240
CAESK-I 24kV 70-150
120-240
Nexans (EUROMOLD) ITK224 (zimnokurczliwa) 25-240
AIP20 (nasuwana) 25-120
AIS20 (nasuwana) 70-300
AIN20 (nasuwana) 25-1200
24MONOi1 (termokurczliwa) 25-240
TYCO ELECTRONIC Napięcie znam. Typ (zimnokurczliwa)  
6/10 POLT-12xxx 25-1200
8,7/15 i 12/20 POLT-24xxx 25-800
18/30 POLT-42xxx 35-800

*) Uwaga: Sposób podłączenia kabli i zastosowanych głowic należy uzgodnić z producentem

Pola transformatorowe
Jednożyłowy z tworzyw sztucznych
np. YHAKXs, YHKX, XUHAKXs,
XRUHKs, ...
Tak jak w polach liniowych
Trójżyłowy olejowy o izolacji
papierowej przesyconej syciwem
nieściekającym i wspólnej powłoce
np.: HAKnFta, KnY, KnFTA, ...
Sposób podłączenia kabli
i zastosowanych głowic należy uzgodnić z producentem

Uwaga:
We wszystkich przypadkach pod rozdzielnicami wymagany jest kanał kablowy. Opcjonalnie rozdzielnica może być ustawiona na cokole lub na podłodze technologicznej.
W przypadku zastosowania innego typu głowic prosimy o kontakt z producentem.

Warianty pól rozdzielnicy Rotoblok

Widok z boku pola z odłącznikiem lub rozłącznikiem
Rotoblok - Widok z boku pola z odłącznikiem lub rozłącznikiem
Widok z boku pola z wyłącznikiem SN
Rotoblok - Widok z boku pola z wyłącznikiem SN
Widok z boku rozdzielnicy z mostem szynowym łączącym dwie sekcje ustawione po przeciwnych stronach korytarza - przykładowe rozwiązanie
Rotoblok - Widok z boku

* - głębokość rozdzielnicy Rotoblok 17,5 kV.

Uwaga:
Rysunki pokazane na kolejnych stronach są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.

RL1 (pole liniowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole liniowe
Przekrój - Widok z frontu
Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole liniowe

Uwaga:
Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

RL4 (pole liniowe z pomiarem)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole liniowe z pomiarem
Przekrój - Widok z frontu
Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole liniowe z pomiarem

Uwaga:
Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

RT1 (pole transformatorowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe
Przekrój - Widok z frontu
Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe

Uwaga:
Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

RS1L1) (pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony
Przekrój - Widok z frontu
Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

Uwaga:
Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

RS4 (pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony
Przekrój - Widok z frontu
Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

Uwaga:
Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

RP1 (pole pomiarowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole pomiarowe
Przekrój - Widok z frontu
Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole pomiarowe

Uwaga:
Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

RO1 (pole odgromnikowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole odgromnikowe
Przekrój - Widok z frontu
Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole odgromnikowe

Uwaga:
Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

RŁ2 (pole łącznika)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole łącznika
Przekrój - Widok z frontu
Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole łącznika

Uwaga:
Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Rtpwł4 (pole z transformatorem potrzeb własnych)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole z transformatorem potrzeb własnych
Przekrój - Widok z frontu
Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole z transformatorem potrzeb własnych

Uwaga:
Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

RTpwł 25kVA + RT1 (pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA
Przekrój - Widok z frontu
Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA

Uwaga:
Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

RWT (pole transformatorowe wyłącznikowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe wyłącznikowe
Przekrój - Widok z frontu
Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe wyłącznikowe

Uwaga:
Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

RWT3 (pole transformatorowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe
Przekrój - Widok z frontu
Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe

Uwaga:
Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

RWTp14 (pole transformatorowe wyłącznikowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe wyłącznikowe
Przekrój - Widok z frontu
Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe wyłącznikowe

Uwaga:
Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

RWS (pole sprzęgłowe wyłącznikowe)

Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole sprzęgłowe wyłącznikowe
Przekrój - Widok z frontu
Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole sprzęgłowe wyłącznikowe

Uwaga:
Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Pobierz


Pliki AutoCAD pól liniowych

Pliki AutoCAD Rotoblok pól liniowych

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!

Pliki AutoCAD pól liniowych z ogranicznikami

Pliki AutoCAD Rotoblok pól liniowych z ogranicznikami

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!

Pliki AutoCAD pól liniowych z pomiarem

Pliki AutoCAD Rotoblok pól liniowych z pomiarem

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!

Pliki AutoCAD pól pomiarowych

Pliki AutoCAD Rotoblok pól pomiarowych

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!

Pliki AutoCAD pól sprzęgłowych

Pliki AutoCAD Rotoblok pól sprzęgłowych

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!

Pliki AutoCAD pól transformatorowych

Pliki AutoCAD Rotoblok pól transformatorowych

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!

Pliki AutoCAD widok z boku

Pliki AutoCAD Rotoblok - widok z boku

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!
Rozdzielnica Rotoblok SF

Nowoczesne, wnętrzowe rozdzielnice średniego napięcia typu Rotoblok SF, przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, przy znamionowym napięciu do 25 kV, w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej. Rozdzielnice są konfigurowane z pojedynczych typowych pól o zróżnicowanym wyposażeniu. Zamieszczone w niniejszym opracowaniu informacje i dane techniczne umożliwiają projektantowi zestawienie rozdzielnicy z typowych pól.
W przypadku potrzeby zastosowania pól o wyposażeniu nie ujętym w tym opracowaniu lub o zmienionych wymiarach, należy zakres wyposażenia uzgodnić z producentem.

Charakterystyka

Rozdzielnia typu Rotoblok SF jest dwuprzedziałową rozdzielnicą wnętrzową w izolacji powietrznej (AIS - Air Insulated Switchgear), w osłonie metalowej, wykonanej z blachy cynkowanej - zapewniającej ekwipotencjalizację, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Rozdzielnica jest wyposażona w nowoczesne, trójpozycyjne rozłączniki i odłączniki w izolacji SF6. Zbiornik każdego z tych aparatów wykonany jest ze stali nierdzewnej co pozwala na zachowanie doskonałego stanu technicznego rozdzielnicy przez cały okres jej eksploatacji. Posiada wydzielone przedziały: szyn zbiorczych i kablowy, a wykonanie łukoochronne zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi.

Pola rozdzielcze posiadają następujące właściwości:

 • zmniejszone wymiary w stosunku do rozdzielnic z aparatami w izolacji powietrznej przy zachowaniu wysokich parametrów elektrycznych takich jak poziom izolacji, prądy znamionowe oraz wytrzymałość na prądy zwarciowe,
 • dwuprzedziałowa konstrukcja pól zapewniająca oddzielenie głównego toru szynowego od części wykorzystywanej do podłączenia kabli zasilających,
 • wysoka niezawodność pracy,
 • długi okres pracy, bez kłopotliwych zabiegów konserwacyjnych,
 • wysoka odporność na korozję, konstrukcja rozdzielnicy wykonana jest z blachy pokrytej ocynkiem,
 • uniwersalność w realizowaniu różnych układów rozdzielnic przy uwzględnieniu dowolnej ilości pól,
 • zastosowanie nowoczesnej, niezawodnej aparatury łączeniowej jak rozłączniki i odłączniki typu GTR SF (ZPUE) oraz wyłączniki typu GIS VCB (ZPUE) lub innych wiodących producentów,
 • przystosowana do zainstalowania nowoczesnej aparatury zabezpieczeniowo-sterowniczej,
 • możliwość przyściennego ustawienia rozdzielnicy co pozwala na oszczędne wykorzystanie pomieszczenia rozdzielczego, co jest szczególnie ważne przy modernizacjach i rozbudowach istniejących rozdzielni,
 • łatwy i szybki dostęp do urządzeń rozdzielnicy dla nadzoru i konserwacji,
 • prosta obsługa.

System zabezpieczeń i blokad

 • wykonanie łukoochronne - odporność na skutki zwarć wewnętrznych,
 • specjalnie wzmocniona konstrukcja pól (osłony, zamki, zawiasy),
 • blokady mechaniczne zapobiegające błędnym czynnościom łączeniowym oraz uniemożliwiające dotknięcie urządzeń będących pod napięciem,
 • dostęp do urządzeń i obwodów sterowniczych odbywa się z wyeliminowaniem możliwości dotknięcia części obwodów głównych,
 • zastosowanie układów kontrolnych, sygnalizacyjnych, mechanicznych i elektrycznych wskaźników położenia i wzierników,
 • zastosowanie rozłączników i odłączników trójpozycyjnych „załącz - wyłącz - uziem” z mechanicznymi wskaźnikami położenia,
 • zastosowanie uziemników szybkich z napędem skokowym,
 • zastosowanie uziemników szybkich z napędem skokowym gwarantujących bezpieczeństwo w przypadku błędnego załączenia na zwarcie.

Podstawowe dane techniczne

Zgodność z normami:

Rozdzielnica typu Rotoblok spełnia wymagania poniższych norm:

 • PN-EN62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć1: Postanowienia wspólne”,
 • PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
 • PN-EN 62271-100 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
 • PN-EN 62271-102 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
 • PN-EN 62271-103 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
 • PN-EN 62271-105 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 105: Zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego”.

Rozdzielnica posiada certyfikat Instytutu Elektrotechniki.

Dane elektryczne:
  Rotoblok SF
Napięcie nominalne sieci 20 kV
Najwyższe napięcie urządzeń 25 kV
Częstotliwość znamionowa / Liczba faz 50 Hz / 3
Znamionowe wytrzymywalne napięcie krótkotrwałe częstotliwości sieciowej 50 kV / 60 kV
Znamionowe wytrzymywalne napięcie udarowe piorunowe 1,2/50 µs 125 kV / 145 kV
Prąd znamionowy ciągły 630 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 20 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 50 kA
Odporności na działanie łuku wewnętrznego do 16 kA (1s)
Stopień ochrony  IP4X
Warunki eksploatacyjne:
Temperatura otoczenia  
- szczytowa krótkotrwała
+ 40°C
- najwyższa średnia w ciągu doby
+ 35°C
- najwyższa średnia roczna
+ 20°C
- najniższa długotrwała
- 25°C1)
Wilgotność względna powietrza  
- najwyższa średnia w ciągu doby
95%
- najwyższa średnia w ciągu miesiąca
90%
- najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu doby
2,2 kPa
- najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu miesiąca
1,8 kPa
Atmosfera w miejscu zainstalowania brak znaczących zanieczyszczeń solą, parami, pyłami,
dymem, gazami palnymi lub powodującymi korozję
oraz brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia
Wysokość zainstalowania do 1000 m n.p.m.2)
Drgania wibracje, spowodowane przyczynami zewnętrznymi
lub trzęsieniami ziemi pomijalne

Uwaga:
*1) Pod warunkiem, że producent aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczeniowej nie określił inaczej.
*2) Jeśli wysokość zainstalowania rozdzielnicy jest większa niż 1000 m.n.p.m. poziom izolacji rozdzielnicy powinien zostać skorygowany wskaźnikiem zgodnym z wytycznymi punktu 2.2.1 normy PN-EN62271-1.

Moce transformatorów jakie mogą być załączane i wyłączane rozłącznikami GTR SF 2V, GTR SF 2VM i IM6P-TF w zależności od napięć po stronie SN:
Napięcie nominalne sieci Prąd znamionowy Max. moc transformatora
6 kV 77 A 800 kVA
10 kV 57,7 A 1000 kVA
15 kV 61,6 A 1600 kVA
20 kV 57,7 A 2000 kVA

W rozdzielnicy typu Rotoblok SF stosuje się typowe wkładki bezpiecznikowe wg normy IEC 282-1, DIN 43625 z zabezpieczeniem termicznym.

Aparaty łączeniowe
 • GTR SF 1 - rozłącznik z uziemnikiem,
 • GTR SF 1M - rozłącznik z uziemnikiem i napędem silnikowym,
 • GTR SF 2V - rozłącznik bezpiecznikowy z uziemnikiem,
 • GTR SF 2VM - rozłącznik bezpiecznikowy z uziemnikiem i napędem silnikowym,
 • GTR SF 4 - odłącznik z uziemnikiem,
 • wyłącznik GIS VCB lub inny po skontaktowaniu się z producentem.

Sposób wykonywania kanału kablowego pod rozdzielnicami SN typu Rotoblok SF i Rotoblok SF 36

Rozdzielnia typu Rotoblok SF jest dwuprzedziałową rozdzielnicą wnętrzową w izolacji powietrznej (AIS - Air Insulated Switchgear), w osłonie metalowej, wykonanej z blachy cynkowanej - zapewniającej ekwipotencjalizację, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Rozdzielnica jest wyposażona w nowoczesne, trójpozycyjne rozłączniki i odłączniki w izolacji SF6. Zbiornik każdego z tych aparatów wykonany jest ze stali nierdzewnej co pozwala na zachowanie doskonałego stanu technicznego rozdzielnicy przez cały okres jej eksploatacji. Posiada wydzielone przedziały: szyn zbiorczych i kablowy, a wykonanie łukoochronne zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi.

Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF
Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF

Uwaga!: Minimalna odległość od ściany 30 mm

 1. Przykładowe pola o szerokości 1000, 500, 500 mm (odpowiednio patrząc od lewej)
 2. Kanał pod rozdzielnicą.
Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF 36
Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF 36

Uwaga!: Minimalna odległość od ściany 100 mm

 1. Przykładowe pola o szerokości 1450, 750, 750 mm (odpowiednio patrząc od lewej)
 2. Kanał pod rozdzielnicą.
Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF
Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF
Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF 36
Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF 36
kabel suchy jednożyłowy
przekrój kabla (mm2) promień gięcia (mm) głębokość kanału k (mm)
50 370 400
70 400 430
95 440 470
120 470 500
150 500 550
185 540 600
240 590 700
kabel suchy jednożyłowy
przekrój kabla (mm2) promień gięcia (mm) głębokość kanału k (mm)
50 555 580
70 585 610
95 600 630
120 630 660
150 645 670
185 675 700
240 705 730

Wykonanie połączeń kablowych rozdzielnicy Rotoblok SF

Pole liniowe

Typ kabla Głowica kablowa
Producent Typ Przekrój kabla [mm2]
Jednożyłowy z tworzyw sztucznych
np. YHAKXs, YHKX, XUHAKXs,
XRUHKs, ...
CELLPACK CHE-I 24kV 25-150
70-240
CAE-I 24kV 35-120
70-240
CAESK-I 24kV 70-150
120-240
Nexans (EUROMOLD) ITK224 (zimnokurczliwa) 25-240
AIP20 (nasuwana) 25-120
AIS20 (nasuwana) 70-300
AIN20 (nasuwana) 25-1200
24MONOi1 (termokurczliwa) 25-240
asd Napięcie znam. Typ (zimnokurczliwa)  
6/10 POLT-12xxx 25-1200
8,7/15 i 12/20 POLT-24xxx 25-800
18/30 POLT-42xxx 35-800

Pole transformatorowe

Tak jak w polach liniowych

Uwaga:
We wszystkich przypadkach pod rozdzielnicami wymagany jest kanał kablowy. Opcjonalnie rozdzielnica może być ustawiona na cokole lub na podłodze technologicznej. W przypadku zastosowania innego typu głowic prosimy o kontakt z producentem.

Warianty pól rozdzielnicy Rotoblok SF

Widok z boku i gabaryty

Rotoblok SF - Widok z boku i gabaryty

 1. - Zbiornik ze stali nierdzewnej wypełniony gazem SF6, z aparaturą łączeniową
 2. - Przedział napędów
 3. - Izolatory przepustowe
 4. - Zawór bezpieczeństwa

Uwaga:
Rysunki pokazane na kolejnych stronach są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.

SL1 (pole liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole liniowe

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole liniowe

masa = 175 kg

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

SL2 (pole liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole liniowe

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole liniowe

masa = 190 kg

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

St2 (pole transformatorowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole transformatorowe

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole transformatorowe

masa = 210 kg

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

SP1 (pole pomiarowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole pomiarowe

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole pomiarowe

masa = 390 kg

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

SS1L(P*)) (pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

masa = 265 kg

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

SS2L(P*)) (pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

masa = 465 kg

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

SO1 (pole odgromnikowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole odgromnikowe

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole odgromnikowe

masa = 100 kg

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

SŁ2 (pole łącznika)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole łącznika

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole łącznika

masa = 100 kg

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

STpwł4 (pole z transformatorem potrzeb własnych)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole z transformatorem potrzeb własnych

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole z transformatorem potrzeb własnych

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

STpwł 25kVA + ST1 (pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

SWT(5*)) (pole transformatorowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole transformatorowe

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole transformatorowe

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

SWTp(5*)) (pole transformatorowe z pomiarem napięcia)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole transformatorowe z pomiarem napięcia

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole transformatorowe z pomiarem napięcia

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

SWS1 (pole sprzęgłowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok SF - pole sprzęgłowe

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole sprzęgłowe

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

Pobierz


Pliki AutoCad Rotoblok SF

Pola liniowe

Rotoblok SF - pola liniowe

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!

Pola liniowe z ogranicznikami

Rotoblok SF - pola liniowe z ogranicznikami

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!

Pola liniowe z pomiarem prądu

Rotoblok SF - pola liniowe z pomiarem prądu

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!

Pola łącznika kablowego

Rotoblok SF - pola łacznika kablowego

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!

Pola pomiarowe

Rotoblok SF - pola pomiarowe

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!

Pola sprzęgłowe

Rotoblok SF - pola sprzęgłowe

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!

Pola transformatorowe

Rotoblok SF - pola transformatorowe

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!

Pola z ogranicznikami

Rotoblok SF - pola z ogranicznikami

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!

Widok z boku

Rotoblok SF - widok z boku

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!

Pliki AutoCad Rotoblok SF 36

Pola liniowe

Rotoblok SF 36 - pola liniowe

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!

Pola liniowe z ogranicznikami

Rotoblok SF 36 - pola liniowe z ogranicznikami

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!

Pola pomiarowe

Rotoblok SF 36 - pola pomiarowe

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!

Pola sprzęgłowe

Rotoblok SF 36 - pola sprzęgłowe

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!

Pola transformatorowe

Rotoblok SF 36 - pola transformatorowe

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!

Wstawka 25mm

Rotoblok SF 36 - wstawka 25mm

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!
tpm nowa generacja

Kompaktowa rozdzielnica średniego napięcia typu pierścieniowego (RMU - Ring Main Unit) w izolacji gazu SF6 do zastosowań wnętrzowych. Przeznaczona jest do zasilania i rozdziału energii w promieniowych i pierścieniowych sieciach miejskich, w przemyśle oraz wszędzie tam gdzie niezwykle pożądane są niewielkie rozmiary rozdzielnic przy zachowaniu wysokich parametrów technicznych. Rozdzielnice produkowane oraz badane są w oparciu o obowiązujące normy. Badania Typu wykonywane w niezależnych akredytowanych jednostkach certyfikujących. Wyniki badań poparte stosownymi certyfikatami i sprawozdaniami z badań.

Charakterystyka

Charakterystyka

 • miniaturowe wymiary rozdzielnicy przy zachowaniu wysokich parametrów technicznych,
 • bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa łącznie z łukochronnością - potwierdzone odpowiednimi certyfikatami,
 • możliwość konfiguracji rozdzielnicy z szeregu pól o różnym przeznaczeniu: pole liniowe, transformatorowe, wyłącznikowe, pomiarowe, kablowe,
 • możliwość łatwej rozbudowy rozdzielnicy o kolejne zestawy (należy to uwzględnić przy składaniu zamówienia)
  - każdy zestaw może być wyprodukowany jako rozbudowywalny,
 • możliwość przystosowania rozdzielnicy do współpracy z systemami zdalnego sterowania i pomiarów np. do współpracy z sieciami typu SmartGrid,
 • uziemnik szybki, który uziemia wkładkę bezpiecznikową z dwóch stron w polu transformatorowym,zbiornik, jako główny element,
 • wykonany ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej wypełniony gazem SF6, którego połączenia zamykane są przez szczelne spawanie, a jego konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo dla obsługi i środowiska oraz szczelność przez cały okres eksploatacji rozdzielnicy
 • producent posiada zdolność recyklingu zużytych rozdzielnic i bezpiecznego odbioru gazu SF6 z ich zbiorników

Możliwe oznaczenia/nazewnictwo

Możliwe oznaczenia/nazewnictwo

Bezpieczeństwo

 • Solidna budowa rozdzielnic typu TPM gwarantuje dużą niezawodność,
 • Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, co zapewnia odporność na wpływy środowiska,
 • Zastosowanie głowic ekranowanych co gwarantuje bezpieczeństwo np. podczas prac serwisowych przy zdjętej maskownicy i napięciu na kablach zasilających,
 • Wskaźnik gęstości gazu - manometr, informujący o prawidłowym ciśnieniu gazu izolującego wewnątrz zbiornika,
 • Odporność na działanie łuku wewnętrznego 20kA jako standard oraz 21kA w wykonaniu specjalnym,
 • Wzrost ciśnienia wywołany powstaniem łuku wewnętrznego jest eliminowany przez otwarcie zaworu bezpieczeństwa zamontowanego w dolnej części zbiornika rozdzielnic. Ujście gazów następuje do kanału kablowego, co nie powoduje zagrożenia dla obsługi,
 • Napędy umożliwiające migowe przełączanie aparatów, co w połączeniu z systemem gaszenia łuku elektrycznego uniemożliwia jego powstawanie między otwieranymi stykami,
 • Każde pole rozdzielnicy wyposażone jest we wskaźniki napięcia dzięki którym obsługujący może upewnić się
  o braku napięcia na zaciskach izolatorów przepustowych,
 • Czytelny schemat synoptyczny poprawiający intuicyjność obsługi i odczyt stanu aparatów,
 • Zespół blokad mechanicznych umożliwia otwarcie maskownic przedziału kablowego jedynie po zamknięciu uziemnika,
 • Zespół blokad mechanicznych między aparatami uniemożliwiający wykonanie błędnych czynności łączeniowych,
 • Opcjonalne zastosowanie blokad elektromagnetycznych, które uniemożliwiają zamknięcie uziemnika w przypadku wystąpienia napięcia na kablach zasilających,
 • Zestaw styków pomocniczych z wyprowadzeniem sygnałów stanów aparatów, co gwarantuje bezpieczeństwo zdolnego manewrowania,
 • Zastosowanie presostatu zawsze w przypadku opcji z napędem silnikowym, co gwarantuje bezpieczeństwo zdolnego manewrowania.

