Najczęściej zadawane pytania


Jakie są terminy publikacji raportów okresowych spółki ZPUE S.A. ?

Spółka informuje o terminach publikacji raportów okresowych w raporcie bieżącym, przekazywanym do publicznej wiadomości w miesiącu styczniu każdego roku kalendarzowego. Ponadto informacje odnośnie terminów publikacji raportów okresowych w danym roku są zamieszczane na stronie internetowej Spółki w sekcji Relacje Inwestorskie -
http://www.zpue.pl/relacje-inwestorskie/kalendarium.

Kto jest odbiorcą produktów ZPUE S.A. ?

Odbiorcami produktów oferowanych przez ZPUE S.A. są przede wszystkim zakłady energetyczne (dystrybutorzy energii), wykonawcy robót elektrycznych, hurtownie urządzeń elektrycznych, zakłady przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej.

Jak przedstawia się aktualny stan akcjonariatu ZPUE S.A. ?

Informacje obrazujące stan akcjonariatu są zamieszczane na stronie internetowej Spółki w sekcji Relacje Inwestorskie - http://zpue.pl/relacje-inwestorskie/spolka/akcjonariat.
Stan akcjonariatu jest aktualizowany przez Spółkę w oparciu o informacje, które zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi zobowiązani są przekazywać Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Czy Spółka podaje do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych ?

W przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych na dany okres, Spółka przekazuje informacje na ten temat w raporcie bieżącym.

Czy Spółka sporządza sprawozdania finansowe według standardu MSSF ?

Tak, ZPUE S.A. sporządza jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSSF (przy czym pierwszym opublikowanym przez Spółkę raportem skonsolidowanym był raport okresowy za III kwartał 2010 roku).

Czy Spółka zamieszcza na stronie internetowej zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie wideo ?

Na dzień dzisiejszy przebieg obrad Walnych Zgromadzeń Spółki nie jest zapisywany w formie wideo, w związku z czym Spółka nie zamieszcza tego rodzaju zapisów na prowadzonej stronie internetowej.

Czy Spółka organizuje spotkania inwestorskie po opublikowaniu wyników finansowych ?

Zgodnie z dotychczasową praktyką Spółka organizuje spotkania z inwestorami/analitykami po opublikowaniu rocznego oraz półrocznego raportu okresowego. Spotkania te są organizowane przeważnie w centrum Warszawy i mają formę jednodniowego cyklu. Osoby, które zgłosiły zainteresowanie udziałem w spotkaniu inwestorskim (przy czym zaleca się kontakt poprzez skrzynkę mailową: ) są informowane o szczegółach organizacyjnych takiego spotkania.

Czy jest możliwość odbycia telekonferencji bądź indywidualnego spotkania z Zarządem w siedzibie Spółki ?

Istnieje możliwość zorganizowania telekonferencji bądź indywidualnego spotkania z przedstawicielami Zarządu w siedzibie Spółki. W tym celu prosimy o przesyłanie stosownych zapytań na skrzynkę mailową: wraz z zawarciem informacji o:

  • osobach chcących uczestniczyć w telekonferencji/spotkaniu,
  • firmie/instytucji, którą reprezentują osoby chcące uczestniczyć w telekonferencji/spotkaniu,
  • przedmiocie rozmowy/spotkania,
  • proponowanym terminie rozmowy/spotkania.

Jaka są założenia polityki dywidendowej Spółki ?

Zgodnie z aktualnie obowiązującą polityką dywidendy, mającą zastosowanie począwszy od podziału zysku za rok 2016, Zarząd ZPUE S.A. będzie starał się tak prowadzić działalność gospodarczą Spółki, aby była możliwa coroczna wypłata dywidendy w wysokości od 25% do 50% osiągniętego rocznego zysku netto na poziomie skonsolidowanym. Jednocześnie Zarząd Spółki postanowił, iż będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu uchwalanie wypłaty dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym w wysokości określonej powyżej, przy czym Zarząd może odstąpić od rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy za dany rok obrotowy, gdy przemawiają za tym istotne czynniki.
Polityka wypłaty dywidendy podlega okresowej weryfikacji, zaś jakiekolwiek decyzje dotyczące wypłaty dywidend lub przeznaczenia zysku w całości bądź części na kapitał zapasowy Spółki należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa. Na stronie internetowej Spółki w sekcji Relacje Inwestorskie znajdują się informacje na temat wypłaconej przez Spółkę dywidendy w ujęciu historycznym - http://zpue.pl/relacje-inwestorskie/akcje/dywidenda.

Relacje inwestorskie

Dodatkowe informacje