Serie akcji Data
pierwszego
notowania
Data
przydziału
akcji
Data
notowania
praw
poboru
Od kiedy
uczestniczy
w
dywidendzie
Split Wezwania Przymusowy
wykup
A Nie dotyczy 22.10.1996 Nie
dotyczy
Za rok 1997 1:10 Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
B 03.08.1999*
23.08.2000
04.06.1998 Nie
dotyczy
Za rok 1998 Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
C 03.08.1999*
23.08.2000
29.12.1998 Nie
dotyczy
Za rok 1998 Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
D 27.11.2000 20.09.2000 Nie
dotyczy
Za rok 2000 Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
E 16.08.2004
20.09.2000
Nie
dotyczy
Za rok 2000 Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy

* CETO – data wskazana w Uchwale Nr 65/99 Zarządu Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z 22.07.1999 r.

HISTORIA OPERACJI NA AKCJACH

 1. Akcje założycielskie seria A
  22 października 1996 roku została zawiązana spółka pod firmą Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna, której 60.000 akcji imiennych serii A objęli założyciele spółki Małgorzata Wypychewicz, Bogusław Wypychewicz i Romuald Grzybek, w zamian za wkład niepieniężny (59.999 akcji) i gotówkę (1 akcja). Wartość nominalna jednej akcji wynosiła 88,22 złotych. Kapitał zakładowy – 5.293.200 zł. Akcje założycielskie serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi. Na akcje te przypada po pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i prawo do dywidendy w wysokości 2 jednostki powyżej stopy redyskontowej weksli krajowych NBP w ciągu ubiegłego roku obrotowego Spółki.
 2. Podwyższenie kapitału akcyjnego
  W dniu 28 kwietnia 1998 roku ZWZA podjęło Uchwałę nr 14/1998 o zwiększeniu wartości nominalnej jednej akcji serii A z 88,22 złotych do 88,30 złotych w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy, Uchwałę nr 15/1998 o podziale 60.000 akcji serii A o wartości nominalnej 88,30 złotych każda na 600.000 akcji serii A o wartości nominalnej 8,83 złotych każda oraz Uchwałę nr 16/1998 o zarejestrowaniu zmian Statutu, wynikających z Uchwały nr 15/1998.
  Powyższe zmiany zostały wpisane do rejestru handlowego w dniu 10 czerwca 1998 roku. Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosił 5.298.000,00 zł. i dzielił się na 600.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A
 3. Wypłata dywidendy
  W dniu 28 kwietnia 1998 roku ZWZA podjęło Uchwałę nr 6/98 w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 1997, zgodnie z którą na wypłatę dywidendy przeznaczono kwotę 48.000,00 zł.
 4. Akcje serii B
  Na mocy Uchwały nr 17/98 WZA z dnia 28 kwietnia kapitał zakładowy Spółki został podwyższony do kwoty 7.357.597,50 zł. w drodze emisji 233.250 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Zmiana kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii B została wpisana do rejestru handlowego w dniu 15 czerwca 1998 r.
 5. Akcje serii C
  Na mocy Uchwały nr 1/98 NWZA z dnia 3 listopada 1998 roku kapitał akcyjny Spółki został podwyższony do kwoty 8.300.200,00 zł. w drodze emisji 106.750 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Zmiana kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii C została wpisana do rejestru handlowego w dniu 14 stycznia 1999 roku.
 6. Notowanie na Centralnej Tabeli Ofert akcji serii B i C
  Akcje serii B i C zostały dopuszczone do regulowanego obrotu pozagiełdowego, prowadzonego przez Centralną Tabelę Ofert Uchwałą nr 38/99 Rady Nadzorczej CeTO z dnia 24 czerwca 1999 roku.
  Akcje serii B i C zadebiutowały na Centralnej Tabeli Ofert w dniu 3 sierpnia 1999 roku, na mocy Uchwały nr 85/99 Zarządu CeTO z dnia 22 lipca 1999 roku.
  Ostatnie notowanie akcji Spółki na CeTO wyznaczone zostało na 22 sierpnia 2000 roku.
 7. Notowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych akcji serii B i C
  Pierwsze notowanie akcji serii B i C ZPUE S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. miało miejsce w dniu 23 sierpnia 2000 roku. Oferta na akcje serii B i C skierowana była do wybranych inwestorów. Wartość nominalna jednej akcji serii B i C wynosiła 8,83 złotych, cena emisyjna akcji serii B – 19,50 złotych, natomiast akcji serii C – 22,50 złotych.
 8. Akcje serii D
  Na mocy Uchwały nr 5/2000 ZWZA z dnia 12 maja 2000 roku kapitał zakładowy ZPUE S.A. został podwyższony do kwoty 9.196.550,96 zł. w drodze emisji 101.512 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
 9. Notowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych akcji serii D
  Z dniem 27 listopada 2000 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadził w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku wolnym 101.512 akcji serii D. Akcje serii D dostępne były w publicznej ofercie. Wartość nominalna jednej akcji serii D wynosiła 8,83 złotych, cena emisyjna – 26,00 złotych.
 10. Akcje serii E
  Uchwałą Nr 3/1999 ZWZA ZPUE S.A. z dnia 27 sierpnia 1999 roku został przyjęty program opcji menedżerskich dla kluczowej kadry kierowniczej. Program opcji menedżerskich polegał na przyznaniu osobom nim objętym, tj. osobom zarządzającym, głównym specjalistom, szefom produkcji Spółki, praw do nabycia akcji ZPUE S.A. za dany rok obrotowy objęty programem opcji menedżerskich.
  Na mocy Uchwały nr 6/2000 ZWZA z dnia 12 maja 2000 roku kapitał zakładowy ZPUE S.A. został podwyższony do kwoty 9.726.350,96 zł. w drodze emisji 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