Dane techniczne

Zgodność z normami:

Rozdzielnica typu TPM spełnia wymagania poniższych norm:

 • PN-EN 62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć1: Postanowienia wspólne”,
 • PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
 • PN-EN 62271-100 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
 • PN-EN 62271-102 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
 • PN-EN 62271-103 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
 • PN-EN 62271-105 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 105: Zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego”.

Rozdzielnica posiada certyfikat Instytutu Elektrotechniki.

Dane znamionowe rozdzielnicy TPM
Napięcie znamionowe SN Ur 25 kV
Częstotliwość znamionowa - liczba faz Fr 50 / 60 Hz / 3
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej Ud 50 kV / 60 kV
Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50 µs) Up 125 kV / 145 kV
Prąd znamionowy ciągły szyn głównych Ir 630 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany obwodów głównych Ik 16 kA (3s) / 20 kA (1s) / 25 kA (3s) *1)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany obwodów głównych Ip 40 kA / 50 kA / 63 kA*1)
Odporność na działanie łuku wewnętrznego IA 20 kA (1s) / 22 kA (1s)*1)
Klasa IAC AFLR
Stopień ochrony IP IP4X (IP54 opcja)
Pdporność na uderzenia mechaniczne Ik10
Warunki eksploatacyjne:
Temperatura otoczenia
- szczytowa krótkotrwała
+ 40°C
- najwyższa średnia w ciągu doby
+ 35°C
- minimalna
 
- bez obwodów wtórnych
- 25°C
- z obwodami wtórnymi
- 5°C / - 15°C / - 25°C2)
Wilgotność względna powietrza
- najwyższa średnia w ciągu doby
95%
- najwyższa średnia w ciągu miesiąca
90%
wysokość zainstalowania nad poziomem morza bez konieczności
redukcji ciśnienia gazu SF6
do 1000 m n.p.m.
Drgania wibracje, spowodowane przyczynami zewnętrznymi
lub trzęsieniami ziemi pomijalne
Stopień ochrony (Internal Protection)
- przedział aparatów zbiornik SF6 ze stali nierdzewnej
IP 67
- przedział napędów i przyłączy
IP 4X
Warunki zabrudzeniowe
- Znaczące zanieczyszczenia solą, parami, pyłami, dymem, gazami palnymi
BRAK
- Powodujące korozję
BRAK
- Oblodzenia, oszronienia, zaproszenia
BRAK

Uwaga:
1) Dla napięcia 12kV
2) Pod warunkiem, że producent aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczeniowej nie określił inaczej.

Uwaga:
Prądy znamionowe wkładek topikowych zalecanych przez wiodących producentów, do zabezpieczania obwodów pierwotnych
transformatorów o napięciu znamionowym 6 kV, 10 kV, 15 kV i 20 kV należy dobrać wg normy IEC 60282-1, DIN 43625 z zabezpieczeniem termicznym.

Wyposażenia pól

Wyposażenia pola L - rozłącznikowe (liniowe, zasilające, odpływowe)

Wyposażenia pola L - rozłącznikowe (liniowe, zasilające, odpływowe)
Podstawowe parametry
Ur = 25 kV
Fr = 50/60 Hz
Ud = 50/60 kV
Up = 125/145 kV
Ir = 630 A
Ik = do 25 kA (3s)
Ip = do 63 kA
Ima = do 63 kA
IA = do 22 kA
  klasa rozłącznika M2, E3
  klasa rozłącznika M0, E2
Parametry znamionowe rozłącznika, pole liniowe (L)
Prąd znamionowy ciągły Ir 630 A
Prąd znamionowy załączeniowy zwarciowy Ima 50 kA
Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie o małej indukcyjności Iload 630 A
Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie sieci pierścieniowej Iloop 630 A
Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania kabli Iicc2 60 A
Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania linii napowietrznych Iicc1 20 A
Prąd znamionowy wyłączeniowy zwarcia doziemnego Ief1 180 A
Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania kabli i linii w warunkach zwarcia doziemnego Ief2 104 A
Klasa rozłącznika M2, E3
Klasa uziemnika M0, E2
Standard
 • zgodność z normą PN-EN 62271-103, Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV do 52kV włącznie,
 • pole L jako pojedynczy moduł z opcją rozbudowy lub w niemal dowolnej konfiguracji do czterech pól we wspólnym zbiorniku,
 • zespół rozłączniko-uziemnika, którego budowa opiera się na wspólnych stykach ruchomych oraz odseparowanych stykach stałych uziemnika i rozłącznika,
 • rozłącznik wyposażony w układ gaszenia łuku podczas wykonywania czynności łączeniowych,
 • manualny napęd dwu-sprężynowy zapewniający intuicyjne i lekkie manewrowanie oraz migowe zamykanie i otwieranie aparatury łączeniowej,
 • synoptyka z odwzorowaniem stanów aparatów oraz całych obwodów głównych,
 • izolatory przepustowe typu C z gwintem M16 wyposażone w pojemnościowe dzielniki napięcia przeznaczone do współpracy z wskaźnikami napięcia w systemie LRM lub HR oraz do współpracy z blokadami elektromagnetycznymi,
 • sygnalizator obecności napięcia na kablu w systemie LRM,
 • manometr - wskaźnik gęstości gazu z dwu-strefową podziałką wskazujący nominalne ciśnienie bezwzględne gazu SF6 -125 kPa (0,125 MPa) przy temperaturze 20°C (jeden na jeden zbiornik),
 • system blokad mechanicznych pomiędzy aparatami oraz maskownicami przedziału kablowego zapobiegający błędnym czynnościom łączeniowym - zdjęcie maskownicy tylko po zamknięciu uziemnika,
 • zawór bezpieczeństwa (jeden na jeden zbiornik), którego otwarcie następuje wskutek wzrostu ciśnienia wywołanego powstaniem łuku wewnątrz zbiornika, kierując gazy w dół, do kanału kablowego, eliminując tym samym zagrożenie dla obsługi,
 • sygnalizator obecności napięcia na kablu,
 • uchwyty kablowe.
Opcja
 • napęd silnikowy 24V DC (inne napięcie zasilania na zapytanie), możliwość łatwej dobudowy na obiekcie,
 • presostat - do współpracy z napędem silnikowym, telemechaniką,
 • sterownik polowy SEM S.C.11 plus panel do kontroli lokalnej, komunikacja mudbus lub binarnie
 • styki pomocnicze jako odwzorowanie stanów aparatów dla układów telemechaniki,
 • sensory napięciowe - przekładniki małej mocy,
 • przekładniki prądowe, cewki rogowskiego,
 • przekładniki ziemnozwarciowe,
 • sygnalizatory przepływu prądu zwarcia,
 • szafa obwodów pomocniczych/współpraca z telemechaniką,
 • sygnalizacja „ZAŁĄCZONY”, „WYŁĄCZONY” w postaci lampek sygnalizacyjnych,
 • ogrzewacze antykondensacyjne,
 • możliwość rozbudowy z każdej strony,
 • blokada kluczykowa gniazda rozłącznika lub uziemnika,
 • blokada elektromagnetyczna gniazda uziemnika,
 • ograniczniki przepięć.

Wyposażenia pola T - rozłącznikowe z bezpiecznikami transformatorowymi

Wyposażenia pola T - rozłącznikowe z bezpiecznikami transformatorowymi
Podstawowe parametry
Ur = 25 kV
Fr = 50/60 Hz
Ud = 50/60 kV
Up = 125/145 kV
Ir = 250 A (125 A wkładka)
Ik = do 20 kA (1s)
Ip = do 50 kA
IA = do 22 kA
Irtransf = 750 A
  klasa rozłącznika M2, E3
Parametry znamionowe rozłącznika, pole transformatorowe (T)
Prąd znamionowy ciągły Ir 250 A
Maksymalny prąd wkładki z zabezpieczeniem termicznym 125 A
Prąd przechodni Itransfer 720 A
Klasa rozłącznika elektryczna M2, E3
Maksymalne moce transformatora Itransfer 6 kV 800 kVA
10 kV 1000 kVA
15 kV 1600 kVA
20 kV 2000 kVA
Standard
 • zgodność z normą PN-EN 62271-105 - zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego,
 • pole T jako pojedynczy moduł z opcją rozbudowy lub w niemal dowolnej konfiguracji do czterech pól we wspólnym zbiorniku,
 • zespół rozłączniko-uziemnika, którego budowa opiera się na wspólnych stykach ruchomych oraz odseparowanych stykach stałych uziemnika i rozłącznika,
 • uziemnik dolny zapewniający uziemienie po obu stronach wkładek,
 • rozłącznik wyposażony w układ gaszenia łuku podczas wykonywania czynności łączeniowych,
 • manualny napęd dwu-sprężynowy zapewniający intuicyjne i lekkie manewrowanie oraz migowe zamykanie i otwieranie aparatury łączeniowej,
 • synoptyka z odwzorowaniem stanów aparatów oraz całych obwodów głównych,
 • funkcja napędu zasobnikowego dzięki czemu następuje otwarcie styków rozłącznika w przypadku zastosowania wkładek SN z zabezpieczeniem termicznym (wybijak) lub cewki wyzwalającej,
 • wskaźnik przepalenia wkładki,
 • izolatory przepustowe typu A z gniazdem wtykowym wyposażone w pojemnościowe dzielniki napięcia przeznaczone do współpracy z wskaźnikami napięcia w systemie LRM lub HR oraz do współpracy z blokadami elektromagnetycznymi,
 • sygnalizator obecności napięcia na kablu w systemie LRM,
 • system blokad mechanicznych pomiędzy aparatami oraz maskownica przedziału kablowego zapobiegający błędnym czynnościom łączeniowym - zdjęcie maskownicy tylko po zamknięciu uziemnika,
 • zawór bezpieczeństwa (jeden na jeden zbiornik), którego otwarcie następuje wskutek wzrostu ciśnienia wywołanego powstaniem łuku wewnątrz zbiornika, kierując gazy w dół, do kanału kablowego,
 • uchwyty kablowe.
Opcja
 • napęd silnikowy 24V DC (inne napięcie zasilania na zapytanie), możliwość łatwej dobudowy na obiekcie,
 • presostat - do współpracy z napędem silnikowym, telemechaniką,
 • sterownik polowy SEM S.C.11 plus panel do kontroli lokalnej,komunikacja modbus lub binarnie,
 • styki pomocnicze jako odwzorowanie stanów aparatów dla układów telemechaniki,
 • wkładki topikowe wyposażone w ogranicznik temperatury (wyzwalacz termiczny) wg normy IEC 60282-1, DIN 43625. Np. firmy SIBA lub Eximprod,
 • sensory napięciowe - przekładniki małej mocy,
 • przekładniki prądowe, cewki rogowskiego,
 • przekładniki ziemnozwarciowe,
 • sygnalizatory przepływu prądu zwarcia.
 • sygnalizacja „ZAŁĄCZONY”, „WYŁĄCZONY” w postaci lampek sygnalizacyjnych,
 • ogrzewacze antykondensacyjne,
 • możliwość rozbudowy z każdej strony,
 • blokada kluczykowa gniazda rozłącznika lub uziemnika,
 • blokada elektromagnetyczna gniazda uziemnika, opcja dedykowana do układów współ-pracujących z OZE,
 • wyzwalacz wzrostowy – cewka DWN 24 V DC (inne napięcia na zapytanie).

Wyposażenia pola W - wyłącznikowe (zasilające, odpływowe, transformatorowe)

Wyposażenia pola W - wyłącznikowe (zasilające, odpływowe, transformatorowe)
Podstawowe parametry
Ur = 25 kV
Fr = 50/60 Hz
Ud = 50/60 kV
Up = 125/145 kV
Ir = 630 A
Ima = do 20 kA
Isc = do 50 kA
Icc1 = 10 A
Icc2 = 31,5 A
  klasa rozłącznika M2, E3
  Szereg przestawieniowy (O-0, 3s-CO-3min-CO)
Parametry znamionowe wyłącznika - pole wyłącznikowe (W)
Prąd znamionowy ciągły Ir 630 A
Prąd załączeniowy zwarciowy Ima 40 kA / 50 kA / 52,5 kA *1)
Prąd wyłączeniowy zwarciowy Isc 16 kA / 20 kA / 21 kA *1)
Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie o małej indukcyjności 630 A
Prąd nieobciążonej linii kablowej - Icc1 / Icc2 Icc1 / Icc2 10 A / 31,5 A
Klasa wyłącznika   M2, E2
Szereg przestawieniowy   0-0, 3s-CO-3min-CO

Wykonanie specjalne:
1) Dla napięcia 12kV.

Standard
 • zgodność z normą PN-EN 62271-100, Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego,
 • zgodność z normą PN-EN 62271-102, Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego,
 • pole W jako pojedynczy moduł z opcją rozbudowy lub w niemal dowolnej konfiguracji do czterech pól we wspólnym zbiorniku,
 • zespół wyłącznika, którego budowa opiera się na zastosowaniu komór próżniowych o prądzie wyłączenia 16kA lub 20kA zamkniętych w zbiorniku wypełnionym gazem SF6,
 • zespół odłaczniko-uziemnika, którego budowa opiera się na wspólnych stykach ruchomych oraz odseparowanych stykach stałych uziemnika i odłącznika. Funkcją odłącznika jest zapewnienie bezpiecznej przerwy w obwodzie,
 • manualny napęd sprężynowy wyłącznika zapewniający intuicyjne i lekkie manewrowanie oraz migowe zamykanie i otwieranie aparatury łączeniowej, napęd posiada układ zbrojenia wyłącznika pozwalający na szybki cykl załącz wyłącz,
 • manualny napęd bezsprężynowy odłącznik-uziemnika zapewniający intuicyjne i lekkie manewrowanie aparaturą łączeniową,
 • synoptyka z odwzorowaniem stanów aparatów oraz całych obwodów głównych,
 • sygnalizacja zbrojenia wyłącznika,
 • autonomiczne zabezpieczanie preferowane AZZ-4 (prod. ITR) lub WIC 1 (prod. Woodward) wraz z dedykowanymi przekładnikami prądowymi,
 • izolatory przepustowe typu C z gwintem M16 wyposażone w pojemnościowe dzielniki napięcia przeznaczone do współpracy z wskaźnikami napięcia w systemie LRM lub HR oraz do współpracy z blokadami elektromagnetycznymi,
 • sygnalizator obecności napięcia na kablu w systemie LRM,
 • manometr - wskaźnik gęstości gazu z dwu-strefową podziałką wskazujący nominalne ciśnienie bezwzględne gazu SF6 -125 kPa (0,125 MPa) przy temperaturze 20°C (jeden na jeden zbiornik),
 • system blokad mechanicznych pomiędzy aparatami oraz maskownicami przedziału kablowego zapobiegający błędnym czynnościom łączeniowym - zdjęcie maskownicy tylko po zamknięciu uziemnika,
 • zawór bezpieczeństwa (jeden na jeden zbiornik), którego otwarcie następuje wskutek wzrostu ciśnienia wywołanego powstaniem łuku wewnątrz zbiornika, kierując gazy w dół, do kanału kablowego, eliminując tym samym zagrożenie dla obsługi,
 • sygnalizator obecności napięcia na kablu,
 • uchwyty kablowe.
Opcja
 • napęd silnikowy 24V DC dla wyłącznika oraz odłączniko-uziemnika (inne napięcie zasilania na zapytanie),
 • presostat - do współpracy z napędem silnikowym, telemechaniką,
 • styki pomocnicze jako odwzorowanie stanów aparatów dla układów telemechaniki,
 • zabezpieczenia inne niż preferowane autonomiczne, sterowniki pola, automatyka SZR
 • sensory napięciowe - przekładniki małej mocy,
 • przekładniki prądowe, cewki rogowskiego,
 • przekładniki ziemnozwarciowe,
 • sygnalizatory przepływu prądu zwarcia,
 • szafa obwodów pomocniczych/współpraca z telemechaniką,
 • sygnalizacja „ZAŁĄCZONY”, „WYŁĄCZONY” w postaci lampek sygnalizacyjnych,
 • ogrzewacze antykondensacyjne,
 • możliwość rozbudowy z każdej strony,
 • ograniczniki przepięć.

Wyposażenia pola S - rozłącznikowe - sprzęgłowe

Wyposażenia pola S - rozłącznikowe - sprzęgłowe
Podstawowe parametry
Ur = 25 kV
Fr = 50/60 Hz
Ud = 50/60 kV
Up = 125/145 kV
Ir = 630 A
Ik = do 25 kA (3s)
Ip = do 63 kA
Ima = 63 kA
IA = 22 A
  klasa rozłącznika M2, E3
  klasa rozłącznika M0, E2
Standard
 • zgodność z normą PN-EN 62271-103, Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV do 52kV włącznie,
 • pole S jako pojedynczy moduł rozbudowywalny w prawo i w lewo,
 • rozłącznik, którego budowa opiera się na wspólnych stykach ruchomych oraz stykach stałych,
 • układ gaszenia łuku podczas wykonywania czynności łączeniowych,
 • manualny napęd jedno lub dwu-sprężynowy (w zależności od zastosowania uziemnika) zapewniający intuicyjne i lekkie manewrowanie oraz migowe zamykanie i otwieranie aparatury łączeniowej,
 • synoptyka z odwzorowaniem stanów aparatów oraz całych obwodów głównych,
 • manometr - wskaźnik gęstości gazu z dwu-strefową podziałką wskazujący nominalne ciśnienie bezwzględne gazu SF6 -125 kPa (0,125 MPa) przy temperaturze 20oC (jeden na jeden zbiornik),
 • zawór bezpieczeństwa (jeden na jeden zbiornik), którego otwarcie następuje wskutek wzrostu ciśnienia wywołanego powstaniem łuku wewnątrz zbiornika, kierując gazy w dół, do kanału kablowego, eliminując tym samym zagrożenie dla obsługi.
Opcja
 • napęd silnikowy 24V DC (inne napięcie zasilania na zapytanie), możliwość łatwej dobudowy na obiekcie,
 • uziemnik toru głównego sekcji lewej lub prawej,
 • sygnalizator obecności napięcia na torach głównych przed i za rozłącznikiem,
 • presostat - do współpracy z napędem silnikowym, telemechaniką,
 • sterownik polowy SEM S.C.11 plus panel do kontroli lokalnej,komunikacja modbus lub binarnie,
 • styki pomocnicze jako odwzorowanie stanów aparatów dla układów telemechaniki,
 • ogrzewacze antykondensacyjne,
 • możliwość rozbudowy z każdej strony,
 • blokada kluczykowa gniazda rozłącznika lub uziemnika.

Wyposażenia pola M - pomiarowe

Wyposażenia pola M - pomiarowe
Podstawowe parametry
Ur = 25 kV
Fr = 50/60 Hz
Ud = 50/60 kV
Up = 125/145 kV
Ir = 630 A
Ik = do 20 kA (1s)
Ip = do 50 kA
Standard
 • zgodność z normą PN-EN 62271-200, Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
 • pole M jako pojedynczy moduł rozbudowywalny w prawo i w lewo,
 • system szyn zbiorczych zamknięty w zbiorniku ze stali nierdzewnej,
 • zestaw przekładników napięciowych i prądowych,
 • sygnalizator obecności napięcia na torach głównych,
 • synoptyka z odwzorowaniem obwodów głównych,
 • manometr - wskaźnik gęstości gazu z dwu-strefową podziałką wskazujący nominalne ciśnienie bezwzględne gazu SF6 -125 kPa (0,125 MPa) przy temperaturze 20oC (jeden na jeden zbiornik),
 • zawór bezpieczeństwa (jeden na jeden zbiornik), którego otwarcie następuje wskutek wzrostu ciśnienia wywołanego powstaniem łuku wewnątrz zbiornika, kierując gazy w dół, do kanału kablowego, eliminując tym samym zagrożenie dla obsługi
Opcja
 • presostat - do współpracy z napędem silnikowym, telemechaniką,
 • ogrzewacze antykondensacyjne,
 • opcje połączeń poprzez boczne konektory lub głowice kablowe.

