Rotoblok SF Rotoblok Rotoblok RCW TPM RELF RXD Rotoblok VCB

Rotoblok SF Rotoblok Rotoblok RCW TPM RELF RXD Rotoblok VCB

Oferta produktowa dla sektorów branżowych
 • Rotoblok

  Rozdzielnica Rotoblok

  Nowoczesne, wnętrzowe rozdzielnice średniego napięcia typu ROTOBLOK, przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, przy znamionowym napięciu do 25 kV, w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej. Rozdzielnice są konfigurowane z pojedynczych typowych pól o zróżnicowanym wyposażeniu. Zamieszczone w niniejszym opracowaniu informacje i dane techniczne umożliwiają projektantowi zestawienie rozdzielnicy z typowych pól.

  W przypadku potrzeby zastosowania pól o wyposażeniu nie ujętym w tym opracowaniu lub o zmienionych wymiarach, należy zakres wyposażenia uzgodnić z producentem.

  Charakterystyka

  Rozdzielnia typu Rotoblok jest dwuprzedziałową rozdzielnicą wnętrzową, w osłonie metalowej, wykonanej z blachy ocynkowanej - zapewniającej ekwipotencjalizację, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Rozdzielnica jest wyposażona w nowoczesną aparaturę łączeniową w izolacji powietrznej. Posiada wydzielone przedziały: szyn zbiorczych i kablowy, a wykonanie łukoochronne zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi.

  Pola rozdzielcze posiadają następujące właściwości:

  • małe wymiary zewnętrzne w stosunku do napięcia znamionowego, określonego poziomu izolacji, prądów znamionowych szyn zbiorczych i prądów zwarciowych,
  • dwuprzedziałowa konstrukcja pól zapewniająca oddzielenie głównego toru szynowego od części wykorzystywanej do podłączenia kabli zasilających,
  • wysoka niezawodność pracy,
  • długi okres pracy, bez kłopotliwych zabiegów konserwacyjnych,
  • wysoka odporność na korozję, konstrukcja rozdzielnicy wykonana jest z blachy pokrytej antykorozyjnie ocynkiem,
  • uniwersalność w realizowaniu różnych układów rozdzielnic przy uwzględnieniu dowolnej ilości pól,
  • zastosowanie nowoczesnej, niezawodnej aparatury łączeniowej jak rozłączniki i odłączniki typu GTR (ZPUE), wyłączniki typu VB-4S (ZPUE) lub wyłączniki innych producentów,
  • przystosowana do zainstalowania nowoczesnej aparatury zabezpieczeniowo-sterowniczej,
  • możliwość przyściennego ustawienia rozdzielnicy co pozwala na oszczędne wykorzystanie pomieszczenia rozdzielczego, co jest szczególnie ważne przy modernizacjach i rozbudowach istniejących rozdzielni,
  • łatwy i szybki dostęp do urządzeń rozdzielnicy dla nadzoru i konserwacji,
  • prosta obsługa.

  System zabezpieczeń i blokad

  System blokad uniemożliwia błędne czynności łączeniowe oraz otwarcie drzwi pola rozdzielczego przed wyłączeniem napięcia i zamknięciem uziemnika.
  Otwarcie uziemnika jest możliwe tylko przy zamkniętych drzwiach pola (lub po świadomym zwolnieniu blokady specjalnym kluczem, dostarczanym razem z rozdzielnicą - np. w celu dokonania próby napięciowej na kablu).
  Każde pola liniowe i wyłącznikowe standardowo wyposażone są w pojemnościowe dzielniki napięcia na każdej fazie, oraz sygnalizator napięcia. Takie rozwiązanie ułatwia sprawdzenie braku napięcia na kablu i bezpieczne uzgodnienie faz, przy pomocy uzgadniacza faz.
  Na życzenie klienta jest możliwe wyposażenie w pojemnościowe dzielniki napięcia pól, które nie posiadają ich w standardzie.

  Wysokie bezpieczeństwo obsługi osiągnięte przez:

  • wykonanie łukoochronne - odporność na skutki zwarć wewnętrznych,
  • specjalnie wzmocniona konstrukcja pól (osłony, zamki, zawiasy),
  • blokady mechaniczne zapobiegające błędnym czynnościom łączeniowym oraz uniemożliwiające dotknięcie urządzeń będących pod napięciem,
  • dostęp do urządzeń i obwodów sterowniczych odbywa się z wyeliminowaniem możliwości dotknięcia części obwodów głównych,
  • zastosowanie układów kontrolnych, sygnalizacyjnych, mechanicznych i elektrycznych wskaźników położenia i wzierników,
  • sygnalizację optyczną stanu styków odłącznika, rozłącznika i uziemnika oraz wprowadzenie wzierników do ich kontroli,
  • możliwość wyłączenia rozłącznika bez użycia klucza manewrowego (opcjonalnie - GTR 2, GTR 2V),
  • zastosowanie rozłączników i odłączników tworzących widoczną podwójną przerwę,
  • wymuszenie kolejności czynności łączeniowych.

