Warunki pobrania prospektu


Informacje, zamieszczone na podstronach bieżącej strony internetowej, nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poprzez wybranie poniżej opcji „akceptuję”, potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem, wyrażają Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia oraz poświadczają o przeglądaniu podstron bieżącej strony internetowej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ZASTRZEŻENIE

Na podstawie niniejszego prospektu emisyjnego (dalej: Prospekt) ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie nie przeprowadza oferty publicznej swoich papierów wartościowych. Prospekt został sporządzony wyłącznie w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 500.000 akcji serii A ZPUE S.A. do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia papierów wartościowych.

Niniejszy Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami: Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam lub Ustawy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej o Papierach Wartościowych z 1933 roku z późniejszymi zmianami. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

W dniu 15 lutego 2012 roku Zarząd GPW podjął uchwałę o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji zwykłych na okaziciela serii A ZPUE S.A. do obrotu giełdowego. Zgodnie z uchwałą wprowadzenie akcji do obrotu (pierwsze notowanie) nastąpiło w dniu 20 lutego 2012 roku. W związku z powyższym z dniem 15 lutego 2012 r. skończył się okres ważności prospektu emisyjnego zatwierdzonego decyzją KNF z dnia 23 stycznia 2012 r.

Dodatkowe informacje