Przedziały rozdzielnicy SN typu TPM

Przedział łączników

Przedział łączników umieszczony jest w zbiorniku wykonanym z blachy nierdzewnej i kwasoodpornej, jako czynnik izolacyjny zastosowano gaz SF6, który posiada bardzo wysoką wytrzymałość dielektryczną i bardzo dobrą zdolność gaszenia łuku. W zbiorniku zamontowano następujące komponenty: szyny zbiorcze, łączniki i izolatory. Aparatura łączeniowa to zintegrowany rozłącznik z uziemnikiem, który również jest zamykany i otwierany migowo. Każdy zbiornik posiada zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie niweluje wzrost ciśnienia wywołanego powstaniem łuku wewnętrznego. W rozdzielnicy TPM i TPM układ Compact zawór jest umieszczony od dołu zbiornika w przedziale przyłączy kablowych w jednym z pól liniowych. Wyjątek stanowi jedynie TPM pole T+ z liniowym układem tub bezpiecznikowych, gdzie zawór umieszczony jest w tylnej części rozdzielnicy. W izolatory przepustowe wbudowane są pojemnościowe dzielniki napięcia, połączone ze wskaźnikami napięcia umieszczonymi na ścianie czołowej rozdzielnicy. Zarówno sam rozłącznik, jak i też mechanizmy napędowe, są urządzeniami wyjątkowo trwałymi i niezawodnymi. Konstrukcja zapewnia wykonanie 5000 cykli roboczych bez konieczności regulacji, konserwacji i wymiany elementów.

Przedział bezpieczników

W przedziale bezpiecznikowym rozdzielnicy (w specjalnych tubach izolacyjnych) montowane są wkładki bezpiecznikowe wysokiego napięcia z zabezpieczeniem termicznym (wg. normy DIN 43625).
Konstrukcja przedziału bezpiecznikowego uniemożliwia jego otwarcie przed dokonaniem manewru zamknięcia uziemnika. Załączenie rozłącznika w polu transformatorowym jest tylko możliwe po uprzednim zamknięciu pokrywy przedziału bezpiecznikowego.
W przypadku przepalenia się wkładki bezpiecznikowej zamontowany na niej wybijak poprzez dźwignię powoduje wyłączenie rozłącznika w polu transformatorowym.
Ponowne załączenie rozłącznika możliwe jest po wymianie wkładek bezpiecznikowych.

Przedział napędów

Przedział napędów obejmuje zintegrowany, bezpośredni napęd ręczny (silnikowy) rozłącznika i uziemnika lub wyłącznika próżniowego i odłącznika z uziemnikiem. Ponadto pole transformatorowe wyposażone jest w napęd zasobnikowy, który umożliwia wyłączenie rozłącznika po zadziałaniu wybijaka wkładki bezpiecznikowej lub w przypadku zastosowania cewki wyzwalającej. Stan przepalenia wkładki sygnalizowany jest na płycie czołowej napędu. W przedziale napędów rozdzielnicy umieszczony jest manometr (wyskalowany z uwzględnieniem stanu nominalnego w zależności od temperatury) informujący o prawidłowym ciśnieniu gazu SF6 panującym wewnątrz zbiornika. W przedniej części rozdzielnicy umieszczone są wskaźniki obecności napięcia na kablu.

Przedział kablowy

W przedziale kablowym dokonywane jest połączenie rozdzielnicy z kablami sieci energetycznej przy pomocy głowic kablowych. Poszczególne pola przedziałów kablowych posiadają metalowe wygrodzenia odseparowujące jedno pole od drugiego.
Przedział kablowy wyposażony jest w:

 • izolatory przepustowe typu C dla pól zasilających, odpływowych i transformatorowych wyposażonych w wyłącznik mocy,
 • izolatory przepustowe typu A dla pól transformatorowych wyposażonych w bezpieczniki SN,
 • uchwyty kablowe,
 • zaciski uziemienia dla żył powrotnych.

Ponadto każde pole pozwala na instalację następującego wyposażenia:

 • przekładniki do zabezpieczeń, cewki rogowskiego,
 • sensory napięciowe,
 • ograniczniki przepięć,
 • kombinowane układy przy zastosowaniu głębokich maskownic np.: dwie głowice na fazę, głowica + sensor napięciowy , głowica + ogranicznik przepięć, dwie głowice na fazę + sensor napięciowy, dwie głowice na fazę + ogranicznik przepięć, głowica + ogranicznik przepięć + sensor napięciowy,

Rozdzielnica typu TPM przystosowana jest do montażu kabli o przekroju do 630mm2 np. takich jak:

 • o izolacji z tworzyw sztucznych np.: YHAKXS, YHKX, XUHAKXS, XRUHKS.

Sposób wykonywania kanału kablowego pod rozdzielnicą SN typu TPM

Poniższe rysunki przedstawiają propozycję wykonania kanału kablowego. Głębokość kanału dla kabli suchych należy wykonać zachowując promień gięcia kabla w zależności od jego średnicy zewnętrznej zgodnie z PBUE. Propzycję głębokość kanału kablowego przedstawiono na rysunku 1. Możliwe jest uniknięcie lub zmniejszenie głębokości kanału kablowego poprzez zastosowanie cokołu podwyższającego lub podłogi technologicznej.

Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM
Widok z boku (TPM)

Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM - Widok z boku

Widok z boku (TPM)

Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM - Widok z boku)

Widok z boku (TPM Compact)

Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM - Widok z boku (TPM Compact)

Kabel suchy jednożyłowy
przekrój kabla (mm2) promień gięcia (mm) głębokość kanału K (mm)
50 370 400
70 400 430
95 440 470
120 470 500
150 500 550
185 540 600
240 590 700
Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM o wysokości 1275 mm i TPM Compact

Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM o wysokości 1275 mm i TPM Compact

Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM

Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM

Osprzęt kablowy

Osprzęt kablowy - głowice GPH EUROMOLD - Interface A
Typ kabla Przekrój kabla
w zależności
od typu głowicy
Typ głowicy Typ końcówki
kablowej dla danej
głowicy/kabla
Typ ogranicznika
przepięć w zależności
od głowicy
Jednożyłowe kable o izolacji
z tworzyw sztucznych z żyłą
roboczą Al. i Cu o żyle
powrotnej z drutów
miedzianych na napięcie 20 kV
25-120 K152SR (prosta) prasowana 156S A
(możliwość połączenia
jedynie za pomocą
K200T)
25-150 K200SR (prosta) śrubowa
25-150 K158LR (kątowa) prasowana
25-150 K200LR (kątowa) śrubowa

 

Osprzęt kablowy - głowice GPH EUROMOLD - Interface C
Typ kabla Przekrój kabla
w zależności
od typu głowicy
Typ głowicy Typ końcówki
kablowej dla danej
głowicy/kabla
Typ ogranicznika
przepięć w zależności
od głowicy
Jednożyłowe kable o izolacji
z tworzyw sztucznych z żyłą
roboczą Al. i Cu o żyle
powrotnej z drutów
miedzianych na napięcie 20 kV
10-300 K430TB śrubowa 300PB -10SA
10-300 K480TB śrubowa 800PB -10SA
240-630 K484TB śrubowa 800PB -10SA
10-300 K400TB śrubowa 400PB -10SA
185-630 K440TB śrubowa 400PB -10SA
10-240 K400LB prasowana i śrubowa 400PB -10SA
(tylko przed głowicą)

 

Osprzęt kablowy - głowice CELLPACK - Interface A
Typ kabla Przekrój kabla Typy głowicy
w zależności od przekroju kabla
Typ końcówki
kablowej dla danej
głowicy/kabla
Typ ogranicznika
przepięć w zależności
od głowicy
Jednożyłowe kable o izolacji z tworzyw
sztucznych z żyłą roboczą Al. i Cu o
żyle powrotnej z drutów miedzianych
na napięcie 20 kV
16-95 CWS 250A 24kV 16-95 M/EGA - prosta (CWS C16-95)-zestaw BRAK
70-150 CWS 250A 24kV 70-150 M/EGA - prosta (CWS C70-150)-zestaw
25-95 CGS 250A 24kV 25-95 M/EGA - kątowa (CGS C25-95)-zestaw
70-150 CGS 250A 24kV 70-150 M/EGA - kątowa (CGS C70-150)-zestaw

 

Osprzęt kablowy - głowice CELLPACK - Interface C
Typ kabla Przekrój kabla Typy głowicy
w zależności od przekroju kabla
Typ końcówki
kablowej dla danej
głowicy/kabla
Typ ogranicznika
przepięć w zależności
od głowicy w zależności od napięcia sieci
Jednożyłowe kable o izolacji z tworzyw
sztucznych z żyłą roboczą Al. i Cu o
żyle powrotnej z drutów miedzianych
na napięcie 20 kV
25-70 CTS 630A 24kV 25-70 EGA - kątowa (CTS C25-95)-zestaw CTKSA 18kV
95-240 CTS 630A 24kV 95-240 EGA - kątowa (CTS C95-240)-zestaw CTKSA 24kV

 

Osprzęt kablowy - głowice GPH EUROMOLD - Interface A
Typ i producent sensora napięciowego
(z jakimi głowice były badane)
Typ głowicy
sprzęgającej,
opcja dwa kable
na fazę
Typ głowicy
sprzęgającej
opcja dwa kable na
fazę + ogranicznik
Typ głowicy
sprzęgającej
opcja dwa kable
na fazę + sensor
Typ zatyczki
izolacyjnej
KAA-VS4 (Nexans) brak brak brak K150DR-B/G
KAA-VS4 (Nexans) brak brak brak K150DR-B/G
KAA-VS4 (Nexans) brak brak brak K150DR-B/G
KAA-VS4 (Nexans) brak brak brak K150DR-B/G

 

Osprzęt kablowy - głowice GPH EUROMOLD - Interface C
Typ i producent sensora napięciowego
(z jakimi głowice były badane)
Typ głowicy
sprzęgającej,
opcja dwa kable
na fazę
Typ głowicy
sprzęgającej
opcja dwa kable na
fazę + ogranicznik
Typ głowicy
sprzęgającej
opcja dwa kable
na fazę + sensor
Typ zatyczki
izolacyjnej
UR-65 (ITR), SMVS UW1002-1 (Zelisko), KEVA24C24(c) (ABB) K300PB K300PB K300PB K400DR-B/G
SMVS UW1002-3 (Zelisko), KEVA24C24(c) (ABB) K800PB i K804PB K800PB i K804PB K800PB i K804PB K400DR-B/G
SMVS UW1002-3 (Zelisko) K800PB i K804PB K800PB i K804PB K800PB i K804PB K400DR-B/G
SMVS UW1001 (Zelisko), PLUGSENS (Arteche), KEVA24C10(c) (ABB) K400TB+K400CP
lub K440PB
K400TB+K400CP
lub K440PB
K400TB+K400CP
lub K440PB
K400DR-B/G
SMVS UW1001 (Zelisko), PLUGSENS (Arteche), KEVA24C10(c) (ABB) K400TB+K400CP
lub K440PB
K400TB+K400CP
lub K440PB
K400TB+K400CP
lub K440PB
K400DR-B/G
Brak K440PB
(tylko przed głowicą)
K440PB
(tylko przed głowicą)
K440PB
(tylko przed głowicą)
K400DR-B/G

 

Osprzęt kablowy - głowice CELLPACK - Interface A
Typ i producent sensora napięciowego
(z jakimi głowice były badane)
Typ głowicy
sprzęgającej,
opcja dwa kable
na fazę
Typ głowicy
sprzęgającej
opcja dwa kable na
fazę + ogranicznik
Typ głowicy
sprzęgającej
opcja dwa kable
na fazę + sensor
Typ zatyczki
izolacyjnej
BRAK BRAK BRAK BRAK CIK 250A 24kV

 

Osprzęt kablowy - głowice CELLPACK - Interface C
Typ i producent sensora napięciowego
(z jakimi głowice były badane)
Typ głowicy
sprzęgającej,
opcja dwa kable
na fazę
Typ głowicy
sprzęgającej
opcja dwa kable na
fazę + ogranicznik
Typ głowicy
sprzęgającej
opcja dwa kable
na fazę + sensor
Typ zatyczki
izolacyjnej
R-65 (ITR),
KEVA24C25(c) (ABB)
CTKS 630A 24kV 25-70 EGA Na zapytanie Na zapytanie CIK 630A 36kV
CTKS 630A 24kV 95-240 EGA Na zapytanie Na zapytanie

 

Osprzęt kablowy - głowice TYCO ELECTRONICS - Interface A
Typ kabla Napięcie znam.
Uo/U (kV)
Przekrój kabla
w zależności
od typu głowicy
Typy głowicy
Prosta / Kątowa
Typ końcówki
kablowej dla
danej
głowicy/kabla
Typ ogranicznika
przepięć w
zależności
od głowicy
Jednożyłowe kable o izolacji
z tworzyw sztucznych z żyłą
roboczą Al. i Cu o żyle
powrotnej z drutów
miedzianych
6/10 16-70 RSSS 525A / RSES 525A Śrubowa w zestawie Brak
6/10 95 RSSS 525B / RSES 525B
6/10 95-100 RSSS 525C / RSES 525C
8,7/15 16-50 RSSS 525A / RSES 525A
8,7/15 50-95 RSSS 525B / RSES 525B
8,7/15 70-120 RSSS 525C / RSES 525C
8,7/15 120-150 RSSS 525D / RSES 525D
12/20 16 RSSS 525A / RSES 525A
12/20 25-95 RSSS 525B / RSES 525B
12/20 70-95 RSSS 525C / RSES 525C
12/20 70-150 RSSS 525D / RSES 525D

 

Osprzęt kablowy - głowice TYCO ELECTRONICS - Interface C
Typ kabla Napięcie znam.
Uo/U (kV)
Przekrój kabla
w zależności
od typu głowicy
Typy głowicy
Prosta / Kątowa
Typ końcówki
kablowej dla
danej
głowicy/kabla
Typ ogranicznika
przepięć w
zależności
od głowicy
Jednożyłowe kable o izolacji
z tworzyw sztucznych z żyłą
roboczą Al. i Cu o żyle
powrotnej z drutów
miedzianych
6/10 35-95 RSTI-5851 Śrubowa w zestawie RSTI-CC-68SA**10
- OGRANICZNIKI
DOBIERANE
INDYWIDUALNIE
6/10 95-240 RSTI-5853
6/10 185-300 RSTI-5855
6/10 400 RSTI-3951
6/10 500 RSTI-3952
6/10 600 RSTI-3953
8,7/15 i 12/20 35-70 RSTI-5851
8,7/15 i 12/20 95-240 RSTI-5852
8,7/15 i 12/20 185-300 RSTI-5855
8,7/15 i 12/20 400 RSTI-5951
8,7/15 i 12/20 500 RSTI-5952
8,7/15 i 12/20 600 RSTI-5953
8,7/15 i 12/20 800 RSTI-5954

 

Osprzęt kablowy - głowice TYCO ELECTRONICS - Interface A
Typ i producent sensora
napięciowego (z jakimi
głowice były badane)
Typ głowicy sprzęgającej,
opcja dwa kable
na fazę
Typ głowicy sprzęgającej,
opcja dwa kable
na fazę + ogranicznik
Typ głowicy sprzęgającej,
opcja dwa kable
na fazę + sensor
Typ zatyczki
izolacyjnej
Brak Brak Brak Brak Brak

 

Osprzęt kablowy - głowice TYCO ELECTRONICS - Interface C
Typ i producent sensora
napięciowego (z jakimi
głowice były badane)
Typ głowicy sprzęgającej,
opcja dwa kable
na fazę
Typ głowicy sprzęgającej,
opcja dwa kable
na fazę + ogranicznik
Typ głowicy sprzęgającej,
opcja dwa kable
na fazę + sensor
Typ zatyczki
izolacyjnej
RSTI-VS-24-BP
Tyco Electronics
SMVS-UW1002-0 Zelisko
RSTI-CC-5851 Brak
RSTI-CC-5853
RSTI-CC-5855
RSTI-CC-3951*
RSTI-CC-3952*
RSTI-CC-3953*
RSTI-CC-5851
RSTI-CC-5854
RSTI-CC-5855
RSTI-CC-3951*
RSTI-CC-3952*
RSTI-CC-3953*
RSTI-CC-3954*

Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM

Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
 
Izolator przepustowy typ C
Izolator przepustowy typ C
Głowica główna
Głowica główna
Głowica sprzęgająca
Głowica sprzęgająca
Ogranicznik przepięć
Ogranicznik przepięć
Sensor napięciowy (przekładnik małej mocy)
Sensor napięciowy (przekładnik małej mocy)
 
Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM

Sposób łączenia zestawów rozbudowywalnych

Rozdzielnica TPM posiada opcję rozbudowywania o kolejne zestawy (pod warunkiem, że zostało to omówione na etapie wyceny i zamawiania). Sposoby łączenia przedstawiono poglądowo na poniższych rysunkach. Szczegółowe informacje zawiera Dokumentacja Techniczno-Ruchowa rozdzielnicy.

Połączenie górne rozdzielnic TLL+ + LLL+
Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Połączenie górne rozdzielnic TLL+ + LLL+
Widok z frontu
Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Połączenie górne rozdzielnic TLL+ + LLL+
Układ TLL+ (l, p)
Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Układ TLL+ (l, p)
Widok z frontu
Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Układ TLL+ (l, p)
Widok z góry
Widok z góry rozdzielnicy TPM - Układ TLL+ (l, p)
Połączenie boczne rozdzielnic TLL+ (p)+TLL+ (l)
Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Połączenie boczne rozdzielnic TLL+ (p)+TLL+ (l)
Widok z frontu
Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Połączenie boczne rozdzielnic TLL+ (p)+TLL+ (l)

Widok z boku i gabaryty rozdzielnic TPM

TPM

Widok z boku i gabaryty rozdzielnic TPM

TPM

Widok z boku i gabaryty rozdzielnic TPM

TPM układ C Compact

Widok z boku i gabaryty rozdzielnic TPM układ C Compact

TPM układ C

Widok z boku i gabaryty rozdzielnic TPM układ C

1) - osłona w przypadku rozdzielnicy TPM i TPM układ P w wersji rozbudowywalnej - połączenie górne,
2) - osłona w przypadku rozdzielnicy TPM i TPM układ P w wersji rozbudowywalnej - połączenie boczne,
3) - podest pod rozdzielnicą w przypadku łączenia zestawu o różnych wysokościach,
4), 5) - głębokość maskownicy w przypadku zastosowania odgromników w polach liniowych (95mm lub 205mm w zależności od typu zastosowanych odgromników),
5) - głębokość maskownicy w przypadku konfiguracji T2Z, L2Z, LL2Z, LZ2Z,
6) - głębokość maskownicy w przypadku zastosowania odgromników w polach liniowych (95mm lub 155mm w zależności od typu zastosowanych odgromników, odgromniki RDA 21 montowane częściowo w kanale kablowym).

Schemat elektryczny, widok z frontu i gabaryty rozdzielnicy TPM

Konfiguracja TL (pole transformatorowe i pole liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i pole liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i pole liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja TLL (pole transformatorowe i 2 pola liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 2 pola liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 2 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja TLLL (pole transformatorowe i 3 pola liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 3 pola liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 3 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja TLLLL (pole transformatorowe i 4 pola liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 4 pola liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 4 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja TLT (2 pola transformatorowe i pole liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe i pole liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe i pole liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja TLLT (2 pola transformatorowe i 2 pola liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe i 2 pola liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe i 2 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja TLLLT (2 pola transformatorowe i 3 pola liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe i 3 pola liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe i 3 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja LL (2 pola liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja LLL (3 pola liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 3 pola liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 3 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja LLLL (4 pola liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 4 pola liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 4 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja LLLLL (5 pól liniowych)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 5 pól liniowych

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 5 pól liniowych

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja WL (pole wyłącznikowe i pole liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i pole liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i pole liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja WLL (pole wyłącznikowe i 2 pola liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 2 pola liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 2 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja WLLL (pole wyłącznikowe i 3 pola liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 3 pola liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 3 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja WLLW (2 pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja WLLLW (2 pola wyłącznikowe i 3 pola liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe i 3 pola liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe i 3 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja WWWL (3 pola wyłącznikowe i pole liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 3 pola wyłącznikowe i pole liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 3 pola wyłącznikowe i pole liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja WWWW (4 pola wyłącznikowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 4 pola wyłącznikowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 4 pola wyłącznikowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja WLL (pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe

Widok z frontu

Widok z fontu rozdzielnicy TPM - pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja WLL (pole wyłącznikowe i 2 pola liniowe) z analizatorem parametrów sieci

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 2 pola liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 2 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja WLLW (2 pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe) z analizatorem parametrów sieci

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja WWWW (4 pola wyłącznikowe) z analizatorem parametrów sieci

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 4 pola wyłącznikowe

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 4 pola wyłącznikowe

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Schemat elektryczny, widok z frontu i gabaryty rozdzielnicy TPM Compact

Konfiguracja LTL

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Konfiguracja LTL

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Konfiguracja LTL

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Schemat elektryczny, widok z frontu i gabaryty rozdzielnicy TPM układ C

Konfiguracja LTL

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Konfiguracja LTL

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Konfiguracja LTL

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja LLTL

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Konfiguracja LLTL

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Konfiguracja LLTL

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja LLLTL

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Konfiguracja LLLTL

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Konfiguracja LLLTL

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja LZLTL

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Konfiguracja LZLTL

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Konfiguracja LZLTL

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja LTLLTL

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Konfiguracja LTLLTL

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Konfiguracja LTLLTL

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Konfiguracja TLLLL

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Konfiguracja TLLLL

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Konfiguracja TLLLL

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Pola pomiarowe

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Pola pomiarowe typu M

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Pola pomiarowe typu M

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Pola pomiarowe typu M

Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Pola pomiarowe typu M

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Pola pomiarowe typu M

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Pola pomiarowe typu M

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Pola pomiarowe typu M

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Pola pomiarowe typu M

Widok z boku

Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Pola pomiarowe typu M

 

Pobierz


Pliki AutoCad

TPM

Pliki AutoCAD - TPM

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!

TPM Compact

Pliki AutoCAD - TPM Kompakt

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!