  Podstawowe dane techniczne

  Zgodność z normami:

  Rozdzielnica typu Rotoblok spełnia wymagania poniższych norm:

  • PN-EN62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć1: Postanowienia wspólne”,
  • PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
  • PN-EN 62271-100 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
  • PN-EN 62271-102 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
  • PN-EN 62271-103 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
  • PN-EN 62271-105 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 105: Zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego”.

  Rozdzielnica posiada certyfikat Instytutu Elektrotechniki.

  Dane elektryczne:
    Rotoblok 17,5kV Rotoblok 24
  Napięcie nominalne sieci 15 kV 20 kV
  Najwyższe napięcie urządzeń 17,5 kV 25 kV
  Częstotliwość znamionowa / Liczba faz 50 Hz / 3
  Znamionowe wytrzymywalne napięcie krótkotrwałe częstotliwości sieciowej 55 kV / 63 kV 50 kV / 60 kV
  Znamionowe wytrzymywalne napięcie udarowe piorunowe 1,2/50 µs 95 kV / 110 kV 125 kV / 145 kV
  Prąd znamionowy ciągły 630 A / 1250 A 630 A - 1250 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 16 kA (1s) do 16 kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 40 kA do 50 kA
  Klasa odporności na wewnętrzne zwarcie łukowe IAC AF do 16 kA (1s)
  Stopień ochrony IP3X
  Warunki eksploatacyjne:
  Temperatura otoczenia  
  - szczytowa krótkotrwała
  + 40°C
  - najwyższa średnia w ciągu doby
  + 35°C
  - najwyższa średnia roczna
  + 20°C
  - najniższa długotrwała
  - 25°C1)
  Wilgotność względna powietrza  
  - najwyższa średnia w ciągu doby
  95%
  - najwyższa średnia w ciągu miesiąca
  90%
  - najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu doby
  2,2 kPa
  - najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu miesiąca
  1,8 kPa
  Atmosfera w miejscu zainstalowania brak znaczących zanieczyszczeń solą, parami, pyłami,
  dymem, gazami palnymi lub powodującymi korozję
  oraz brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia
  Wysokość zainstalowania do 1000 m n.p.m.2)
  Drgania wibracje, spowodowane przyczynami zewnętrznymi
  lub trzęsieniami ziemi pomijalne

  Uwaga:
  *1) Pod warunkiem, że producent aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczeniowej nie określił inaczej.
  *2) Jeśli wysokość zainstalowania rozdzielnicy jest większa niż 1000 m.n.p.m. poziom izolacji rozdzielnicy powinien zostać skorygowany wskaźnikiem zgodnym z wytycznymi punktu 2.2.1 normy PN-EN62271-1.

  Moce transformatorów jakie mogą być załączane i wyłączane rozłącznikami GTR 2V w zależności od napięć po stronie SN:
  Napięcie nominalne sieci Prąd znamionowy Max. moc transformatora
  6 kV 60,6 A 630 kVA
  10 kV 57,7 A 1000 kVA
  15 kV 48,1 A 1250 kVA
  20 kV 46,2 A 1600 kVA

  W przypadku transformatorów o większych mocach prosimy o kontakt z producentem.
  W rozdzielnicy typu Rotoblok stosuje się typowe wkładki bezpiecznikowe wg normy IEC 282-1, DIN 43625 z zabezpieczeniem termicznym.

  Budowa pól rozdzielnicy typu Rotoblok

  Konstrukcja każdego pola składa się z elementów wykonanych z blachy ocynkowanej i skręconych lub nitowanych ze sobą. Budowa każdego pola zapewnia możliwość łatwego ich montażu w dowolne zestawy rozdzielnic, a także szybkiego demontażu (np. w celu wniesienia pojedynczych celek do stacji) i dowolnego przekonfigurowania. Każde pole może być wykonane w większej szerokości niż jego standardowy wymiar. Znajduje to zastosowanie np. przy wymianie starych wielkogabarytowych rozdzielnic (np. RUe, M20) na rozdzielnicę Rotoblok gdzie mogą wystąpić trudności z przesunięciem starych kabli do innego miejsca mocowania.

  Każde pole jest dwuprzedziałowe, tzn. rama, oraz główny wał rozłącznika tworzą mechaniczną i elektryczną przegrodę pomiędzy dolną częścią rozdzielnicy a głównym torem szynowym. Po otwarciu drzwi pola nie ma możliwości dotknięcia głównego toru szynowego. Każde pole wyposażone jest w uziemnik dolny (w polu transformatorowym umieszczony jest on pod podstawami bezpiecznikowymi).

