Roczne


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł
2018* 2017* 2016* 2015* 2014* 2013*
Przychody netto ze sprzedaży 650 034 568 510 585 234 584 470 544 197 479 717
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 448 678 27 771 52 368 42 878 45 612
Zysk (strata) brutto -1 134 - 6 146 22 991 50 179 41 068 43 520
Zysk (strata) netto -3 386 - 5 922 17 901 40 228 35 727 41 661
Aktywa razem 581 360 586 412 522 858 522 825 485 713 431 846
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 302 678 304 389 229 785 227 018 213 888 175 609
Zobowiązania długoterminowe 16 131 19 022 24 700 19 960 10 624 8 938
Zobowiązania krótkoterminowe 265 538 245 287 176 456 176 429 170 596 133 858
Kapitał własny 278 682 282 023 293 073 295 807 217 825 256 237
Kapitał zakładowy 12 362 12 362 12 362 12 362 12 362 12 362
Liczba akcji 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję 0 0 14,33 11,61 12,38 10,44

* - Dane skonsolidowane

WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. €
2018* 2017* 2016* 2015* 2014* 2013*
Przychody netto ze sprzedaży 152 343 133 934 133 746 139 665 129 902 113 920
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 980 160 5 433 12 514 10 235 10 832
Zysk (strata) brutto -266 - 1 448 5 254 11 991 9 803 10 335
Zysk (strata) netto -794 - 1 395 4 091 9 613 8 528 9 893
Aktywa razem 135 200 140 596 118 187 122 686 113 956 104 130
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 70 390 72 979 51 941 53 272 50 181 42 344
Zobowiązania długoterminowe 3 751 4 561 5 583 4 684 2 493 2 155
Zobowiązania krótkoterminowe 61 753 58 809 39 886 41 401 40 024 32 277
Kapitał własny 64 810 67 617 66 246 69 414 63 774 61 786
Kapitał zakładowy 2 875 2 964 2 794 2 901 2 900 2 981
Liczba akcji 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję 0 0 3,27 2,77 2,96 2,48

* - Dane skonsolidowane


Półroczne


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł
I półrocze
2018*
I półrocze
2017*
I półrocze
2016*
I półrocze
2015*
I półrocze
2014*
Przychody netto ze sprzedaży
292 129 222 753
263 441
228 804
209 100
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-249 -10 568
14 833
13 159
9 123
Zysk (strata) brutto
-7 661 -11 317
14 048
12 088
8 668
Zysk (strata) netto
-7 235 -11 762
10 578
9 364
9 062
Aktywa razem
572 171 504 462
500 577
473 259
417 061
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
297 376 223 303
215 203
208 200
171 873
Zobowiązania długoterminowe
18 715 22 362
20 963
15 276
8 298
Zobowiązania krótkoterminowe
242 337 171 815
165 147
161 588
129 924
Kapitał własny
274 795 281 159
285 374
265 059
245 188
Kapitał zakładowy
12 362 12 362
12 362
12 362
12 362
Liczba akcji
1 400 001 1 400 001
1 400 001
1 400 001
1 400 001
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję
0 0
14,33
11,61
12,38

* - Dane skonsolidowane


Kwartalne


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 2019-03-31* 2018-09-30* 2018-03-31* 2017-09-30* 2017-03-31* 2016-09-30*
Przychody netto ze sprzedaży prod., tow. i mat. 137 572 452 264 126 822 369 103 93 568 419 061
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 485 -193 949 -7 846 -9 127 27 077
Zysk (strata) brutto 4 457 -8 536 308 -9 087 -9 816 25 886
Zysk (strata) netto 3 379 -8 470 - 178 -9 141 -9 832 19 911
Aktywa razem 544 041 574 911 543 269 541 387 474 781 516 578
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 261 964 301 351 261 409 257 592 191 541 221 848
Zobowiązania długoterminowe 14 937 16 552 20 211 23 799 23 572 20 184
Zobowiązania krótkoterminowe 227 251 249 458 203 997 202 672 139 117 173 743
Kapitał własny 282 077 273 560 281 860 283 795 283 240 294 730
Kapitał zakładowy 12 362 12 362 12 362 12 362 12 362 12 362
Liczba akcji 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0 0 14,33

* - dane skonsolidowane

Nasza strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie oraz na przetwarzanie danych. Dodatkowe informacje