TPM Układ C

Pliki AutoCAD - TPM Układ C

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!
Rzodzielnica Rotoblok VCB

Nowoczesna, wnętrzowa rozdzielnica średniego napięcia typu Rotoblok VCB, przeznaczona do rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, przy znamionowym napięciu do 25 kV, w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej. Modułowa konstrukcja pól rozdzielnicy Rotoblok VCB umożliwia i pozwala na dowolne konfigurowanie oraz łączenie z typoszeregiem pól rozdzielnicy Rotoblok i Rotoblok SF.

Charakterystyka i zalety

Rozdzielnica typu Rotoblok VCB jest dwuprzedziałową rozdzielnicą wnętrzową, w osłonie metalowej wykonanej z blachy ocynkowanej, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Rozdzielnica charakteryzuje się izolacją powietrzną (AIS - Air Insulated Switchgear) oraz niewielkimi gabarytami co uzyskano dzięki zastosowaniu innowacyjnego trójfunkcyjnego łącznika izolacyjnego średniego napięcia zastępującego trzy dotychczas stosowane aparaty: wyłącznik, odłącznik i uziemnik. Do gaszenia łuku elektrycznego wykorzystano komory próżniowe wbudowane w izolatory żywiczne, które z kolei umieszczone są na wspólnym wale obrotowym, pozwalającym na wykorzystanie go w funkcji odłącznika. System blokad mechanicznych uniemożliwia błędne czynności łączeniowe, oraz otwarcie drzwi pola rozdzielczego przed wyłączeniem napięcia i zamknięciem uziemnika. Specjalna konstrukcja i zastosowane materiały gwarantują dużą trwałość i niezawodność, lecz przede wszystkim bardzo wysokie bezpieczeństwo.

Pola rozdzielnicy posiadają następujące właściwości:

 • zastosowanie nowoczesnego urządzenia typu TGI (produkcji ZPUE S.A.) łączącego w sobie trzy funkcje: wyłącznika, odłącznika, uziemnika,
 • miniaturyzacja pól, a tym samym całej rozdzielnicy przy zachowaniu wysokich parametrów elektrycznych i użytkowych (podstawowa szerokość pola Rotoblok VCB wynosi zaledwie 500mm),
 • system blokad jest ograniczony do jednego aparatu,
 • aparatem można sterować lokalnie, jak również zdalnie (np. drogą radiową),
 • wysokie bezpieczeństwo obsługi uzyskane poprzez wymuszenie poprawnych czynności łączeniowych,
 • dwie widoczne, pełne przerwy izolacyjne w powietrzu zapewniają największy poziom bezpieczeństwa,
 • aparat w pozycji wyłączonej i otwartej stanowi sobą mechaniczną i izolacyjną przegrodę pomiędzy przedziałem szyn zbiorczych, a częścią przyłączy kablowych.
 • poprawa niezawodności poprzez wyeliminowanie wielu blokad mechanicznych i elektrycznych,
 • wyeliminowanie wielu połączeń szynowych przez co zwiększono prostotę i niezawodność konstrukcji,
 • długi okres pracy bez kłopotliwych zabiegów konserwacyjnych,
 • możliwość prostej i bardzo szybkiej wymiany wału aparatu głównego (wyłącznik + odłącznik) podczas prac serwisowych,
 • wysoka odporność na korozję, konstrukcja rozdzielnicy wykonana jest z blachy pokrytej antykorozyjnie ocynkiem,
 • przystosowana do zainstalowania nowoczesnej aparatury zabezpieczeniowo-sterowniczej różnych producentów,
 • możliwość przyściennego ustawienia rozdzielnicy co pozwala na oszczędne wykorzystanie pomieszczenia rozdzielczego, co jest szczególnie wazne przy modernizacjach i rozbudowach istniejących rozdzielni,
 • łatwy i szybki dostęp do urządzeń rozdzielnicy dla nadzoru i konserwacji,
 • prosta obsługa.

Dane techniczne

Zgodność z normami:

Rozdzielnica typu Rotoblok VCB spełnia wymagania poniższych norm:

 • PN-EN62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć1: Postanowienia wspólne”,
 • PN-EN 62271-100 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
 • PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”,

Rozdzielnica posiada certyfikat Instytutu Elektrotechniki.

Dane elektryczne
  Rotoblok VCB
Napięcie nominalne sieci 20 kV
Najwyższe napięcie urządzeń 25 kV
Częstotliwość znamionowa / Liczba faz 50 Hz / 3
Znamionowe wytrzymywane napięcie krótkotrwałe częstotliwości sieciowej 50 kV / 60 kV
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe piorunowe 1,2/50 µs 125 kV / 145 kV
Prąd znamionowy ciągły 630 A / 1250 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 16 kA (3 s) / do 20 kA (1 s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 50 kA
Klasa odporności na wewnętrzne zwarcie łukowe IAC AFLR do 16 kA (1s)
Stopień ochrony do IP4X
Warunki eksploatacyjne:
Temperatura otoczenia  
- szczytowa krótkotrwała
+ 40°C
- najwyższa średnia w ciągu doby
+ 35°C
- najwyższa średnia roczna
+ 20°C
- najwyższa długotrwała
+ 25°C1)
Wilgotność względna powietrza  
- najwyższa średnia w ciągu doby
95%
- najwyższa średnia w ciągu miesiąca
90%
- najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu doby
2,2 kPa
- najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu miesiąca
1,8 kPa
Atmosfera w miejscu zainstalowania brak znaczących zanieczyszczeń solą, parami, pyłami,
dymem, gazami palnymi lub powodującymi korozję
oraz brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia
Wysokość zainstalowania do 1000 m n.p.m.2)
Drgania wibracje, spowodowane przyczynami zewnętrznymi
lub trzęsieniami ziemi pomijalne

Uwaga:
*1) Pod warunkiem, że producent aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczeniowej nie określił inaczej.
*2) Jeśli wysokość zainstalowania rozdzielnicy jest większa niż 1000 m.n.p.m. poziom izolacji rozdzielnicy powinien zostać skorygowany wskaźnikiem zgodnym z wytycznymi punktu 2.2.1 normy PN-EN62271-1.

Widoki łącznika

Widok łącznika

Rotoblok VCB widok łącznika

Widok izolacyjnego wału głównego z wyłącznikiem próżniowym

Rotoblok VCB widok wału

1 - izolacyjny wał główny z wyłącznikiem
2 - napęd łącznika
3 - komora próżniowa wyłącznika
4 - izolatory żywiczne
5 - uziemnik dolny
6 - ocynkowana stalowa rama
7 - przycisk załącz wyłącznik
8 - przycisk wyłącz wyłącznik
9 - gniazdo odłącznika

10 - gniazdo i sygnalizacja uziemnika
11 - gniazdo zazbrajania sprężyny wyłącznika
12 - sygnalizacja zazbrojenia sprężyny
13 - złącze wtykowe do obwodów wtórnych
14 - sygnalizacja położenia wyłącznika
15 - sygnalizacja położenia odłącznika

Pozycje pracy aparatu

Pozycja
załączony-zamknięty

Rotoblok VCB - Pozycje pracy aparatu - Pozycja załączony-zamknięty

Pozycja
wyłączony-zamknięty

Rotoblok VCB - Pozycje pracy aparatu - Pozycja wyłączony-zamknięty

Pozycja
wyłączony-otwarty

Rotoblok VCB - Pozycje pracy aparatu - Pozycja wyłączony-otwarty

Pozycja
uziemiony

Rotoblok VCB - Pozycje pracy aparatu - Pozycja uziemiony

Warianty pól rozdzielnicy Rotoblok VCB

VCB 1

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 1

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 1

Uwaga:
Przedstawione rysunki są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

 1. Przy zastosowaniu przekładników prądowych wsporczych na 24 kV w miejsce\przepustowych.
 2. Przy zastosowaniu podstaw bezpiecznikowych nad przekładnikami napięciowymi.
 3. Przy zastosowaniu przekładników napięciowych.
 4. Aparat TGI 24 wraz z przekładnikami prądowymi może znajdować się po prawej stronie pola.
 5. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 17,5kV i Rotoblok SF wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 950 mm. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 24 wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 1150 mm.

VCB 2(31))

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 2

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 2

Uwaga:
Przedstawione rysunki są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

 1. Przy zastosowaniu przekładników prądowych wsporczych na 24 kV w miejsce\przepustowych.
 2. Przy zastosowaniu podstaw bezpiecznikowych nad przekładnikami napięciowymi.
 3. Przy zastosowaniu przekładników napięciowych.
 4. Aparat TGI 24 wraz z przekładnikami prądowymi może znajdować się po prawej stronie pola.
 5. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 17,5kV i Rotoblok SF wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 950 mm. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 24 wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 1150 mm.

VCB 5(6*2))

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 5

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 5

Uwaga:
Przedstawione rysunki są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

 1. Przy zastosowaniu przekładników prądowych wsporczych na 24 kV w miejsce\przepustowych.
 2. Przy zastosowaniu podstaw bezpiecznikowych nad przekładnikami napięciowymi.
 3. Przy zastosowaniu przekładników napięciowych.
 4. Aparat TGI 24 wraz z przekładnikami prądowymi może znajdować się po prawej stronie pola.
 5. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 17,5kV i Rotoblok SF wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 950 mm. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 24 wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 1150 mm.

VCB O5

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 05

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 05

Uwaga:
Przedstawione rysunki są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

 1. Przy zastosowaniu przekładników prądowych wsporczych na 24 kV w miejsce\przepustowych.
 2. Przy zastosowaniu podstaw bezpiecznikowych nad przekładnikami napięciowymi.
 3. Przy zastosowaniu przekładników napięciowych.
 4. Aparat TGI 24 wraz z przekładnikami prądowymi może znajdować się po prawej stronie pola.
 5. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 17,5kV i Rotoblok SF wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 950 mm. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 24 wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 1150 mm.

VCB S1L(P4))

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole S1L

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole S1L

Uwaga:
Przedstawione rysunki są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

 1. Przy zastosowaniu przekładników prądowych wsporczych na 24 kV w miejsce\przepustowych.
 2. Przy zastosowaniu podstaw bezpiecznikowych nad przekładnikami napięciowymi.
 3. Przy zastosowaniu przekładników napięciowych.
 4. Aparat TGI 24 wraz z przekładnikami prądowymi może znajdować się po prawej stronie pola.
 5. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 17,5kV i Rotoblok SF wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 950 mm. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 24 wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 1150 mm.

VCB S3L(P4))

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole S3L

Widok z frontu

Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole S3L

Uwaga:
Przedstawione rysunki są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

 1. Przy zastosowaniu przekładników prądowych wsporczych na 24 kV w miejsce\przepustowych.
 2. Przy zastosowaniu podstaw bezpiecznikowych nad przekładnikami napięciowymi.
 3. Przy zastosowaniu przekładników napięciowych.
 4. Aparat TGI 24 wraz z przekładnikami prądowymi może znajdować się po prawej stronie pola.
 5. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 17,5kV i Rotoblok SF wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 950 mm. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 24 wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 1150 mm.

Przykłady rozdzielnicy Rotoblok VCB w połączeniu z rozdzielnicą Rotoblok oraz Rotoblok SF

Schemat elektryczny

Przykłady rozdzielnicy Rotoblok VCB - Schemat elektryczny

Widok z frontu

Przykłady rozdzielnicy Rotoblok VCB - Widok z frontu

Schemat elektryczny

Przykłady rozdzielnicy Rotoblok VCB - Schemat elektryczny

Widok z frontu

Przykłady rozdzielnicy Rotoblok VCB - Widok z frontu

Pobierz


Pliki AutoCad Rotoblok VCB

Pola liniowe

Rotoblok VCB - pola liniowe

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!

Pola liniowe z ogranicznikami

Rotoblok VCB - pola liniowe z ogranicznikami

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!

Pola sprzęgłowe

Rotoblok VCB - pola sprzęgłowe

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!

Inne

Rotoblok VCB - inne

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!
Rozdzielnica SN (średniego napięcia) typu RELF i RELF ex

RELF oraz RELFex to rozdzielnice SN:

 • w izolacji powietrznej (AIS - Air Insulated Switchgear),
 • w obudowie metalowej,
 • czteroprzedziałowe,
 • dwuczłonowe,
 • z pojedynczym układem szyn zbiorczych,
 • na napięcie znamionowe do 36kV,
 • przystosowane do użytkowania w instalacjach wnętrzowych.

Charakterystyka rozdzielnicy

 • Rozdzielnica przeznaczona jest do pracy w stacjach rozdzielczych przedsiębiorstw wytwarzających, przesyłających i użytkujących energię elektryczną.
 • Spełnia wymagania norm (IEC) PN-EN 62271-200, (IEC) PN-EN 62271-1 i GOST, zapewnia stopień ochrony do IP4X. Przeznaczona jest do pracy w warunkach normalnych określonych normą (IEC) PN-EN 62271-1.
 • Rozdzielnica jest zaprojektowana tak, aby normalna praca, inspekcja, operacje obsługowe mogły być przeprowadzone bezpiecznie.
 • Rozdzielnica jest konstrukcją bezszkieletową, wykonaną z ocynkowanych blach stalowych łączonych przez nitowanie. Ma postać wieloprzedziałowej szafy, której ściany i przegrody tworzą konstrukcję samonośną.
 • W szafie rozdzielnicy wydzielone są przedziały: przyłączowy, szyn zbiorczych, aparatowy z członem wysuwnym oraz przedział obwodów pomocniczych.
 • Drzwi szafy i osłony boczne skrajnych pól (osłony tylne dla wykonania przyściennego) pokryte są lakierem proszkowym.

Typy pól

Rozdzielnicę można zestawiać z pól o różnych funkcjach. Są to pola:

 • zasilające / odbiorcze,
 • sprzęgłowe,
 • wzniosu,
 • pomiarowe z możliwością uziemienia szyn zbiorczych,
 • z rozłącznikiem,
 • inne - wg. uzgodnień.

Człon wysuwny rozdzielnicy może być wyposażony w wyłącznik, stycznik, zwieracz lub zespół przekładników napięciowych z bezpiecznikami. Człon wysuwny może zajmować położenia: pracy, próby/odłączenia i rozdzielenia.

Cechy charakterystyczne i zalety rozdzielnicy

 • izolacja powietrzna,
 • możliwość wyposażenia łączników w napędy silnikowe - w pełni zautomatyzowana rozdzielnica
 • utrata ciągłości pracy – LSC2B (trzy przedziały obwodu głównego),
 • możliwość wyposażenia w sensory prądowe i napięciowe - rozwiązanie przyjazne środowisku,
 • klasyfikacja łuku wewnętrznego IAC AFLR,
 • blokady i zabezpieczenia przed wykonaniem nieprawidłowych czynności łączeniowych,
 • opcja wykonania przyściennego lub wolnostojącego,
 • opcjonalne pomiary termowizyjne przyłączy kablowych lub system monitoringu temperatury,
 • możliwość rozbudowy rozdzielnicy o kolejne pola,
 • możliwość wymiany pola bez konieczności rozsuwania sąsiednich pól,
 • łatwa obsługa.

Rozdzielnica zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi uzyskany przez

 • odporność obudowy rozdzielnicy na działanie łuku wewnętrznego,
 • blokady czynności łączeniowych oraz otwarcia drzwi,
 • manewrowanie członem wysuwnym przy zamkniętych drzwiach,
 • zastosowanie przedziałówz przegrodami w klasie PM,
 • możliwość kontrolowania wzrokowego czynności łączeniowych przez wzierniki,
 • zastosowanie klap wydmuchowych ograniczających wzrost ciśnienia w przypadku wystąpienia zwarcia łukowego wewnątrz obudowy,
 • możliwość zastosowania kanałów wydmuchowych odprowadzających gorące gazy powstające w przypadku zwarcia łukowego wewnątrz obudowy na zewnątrz pomieszczenia, w którym jest zainstalowana rozdzielnica,
 • sygnalizację napięcia w polach.

Dane techniczne

Zgodność z normami

Rozdzielnica typu RELF spełnia wymagania poniższych norm:

 • (IEC) PN-EN 62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć1: Postanowienia wspólne”,
 • (IEC) PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”,

Rozdzielnica jest certyfikowana przez stosowne akredytowane jednostki.

Dane elektryczne
  RELF 12 RELF 17,5 RELF 24 RELF 36 RELF ex
Napięcie znamionowe [kV] 12 17,5 24 36; 40,5* 12 / 17,5
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych
i pola zasilającego
[A] 630 - 4000 630 - 2500 630 - 2500 630 - 1600 630 - 2500
Napięcie znamionowe wytrzymywane
o częstotliwości sieciowej 50 Hz
[kV] 28 38 50 95;
85,5(5min)
/95(1min)
28; 42
Napięcie znamionowe wytrzymywane
udarowe piorunowe
[kV] 75 95 125 190 75; 95
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 40 do 31,5 do 31,5 do 25
(do 31,5/1s)
do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 100 do 80 do 80 63/80 do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA] do 31,5/1s
do 40/0,5s
do 31,5/1s do 31,5/1s do 25/1s do 25/1s
Stopień ochrony do IP4X (IP3X dla 4000A)
Wysokość szafy [mm] 22001) 2200 22501) 2250 2250
Szerokość szafy [mm] 600-950
(650-1000)
600-950
(800-1000)
800/1000 1300 650/800/1000
Głębokość szafy [mm] 1250/1575/1675 1250/1575/1675 1600/1688/1725 2035 1375/1388
Zgodność z normami (IEC) PN-EN 62271-200; (IEC) PN-EN 62271-1
Uwaga:
1) - wysokość pola może się różnić w zależności od wykonania i wysokości przedziału nN. Szczegóły należy uzgodnić z producentem
Warunki eksploatacyjne
Temperatura otoczenia Wilgotność względna powietrza
- szczytowa krótkotrwała +40oC
- najwyższa średnia w ciągu doby 95%
- najwyższa średnia w ciągu doby +35oC
- najwyższa średnia w ciągu miesiąca 90%
- najwyższa średnia roczna +20oC
- najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu doby 2,2kPa
- najniższa długotrwała -5oC
- najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu miesiąca 1,8kPa
Atmosfera w miejscu zainstalowania brak znaczących zanieczyszczeń solą, parami, pyłami,
dymem, gazami palnymi lub powodującymi korozję
oraz brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia
Wysokość miejsca zainstalowania do 1000 m n.p.m.2)
Drgania wibracje, spowodowane przyczynami zewnętrznymi
lub trzęsieniami ziemi pomijalne
Uwaga:
2) - jeśli wysokość zainstalowania rozdzielnicy jest większa niż 1000 m.n.p.m. poziom izolacji rozdzielnicy powinien zostać skorygowany zgodnie z wytycznymi normy

Budowa rozdzielnicy

Konstrukcja

Pole rozdzielnicy RELF jest zbudowane jako szafa podzielona na cztery wyodrębnione przedziały funkcjonalne:

 1. przedział szyn zbiorczych (obwody główne),
 2. przedział aparatowy (obwody główne),
 3. przedział przyłączowy (obwody główne),
 4. przedział obwodów pomocniczych (obwody niskiego napięcia).
RELF wariant I
Konstrukcja rozdzielnicy RELF - Wariant I
RELF wariant II
Konstrukcja rozdzielnicy RELF - Wariant II
RELF 36
Konstrukcja rozdzielnicy RELF 36
RELF ex
Konstrukcja rozdzielnicy RELF ex

Szafa rozdzielnicy wykonana jest z ukształtowanych przez gięcie blach stalowych, łączonych ze sobą nitami, bez spawania. Ściany i przegrody tworzą konstrukcję samonośną. Do budowy szaf używana jest odporna na korozję blacha pokryta ocynkiem..

Do łączenia elementów konstrukcyjnych zastosowano stalowe nity z łbem okrągłym o wysokiej wytrzymałości. Przedziały funkcjonalne ograniczone są wewnętrznymi przegrodami pionowymi i poziomymi. Przegrody wewnętrzne mocowane są do ścian bocznych wzmacniając i stabilizując całość obudowy. Do zewnętrznych ścian skrajnych pól rozdzielnicy dodatkowo są przykręcane dwuczęściowe osłony boczne, wykonane z malowanej blachy.

Rozdzielnica może być wykonana jako wolnostojąca lub przyścienna. Przedni pas między drzwiami przedziału aparatowego i drzwiami przedziału przyłączowego oraz przegroda pozioma między tymi przedziałami są demontowalne1), co znacznie ułatwia wykonywanie prac serwisowych.

Wewnętrzne przegrody umożliwiają bezpieczny dostęp do przedziału aparatowego i przyłączowego, nawet gdy szyny zbiorcze są pod napięciem.

Zgodnie z klasyfikacją LSC (Loss of Service Continuity) rozdzielnica spełnia kryteria kategorii LSC2B. Warunek ten spełniają rozdzielnice z trzema przedziałami średniego napięcia w momencie ustawienia członu ruchomego w pozycji próby/odłączenia.

Drzwi przedziałów obwodów głównych wykonane są z malowanej blachy czarnej. W drzwiach zastosowano zawiasy i rygle wytrzymujące obciążenia o charakterze eksplozji. Zawiasy umożliwiają otwarcie drzwi o około 135o (170o w przypadku RELF 36).

Górne i dolne krawędzie drzwi zostały usztywnione przez odpowiednio ukształtowane i wspawane profile usztywniające.

Drzwi przedziału aparatowego wyposażone są we wziernik służący do wzrokowego kontrolowania położenia członu wysuwnego oraz czynności łączeniowych.

Konstrukcja drzwi pozwala na mechaniczne wyłączenie wyłącznika będącego w pozycji pracy przez zamknięte drzwi.

