Roczne

WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł
2021* 2020* 2019* 2018* 2017*
Przychody netto ze sprzedaży 811 551 706 914 687 807 650 034 568 510
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 69 232 45 679 63 260 8 448 678
Zysk (strata) brutto 66 445 38 091 59 054 -1 134 - 6 146
Zysk (strata) netto 54 367 29 023 57 042 -3 386 - 5 922
Aktywa razem 758 757 693 299 621 756 581 360 586 412
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 403 473 344 236 295 960 302 678 304 389
Zobowiązania długoterminowe 108 115 95 674 21 459 16 131 19 022
Zobowiązania krótkoterminowe 295 358 224 873 250 822 265 538 245 287
Kapitał własny 355 284 349 063 325 796 278 682 282 023
Kapitał zakładowy 12 362 12 362 12 362 12 362 12 362
Liczba akcji 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję 0 0 0 0 0
* - Dane skonsolidowane
WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. €
2021* 2020* 2019* 2018* 2017*
Przychody netto ze sprzedaży 177 291 157 998 159 888 152 343 133 934
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 124 10 209 14 705 1 980 160
Zysk (strata) brutto 14 516 8 513 13 728 -266 - 1 448
Zysk (strata) netto 11 887 6 487 10 935 -794 - 1 395
Aktywa razem 164 969 150 234 146 004 135 200 140 596
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 87 723 74 594 69 499 70 390 72 979
Zobowiązania długoterminowe 23 506 20 732 5 039 3 751 4 561
Zobowiązania krótkoterminowe 64 217 48 729 58 899 61 753 58 809
Kapitał własny 77 246 75 640 76 505 64 810 67 617
Kapitał zakładowy 2 688 2 679 2 903 2 875 2 964
Liczba akcji 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję 0 0 0 0 0
* - Dane skonsolidowane

Półroczne

WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł
I półrocze
2022*
I półrocze
2021*
I półrocze
2020*
I półrocze
2019*
I półrocze
2018*
Przychody netto ze sprzedaży 487 582 365 590 335 846 306 379 292 129
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 54 461 36 079 25 986 21 917 -249
Zysk (strata) brutto 52 131 32 888 23 533 19 777 -7 661
Zysk (strata) netto 39 053 26 365 18 344 15 181 -7 235
Aktywa razem 884 065 739 217 665 398 566 646 572 171
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 489 781 412 702 334 313 272 743 297 376
Zobowiązania długoterminowe 72 469 110 532 80 149 9 466 18 715
Zobowiązania krótkoterminowe 417 312 279 658 228 272 240 963 242 337
Kapitał własny 394 284 326 515 331 085 293 903 274 795
Kapitał zakładowy 12 362 12 362 12 362 12 362 12 362
Liczba akcji 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję 0 0 0 0 0
* - Dane skonsolidowane

Kwartalne

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 2021-09-30* 2021-03-31* 2020-09-30* 2020-03-31* 2019-09-30* 2019-03-31*
Przychody netto ze sprzedaży prod., tow. i mat. 571 360 148 754 499 674 168 898 484 386 137 572
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 45 087 9 369 39 609 19 068 44 569 5 485
Zysk (strata) brutto 40 786 7 544 37 279 17 515 41 822 4 457
Zysk (strata) netto 32 034 5 489 29 817 13 354 32 746 3 379
Aktywa razem 712 149 686 813 674 781 688 841 574 053 544 041
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 381 968 381 190 332 478 357 230 262 569 261 964
Zobowiązania długoterminowe 106 007 131 142 96 548 81 522 8 286 14 937
Zobowiązania krótkoterminowe 252 956 227 599 209 612 255 233 232 637 227 251
Kapitał własny 330 181 305 623 342 303 331 611 311 484 282 077
Kapitał zakładowy 12 362 12 362 12 362 12 362 12 362 12 362
Liczba akcji 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0 0 0
* - Dane skonsolidowane
Dodatkowe informacje