Struktura akcjonariatu ZPUE S.A. według liczby akcji (%)

Struktura akcjonariatu ZPUE S.A. według liczby głosów (%)

 

Akcjonariusz Liczba i rodzaj akcji Udział w ogólnej liczbie akcji Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
  Bogusław Wypychewicz
(posiadający akcje ZPUE S.A. wspólnie z małżonką Małgorzatą Wypychewicz za pośrednictwem spółek Koronea sp. z o.o. i Koronea Investment S.à r.l.)
100 000 akcji imiennych
uprzywilejowanych serii A
688 189 akcji zwykłych na okaziciela
56,3% 1 188 189 66,01%
  ZPUE S.A. (akcje własne bez prawa głosu) 610 811 akcji zwykłych na okaziciela 43,63% 610 811 33,93%
  Michał Wypychewicz 1 akcja imienna serii G
1 000 akcji zwykłych na okaziciela
0,071% 1 001 0,06%
Razem 1 400 001 100,00% 1 800 001 100,00%

 


Kapitał akcyjny ZPUE S.A. wynosi 12 362 008,83 zł. i dzieli się na 1 400 001 akcji o wartości nominalnej 8,83 zł.
Na liczbę 1 400 001 akcji składa się: 100 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 1 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F oraz 1 akcja imienna zwykła serii G. Szczegółowy podział przedstawiony został poniżej.

Struktura akcji

Rodzaj akcji i seria Liczba akcji Struktura akcji
(%)
Liczba głosów Struktura głosów
(%)
Akcje imienne uprzywilejowane serii A1 100.000 7,14 500 000 27,78
Akcje na okaziciela serii A2 500.000 35,71 500 000 27,78
Akcje na okaziciela serii B 233 250 16,66 233 250 12,96
Akcje na okaziciela serii C 106 750 7,63 106 750 5,93
Akcje na okaziciela serii D 18 127 1,29 18 127 1,01
Akcje na okaziciela serii E 60 000 4,29 60 000 3,33
Akcje na okaziciela serii F3 381 873 27,28 381 873 21,21
Akcja imienna zwykła serii G4 1 05 1 06
Ogółem 1 400 001 100,00 1 800 001 100,00

1. Akcje założycielskie serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi. Statut Spółki przyznaje akcjom serii A po pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i prawo do dywidendy w wysokości dwóch jednostek powyżej stopy redyskontowej weksli krajowych NBP.

2 15.11.2011 r. Raport bieżący nr 45/2011 - Konwersja 500.000 akcji serii A - zmiana liczby głosów z 3.418.127 na 1.418.127

3 16.03.2012 r. Raport bieżący nr 9/2012 - Podwyższenie kapitału zakładowego - zmiana liczby akcji i głosów

4 16.12.2013 r. Raport bieżący nr 40/2013 – Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego

5 wartość obliczeniowa struktury akcji to 0,0000714, przyjęto 0.

6 wartość obliczeniowa struktury głosów to 0,0000555, przyjęto 0.

Dodatkowe informacje