1) - nie dotyczy RELF 36

 

Klapy wydmuchowe

Wszystkie przedziały obwodów głównych posiadają w górnej części otwory kanałów wydmuchowych zamykane klapami. Ich zadaniem jest rozładowanie ciśnienia powstałego wewnątrz przedziału w wyniku zaistnienia zwarcia łukowego.

Gwałtowny wzrost ciśnienia wewnątrz przedziału rozdzielnicy powoduje zerwanie śrub z tworzywa sztucznego i otwarcie klap, które mogą współpracować z łącznikami krańcowymi zamontowanymi na dachu rozdzielnicy. Łączniki krańcowe sterowane otwierającymi się klapami dają impuls powodujący wyzwolenie wyłącznika zasilającego. Pozwala to ograniczyć skutki zwarcia łukowego powstałego wewnątrz przedziału szafy.

Człon wysuwny

stanowi układ składający się z zespołu jezdnego i w zależności od funkcji pola: wyłącznika, stycznika, zestawu przekładników napięciowych z bezpiecznikami lub bloku zwierającego. Zespół jezdny realizuje mechaniczne połączenie członu wysuwnego z polem rozdzielnicy. Jego część nieruchoma jest sprzęgana z polem przez obustronne zaryglowanie w wycięciach prowadnic.

Część ruchoma zespołu jezdnego jest przemieszczana między położeniem pracy i próby/odłączenia za pomocą śruby pociągowej napędzanej ręcznie korbą, lub za pomocą napędu elektrycznego, przy zamkniętych drzwiach. Położenie pracy i próby/odłączenia jest sygnalizowane przez wskaźniki położenia po osiągnięciu przez człon właściwej pozycji.

Przegrody ruchome w przedziale aparatowym omówiono przy opisie przedziału aparatowego.

Przedziały pól rozdzielczych

Przedział szyn zbiorczych jest niedostępny w trakcie normalnej pracy. Dla wykonywania prac serwisowych dostęp do szyn zbiorczych jest możliwy od góry szafy, po zdemontowaniu klap wydmuchowych (lub od strony przedziału aparatowego po zdemontowaniu przegrody – dla RELF 36). Jest on zamknięty z obu boków pola płytami przepustowymi wykonanymi z blachy ze stali niemagnetycznej lub materiału izolacyjnego. Płyty te zapobiegają rozprzestrzenianiu się szkód do sąsiednich pól w przypadku powstania łuku elektrycznego w przedziale szyn zbiorczych.

Płyty przepustowe wraz z izolatorami przepustowymi stanowią elementy podtrzymujące szyny zbiorcze. Od szyn zbiorczych odchodzą szyny odpływowe i wchodzą do izolatorów wsporczo-przepustowych oddzielających przedział szynowy od przedziału aparatowego.

Przedział aparatowy jest dostępny po otwarciu jego drzwi w trybie kontrolowanym blokadami. W przedziale aparatowym jest umiejscowiony człon wysuwny oraz wszystkie elementy niezbędne do jego współdziałania z polem rozdzielczym takie jak: prowadnice członu wysuwnego, przegrody ruchome, izolatory wsporczo-przepustowe z zabudowanymi stykami stałymi, elementy blokady drzwi i blokady uziemnika oraz gniazdo obwodów sterowniczych.

W płycie odgradzającej przedział aparatowy od przedziałów przyłączowego i szyn zbiorczych zamocowane są izolatory wsporczo-przepustowe. W izolatorach osadzone są szyny odpływowe oraz styki stałe.

W przedziale aparatowym zamontowane są przegrody ruchome wraz z mechanizmem uruchamiającym. Ich zadaniem jest oddzielenie przestrzeni przedziału od styków stałych mogących być pod napięciem, kiedy człon wysuwny jest w pozycji próby/odłączenia lub pozycji rozdzielenia. Między tymi stykami, a zamkniętą zasłoną pozostaje bezpieczna przerwa izolacyjna.

Przestawienie członu wysuwnego z pozycji próby/odłączenia do pozycji pracy, powoduje rozsunięcie przegród ruchomych i odsłonięcie styków stałych umożliwiając połączenie styków wyłącznika.

Przez wziernik w drzwiach, widoczne są mechaniczne wskaźniki stanu wyłącznika i stanu zazbrojenia napędu.

Przedział przyłączowy przeznaczony jest do podłączenia kabli lub szyn i jest dostępny po otwarciu drzwi przedziału tylko przednich (wykonanie szafy jako przyściennej) lub przednich i tylnych (wykonanie szafy jako wolnostojącej) w trybie kontrolowanym blokadami.1) W przedziale tym zabudowane są przekładniki prądowe, uziemnik oraz w zależności od potrzeb eksploatacyjnych opcjonalnie: przekładniki napięciowe2), przekładniki ziemnozwarciowe i ograniczniki przepięć.

1) w wersji RELF 36 przedział przyłączowy dostępny jest po otwarciu drzwi szafy i zdemontowaniu przegrody od strony
przedziału aparatowego.
2) nie dotyczy wersji RELF 36

Przekładniki napięciowe montowane są w przedniej części przedziału przyłączowego.

Uziemnik jest wyposażony w napęd ręczny lub napęd ręczny i silnikowy. Jego stan jest sygnalizowany wskaźnikiem położenia.

Dno przedziału jest zamknięte dzieloną pokrywą podłogi będącą równocześnie płytą przepustową kabli. Otwory w płycie są osłonięte gumowymi przepustami kablowymi. Do zamocowania kabli służą uchwyty kablowe osadzone na wspornikach.

Przedział obwodów pomocniczych (niskiego napięcia) jest wykonany w formie szafki sterowniczej i jest całkowicie oddzielony od obszaru wysokiego napięcia w rozdzielnicy. Szafka posiada własną obudowę blaszaną i jest prefabrykowana niezależnie od części siłowej rozdzielnicy. Może być wyposażona w aparaturę a oddzielnym stanowisku i dopiero przymocowana na szafie rozdzielnicy.

Szafka przeznaczona jest dla montażu: zespołów zabezpieczeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i sterowniczej oraz elementów automatyki.

Mocowana jest do dachu rozdzielnicy nad przedziałem aparatowym. W jej dnie oraz na ścianie górnej i ścianach bocznych wykonano szereg otworów dla korytek, przepustów na kable i przewody. Otwory te zakryte są płytkami, które można otworować wg potrzeb projektu. Dla mocowania aparatury zaprojektowano płytę montażową usytuowaną na ściance tylnej szafki. Aparaturę można również mocować na ściankach bocznych.

Dopasowanie konstrukcji szafki do indywidualnych potrzeb klienta i projektu jest możliwe po uzgodnieniu z producentem.

Szyny zbiorcze

W rozdzielnicy zastosowano pojedynczy, trójfazowy system szyn. Prowadzone są one w wyodrębnionym przedziale.

Szyny zbiorcze wsparte są na szynach rozdzielczych wychodzących z izolatorów wsporczo-przepustowych oraz na izolatorach przepustowych zabudowanych w przegrodach bocznych.

Przekroje szyn dobrane są odpowiednio do prądu znamionowego rozdzielnicy.

Elementy izolacyjne

W rozdzielnicy zastosowano izolatory wykonane z żywic epoksydowych. W przedziale przyłączowym szyny podparte są na izolatorach wsporczych.

Do podtrzymywania szyn zbiorczych i przepuszczenia ich między polami rozdzielnicy zastosowano izolatory przepustowe osadzone w płytach przepustowych bocznych ścian pól.

Przepust w przegrodzie pomiędzy przedziałem aparatowym, a przedziałem szyn zbiorczych i przedziałem przyłączowym stanowią izolatory wsporczo-przepustowe.

Uziemienie ochronne

W każdej szafie prowadzony jest przewód uziemiający w postaci szyny miedzianej, o przekroju 40x5 mm lub 40x10 mm, usytuowany na dole szafy. Przewody te pomiędzy szafami są łączone ze sobą mostkami tworząc magistralę uziemiającą. Magistrala ta kończy się zaciskami z boków rozdzielnicy, z jej lewej i prawej strony, służącymi do podłączenia do instalacji uziemiającej obiektu.

Podłączenia kablowe

Przedziały przyłączowe przystosowane są do wprowadzenia jedno lub wielożyłowych kabli w izolacji z tworzywa sztucznego.

System zabezpieczeń i blokad

Rozdzielnica może być wyposażona w szereg standardowych oraz dodatkowych, służących poprawie bezpieczeństwa użytkowania blokad mechanicznych i elektrycznych:

Blokady mechaniczne

 1. uniemożliwiająca wysunięcie lub wsunięcie członu ruchomego z/do położenia pracy przy zamkniętym wyłączniku,
 2. zezwalająca na zamknięcie i otwarcie wyłącznika tylko w położeniach pracy oraz próby/odłączenia,
 3. zezwalająca na zamknięcie uziemnika tylko w położeniu próby/odłączenia lub rozdzielenia członu wysuwnego,
 4. nie zezwalająca na przestawienie członu wysuwnego z położenia próby/odłączenia do położenia pracy, jeżeli uziemnik jest zamknięty,
 5. nie zezwalająca na otwarcie drzwi przedziału aparatowego, jeżeli człon wysuwny znajduje się w położeniu pracy lub pośrednim,
 6. nie zezwalająca na otwarcie drzwi przedziału kablowego (lub drzwi pola w wersji RELF 36) jeżeli uziemnik jest otwarty,
 7. zezwalająca na zmianę położenia członu ruchomego, tylko gdy jest on zaryglowany w polu,
 8. nie zezwalająca na przestawienie członu ruchomego z pozycji próby/odłączenia do pozycji praca przy otwartych drzwiach przedziału,
 9. nie zezwalająca na przestawienie członu ruchomego wyłącznika z pozycji próba/odłączony do pozycji pracy dopóki wtyczka zasilająca obwody sterownicze wyłącznika nie zostanie podłączona do wyłącznika (opcja - skontaktuj się z producentem),
 10. nie zezwalająca na przestawienie członu ruchomego wyłącznika z pozycji próba/odłączony do pozycji rozdzielony dopóki wtyczka zasilająca obwody sterownicze wyłącznika nie zostanie odstawiona na pozycję odłączenia (opcja - skontaktuj się z producentem),
 11. wózek serwisowy do transportu członów ruchomych może być wyposażony w mechanizm sprzęgający go w sposób pewny z polem tak aby uniemożliwić przestawienie tego wózka nawet w przypadku odblokowania jego kół,
 12. wózek serwisowy do transportu członów ruchomych może być tak skonstruowany aby przestawienie członu ruchomego z wózka do pola było możliwe dopiero po sprzęgnięciu w sposób mechaniczny wózka z polem,
 13. wózek serwisowy do transportu członów ruchomych może być tak skonstruowany aby jego rozprzężenie od pola było możliwe dopiero po zaryglowaniu członu ruchomego w polu lub na wózku,
 14. umożliwiająca unieruchomienie napędu przegród ruchomych zasłaniających styki stałe w przedziale aparatowym,
 15. umożliwiająca zablokowanie dostępu do zasuwki napędu uziemnika

Blokada drzwi do przedziału przyłączowego jest skonstruowana w taki sposób aby po otwarciu drzwi i przestawieniu uziemnika do pozycji ODZIEMIONY przy otwartych drzwiach było możliwe ich zamknięcie i przekręcenie zamka rygli. Po wykonaniu tej czynności blokada uniemożliwia ponowne otwarcie drzwi aż do wykonania kolejnej operacji uziemienia.

Po uzgodnieniu z producentem rozdzielnicy jest możliwość użycia dodatkowych blokad kluczykowych i kłódkowych.

Blokady elektryczne

 1. uniemożliwiająca załączenie wyłącznika, gdy jego obwody pomocnicze nie są zasilane; wyłączenie wyłącznika tylko mechaniczne,
 2. uniemożliwiająca przemieszczenie członu ruchomego do pozycji pracy bez zasilenia obwodów sterowniczych,
 3. uniemożliwiająca dostęp do napędu uziemnika, gdy zamknięcie uziemnika jest dodatkowo uwarunkowane (np. uziemnik szyn zbiorczych może być zamknięty tylko wtedy, gdy człony wysuwne w danej sekcji są w położeniu odłączenia),
 4. uniemożliwiająca dostęp do napędu członu ruchomego, gdy jego przestawienie jest dodatkowo uwarunkowane.

Blokady zawsze dostosowuje się do wymagań konkretnego projektu.

Po uzgodnieniu z producentem rozdzielnicy istnieje możliwość wyposażenia jej w dodatkowe blokady działające w oparciu o łączniki miniaturowe i rygle elektromagnetyczne.

Konstrukcja drzwi pozwala na awaryjne ich odblokowanie i umożliwienie dostępu do wnętrza przedziału w sytuacjach tego wymagających.

Wyposażenie rozdzielnicy

Aparatura łączeniowa

Rozdzielnica może być wyposażona w szereg standardowych oraz dodatkowych, służących poprawie bezpieczeństwa użytkowania blokad mechanicznych i elektrycznych:Rozdzielnica standardowo może być wyposażona w wyłączniki próżniowe SION (Siemens), VD4 (ABB), HVX (Schneider Electric); wyłączniki w izolacji gazowej НD4 (АВВ); styczniki VSC (ABB). Możliwe jest zastosowanie innych aparatów po uzgodnieniu z producentem rozdzielnicy. Stosowany jest uziemnik szybki z napędem skokowym zapewniającym najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Jako rozłączniki standardowo stosowane są aparaty typu NAL/NALF (ABB).

Aparatura pomiarowa

Do pomiarów stosowane są przekładniki produkcji różnych producentów. Sygnalizacja napięcia w polach zrealizowana jest za pomocą izolatorów reaktancyjnych lub przekładników z dzielnikiem napięcia oraz wskaźnika napięcia.

Aparatura zabezpieczeniowa

W rozdzielnicy można zabudować aparaturę niskiego napięcia dowolnego producenta według indywidualnych potrzeb klienta.

Możliwe jest zabudowanie dowolnego cyfrowego przekaźnika zabezpieczeniowego chroniącego obwody średniego napięcia.

W rozdzielnicy przewidziano możliwość zainstalowania zabezpieczeń łukochronnych przedziałów. Systemy te działają na zasadzie wykrywania powstania zwarcia łukowego poprzez detekcję błysku i kryteriów prądowego lub napięciowego wewnątrz chronionej rozdzielnicy. W przypadku jednoczesności obu zdarzeń następuje pobudzenie układu i wysyłanie impulsu wyzwalającego wyłącznik.

Schematy obwodów głównych, obwodów pomocniczych, automatyzacja rozdzielnicy

Obwody główne

Schematy strukturalne przykładowych obwodów głównych przedstawione są na rysunku 2. Przedział przyłączowy ma zróżnicowane wyposażenie zależnie od typu pola. Rozwiązania odbiegające od przedstawionych są możliwe do realizacji po uzgodnieniu z producentem.

Obwody pomocnicze

Na obwody pomocnicze nn składają się: układy zabezpieczeń, pomiarów, sterowania, automatyki i sygnalizacji. Dla aparatów w tych obwodach przeznaczona jest szafka obwodów pomocniczych, usytuowana w przedniej, górnej części szafy.

Wymiary szafki i przykładowe rozmieszczenie aparatury przedstawiono na rysunkach 3 i 4.

Schematy przykładowych połączeń wewnętrznych i montażowych aparatów głównych i pomocniczych dla typowego wyposażenia rozdzielnicy można uzyskać po skonsultowaniu się z producentem rozdzielnic.

Automatyzacja rozdzielnicy

Rozdzielnica jest przygotowana do działania w zintegrowanym systemie sterowania, wizualizacji i zbierania danych. W tym celu wyposaża się ją w cyfrowe przekaźniki zabezpieczające (z możliwością komunikacji cyfrowej) oraz w zespoły automatyki elektroenergetycznej. Rozdzielnica może wtedy pracować w układach sterowania nadrzędnego oraz automatycznego.

Opakowanie, transport i instalowanie rozdzielnicy

Opakowanie

Dla rozdzielnic typu RELF stosuje się trzy sposoby pakowania:

 1. standardowe - szafę rozdzielnicy umieszczoną na palecie owija się folią bąbelkową, następnie folią rozciągliwą,
 2. w skrzyniach - rozdzielnice opakowane jak wyżej umieszcza się w skrzyniach,
 3. specjalne dla transportu morskiego - rozdzielnice z umieszczonym wewnątrz środkiem absorbującym wilgoć pakuje się do worków z folii o własnościach konserwujących, z których odsysane jest powietrze. Tak zabezpieczone rozdzielnice transportuje się na paletach lub w skrzyniach.

Transport

Rozdzielnice są przewożone jako pojedyncze szafy. Transport rozdzielnicy w pomieszczeniu i do pomieszczenia, w którym ma być ustawiona, może odbywać się przy pomocy dźwigu, wózka widłowego lub na rolkach.

Dla transportu dźwigiem, szafa jest wyposażona w uchwyty transportowe. Kąt załamania lin zaczepowych nie powinien przekraczać 120o. Chwytanie linami bezpośrednio za konstrukcję szaf jest zabronione.

Dla umożliwienia transportu przy pomocy wózka widłowego szafa jest ustawiana na palecie transportowej.

Podczas transportu, jak również w czasie ustawiania rozdzielnicy należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić powłok lakierniczych i blach osłonowych.

Aparaty główne jak: wyłączniki, styczniki i człony wysuwne oraz aparaty nn wrażliwe na wstrząsy, przewożone są oddzielnie w oryginalnych opakowaniach producentów.

Instalowanie rozdzielnicy

Sposób posadowienia rozdzielnicy oraz doprowadzenia zewnętrzne kabli i szyn zależą od konstrukcji obiektu, w którym będzie ona ustawiona. Powinny one być wykonane z uwzględnieniem wytycznych podanych podczas uzgodnień z producentem rozdzielnicy. Rozdzielnice mogą być posadowione bezpośrednio na posadzce, na ramie fundamentowej przymocowanej do posadzki lub na konstrukcji stalowej względnie betonowej obiektu.

Niezależnie od podłoża, rozdzielnice muszą być ustawione poziomo i przymocowane do podłoża.

Nа rysunkach 5a,b,c przedstawiono usytuowanie rozdzielnicy w pomieszczeniu.Wymiar Х zależy od rodzaju ustawienia rozdzielnicy:

 • dla ustawienia przyściennego zalecany odstęp wynosi nie mniej niż 100 mm,
 • dla ustawienia wolnostojącego, pełne otwarcie tylnych drzwi wymaga X nie mniejszego niż szerokość najszerszego pola rozdzielnicy

Ze względu na technologię montażu rozdzielnic zaleca się, aby wymiar Y pomieszczenia był przynajmniej o 1000 mm większy od całkowitej długości rozdzielnicy.

Zalecana minimalna wysokość drzwi pomieszczenia A dla rozdzielnicy powinna być większa o co najmniej 350 mm od wysokości rozdzielnicy.

Na rysunku 6a,b,c pokazano przykładowe wymiary otworowania posadzki pod przepusty kablowe. Należy je traktować poglądowo, a dokładne położenie uzgadniać przy zamawianiu rozdzielnicy.

Na rysunku 7a,b pokazano ramę nośną/montażową rozdzielnicy RELF i RELFex z otworami do montażu rozdzielnic do podłoża, na rysunku 8 - sposoby mocowania rozdzielnic do podłoża.

Wyposażenie dostarczane z rozdzielnicą

Wyposażenie standardowe dostarczane z rozdzielnicą

Do każdej rozdzielnicy załączone jest następujące wyposażenie

 • elementy złączne do połączenia ze sobą zestawów transportowych,
 • korba do przemieszczania członu ruchomego,
 • korba do napędu uziemnika,
 • wózek transportowy członu ruchomego (za wyjątkiem RELF 36),
 • klucze do drzwi szafy.

Dokumenty dostarczone z rozdzielnicą:

 • deklaracja zgodności,
 • instrukcja obsługi rozdzielnicy,
 • dokumentacje techniczno-ruchowe i karty gwarancyjne zastosowanej aparatury,
 • dokumentacja powykonawcza rozdzielnicy,
 • karta gwarancyjna.

Rysunki

Spis rysunków

 • Rysunek 1a - Wyposażenie pola RELF - wariant I
 • Rysunek 1b - Wyposażenie pola RELF - wariant II
 • Rysunek 1c - Wyposażenie pola RELF 36
 • Rysunek 1d - Wyposażenie pola RELF ex
 • Rysunek 2a - Schematy strukturalne obwodów głównych RELF i RELF ex
 • Rysunek 2b - Schematy strukturalne obwodów głównych RELF 36
 • Rysunek 3a - Szafka obwodów pomocniczych pola RELF - wariant I
 • Rysunek 3b - Szafka obwodów pomocniczych pola RELF - wariant II
 • Rysunek 3c - Szafka obwodów pomocniczych pola RELF 36
 • Rysunek 3d - Szafka obwodów pomocniczych pola RELF ex
 • Rysunek 4a - Przykład rozmieszczenia aparatury w przedziale obwodów pomocniczych w polach RELF
 • Rysunek 4b - Przykład rozmieszczenia aparatury w przedziale obwodów pomocniczych w polach RELF ex
 • Rysunek 5a - Ustawienie rozdzielnicy RELF
 • Rysunek 5b - Ustawienie rozdzielnicy RELF 36
 • Rysunek 5c - Ustawienie rozdzielnicy RELF ex
 • Rysunek 6a - Przykładowe wymiary powierzchni podstaw szaf i otworowania posadzki dla pól RELF
 • Rysunek 6b - Przykładowe wymiary powierzchni podstaw szaf i otworowania posadzki dla pól RELF 36
 • Rysunek 6c - Przykładowe wymiary powierzchni podstaw szaf i otworowania posadzki dla pól RELF ex
 • Rysunek 7a - Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RELF
 • Rysunek 7b - Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RELF ex
 • Rysunek 8 - Mocowanie rozdzielnicy do podłoża

Rysunek 1a - Wyposażenie pola RELF - wariant I

Wyposażenie pola RELF - wariant I

Wyposażenie pola RELF - wariant I
 1. aparat główny: wyłącznik, stycznik,
 2. przekładniki prądowe,
 3. uziemnik,
 4. przekładniki napięciowe,
 5. izolatory wsporczo-przepustowe,
 6. izolatory przepustowe,
 7. izolatory wsporcze/reaktancyjne,
 8. szyny zbiorcze,
 9. szyny odpływowe,
 10. przekładnik ziemnozwarciowy,
 11. szyna uziemiająca,
 12. przegrody ruchome,
 13. korytko kablowe (opcja),
 14. klapy wydmuchowe.

