Informacje na temat dywidendy

Dywidenda za rok Wysokość dywidendy Dzień dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
2015 20.117.014,33 zł.
(14,33 zł. na każdą akcję zwykłą
i 14,88 zł. na każdą akcję uprzywilejowaną)
6 czerwca 2016 r. 20 czerwca 2016 r.
2014 16.308.011,61 zł.
(11,61 zł. na każdą akcję zwykłą
i 12,15 zł. na każdą akcję uprzywilejowaną)
22 czerwca 2015 r. 6 lipca 2015 r.
2013 17.396.012,38 zł.
(12,38 zł. na każdą akcję zwykłą
i 13,02 zł. na każdą akcję uprzywilejowaną)
23 maja 2014 r. 13 czerwca 2014 r.
2012 14.688.000 zł.
(10,44 zł. na każdą akcję zwykłą
i 11,16 zł. na każdą akcję uprzywilejowaną)
3 czerwca 2013 r. 3 lipca 2013 r.
2011 9.001.000 zł.
(6,40 zł. na każdą akcję zwykłą
i 6,81 zł. na każdą akcję uprzywilejowaną)
4 lipca 2012 r. 2 sierpnia 2012 r.

Zarząd ZPUE S.A. w dniu 28 kwietnia 2017 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia nowej polityki dywidendy, która ma zastosowanie począwszy od podziału zysku za rok 2016. Zgodnie z treścią podjętej uchwały, Zarząd Spółki będzie starał się tak prowadzić działalność gospodarczą Spółki, aby była możliwa coroczna wypłata dywidendy w wysokości od 25% do 50% osiągniętego rocznego zysku netto na poziomie skonsolidowanym.

Zarząd Spółki postanowił, iż będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki uchwalanie wypłaty dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym w wysokości określonej powyżej, przy czym Zarząd może odstąpić od rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy za dany rok obrotowy, gdy przemawiają za tym istotne czynniki.

Polityka wypłaty dywidendy podlega okresowej weryfikacji, zaś jakiekolwiek przyszłe decyzje dotyczące wypłaty dywidend lub przeznaczenia zysku w całości bądź części na kapitał zapasowy Spółki będą należały do Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa.

Dodatkowe informacje