Roczne

WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł
2020* 2019* 2018* 2017* 2016* 2015*
Przychody netto ze sprzedaży 706 914 687 807 650 034 568 510 585 234 584 470
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 45 679 63 260 8 448 678 27 771 52 368
Zysk (strata) brutto 38 091 59 054 -1 134 - 6 146 22 991 50 179
Zysk (strata) netto 29 023 57 042 -3 386 - 5 922 17 901 40 228
Aktywa razem 693 299 621 756 581 360 586 412 522 858 522 825
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 344 236 295 960 302 678 304 389 229 785 227 018
Zobowiązania długoterminowe 95 674 21 459 16 131 19 022 24 700 19 960
Zobowiązania krótkoterminowe 224 873 250 822 265 538 245 287 176 456 176 429
Kapitał własny 349 063 325 796 278 682 282 023 293 073 295 807
Kapitał zakładowy 12 362 12 362 12 362 12 362 12 362 12 362
Liczba akcji 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję 0 0 0 0 14,33 11,61
* - Dane skonsolidowane
WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. €
2020* 2019* 2018* 2017* 2016* 2015*
Przychody netto ze sprzedaży 157 998 159 888 152 343 133 934 133 746 139 665
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 209 14 705 1 980 160 5 433 12 514
Zysk (strata) brutto 8 513 13 728 -266 - 1 448 5 254 11 991
Zysk (strata) netto 6 487 10 935 -794 - 1 395 4 091 9 613
Aktywa razem 150 234 146 004 135 200 140 596 118 187 122 686
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 74 594 69 499 70 390 72 979 51 941 53 272
Zobowiązania długoterminowe 20 732 5 039 3 751 4 561 5 583 4 684
Zobowiązania krótkoterminowe 48 729 58 899 61 753 58 809 39 886 41 401
Kapitał własny 75 640 76 505 64 810 67 617 66 246 69 414
Kapitał zakładowy 2 679 2 903 2 875 2 964 2 794 2 901
Liczba akcji 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję 0 0 0 0 3,27 2,77
* - Dane skonsolidowane

Półroczne

WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł
I półrocze
2021*
I półrocze
2020*
I półrocze
2019*
I półrocze
2018*
I półrocze
2017*
I półrocze
2016*
Przychody netto ze sprzedaży 365 590 335 846 306 379 292 129 222 753 263 441
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 36 079 25 986 21 917 -249 -10 568 14 833
Zysk (strata) brutto 32 888 23 533 19 777 -7 661 -11 317 14 048
Zysk (strata) netto 26 365 18 344 15 181 -7 235 -11 762 10 578
Aktywa razem 739 217 665 398 566 646 572 171 504 462 500 577
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 412 702 334 313 272 743 297 376 223 303 215 203
Zobowiązania długoterminowe 110 532 80 149 9 466 18 715 22 362 20 963
Zobowiązania krótkoterminowe 279 658 228 272 240 963 242 337 171 815 165 147
Kapitał własny 326 515 331 085 293 903 274 795 281 159 285 374
Kapitał zakładowy 12 362 12 362 12 362 12 362 12 362 12 362
Liczba akcji 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję 0 0 0 0 0 14,33
* - Dane skonsolidowane

Kwartalne

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 2021-09-30* 2021-03-31* 2020-09-30* 2020-03-31* 2019-09-30* 2019-03-31*
Przychody netto ze sprzedaży prod., tow. i mat. 571 360 148 754 499 674 168 898 484 386 137 572
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 45 087 9 369 39 609 19 068 44 569 5 485
Zysk (strata) brutto 40 786 7 544 37 279 17 515 41 822 4 457
Zysk (strata) netto 32 034 5 489 29 817 13 354 32 746 3 379
Aktywa razem 712 149 686 813 674 781 688 841 574 053 544 041
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 381 968 381 190 332 478 357 230 262 569 261 964
Zobowiązania długoterminowe 106 007 131 142 96 548 81 522 8 286 14 937
Zobowiązania krótkoterminowe 252 956 227 599 209 612 255 233 232 637 227 251
Kapitał własny 330 181 305 623 342 303 331 611 311 484 282 077
Kapitał zakładowy 12 362 12 362 12 362 12 362 12 362 12 362
Liczba akcji 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0 0 0
* - Dane skonsolidowane
Dodatkowe informacje