Rysunek 1b - Wyposażenie pola RELF - wariant II

Wyposażenie pola RELF - wariant II

Wyposażenie pola RELF - wariant II
 1. aparat główny: wyłącznik, stycznik,
 2. przekładniki prądowe,
 3. uziemnik,
 4. przekładniki napięciowe,
 5. izolatory wsporczo-przepustowe,
 6. izolatory przepustowe,
 7. izolatory wsporcze\reaktancyjne,
 8. szyny zbiorcze,
 9. szyny odpływowe,
 10. przekładnik ziemnozwarciowy,
 11. szyna uziemiająca,
 12. przegrody ruchome,
 13. korytko kablowe (opcja),
 14. klapy wydmuchowe.

Rysunek 1c - Wyposażenie pola RELF 36

wyposazenie pola 1

wyposazenie pola 2
 1. aparat główny: wyłącznik
 2. przekładniki prądowe
 3. uziemnik
 4. ograniczniki przepięć
 5. izolatory wsporczo-przepustowe
 6. izolatory przepustowe
 7. szyny zbiorcze
 8. szyny odpływowe
 9. szyna uziemiająca
 10. mechanizm przegród ruchomych
 11. klapy wydmuchowe
 12. przekaźnik zabezpieczający

Rysunek 1d - Wyposażenie pola RELF ex

Wyposażenie pola RELF ex

Wyposażenie pola RELF ex
 1. wyłącznik wysuwny
 2. uziemnik
 3. przekładniki prądowe
 4. przekładniki napięciowe (opcja)
 5. zespół zabezpieczeń
 6. szyny odpływowe
 7. izolatory przepustowe
 8. izolatory wsporczo - przepustowe
 9. klapy wydmuchowe
 10. szafka sterownicza
 11. przekładnik ziemnozwarciowy
 12. ogranicznik przepięć

Rysunek 2a - Schematy strukturalne obwodów głównych RELF i RELF ex

Schematy strukturalne obwodów głównych RELF i RELF ex

Rysunek 2b - Schematy strukturalne obwodów głównych RELF 36

Schematy strukturalne obwodów głównych RELF 36

Rysunek 3a - Szafka obwodów pomocniczych pola RELF - wariant I

Szafka obwodów pomocniczych pola RELF - wariant ISzafka obwodów pomocniczych pola RELF - wariant I

Rysunek 3b - Szafka obwodów pomocniczych pola RELF - wariant II

Szafka obwodów pomocniczych pola RELFSzafka obwodów pomocniczych pola RELF
Wymiary [mm]  
H 600 600 600 400 400 400
S 995 795 645 995 795 645
H1 500 500 500 350 350 350
S1 900 700 550 900 700 550

Rysunek 3c - Szafka obwodów pomocniczych pola RELF 36

Szafka obwodów pomocniczych pola RELF 36Szafka obwodów pomocniczych pola RELF 36

Rysunek 3d - Szafka obwodów pomocniczych pola RELF ex

Szafka obwodów pomocniczych pola RELF exSzafka obwodów pomocniczych pola RELF ex

Rysunek 4a - Przykład rozmieszczenia aparatury w przedziale obwodów pomocniczych w polach RELF

Przykład rozmieszczenia aparatury w przedziale obwodów pomocniczych w polach RELF

Rysunek 4b - Przykład rozmieszczenia aparatury w przedziale obwodów pomocniczych w polach RELF ex

Przykład rozmieszczenia aparatury w przedziale obwodów pomocniczych w polach RELF ex

Rysunek 5a - Ustawienie rozdzielnicy RELF

Ustawienie rozdzielnicy RELF
Ustawienie rozdzielnicy RELF

Uwaga:
W przypadku specyficznych wymagań mających wpływ na przedstawione wymiary, prosimy o kontakt z producentem rozdzielnic.

Rysunek 5b - Ustawienie rozdzielnicy RELF 36

Ustawienie rozdzielnicy RELF 36
Ustawienie rozdzielnicy RELF 36

Uwaga:
W przypadku specyficznych wymagań mających wpływ na przedstawione wymiary, prosimy o kontakt z producentem rozdzielnic.

Rysunek 5c - Ustawienie rozdzielnicy RELF ex

Ustawienie rozdzielnicy RELF ex
Ustawienie rozdzielnicy RELF ex

Uwaga:
W przypadku specyficznych wymagań mających wpływ na przedstawione wymiary, prosimy o kontakt z producentem rozdzielnic.

Rysunek 6a - Przykładowe wymiary powierzchni podstaw szaf i otworowania posadzki dla pól RELF

Otworowanie stropu dla szaf o szerokości 1000 mm
RELF - Otworowanie stropu dla szaf o szerokości 1000 mm
Otworowanie stropu dla szaf o szerokości 650 mm
RELF - Otworowanie stropu dla szaf o szerokości 650 mm
Otworowanie stropu dla typoszeregu szaf o głębokości 1250 mm
RELF - Otworowanie stropu dla typoszeregu szaf o głębokości 1250 mm
Wymiary [mm]
S 600 750 950

Rysunek 6b - Przykładowe wymiary powierzchni podstaw szaf i otworowania posadzki dla pól RELF 36

Przykładowe wymiary powierzchni podstaw szaf i otworowania posadzki dla pól RELF 36

Rysunek 6c - Przykładowe wymiary powierzchni podstaw szaf i otworowania posadzki dla pól RELF ex

Przykładowe wymiary powierzchni podstaw szaf i otworowania posadzki dla pól RELF ex
Wymiary [mm]  
H 650 800 1000
G1 310 mm - dla 2 kabli / fazę
560 mm - dla 4 kabli / fazę

Rysunek 7a - Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RELF

Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RELF
Wymiary [mm]
G 1180 1180 1180
S 600 750 950
S1 350 500 700
Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RELF
Wymiary [mm]
G 1500 1550 1563 1600 1650
S 650 800 650 800 1000 800 1000 1000
S1 400 500 400 500 700 500 700 700

Rysunek 7b - Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RELF ex

Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RELF ex
Wymiary [mm]
S1 400 550 750
S 650 800 1000

Rysunek 8 - Mocowanie rozdzielnicy do podłoża

RELF 12 kV i 17,5 kV o głębokości szaf 1250 mm
Mocowanie rozdzielnicy do podłoża RELF 12 kV i 17,5 kV o głębokości szaf 1250 mm
RELF 12 kV i 17,5 kV / RELFex
Mocowanie rozdzielnicy do podłoża RELF 12 kV i 17,5 kV / RELFex
RELF 24 kV
Mocowanie rozdzielnicy do podłoża RELF 24 kV
RELF 36 kV
Mocowanie rozdzielnicy do podłoża RELF 36 kV

Karty katalogowe

RELF (typoszereg o głębokości szaf 1250 mm) - oznaczenia kart

RELF
1. Karta 1.1 Pole zasilające/odpływowe
2. Karta 1.2 Pole liniowe z rozłącznikiem
3. Karta 1.3 Pole sprzęgłowe z wyłącznikiem
4. Karta 1.4 Pole sprzęgłowe ze zwiernikiem
5. Karta 1.5 Pole pomiaru napięcia
* Zamieszczone karty katalogowe są tylko przykładem rozwiązań, które mogą ulec zmianie. W przypadku rozdzielnic o parametrach technicznych i konfiguracji pól innych od zamieszczonych, odpowiednie karty katalogowe dostępne są bezpośrednio u producenta.

Karta 1.1 - Pole zasilające/odpływowe (RELF)

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole zasilające/odpływowe

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole zasilające/odpływowe

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole zasilające/odpływowe

Parametry  
Napięcie znamionowe [kV] 12/17,5
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28/38
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75/95
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 630-2500
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-2500
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 31,5
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 80
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5
Stopień ochrony do IP4X
Wyposażenie  
Wyłącznik/stycznik Q1 SION (Siemens); VD4/HD4 (ABB); HVX (Schneider Electric); VSC (ABB)
Przekładnik prądowy T1 różni producenci
Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 1.2 - Pole liniowe z rozłącznikiem (RELF)

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole liniowe z rozłącznikiem

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole liniowe z rozłącznikieme

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole liniowe z rozłącznikiem

Parametry  
Napięcie znamionowe [kV] 12/17,5
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28/38
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75/95
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 400-1250
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-2500
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 31,5
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 80
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5
Stopień ochrony do IP4X
Wyposażenie  
Wyłącznik Q2 NALF (ABB); OMB (ZWAE)
Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 1.3 - Pole sprzęgłowe z wyłącznikiem (RELF)

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe z wyłącznikiem

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe z wyłącznikiem

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe z wyłącznikiem

Parametry  
Napięcie znamionowe [kV] 12/17,5
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28/38
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75/95
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 630-2500
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-2500
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 31,5
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 80
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5
Stopień ochrony do IP4X
Wyposażenie  
Wyłącznik Q1 SION (Siemens); VD4/HD4 (ABB); HVX (Schneider Electric)
Przekładnik prą T1 różni producenci
Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 1.4 - Pole sprzęgłowe ze zwiernikiem (RELF)

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe ze zwiernikiem

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe ze zwiernikiem

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe ze zwiernikiem

Parametry  
Napięcie znamionowe [kV] 12/17,5
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28/38
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75/95
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 630-2500
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-2500
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 31,5
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 80
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5
Stopień ochrony do IP4X
Wyposażenie  
Zwieracz Q4 produkcja ZPUE
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 1.5 - Pole pomiaru napięcia (RELF)

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole pomiaru napięcia

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole pomiaru napięcia

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole pomiaru napięcia

Parametry  
Napięcie znamionowe [kV] 12/17,5
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28/38
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75/95
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-2500
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 31,5
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 80
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5
Stopień ochrony do IP4X
Wyposażenie  
Człon ruchomy człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi
Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
Zwieracz Q3 szybki z napędem skokowym
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

RELF - oznaczenia kart

RELF
1. Karta 2.1 Pole liniowe z wyłącznikiem
2. Karta 2.2 Pole liniowe z rozłącznikiem
3. Karta 2.3 Pole odpływowe ze stycznikiem
4. Karta 2.4 Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem
5. Karta 2.5 Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem
6. Karta 2.6 Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi
* Zamieszczone karty katalogowe są tylko przykładem rozwiązań, które mogą ulec zmianie. W przypadku rozdzielnic o parametrach technicznych i konfiguracji pól innych od zamieszczonych, odpowiednie karty katalogowe dostępne są bezpośrednio u producenta.

Karta 2.1 - Pole liniowe z wyłącznikiem (RELF)

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole liniowe z wyłącznikiem

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole liniowe z wyłącznikiem

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole liniowe z wyłącznikiem

Parametry  
Napięcie znamionowe [kV] 12/17,5/24
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28/38/50
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75/95/125
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 630-4000
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-4000
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 40
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 100
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5 oraz do 40/0,5s
Stopień ochrony do IP4X
Wyposażenie  
Wyłącznik Q1 SION (Siemens); VD4/HD4 (ABB); HVX (Schneider Electric)
Przekładnik prądowy T1 różni producenci
Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 2.2 - Pole liniowe z rozłącznikiem (RELF)

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole liniowe z rozłącznikiem

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole liniowe z rozłącznikie

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole liniowe z rozłącznikie

Parametry  
Napięcie znamionowe [kV] 12/17,5/24
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28/38/50
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75/95/125
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 400-1250
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-4000
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 31,5
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 80
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5
Stopień ochrony do IP4X
Wyposażenie  
Wyłącznik Q2 NALF (ABB); OMB (ZWAE)
Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 2.3 - Pole odpływowe ze stycznikiem (RELF)

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole liniowe odpływowe ze stycznikiem

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole liniowe odpływowe ze stycznikiem

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole liniowe odpływowe ze stycznikiem

Parametry  
Napięcie znamionowe [kV] 12
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 400-630
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-4000
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 31,5
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 80
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5
Stopień ochrony do IP4X
Wyposażenie  
Stycznik Q2 VSC (ABB), Rollarc (Schneider Electric)
Przekładnik prądowy T1 różni producenci
Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 2.4 - Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem (RELF)

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem

Parametry  
Napięcie znamionowe [kV] 12/17,5/24
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28/38/50
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75/95/125
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 630-4000
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-4000
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 40
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 100
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5 oraz do 40/0,5s
Stopień ochrony do IP4X
Wyposażenie  
Wyłącznik Q1 SION (Siemens); VD4/HD4 (ABB); HVX (Schneider Electric)
Przekładnik prądowy T1 różni producenci
Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 2.5 - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem (RELF)

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem

Parametry  
Napięcie znamionowe [kV] 12/17,5/24
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28/38/50
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75/95/125
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 630-4000
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-4000
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 40
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 100
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5 oraz do 40/0,5s
Stopień ochrony do IP4X
Wyposażenie  
Zwieracz Q4 produkcja ZPUE
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 2.6 - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi (RELF)

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi

Parametry  
Napięcie znamionowe [kV] 12/17,5/24
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28/38/50
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75/95/125
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-4000
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 40
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 100
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5 oraz do 40/0,5s
Stopień ochrony do IP4X
Wyposażenie  
Człon ruchomy   człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi
Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

RELF 36 - oznaczenia kart

RELF 36
1. Karta 3.1 Pole liniowe z wyłącznikiem
2. Karta 3.2 Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem
3. Karta 3.3 Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem
4. Karta 3.4 Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi
* Zamieszczone karty katalogowe są tylko przykładem rozwiązań, które mogą ulec zmianie. W przypadku rozdzielnic o parametrach technicznych i konfiguracji pól innych od zamieszczonych, odpowiednie karty katalogowe dostępne są bezpośrednio u producenta

Karta 3.1 - Pole liniowe z wyłącznikiem (RELF 36)

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF 36 - Pole liniowe z wyłącznikiem

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RELF 36 - Pole liniowe z wyłącznikiem

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF 36 - Pole liniowe z wyłącznikiem

Parametry  
Napięcie znamionowe [kV] 36/40,5*
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 95/85,5(5min)/95(1min)*
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 190
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] do 1600
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] do 1600
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA] do 25(3s) oraz 31,5(1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 63/80
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
Stopień ochrony do IP4X
Wyposażenie  
Wyłącznik Q1 VD4 (ABB)
Przekładnik prądowy T1 TPU (ABB)
Uziemnik Q3 EK6 (ABB)
Ogranicznik przepięć F1 GXE51 (ABB)
* - zgodnie z normami GOST
Uwaga: Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 3.2 - Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem (RELF 36)

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF 36 -Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RELF 36 -Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF 36 -Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem

Parametry  
Napięcie znamionowe [kV] 36/40,5*
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 95/85,5(5min)/95(1min)*
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 190
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] do 1600
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] do 1600
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA] do 25(3s) oraz 31,5(1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 63/80
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
Stopień ochrony do IP4X
Wyposażenie  
Wyłącznik Q1 VD4 (ABB)
Przekładnik prądowy T1 TPU (ABB)
* - zgodnie z normami GOST
Uwaga: Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 3.3 - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem (RELF 36)

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF 36 - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RELF 36 - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF 36 - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem

Parametry  
Napięcie znamionowe [kV] 36/40,5*
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 95/85,5(5min)/95(1min)*
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 190
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] do 1600
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] do 1600
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA] do 25(3s) oraz 31,5(1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 63/80
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
Stopień ochrony do IP4X
Wyposażenie  
Zwieracz Q4 produkcja ABB
Uziemnik Q3 EK6 (ABB)
* - zgodnie z normami GOST
Uwaga: Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 3.4 - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi (RELF 36)

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF 36 - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RELF 36 - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF 36 - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi

Parametry  
Napięcie znamionowe [kV] 36/40,5*
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 95/85,5(5min)/95(1min)*
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 190
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] do 1600
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA] do 25(3s) oraz 31,5(1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 63/80
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
Stopień ochrony do IP4X
Wyposażenie  
Człon ruchomy   człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi
Przekładnik napięciowy T2 TJP (ABB)
Uziemnik Q3 EK6 (ABB)
Ogranicznik przepięć F1 GXE51 (ABB)
* - zgodnie z normami GOST
Uwaga: Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

RELF ex - oznaczenia kart

RELF ex
1. Karta 4.1 Pole liniowe z wyłącznikiem
2. Karta 4.2 Pole liniowe z rozłącznikiem
3. Karta 4.3 Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem
4 Karta 4.4 Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem
5. Karta 4.5 Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi
* Zamieszczone karty katalogowe są tylko przykładem rozwiązań, które mogą ulec zmianie. W przypadku rozdzielnic o parametrach technicznych i konfiguracji pól innych od zamieszczonych, odpowiednie karty katalogowe dostępne są bezpośrednio u producenta

Karta 4.1 - Pole liniowe z wyłącznikiem (RELF ex)

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF ex - Pole liniowe z wyłącznikiem

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RELF ex - Pole liniowe z wyłącznikiem

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF ex - Pole liniowe z wyłącznikiem

Parametry  
Napięcie znamionowe [kV] 12; 17,5
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28; 42
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75; 95
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 630-2500
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-2500
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
Stopień ochrony do IP4X
Wyposażenie  
Wyłącznik Q1 VB-4W (ZPUE); SION (Siemens); HVX (Schneider Electric)
Przekładnik prądowy T1 różni producenci
Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
Uwaga: Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 4.2 - Pole liniowe z rozłącznikiem (RELF ex)

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF ex - Pole liniowe z rozłącznikiem

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RELF ex - Pole liniowe z rozłącznikiem

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF ex - Pole liniowe z rozłącznikiem

Parametry  
Napięcie znamionowe [kV] 12; 17,5
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28; 42
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75; 95
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 400-1250
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-2500
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
Stopień ochrony do IP4X
Wyposażenie  
Rozłącznik Q2 NALF (ABB); OMB (ZWAE)
Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym

Karta 4.3 - Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem (RELF ex)

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF ex - Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RELF ex - Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF ex - Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem

Parametry  
Napięcie znamionowe [kV] 12; 17,5
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28; 42
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75; 95
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 630-2500
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-2500
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
Stopień ochrony do IP4X
Wyposażenie  
Wyłącznik Q1 VD4 (ABB); SION (Siemens); HVX (Schneider)
Przekładnik prądowy T1 różni producenci
Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym

Karta 4.4 - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem (RELF ex)

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF ex - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RELF ex - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF ex - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem

Parametry  
Napięcie znamionowe [kV] 12; 17,5
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28; 42
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75; 95
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 630-2500
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-2500
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
Stopień ochrony do IP4X
Wyposażenie  
Zwieracz Q4 Produkcja ZPUE
Przekładnik prądowy T1 różni producenci

Karta 4.5 - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi (RELF ex)

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF ex - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RELF ex - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF ex - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi

Parametry  
Napięcie znamionowe [kV] 12; 17,5
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28; 38
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75; 95
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] do 2500
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
Stopień ochrony do IP4X
Wyposażenie  
Człon ruchomy   Człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi
Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
Rozdzielnica RXD

Główne cechy rozdzielnicy SN typu RXD:

 • izolacja powietrzna,
 • obudowa metalowa,
 • dwuczłonowa lub jednoczłonowa - zależnie od wyposażenia,
 • pojedynczy układ szyn zbiorczych,
 • napięcie znamionowe 12 kV lub 36 kV,
 • przystosowana do użytkowania w instalacjach wnętrzowych.

Charakterystyka rozdzielnicy

Charakterystyka

Rozdzielnica typu RXD jest przeznaczona do pracy w stacjach rozdzielczych przedsiębiorstw wytwarzających, przesyłających i użytkujących energię elektryczną.
Spełnia wymagania norm (IEC) PN-EN 62271-200 i (IEC) PN-EN 62271-1, zapewnia stopień ochrony do IP4X dla osłon zewnętrznych wg (IEC) PN-EN 60529. Przeznaczona jest do pracy w warunkach normalnych określonych normą (IEC) PN-EN 62271-1.

Rozdzielnica jest zaprojektowana tak, aby normalna praca, inspekcja, operacje obsługowe mogły być przeprowadzone bezpiecznie.

W celu ochrony przed korozją rozdzielnica jest konstrukcją bezszkieletową wykonaną z ocynkowanych blach stalowych a drzwi i osłony boczne skrajnych pól pokryte są lakierem proszkowym.

Typy pól

Rozdzielnicę można zestawiać z pól o różnych funkcjach. Są to pola:

 • zasilające / odbiorcze,
 • sprzęgłowe,
 • pomiarowe z możliwością uziemienia szyn zbiorczych,
 • z rozłącznikiem,
 • potrzeb własnych,
 • pole kompensacji mocy biernej.

