Roczne

WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł
2019* 2018* 2017* 2016* 2015* 2014*
Przychody netto ze sprzedaży 687 807 650 034 568 510 585 234 584 470 544 197
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 63 260 8 448 678 27 771 52 368 42 878
Zysk (strata) brutto 59 054 -1 134 - 6 146 22 991 50 179 41 068
Zysk (strata) netto 57 042 -3 386 - 5 922 17 901 40 228 35 727
Aktywa razem 621 756 581 360 586 412 522 858 522 825 485 713
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 295 960 302 678 304 389 229 785 227 018 213 888
Zobowiązania długoterminowe 21 459 16 131 19 022 24 700 19 960 10 624
Zobowiązania krótkoterminowe 250 822 265 538 245 287 176 456 176 429 170 596
Kapitał własny 325 796 278 682 282 023 293 073 295 807 217 825
Kapitał zakładowy 12 362 12 362 12 362 12 362 12 362 12 362
Liczba akcji 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję 0 0 0 14,33 11,61 12,38
* - Dane skonsolidowane
WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. €
2019* 2018* 2017* 2016* 2015* 2014*
Przychody netto ze sprzedaży 159 888 152 343 133 934 133 746 139 665 129 902
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 705 1 980 160 5 433 12 514 10 235
Zysk (strata) brutto 13 728 -266 - 1 448 5 254 11 991 9 803
Zysk (strata) netto 10 935 -794 - 1 395 4 091 9 613 8 528
Aktywa razem 146 004 135 200 140 596 118 187 122 686 113 956
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 69 499 70 390 72 979 51 941 53 272 50 181
Zobowiązania długoterminowe 5 039 3 751 4 561 5 583 4 684 2 493
Zobowiązania krótkoterminowe 58 899 61 753 58 809 39 886 41 401 40 024
Kapitał własny 76 505 64 810 67 617 66 246 69 414 63 774
Kapitał zakładowy 2 903 2 875 2 964 2 794 2 901 2 900
Liczba akcji 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję 0 0 0 3,27 2,77 2,96
* - Dane skonsolidowane

Półroczne

WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł
I półrocze
2019*
I półrocze
2018*
I półrocze
2017*
I półrocze
2016*
I półrocze
2015*
Przychody netto ze sprzedaży 306 379 292 129 222 753 263 441 228 804
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 917 -249 -10 568 14 833 13 159
Zysk (strata) brutto 19 777 -7 661 -11 317 14 048 12 088
Zysk (strata) netto 15 181 -7 235 -11 762 10 578 9 364
Aktywa razem 566 646 572 171 504 462 500 577 473 259
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 272 743 297 376 223 303 215 203 208 200
Zobowiązania długoterminowe 9 466 18 715 22 362 20 963 15 276
Zobowiązania krótkoterminowe 240 963 242 337 171 815 165 147 161 588
Kapitał własny 293 903 274 795 281 159 285 374 265 059
Kapitał zakładowy 12 362 12 362 12 362 12 362 12 362
Liczba akcji 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję 0 0 0 14,33 11,61
* - Dane skonsolidowane

Kwartalne

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 2020-03-31* 2019-09-30* 2019-03-31* 2018-09-30* 2018-03-31* 2017-09-30*
Przychody netto ze sprzedaży prod., tow. i mat. 168 898 484 386 137 572 452 264 126 822 369 103
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 068 44 569 5 485 -193 949 -7 846
Zysk (strata) brutto 17 515 41 822 4 457 -8 536 308 -9 087
Zysk (strata) netto 13 354 32 746 3 379 -8 470 - 178 -9 141
Aktywa razem 688 841 574 053 544 041 574 911 543 269 541 387
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 357 230 262 569 261 964 301 351 261 409 257 592
Zobowiązania długoterminowe 81 522 8 286 14 937 16 552 20 211 23 799
Zobowiązania krótkoterminowe 255 233 232 637 227 251 249 458 203 997 202 672
Kapitał własny 331 611 311 484 282 077 273 560 281 860 283 795
Kapitał zakładowy 12 362 12 362 12 362 12 362 12 362 12 362
Liczba akcji 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0 0 0
* - Dane skonsolidowane
Dodatkowe informacje