 11. Obniżenie kapitału zakładowego – umorzenie części akcji serii D
  Obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku umorzenia 83.385 akcji własnych, zwykłych na okaziciela serii D, Uchwałą nr 2/2003 Zarządu ZPUE S.A. z dnia 24 lipca 2003 roku. Obniżenie wysokości kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 października 2003 r.
 12. Notowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych akcji serii E
  Z dniem 16 sierpnia 2004 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuścił do obrotu giełdowego, w trybie zwykłym na rynku podstawowym, 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
  Wartość nominalna jednej akcji serii E wynosiła 8,83 złotych, cena emisyjna – 26,00 złotych.
 13. Konwersja akcji serii A
  W dniu 15 listopada 2011 r. Zarząd ZPUE S.A. podjął Uchwałę nr 1/11/2011 w sprawie konwersji 499.990 akcji imiennych serii A ZPUE S.A., o numerach od 1 do 310.000 oraz 360.001 do 549.990, oraz 10 akcji imiennych serii A ZPUE S.A., o numerach od 599.991 do 600.000, na akcje zwykłe nieuprzywilejowane ZPUE S.A.
  Przed konwersją 499.990 akcji imiennych serii A, o numerach od 1 do 310.000 oraz 360.001 do 549.990, oraz 10 akcji imiennych serii A ZPUE S.A., o numerach od 599.991 do 600.000, było uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadało po 5 głosów na ZWZA ZPUE S.A. oraz co do dywidendy w ten sposób, że akcje te przyznawały prawo do dywidendy w wysokości 2 jednostek powyżej stopy redyskontowej weksli krajowych NBP w ciągu ubiegłego roku obrotowego ZPUE S.A.
  W wyniku dokonanej konwersji, w związku z treścią art. 351 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, 499.990 akcji imiennych serii A, o numerach od 1 do 310.000 oraz od 360.001 do 549.990, oraz 10 akcji imiennych serii A, o numerach od 599.991 do 600.000 stało się akcjami zwykłymi, nieuprzywilejowanymi.
  Po konwersji kapitał zakładowy ZPUE S.A. nie uległ zmianie i wynosi 8.990.061,41 zł., natomiast ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu ZPUE S.A. uległa zmianie i wynosi 1.418.127 (przed zmianą wynosiła 3.418.127).
 14. Notowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych akcji serii A
  Z dniem 20 lutego 2012 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuścił do obrotu giełdowego, na rynku podstawowym, 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A. Przedmiotowe akcje zostały oznaczone kodem PLZPUE000012 i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w dniu 20 lutego 2012 roku.
 15. Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A
  W dniu 13 marca 2012 r. w wykonaniu uchwały nr 5/10/2011 NWZA Spółki z dnia 10 października 2011 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A jak również umowy inwestycyjnej z dnia 14 listopada 2011 r., Spółka złożyła uprawnionemu podmiotowi wskazanemu w w/w uchwale i umowie, tj. spółce KORONEA S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, ofertę objęcia nieodpłatnie 381.873 sztuk imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, z których każdy uprawnia do objęcia po 1 akcji Spółki serii F.
  W dniu 15 marca 2012 r. KORONEA S.à r.l. złożyła oświadczenie o przyjęciu oferty i objęciu zaoferowanych 381.873 sztuk warrantów subskrypcyjnych serii A. Wobec powyższego Spółka wystawiła i przekazała KORONEA S.à r.l. dokumenty warrantów subskrypcyjnych serii A. Cena emisyjna jednej akcji serii F, obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego serii A wynosi 150,00 zł.
 16. Podwyższenie kapitału zakładowego – akcje serii F
  W dniu 16 marca 2012 roku spółka KORONEA S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu wykonała uprawnienia z posiadanych 381.873 sztuk imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A i objęła 381.873 akcji zwykłych, na okaziciela serii F o wartości nominalnej 8,83 zł. każda i o łącznej wartości nominalnej 3.371.938,59 zł. za cenę emisyjną wynoszącą 150,00 zł. za jedną akcję, tj. łącznie za cenę emisyjną wynoszącą 57.280.950,00 zł. za wszystkie obejmowane akcje. Również w tym samym dniu opłaciła objęte akcje serii F wkładem niepieniężnym przenosząc na Spółkę własność wkładu niepieniężnego na podstawie porozumienia przenoszącego własność udziałów i akcji z dnia 16 marca 2012 r. W wyniku zawarcia między ZPUE S.A. a KORONEA S.à r.l. porozumienia przenoszącego własność udziałów i akcji w dniu 16 marca 2012 r., na ZPUE S.A. przeszła własność:
  1). 300 udziałów w kapitale zakładowym ZPUE Poles Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł. każdy i łącznej wartości nominalnej 15.000,00 zł., stanowiących 100% w kapitale zakładowym ZPUE Poles Sp. z o.o. i dających prawo do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników ZPUE Poles Sp. z o.o.;
  2). 12 udziałów w kapitale zakładowym ZPUE Tools Sp. z o.o. o wartości nominalnej 5.000,00 zł. każdy i łącznej wartości nominalnej 60.000,00 zł., stanowiących 100% w kapitale zakładowym ZPUE Tools Sp. z o.o. i dających prawo do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników ZPUE Tools Sp. z o.o.;
  3). 1.870.439 akcji zwykłych imiennych Elektromontaż-1 Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach o wartości nominalnej 3,52 zł. każda i łącznej wartości nominalnej 6.583.945,28 zł., stanowiących 99,32% w kapitale zakładowym Elektromontaż-1 Katowice S.A. i dających prawo do wykonywania łącznie 99,32% głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektromontaż-1 Katowice S.A.