Człon wysuwny rozdzielnicy może być wyposażony w wyłącznik, stycznik, zwieracz, zespół przekładników napięciowych z bezpiecznikami.
Może on zajmować położenia: pracy, próby/odłączenia i rozdzielenia.

Zalety i cechy charakterystyczne rozdzielnicy:

 • izolacja powietrzna,
 • konstrukcja z blachy ocynkowanej ogniowo, łączonej przez nitowanie, bez spawania,
 • ciągłość pracy podczas serwisu – klasa LSC2 dla 12 kV i LSC1 dla 36 kV,
 • wersja z szynami zbiorczymi w odrębnym przedziale z przegrodami w klasie PM - dla 12 kV,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi,
 • klasyfikacja łuku wewnętrznego IAC AFLR,
 • blokady i zabezpieczenia przed wykonaniem nieprawidłowych czynności łączeniowych,
 • wykonanie przyścienne lub wolnostojące z dostępem tylko od frontu szafy,
 • bogaty zakres typów pól i aparatów,
 • możliwość rozbudowy rozdzielnicy o kolejne pola,
 • łatwa obsługa

Rozdzielnica zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi uzyskany przez:

 • odporność obudowy rozdzielnicy na działanie łuku wewnętrznego,
 • blokady czynności łączeniowych oraz otwarcia drzwi,
 • manewrowanie członem wysuwnym przy zamkniętych drzwiach,
 • możliwość kontrolowania wzrokowego czynności łączeniowych przez wzierniki,
 • sygnalizacja napięcia w polach

Dane techniczne

Zgodność z normami:

Rozdzielnica typu RXD spełnia wymagania poniższych norm:

 • (IEC) PN-EN 62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Cześć1: Postanowienia wspólne",
 • (IEC) PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie",

Rozdzielnica jest certyfikowana przez stosowne akredytowane jednostki.

Dane elektryczne:
Napięcie znamionowe
[kV]
12
36
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych
i pola zasilającego
[A]
630-1250
630
Napięcie znamionowe wytrzymywane
o częstotliwości sieciowej 50 Hz
[kV]
28
85(5min)
/ 95(1min) / 120(5min)
Napięcie znamionowe wytrzymywane
udarowe piorunowe
[kV]
75
190/220
Częstotliwość znamionowa
[Hz]
50
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany
[kA]
do 25/1s
do 25/1s
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany
[kA]
do 63
do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego
[kA]
do 25/1s
do 20/1s
Stopień ochrony  
do IP 4X
Wysokość szafy
[mm]
22501) 2600
Szerokość szafy
[mm]
600/700/750/900
1600/2000
Głębokość szafy
[mm]
1188
1888
Warunki eksploatacyjne:
Temperatura otoczenia Wilgotność względna powietrza
- szczytowa krótkotrwała +40oC
- najwyższa średnia w ciągu doby 95%
- najwyższa średnia w ciągu doby +35oC
- najwyższa średnia w ciągu miesiąca 90%
- najwyższa średnia roczna +20oC
- najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu doby 2,2kPa
- najniższa długotrwała -5oC
- najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu miesiąca 1,8kPa
Atmosfera w miejscu zainstalowania
brak znaczących zanieczyszczeń solą, parami, pyłami,
dymem, gazami palnymi lub powodującymi korozję
oraz brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia
Wysokość miejsca zainstalowania
do 1000 m n.p.m.2)
Drgania
wibracje, spowodowane przyczynami zewnętrznymi
lub trzęsieniami ziemi pomijalne
Uwaga:
 • 1) Wysokość pola może się różnić w zależności od wykonania i wysokości przedziału nN. Szczegóły należy uzgodnić z producentem.
 • 2) Jeśli wysokość zainstalowania rozdzielnicy jest większa niż 1000 m.n.p.m. poziom izolacji rozdzielnicy powinien zostać skorygowany zgodnie z wytycznymi normy.

Budowa rozdzielnicy

Konstrukcja

Konstrukcja

Konstrukcja Rozdzielnicy RXD

 • Szafa rozdzielnicy wykonana jest z ukształtowanych przez gięcie blach stalowych, łączonych ze sobą nitami. Ściany i przegrody tworzą konstrukcję samonośną. Do budowy szaf używana jest blacha ocynkowana.
 • Do łączenia, zastosowano stalowe nity z łbem okrągłym o wysokiej wytrzymałości.
 • Do zewnętrznych ścian skrajnych pól rozdzielnicy dodatkowo są przykręcane dwuczęściowe osłony boczne, wykonane z malowanej blachy.
 • Na szafę nakładana jest szafka obwodów pomocniczych.
 • Każda szafa jest w pełni oddzielona od sąsiednich szaf, co zapobiega rozprzestrzenianiu się szkód do sąsiednich szaf w przypadku powstania łuku elektrycznego.
 • Szyny zbiorcze znajdują się w górnej części szafy. Przejście szyn zbiorczych pomiędzy szafami następuje przez płyty przepustowe wykonane z materiału niemagnetycznego i wyposażone w izolatory przepustowe, stanowiąc elementy podtrzymujące szyny zbiorcze. Od szyn zbiorczych odchodzą szyny odpływowe.
 • Rejon szyn zbiorczych w trakcie prac serwisowych może być wydzielony poprzez wsunięcie w prowadnice płyty izolacyjnej przez szczelinę znajdującą się nad drzwiami (istnieje także opcja wykonania rozdzielnicy z odrębnym przedziałem szyn zbiorczych).
 • Otwarcie drzwi szafy jest możliwe w trybie kontrolowanym blokadami.
 • Łącznik główny może być zabudowany na stałe lub jako człon wysuwny. Człon wysuwny w położeniu pracy oraz próby/odłączenia znajduje się wewnątrz szafy za zamkniętymi drzwiami. Po otwarciu drzwi możliwe jest jego wytoczenie do pozycji rozdzielenia.
 • Przez wzierniki w drzwiach rozdzielnicy widoczne są mechaniczne wskaźniki stanu wyłącznika i stanu zazbrojenia napędu.
 • Zgodnie z klasyfikacją LSC (Loss of Service Continuity) rozdzielnica RXD spełnia kryteria kategorii LSC2 (dla 12 kV) i LSC1 dla 36 kV.
 • W dolnym obszarze szafy znajduje się przyłącze przeznaczone do podłączenia kabli lub szyn. Zabudowane tam są także przekładniki prądowe, uziemnik szybki (RXD 12kV) oraz w zależności od potrzeb eksploatacyjnych opcjonalnie: przekładniki napięciowe, przekładniki ziemnozwarciowe i ograniczniki przepięć.
 • Stan uziemnika jest sygnalizowany wskaźnikiem położenia.
 • Dno szafy jest zamknięte dzieloną pokrywą podłogi, będącą równocześnie płytą przepustową kabli. Otwory w płycie są osłonięte gumowymi przepustami kablowymi.
 • Na wywinięciach dna montowane są wsporniki uchwytów kablowych i wsporniki do zamocowania przekładników ziemnozwarciowych.

Drzwi szafy

Wykonane są z malowanej blachy. W drzwiach zastosowano zawiasy i rygle wytrzymujące obciążenia o charakterze eksplozji. Zawiasy umożliwiają otwarcie drzwi o około 135o.
Drzwi zostały usztywnione przez odpowiednio ukształtowane i wspawane profile usztywniające.
Drzwi wyposażone są we wzierniki służące do wzrokowego kontrolowania położenia członu wysuwnego oraz czynności łączeniowych. Konstrukcja drzwi pozwala na mechaniczne wyłączenie wyłącznika będącego w pozycji pracy przez zamknięte drzwi.

Klapy wydmuchowe

Szafa posiada w górnej części otwory wylotowe zamknięte klapami. Ich zadaniem jest rozładowanie ciśnienia powstałego wewnątrz szafy w wyniku zaistnienia zwarcia łukowego.
Gwałtowny wzrost ciśnienia wewnątrz szafy rozdzielnicy powoduje zerwanie śrub z tworzywa sztucznego i otwarcie klap, które mogą współpracować z łącznikami krańcowymi zamontowanymi na dachu rozdzielnicy. Łączniki krańcowe sterowane otwierającymi się klapami dają impuls powodujący wyzwolenie wyłącznika zasilającego. Pozwala to ograniczyć skutki zwarcia łukowego powstałego wewnątrz szafy.

Człon wysuwny

Stanowi układ składający się z zespołu jezdnego i w zależności od funkcji pola odpowiednio: wyłącznika, stycznika, zestawu przekładników napięciowych z bezpiecznikami lub bloku zwierającego. Zespół jezdny realizuje mechaniczne połączenie członu wysuwnego z polem rozdzielnicy. Jego część nieruchoma jest sprzęgana z polem przez obustronne zaryglowanie w wycięciach prowadnic.
Część ruchoma zespołu jezdnego jest przemieszczana między położeniem pracy i próby/odłączenia za pomocą śruby pociągowej napędzanej ręcznie korbą lub za pomocą napędu elektrycznego, przy zamkniętych drzwiach. Położenie pracy i próby/odłączenia jest sygnalizowane przez wskaźniki położenia po osiągnięciu przez człon właściwej pozycji.

Przedział obwodów pomocniczych

(przedział niskiego napięcia) jest wykonany w formie szafki sterowniczej i jest całkowicie oddzielony od obszaru wysokiego napięcia w rozdzielnicy. Szafka posiada własną obudowę blaszaną i może być prefabrykowana niezależnie od części siłowej rozdzielnicy.
Szafka przeznaczona jest dla montażu: zespołów zabezpieczeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i sterowniczej oraz elementów automatyki.
Mocowana jest do dachu rozdzielnicy. W jej dnie oraz na ścianie tylnej i ścianach bocznych wykonano szereg otworów dla korytek, przepustów na kable i przewody.
Otwory te zakryte są płytkami, które można otworować wg potrzeb projektu. Dla mocowania aparatury zaprojektowano perforowaną płytę montażową usytuowaną na ściance tylnej szafki. Aparaturę można również mocować na ściankach bocznych.
Dopasowanie konstrukcji szafki do indywidualnych potrzeb klienta i projektu jest możliwe po uzgodnieniu z producentem.

Oszynowanie

Szyny zbiorcze - w rozdzielnicy jako szyny zbiorcze zastosowano pojedynczy, trójfazowy tor prądowy prowadzony w górnej, tylnej części szafy (patrz Rysunek 1 a,b. Wyposażenie pola).
Dobrano miedziane szyny płaskie z zaokrąglonymi krawędziami o przekrojach dobranych odpowiednio do prądu znamionowego rozdzielnicy.
Szyny zbiorcze wsparte są na szynach rozdzielczych oraz izolatorach przepustowych zabudowanych w przegrodach bocznych.
Szyny rozdzielcze
Szyny rozdzielcze wykonane są z szyn płaskich z zaokrąglonymi krawędziami o przekrojach dobranych odpowiednio do prądu znamionowego rozdzielnicy.

Elementy izolacyjne

W rozdzielnicy zastosowano izolatory wykonane z żywic epoksydowych. Są to izolatory wsporcze służące do podtrzymywania szyn zbiorczych i izolatory przepustowe służące do przepuszczenia szyn zbiorczych między polami rozdzielnicy, osadzone w płytach przepustowych bocznych ścian pól.

Uziemienie ochronne

W każdej szafie prowadzony jest przewód uziemiający w postaci szyny miedzianej, o przekroju 40x5 mm, usytuowany na dole, z tyłu szafy. Przewody te pomiędzy szafami są łączone ze sobą mostkami tworząc magistralę uziemiającą. Magistrala ta kończy się zaciskami z boków rozdzielnicy, z jej lewej i prawej strony, służącymi do podłączenia do instalacji uziemiającej obiektu.

Podłączenia kablowe

Przyłącze szafy przystosowane jest do wyprowadzenia jedno lub wielożyłowych kabli w izolacji z tworzywa sztucznego.

System zabezpieczeń i blokad

Rozdzielnica może być wyposażona po wcześniejszej konsultacji z producentem w szereg standardowych oraz innych, dodatkowych, służących poprawie bezpieczeństwa i użytkowania blokad mechanicznych i elektrycznych.”

Blokady mechaniczne:

 1. uniemożliwiająca wysunięcie lub wsunięcie członu ruchomego z/do położenia pracy przy zamkniętym wyłączniku,
 2. zezwalająca na zamknięcie wyłącznika tylko w położeniach pracy oraz próby/odłączenia,
 3. zezwalająca na zamknięcie uziemnika tylko w położeniu próby/odłączenia lub rozdzielenia członu wysuwnego,
 4. nie zezwalająca na przestawienie członu wysuwnego z położenia próby/odłączenia do położenia pracy, jeżeli uziemnik jest zamknięty,
 5. zezwalająca na zmianę położenia członu ruchomego, tylko gdy jest on zaryglowany w polu,
 6. uniemożliwiająca otwarcie drzwi do pola, gdy uziemnik jest otwarty (nie dotyczy RXD36),
 7. nie zezwalająca na przestawienie członu ruchomego wyłącznika z pozycji próba/odłączony do pozycji rozdzielony dopóki wtyczka zasilająca obwody sterownicze wyłącznika nie zostanie odstawiona na pozycję odłączenia (opcja, zapytaj producenta),
 8. wózek serwisowy do transportu członów ruchomych może być wyposażony w mechanizm sprzęgający go w sposób pewny z polem tak aby uniemożliwić przestawienie tego wózka nawet w przypadku odblokowania jego kół (opcja, zapytaj producenta),
 9. wózek serwisowy do transportu członów ruchomych może być tak skonstruowany aby przestawienie członu ruchomego z wózka do pola było możliwe dopiero po sprzęgnięciu w sposób mechaniczny wózka z polem (opcja, zapytaj producenta),
 10. wózek serwisowy do transportu członów ruchomych może być tak skonstruowany aby jego rozprzężenie od pola było możliwe dopiero po zaryglowaniu członu ruchomego w polu lub na wózku (opcja),
 11. umożliwiająca unieruchomienie napędu przegród ruchomych zasłaniających styki stałe w przedziale aparatowym,

 

Po uzgodnieniu z producentem rozdzielnicy istnieje możliwość użycia dodatkowych blokad kluczykowych i kłódkowych.

Blokady elektryczne:

 1. uniemożliwiająca załączenie wyłącznika, gdy jego obwody pomocnicze nie są zasilane (opcja); wyłączenie wyłącznika tylko mechaniczne,
 2. uniemożliwiająca przemieszczenie członu ruchomego do pozycji pracy bez zasilenia obwodów sterowniczych (opcja),
 3. uniemożliwiająca dostęp do napędu uziemnika, gdy zamknięcie uziemnika jest dodatkowo uwarunkowane (np. uziemnik szyn zbiorczych może być zamknięty tylko wtedy, gdy człony wysuwne w danej sekcji są w położeniu próby/odłączenia),
 4. uniemożliwiająca dostęp do napędu członu ruchomego, gdy jego przestawienie jest dodatkowo uwarunkowane (opcja),
 5. uniemożliwiająca otwarcie drzwi pola gdy uziemnik jest w pozycji otwartej.

 

Blokady, z wyjątkiem blokad wymaganych przez normy, dostosowuje się do wymagań konkretnego projektu.
Po uzgodnieniu z producentem rozdzielnicy istnieje możliwość wyposażenia jej w dodatkowe blokady działające w oparciu o łączniki miniaturowe i rygle elektromagnetyczne.
Konstrukcja drzwi pozwala na ich awaryjne odblokowanie i umożliwienie dostępu do napędu członu ruchomego w sytuacjach tego wymagających.

Wyposażenie rozdzielnic

Aparatura łączeniowa

Rozdzielnica może być wyposażona w wyłączniki próżniowe SION (Siemens), VD4 (ABB), HVX (Schneider); wyłączniki w izolacji gazowej НD4 (АВВ); styczniki VSC (ABB), a także Rollarc (Schneider Electric) oraz 3TM i 3TL (Siemens) po uzgodnieniu.
Możliwe jest zastosowanie innych aparatów po uzgodnieniu z producentem rozdzielnicy.
Stosowany jest uziemnik szybki (za wyjątkiem RXD 36) z napędem skokowym.

Aparatura pomiarowa

Do pomiarów stosowane są przekładniki różnych producentów.
Sygnalizacja napięcia w polach zrealizowana jest za pomocą izolatorów reaktancyjnych lub przekładników z dzielnikiem napięcia oraz
wskaźnika napięcia typu SN (ZPUE).

Aparatura zabezpieczeniowa

W rozdzielnicy można zabudować aparaturę niskiego napięcia dowolnego producenta według indywidualnych potrzeb klienta.
Możliwe jest zabudowanie dowolnego cyfrowego przekaźnika zabezpieczeniowego chroniącego obwody średniego napięcia.

W rozdzielnicy przewidziano możliwość zainstalowania zabezpieczeń łukochronnych przedziałów. Systemy te działają na zasadzie wykrywania powstania zwarcia łukowego poprzez detekcję błysku i kryteriów prądowego lub napięciowego wewnątrz chronionej rozdzielnicy.

W przypadku jednoczesności obu zdarzeń następuje pobudzenie układu i wysyłanie impulsu wyzwalającego wyłącznik.

Schematy obwodów głównych, obwody pomocnicze, automatyzacja rozdzielnicy

Obwody główne

Schematy strukturalne przykładowych obwodów głównych pól przedstawione są na niniejszej stronie www w zakładce Rysunki -> Rysunek 2. Rozwiązania odbiegające od przedstawionych są możliwe do realizacji po uzgodnieniu z producentem.

Obwody pomocnicze

Na obwody pomocnicze nn składają się: układy zabezpieczeń, pomiarów, sterowania, automatyki i sygnalizacji. Dla aparatów w tych obwodach przeznaczona jest szafka obwodów pomocniczych. Wymiary i sposób rozmieszczenia aparatów przedstawiono na rysunkach 3 i 4. Schematy przykładowych połączeń wewnętrznych i montażowych aparatów głównych i pomocniczych dla typowego wyposażenia rozdzielnicy można uzyskać po skonsultowaniu się z producentem rozdzielnic.

Automatyzacja rozdzielnicy

Rozdzielnica jest przygotowana do działania w zintegrowanym systemie sterowania, wizualizacji i zbierania danych. W tym celu wyposaża się ją w cyfrowe przekaźniki zabezpieczające (z możliwością komunikacji cyfrowej) oraz w zespoły automatyki elektroenergetycznej. Rozdzielnica może wtedy pracować w układach sterowania nadrzędnego oraz automatycznego.

Opakowanie, transport, instalowanie rozdzielnicy

Opakowanie

Dla rozdzielnic RXD stosuje się trzy sposoby pakowania:

 1. standardowe - szafę rozdzielnicy umieszczoną na palecie owija się folią bąbelkową, następnie folią rozciągliwą,
 2. w skrzyniach - rozdzielnice opakowane jak wyżej umieszcza się w skrzyniach,
 3. specjalne dla transportu morskiego - rozdzielnice z umieszczonym wewnątrz środkiem absorbującym wilgoć pakuje się do worków z folii o własnościach konserwujących, z których odsysane jest powietrze. Tak zabezpieczone rozdzielnice transportuje się odpowiednio na paletach lub w skrzyniach.

Transport

Rozdzielnice są przewożone jako pojedyncze szafy lub szafy złożone w zestawy transportowe. Transport rozdzielnicy w pomieszczeniu i do pomieszczenia, w którym ma być ustawiona może odbywać się przy pomocy dźwigu, wózka widłowego lub na rolkach.
Dla transportu dźwigiem, szafa jest wyposażona w uchwyty transportowe. Kąt załamania lin zaczepowych nie powinien przekraczać 120o. Chwytanie linami bezpośrednio za konstrukcję szaf jest zabronione. Ustawienie szafy na palecie transportowej umożliwia transport przy pomocy wózka widłowego.
Podczas transportu, jak również w czasie ustawiania rozdzielnicy należy zachować dużą ostrożność, aby nie uszkodzić powłok lakierniczych i blach osłonowych.
Aparaty główne jak: wyłączniki, styczniki i człony wysuwne oraz aparaty nn wrażliwe na wstrząsy, przewożone są oddzielnie w oryginalnych opakowaniach producentów.

Instalowanie rozdzielnicy

Sposób posadowienia rozdzielnicy oraz doprowadzenia zewnętrzne kabli i szyn zależą od konstrukcji obiektu, w którym będzie ona usytuowana. Powinny one być wykonane z uwzględnieniem wytycznych podanych podczas uzgodnień z producentem rozdzielnicy.
Rozdzielnice mogą być posadowione bezpośrednio na posadzce, na ramie fundamentowej przymocowanej do posadzki lub na konstrukcji stalowej, względnie betonowej obiektu.
Niezależnie od podłoża, rozdzielnice muszą być ustawione poziomo i przymocowane do podłoża.
Rysunki 5 i 6 przedstawiają zasady posadowienia rozdzielnicy: usytuowanie rozdzielnicy w pomieszczeniu, przykładowe wymiary otworowania posadzki pod przepusty kablowe, ramę nośną/montażową rozdzielnicy z otworami do montażu rozdzielnicy do podłoża. Należy je traktować poglądowo, a dokładne położenie uzgadniać przy zamawianiu rozdzielnicy. Rysunek 7 pokazuje sposoby mocowania rozdzielnic do podłoża.
Ze względu na technologię montażu rozdzielnic zaleca się, aby wymiar Y pomieszczenia był przynajmniej o 1000 mm większy od całkowitej długości rozdzielnicy.

