znak fundusze europejskie inteligentny rozwoj zpue

Tytuł projektu: „Nowoczesne Centrum Badawcze – klucz do rozwoju innowacji w ZPUE S.A.”

Cel projektu: Rozbudowa Centrum Badawczego, którego główna działalność polegać będzie na prowadzeniu prac B+R w przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy zaangażowaniu posiadanej i planowanej do zatrudnienia wykwalifikowanej kadry naukowej oraz wykorzystaniu odpowiedniej infrastruktury technicznej. Prace będą miały na celu zdobycie nowej wiedzy celem udoskonalania i rozwijania nowych technologii, a także rozwój istniejących produktów Spółki.

Beneficjent: ZPUE Spółka Akcyjna

Osoba koordynująca projekt: tel. +48 41 38 81 269


znak NSS
logo UE

Tytuł projektu: „Samoczynny napowietrzny wyłącznik próżniowy (autoreklozer) z funkcją automatyki sieciowej „smart grid”.

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 1.4
Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Wartość projektu kwalifikowana do wsparcia: 5 008 180,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 847 909,00 zł
Termin realizacji: 2012-2014
Osoba koordynująca projekt: tel. +48 41 38 81 269


Tytuł projektu: „Typoszereg kompaktowych rozdzielnic SN w izolacji suchego powietrza”.

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 1.4
Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Wartość projektu kwalifikowana do wsparcia: 4 773 400,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 609 265,00 zł
Termin realizacji: 2011-2014
Osoba koordynująca projekt: tel. +48 41 38 81 269
Tomasz Faliński: tel. + 48 41 38 81 127


Informacje o działaniach, w ramach których realizowane są projekty:

www.poig.gov.pl
www.ncbir.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodatkowe informacje