  W związku z opłaceniem akcji serii F, Zarząd Spółki wydał KORONEA S.à r.l. odcinek zbiorowy obejmujący 381.873 akcji zwykłych na okaziciela serii F. W wyniku wydania dokumentu akcji, zgodnie z art. 452 k.s.h. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o 3.371.938,59 zł. W efekcie, kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.362.000,00 zł. i dzieli się na 1.400.000 akcji, w tym: 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 233.250 akcji na okaziciela serii B, 106.750 akcji na okaziciela serii C, 18.127 akcji na okaziciela serii D, 60.000 akcji na okaziciela serii E oraz 381.873 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 8,83 zł. każda.

  Po uwzględnieniu akcji serii F, kapitał zakładowy ZPUE S.A. wynosi 12.362.000,00 zł., dzieli się na 1.400.000 akcji, które dają prawo do 1.800.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
 17. Przyjęcie polityki dywidendy oraz uchwały w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy
  W dniu 19 marca 2012 r. Zarząd ZPUE S.A. Uchwałą nr 2/03/2012 przyjął nową politykę w zakresie dywidendy. W myśl przyjętej polityki Spółka powinna wypłacać rokrocznie akcjonariuszom dywidendę z zysku za dany rok obrotowy. W tym celu Zarząd ZPUE S.A. będzie starał się tak prowadzić działalność Spółki, aby była możliwa coroczna wypłata dywidendy w wysokości od 25% do 50% osiągniętego rocznego zysku netto na poziomie skonsolidowanym. Ponadto, Zarząd ZPUE S.A. będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki uchwalanie wypłaty dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym w wysokości j.w. Wskazana polityka dywidendy będzie miała zastosowanie począwszy od podziału zysku za rok 2011.
  Polityka wypłaty dywidend będzie podlegać okresowej weryfikacji, zaś jakiekolwiek przyszłe decyzje dotyczące wypłaty dywidend lub przeznaczenia zysku w całości bądź części na kapitał zapasowy Spółki będą należały do Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa.

  Jednocześnie, na podstawie Uchwały nr 3/03/2012 z dnia 19 marca 2012 r., Zarząd postanowił rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie części zysku netto ZPUE S.A. za rok 2011 w kwocie 9.001.000,00 zł. na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, co oznacza wypłatę 6,40 zł. na każdą akcję zwykłą oraz wypłatę 6,81 zł. na każdą akcję uprzywilejowaną.
 18. Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy
  W dniu 20 czerwca 2012 r. ZWZA ZPUE S.A. Uchwałą nr 7/06/2012 postanowiło przeznaczyć część zysku netto, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki, na wypłatę dywidendy.
Dodatkowe informacje