Wyposażenie dostarczane z rozdzielnicą

Do każdej rozdzielnicy załączone jest następujące wyposażenie:

 • elementy złączne do połączenia ze sobą zestawów transportowych,
 • korba do przemieszczania członu ruchomego,
 • korba do napędu uziemnika,
 • wózek transportowy członu ruchomego,
 • klucze do drzwi szafy.

Dokumenty dostarczone z rozdzielnicą:

 • deklaracja zgodności,
 • instrukcja obsługi rozdzielnicy,
 • dokumentacje techniczno-ruchowe i karty gwarancyjne zastosowanej aparatury,
 • dokumentacja powykonawcza rozdzielnicy,
 • karta gwarancyjna.

Rysunki

Rysunek 1a - Wyposażenie pola RXD 12

Wyposażenie pola RXD 12/17,5/24

 1. aparat główny: wyłącznik, stycznik,
 2. szyny zbiorcze
 3. szyny odpływowe
 4. izolatory przepustowe
 5. przekładniki prądowe
 6. uziemnik
 7. przekładniki napięciowe
 8. ograniczniki przepięć
 9. izolatory wsporcze (reaktancyjne)
 10. przekładnik ziemnozwarciowy
 11. szyna uziemiająca
 12. klapy wydmuchowe
 13. płyta izolacyjna
 14. przegroda z izolatorem

Rysunek 1b - Wyposażenie pola RXD 36

Wyposażenie pola RXD 36

Wyposażenie pola RXD 36

 1. szyny odpływowe,
 2. aparat główny: wyłącznik,
 3. uziemnik,
 4. przekładniki prądowe,
 5. przekładniki napięciowe,
 6. izolatory wsporcze,
 7. izolatory przepustowe,
 8. ograniczniki przepięć,
 9. zespoły zabezpieczeń
 10. szyna uziemiająca

Rysunek 2. Schematy strukturalne obwodów głównych

RXD - Schematy strukturalne obwodów głównych

Uwagi:
*) tylko dla RXD36; **) nie dla RXD36

Rysunek 3a - Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 12

RXD - Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 12/17,5/24

 

RXD - Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 12/17,5/24

 

Wymiary [mm]
H 500 500 500 500
S 900 750 700 600
H1 450 450 450 450
S1 820 670 630 520

Rysunek 3b - Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 36

RXD - Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 36

 

RXD - Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 36

Rysunek 4 - Przykładowe rozmieszczenie aparatury w przedziale obwodów pomocniczych w polu RXD 12

Przykładowe rozmieszczenie aparatury w przedziale obwodów pomocniczych w polu RXD 12/17,5/24

Rysunek 5a - Ustawienie rozdzielnicy RXD 12

widok z boku
Ustawienie rozdzielnicy RXD 12/17,5/24
widok z góry

Ustawienie rozdzielnicy RXD 12/17,5/24

Uwaga: W przypadku specyficznych wymagań mających wpływ na przedstawione wymiary, prosimy o kontakt z producentem rozdzielnic.

Rysunek 5b - Ustawienie rozdzielnicy RXD 36

widok z boku
stawienie rozdzielnicy RXD 36
widok z góry

stawienie rozdzielnicy RXD 36

Uwaga: W przypadku specyficznych wymagań mających wpływ na przedstawione wymiary, prosimy o kontakt z producentem rozdzielnic.

Rysunek 6a - Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RXD 12

rama nosna
Wymiary [mm]
G
1150
S
600
700
750
900

Rysunek 6b - Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RXD 36

Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RXD 36

Rysunek 7. Mocowanie rozdzielnic RXD do podłoża

Mocowanie rozdzielnic RXD do podłoża

Karty katalogowe

RXD 12 kV

RXD 12 kV
1. Karta 1.1 Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem
2. Karta 1.2 Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem oraz wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych
3. Karta 1.4 Pole liniowe 12 kV z rozłącznikiem
4. Karta 1.6 Pole sprzęgłowe 12 kV - szafa z wyłącznikiem
5. Karta 1.8 Pole sprzęgłowe 12 kV- szafa ze zwieraczem
6. Karta 1.10 Pole pomiarowe 12 kV
7. Karta 1.11 Pole pomiarowe 12 kV z wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych
8. Karta 1.13 Pole potrzeb własnych – z transformatorem do 40 kVA; 6/0,4 kV
9. Karta 1.14 Zestaw do kompensacji mocy biernej – z baterią kondensatorów do 700 kvar; 6,6 kV
* Zamieszczone karty katalogowe są tylko przykładem rozwiązań, które mogą ulec zmianie. W przypadku rozdzielnic o parametrach technicznych i konfiguracji pól innych od zamieszczonych, odpowiednie karty katalogowe dostępne są bezpośrednio u producenta.

Karta 1.1 - Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12/17,5 kV z wyłącznikiem

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12/17,5 kV z wyłącznikiem

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12/17,5 kV z wyłącznikiem

Parametry:  
Napięcie znamionowe [kV] 12
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 630-1250
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1200
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
Stopień ochrony   do IP4X
Wyposażenie:  
Wyłącznik Q1 SION (Siemens); VD4/HD4 (ABB);
HVX (Schneider Electric)
Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
Przekładnik prądowy T1 różni producenci
Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
Przekładnik ziemnozwarciowy T4 różni producenci
Ogranicznik przepięć F1 różni producenci
Masa [kg] 560-700
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 1.2 - Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem oraz wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem oraz wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem oraz wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem oraz wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

Parametry:  
Napięcie znamionowe [kV] 12
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 630-1250
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
Stopień ochrony   do IP4X
Wyposażenie:  
Wyłącznik Q1 SION (Siemens); VD4/HD4 (ABB);
HVX (Schneider)
Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
Przekładnik prądowy T1 różni producenci
Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
Ogranicznik przepięć F1 różni producenci
Masa [kg] 650
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 1.4 - Pole liniowe 12 kV z rozłącznikiem

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12/17,5 kV z rozłącznikiem

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12/17,5 kV z rozłącznikiem

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12/17,5 kV z rozłącznikiem

Parametry:  
Napięcie znamionowe [kV] 12
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 630-1250
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
Stopień ochrony   do IP4X
Wyposażenie:  
Rozłącznik Q2 NAL (ABB); OM (ZWAE)
Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
Masa [kg] 520 - 620
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 1.6 - Pole sprzęgłowe 12 kV - szafa z wyłącznikiem

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole sprzęgłowe 12/17,5 kV - szafa z wyłącznikiem

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole sprzęgłowe 12/17,5 kV - szafa z wyłącznikiem

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole sprzęgłowe 12/17,5 kV - szafa z wyłącznikiem

Parametry:  
Napięcie znamionowe [kV] 12
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 630-1250
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
Stopień ochrony   do IP4X
Wyposażenie:  
Wyłącznik Q1 SION (Siemens); VD4/HD4 (ABB);
HVX (Schneider Electric)
Przekładnik prądowy T1 różni producenci
Masa [kg] 530-630
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 1.8 - Pole sprzęgłowe 12 kV- szafa ze zwieraczem

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole sprzęgłowe 12/17,5 kV- szafa ze zwieraczem

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole sprzęgłowe 12/17,5 kV- szafa ze zwieraczem

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole sprzęgłowe 12/17,5 kV- szafa ze zwieraczem

Parametry:  
Napięcie znamionowe [kV] 12
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 630-1250
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
Stopień ochrony   do IP4X
Wyposażenie:  
Zwieracz Q4 produkcja ZPUE S. A.
Masa [kg] 405-510
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 1.10 - Pole pomiarowe 12 kV

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole pomiarowe 12/17,5 kV

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole pomiarowe 12/17,5 kV

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę - Pole pomiarowe 12/17,5 kV

Parametry:  
Napięcie znamionowe [kV] 12
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany   [kA/1s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
Stopień ochrony   do IP4X
Wyposażeniе:  
Człon ruchomy   Człon wysuwny
z przekładnikami napięciowymi
Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
Masa [kg] 440-540
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 1.11 - Pole pomiarowe 12 kV z wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole pomiarowe 12 kV z wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole pomiarowe 12 kV z wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole pomiarowe 12 kV z wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

Parametry:  
Napięcie znamionowe [kV] 12
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
Stopień ochrony   do IP4X
Wyposażeniе:  
Człon ruchomy Człon wysuwny
z przekładnikami napięciowymi
Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
Masa [kg] 470
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 1.13 - Pole potrzeb własnych – z transformatorem do 40 kVA; 6/0,4 kV

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole potrzeb własnych – z transformatorem do 40 kVA; 6/0,4 kV

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole potrzeb własnych – z transformatorem do 40 kVA; 6/0,4 kV

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole potrzeb własnych – z transformatorem do 40 kVA; 6/0,4 kV

Parametry:  
Napięcie znamionowe [kV] 12
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
Stopień ochrony   do IP4X
Wyposażeniе:  
Rozłącznik Q2 NALF (ABB); OMB (ZWAE)
Transformator T do 40 kVA; 6/0,4 kV
Masa [kg] 890
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 1.14 - Zestaw do kompensacji mocy biernej – z baterią kondensatorów do 700 kvar; 6,6 kV

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Zestaw do kompensacji mocy biernej – z baterią kondensatorów do 700 kvar; 6,6 kV

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RXD - Zestaw do kompensacji mocy biernej – z baterią kondensatorów do 700 kvar; 6,6 kV

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Zestaw do kompensacji mocy biernej – z baterią kondensatorów do 700 kvar; 6,6 kV

Parametry:  
Napięcie znamionowe [kV] 12
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
Stopień ochrony   do IP4X
Wyposażeniе:  
Wyłącznik Q1 SION (Siemens); VD4/HD4 (ABB);
HVX (Schneider Electric); VSC (ABB)
Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
Przekładnik prądowy T1 różni producenci
Bateria kondensatorów C do 700 kvar; 6,6 kV
Masa [kg] 960
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

RXD 36 kV

RXD 36 kV
1. Karta 2.1 Pole liniowe z wyłącznikiem
2. Karta 2.2 Pole liniowe z rozłącznikiem
3. Karta 2.3 Pole sprzęgłowe – szafa z wyłącznikiem
4. Karta 2.4 Pole sprzęgłowe – szafa ze zwieraczem
5. Karta 2.5 Pole pomiarowe
6. Karta 2.6 Pole potrzeb własnych
* Zamieszczone karty katalogowe są tylko przykładem rozwiązań, które mogą ulec zmianie. W przypadku rozdzielnic o parametrach technicznych i konfiguracji pól innych od zamieszczonych, odpowiednie karty katalogowe dostępne są bezpośrednio u producenta.

Karta 2.1 - Pole liniowe z wyłącznikiem

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD 36 - Pole liniowe z wyłącznikiem

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RXD 36 - Pole liniowe z wyłącznikiem

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD 36 - Pole liniowe z wyłącznikiem

Parametry:  
Napięcie znamionowe [kV] 36
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i między biegunami [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 (5min)
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe do ziemi i między biegunami [kV] 190 (1,2/50µs)
bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 220 (1,2/50µs)
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 630
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 20
Stopień ochrony   do IP4X
Wyposażeniе:  
Wyłącznik Q1 3AH (SIEMENS); VD4/HD4 (ABB)
Uziemnik Q3 UW36
Przekładnik prądowy T1 różni producenci
Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
Ogranicznik przepięć F1 różni producenci
Masa [kg] 1380
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 2.2 - Pole liniowe z rozłącznikiem

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD 36 - Pole liniowe z rozłącznikiem

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RXD 36 - Pole liniowe z rozłącznikiem

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD 36 - Pole liniowe z rozłącznikiem

Parametry:  
Napięcie znamionowe [kV] 36
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i między biegunami [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 (5min)
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe do ziemi i między biegunami [kV] 190 (1,2/50µs)
bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 220 (1,2/50µs)
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 630
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 20
Stopień ochrony   do IP4X
Wyposażeniе:  
Rozłącznik Q2 NAL 36 (ABB)
Uziemnik Q3 UW36
Przekładnik prądowy T1 różni producenci
Ogranicznik przepięć F1 różni producenci
Masa [kg] 1150
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 2.3 - Pole sprzęgłowe – szafa z wyłącznikiem

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD 36 - Pole sprzęgłowe – szafa z wyłącznikiem

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RXD 36 - Pole sprzęgłowe – szafa z wyłącznikiem

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD 36 - Pole sprzęgłowe – szafa z wyłącznikiem

Parametry:  
Napięcie znamionowe [kV] 36
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i między biegunami [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 (5min)
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe do ziemi i między biegunami [kV] 190 (1,2/50µs)
bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 220 (1,2/50µs)
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 630
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 20
Stopień ochrony   do IP4X
Wyposażeniе:  
Wyłącznik Q1 3AH (SIEMENS); VD4/HD4 (ABB)
Przekładnik prądowy T1 różni producenci
Masa [kg] 1300
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 2.4 - Pole sprzęgłowe – szafa ze zwieraczem

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD 36 - Pole sprzęgłowe – szafa ze zwieraczem

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RXD 36 - Pole sprzęgłowe – szafa ze zwieraczem

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD 36 - Pole sprzęgłowe – szafa ze zwieraczem

Parametry:  
Napięcie znamionowe [kV] 36
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i między biegunami [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 (5min)
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe do ziemi i między biegunami [kV] 190 (1,2/50µs)
bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 220 (1,2/50µs)
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 630
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 20
Stopień ochrony   do IP4X
Wyposażeniе:  
Zwieracz Q4 Produkcja ZPUE Silesia S.A.
Masa [kg] 1150
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 2.5 - Pole pomiarowe

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD 36 - Pole pomiarowe

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RXD 36 - Pole pomiarowe

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD 36 - Pole pomiarowe

Parametry:  
Napięcie znamionowe [kV] 36
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i między biegunami [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 (5min)
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe do ziemi i między biegunami [kV] 190 (1,2/50µs)
bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 220 (1,2/50µs)
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 630
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 20
Stopień ochrony   do IP4X
Wyposażeniе:  
Człon ruchomy   Człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi
Uziemnik Q3 UW36
Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
Masa [kg] 1100
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 2.6 - Pole potrzeb własnych

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD 36 - Pole potrzeb własnych

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RXD 36 - Pole potrzeb własnych

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD 36 - Pole potrzeb własnych

Parametry:  
Napięcie znamionowe [kV] 36
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i między biegunami [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 (5min)
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe do ziemi i między biegunami [kV] 190 (1,2/50µs)
bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 220 (1,2/50µs)
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 20
Stopień ochrony   do IP4X
Wyposażeniе:  
Odłącznik/rozłącznik Q2 ON/NAL (ABB)
Transformator T do 100 kVA; 35/0,4 kV
Masa [kg] 2070
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)
Rozdzielnica średniego napięcia Relf 2S

Poniżej przedstawiona została rozdzielnica średniego napięcia typu RELF 2S:

 • w izolacji powietrznej,
 • w obudowie metalowej,
 • przedziałowa,
 • dwuczłonowa,
 • z podwójnym układem szyn zbiorczych,
 • na napięcie 12 kV,
 • przystosowana do użytkowania w instalacjach wnętrzowych

RELF 2S jest modułową, dwuczłonową i przedziałową rozdzielnicą w izolacji powietrznej do pierwotnej dystrybucji energii. Została ona wyposażona w dwa systemy szyn zbiorczych umożliwiające tworzenie najbardziej zaawansowanych i skomplikowanych układów zasilania stacji rozdzielczych przedsiębiorstw przemysłowych oraz energetyki wytwórczej i dystrybucyjnej. Zastosowanie szeregu blokad i konstrukcji łukochronnej zapewnia najwyższy stopień bezpieczeństwa obsługi i eksploatacji rozdzielnicy. Przeznaczona do pracy w warunkach normalnych określonych normą (IEC) PN-EN 62271-1.

Typy pól

Rozdzielnicę można zestawiać z pól o różnych funkcjach:

 • pole liniowe z wyłącznikiem z opcją pomiaru napięcia,
 • pole sprzęgłowe poprzeczne,
 • pole sprzęgłowe podłużne dwuszafowe z wyłącznikiem i ze zwiernikiem,
 • pole pomiarowe,
 • pole liniowe z rozłącznikiem.

Człon wysuwny rozdzielnicy może być wyposażony w wyłącznik, stycznik, zwieracz, zespół przekładników napięciowych z bezpiecznikami, blok z bezpiecznikami. Może on zajmować położenia: pracy, próby/odłączenia i rozdzielenia.

Charakterystyka i zalety

Główne zalety

 • wzrokowa kontrola stanu łączników - odłączniki, wyłącznik i uziemnik,
 • drzwi z tyłu rozdzielnicy - doskonały dostęp do kabli i przekładników,
 • demontowalne płyty rewizyjne - łatwy dostęp do odłączników,
 • zaawansowany system wydmuchu gazów - specjalnie zaprojektowany kanał dekompresyjny rozładowuje ciśnienie wewnątrz pola,
 • opcjonalny kanał wydmuchowy - wyprowadza gazy poza pomieszczenie rozdzielni,
 • zdalne sterowanie - opcjonalne napędy elektryczne wszystkich łączników,
 • możliwość wyposażenia w sensory prądowe i napięciowe,
 • pole z rozłącznikiem bezpiecznikowym - zasilanie transformatora potrzeb własnych.

Cechy charakterystyczne

 • izolacja powietrzna,
 • konstrukcja bezszkieletowa, samonośna, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej łączonej przez nitowanie,
 • dwa systemy szyn zbiorczych,
 • klasyfikacja łuku wewnętrznego IAC AFLR,
 • blokady i zabezpieczenia przed wykonaniem nieprawidłowych czynności łączeniowych,
 • wykonania wolnostojące z dostępem do przyłączy od tyłu szafy,
 • łatwa obsługa,
 • dostępne są wersje wykonań z napędami ręcznymi lub z napędami elektrycznymi łączników głównych oraz napędów członów wysuwnych w zależności od wymagań i konfiguracji pól rozdzielnicy,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi.

Rozdzielnica jest zaprojektowana tak, aby normalna praca, inspekcje i operacje obsługowe mogły być przeprowadzone bezpiecznie.

Wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi uzyskany jest przez:

 • odporność obudowy rozdzielnicy na działanie łuku wewnętrznego,
 • blokady czynności łączeniowych oraz otwarcia drzwi,
 • manewrowanie członem wysuwnym przy zamkniętych drzwiach,
 • sterowanie łącznikami zdalnie z poziomu systemu lub lokalnie,
 • zastosowanie wewnętrznych przedziałów i przegród,
 • możliwość kontrolowania wzrokowego czynności łączeniowych przez wzierniki,
 • sygnalizację napięcia w polach.

Dane techniczne

Zgodność z normami

Rozdzielnica typu RELF 2S spełnia wymagania poniższych norm:

 • (IEC) PN-EN 62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć1: Postanowienia wspólne”,
 • (IEC) PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”.

Rozdzielnica jest certyfikowana przez stosowne akredytowane jednostki.

Dane techniczne
PARAMETRY   Typ
RELF 2S
Napięcie znamionowe [kV] 12
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pola zasilającego [A] 630 1250 1600 2000 2500
Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej 50 Hz [kV] 28
Napięcie znamionowe wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy krótkotrwał wytrzymywany [kA/3s] 31,5
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 80
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] 31,5
Stopień ochrony   do IP4X
Szerokość szafy [mm] 650 8001) 800 (650) 800 1100 1100
Wysokość szafy [mm] 27002)
Głębokość szafy [mm] 1800
Zgodność z normami PN-EN 62271-200; PN-EN 62271-1; PN-EN 60529
1) Szerokość pola z rozłącznikiem
2) Wysokość szafy bez kanału wydmuchowego „I” (kanał wydmuchowy jako wyposażenie opcjonalne)

Konstrukcja

Pole rozdzielnicy RELF 2S jest zbudowane jako szafa z wydzielonymi przedziałami funkcjonalnymi:

Konstrukcja rozdzielnicy Relf 2S

Przedziały funkcjonalne pola liniowego z wyłącznikiem:

 1. rzedział szynowy systemu I
 2. przedział szynowy systemu II
 3. przedział odłącznikowy systemu I
 4. przedział odłącznikowy systemu II
 5. kanał wewnętrzny dekompresyjno - wydmuchowy
 6. przedział obwodów pomocniczych
 7. przedział aparatowy
 8. przedział przyłączeniowy
 9. kanał wydmuchowy (opcjonalnie)

Pole liniowe z wyłącznikiem (opcja z pomiarem napięcia)

Pole liniowe z wyłącznikiem (opcja z pomiarem napięcia)

Pole sprzęgłowe podłużne z wyłącznikiem

Pole sprzęgłowe podłużne z wyłącznikiem

Pole sprzęgłowe poprzeczne

Pole sprzęgłowe poprzeczne

Pole sprzęgłowe podłużne ze zwiernikiem

Pole sprzęgłowe podłużne ze zwiernikiem

Pole pomiarowe – SYSTEM I i II

Pole pomiarowe – SYSTEM I i II

Pole pomiarowe – SYSTEM II

Pole pomiarowe – SYSTEM II

Pole pomiarowe – SYSTEM I

Pole pomiarowe – SYSTEM I

Pole z rozłącznikiem

Pole z rozłącznikiem
Oznaczenia aparatów zastosowanych w polach rozdzielnicy
Q1 wyłącznik
Q2 rozłącznik
Q3 uziemnik
Q4 zwiernik
Q5 odłącznik
F wkładka bezpiecznikowa
T1 przekładnik prądowy
T2 przekładnik napięciowy
H wskaźnik obecności napięcia

Inne rodzaje pól po uzgodnieniu z producentem.
Wyposażenie pól może być dostosowane do wymagań szczególnych po uzgodnieniu z producentem.

Podkategorie

Dodatkowe informacje