  Każde pole posiada system blokad mechanicznych, który spełnia dwa podstawowe zadania:

  • uniemożliwia otwarcie drzwi któregokolwiek z przedziałów przed wyłączeniem w nim napięcia i zamknięciem uziemnika, uniemożliwia tym samym przypadkowe dostanie się człowieka pod napięcie,
  • wymusza właściwą kolejność czynności łączeniowych.

  Zastosowane w polach pojemnościowe dzielniki napięcia umożliwiają sprawdzenie braku napięcia oraz „fazowanie” od frontu pola, w sposób bezpieczny, tzn. dwubiegunowym wskaźnikiem nN, bez potrzeby otwierania drzwi pola. Dodatkowo wzierniki w drzwiach umożliwiają obserwację każdego elementu w polu, tzn. przerwy w obwodach, stan przekładników, komór, połączeń itp.

  W górnej części pola wyłącznikowego zamontowany jest przedział obwodów pomocniczych w której znajdują się pomocnicze elementy pola, takie jak listwy zaciskowe, przekaźniki, akumulatory, dodatkowe (lub podstawowe) moduły zabezpieczeń itp.

  Aparaty łączeniowe

  Podstawowymi aparatami w w/w polach są:

  • rozłączniki typu GTR1, GTR 2, GTR 2V (ZPUE)
  • odłączniki typu GTR 4, GTR 4W (ZPUE)
  • wyłączniki widących producentów
  Widok rozłącznika GTR 1 w pozycji „załącz”
  Rotoblok - Widok rozłącznika GTR 1 w pozycji „załącz”

  1 - ocynkowana stalowa rama
  2,3 - izolatory żywiczne
  4 - styki stałe
  5 - izolacyjny wał główny
  6 - styki ruchome
  7 - opalny styk ruchomy
  8 - uziemnik dolny
  9 - styk uziemnika
  10 - gniazdo rozłącznika
  11 - gniazdo uziemnika
  12 - sygnalizacja położenia rozłącznika
  13 - sygnalizacja obecności napięcia
  14 - sygnalizacja położenia uziemnika
  15 - dźwignia blokady drzwi

  Widok rozłącznika GTR 2V w pozycji “załącz”
  Rotoblok - Widok rozłącznika GTR 2V w pozycji “załącz”

  1 - ocynkowana stalowa rama
  2,3 - izolatory żywiczne
  4 - styki stałe
  5 - izolacyjny wał główny
  6 - styki ruchome
  7 - opalny styk ruchomy
  8 - uziemnik dolny
  9 - styk uziemnika
  10 - gniazdo zazbrajania i sygnalizacja zazbrajania
  11 - przełącznik “załącz” - “rozłącz”
  12 - gniazdo uziemnika
  13 - sygnalizacja położenia rozłącznika
  14 - sygnalizacja obecności napięcia
  15 - sygnalizacja położenia uziemnika
  16 - dźwignia blokady drzwi
  17 - sygnalizacja położenia wkładki bezpiecznikowej
  18 - podstawa bezpiecznikowa
  19 - wkładka bezpiecznikowa
  20 - izolator wsporczy lub pojemnościowy dzielnik napięcia

  Pole liniowe z napędem ręcznym

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem ręcznym
  Widok z przodu
  Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem ręcznym
  Widok wnętrza z przodu
  Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem ręcznym
  Widok wnętrza z boku
  Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem ręcznym
  * głębokość rodzielnicy Rotoblok 17,5 kV
   
  Wyposażenie standardowe
  Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość
  1. Rozłącznik z uziemnikiem dolnym GTR 1 lub GTR 2 1
  2. Tor szynowy P 40x5 / P 40x10 3
  3. Pojemnościowy dzielnik napięcia ZPUE 3
  4. Uchwyt kablowy UKZ 3
  5. Głowica kablowa   3
  6. Kabel   3
  7. Sygnalizator neonowy współpracujący z pojemnościowym dzielnikiem napięcia   1
  8. Gniazdo rozłącznika (dla GTR 1)   1
  9. Gniazdo zazbrajania i sygnalizacja zazbrajania (dla GTR 2)   1
  10. Przełącznik „załącz”-„rozłącz” (dla GTR 2)   1
  11. Gniazdo uziemnika   1
  12. Okienko inspekcyjne   1
  13. Okienko umożliwiające podświetlenie latarką w celu sprawdzenia stanu położenia styków podczas awarii oświetlenia   3
  14. Tabliczka ostrzegawcza   1
  15. Klamka do drzwi   1
   
  Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:
  a Wskaźnik przepływu prądu zwarcia mocowany na kabel 1
  b Wskaźnik przepływu prądu zwarcia mocowany na szynę 3

  Pole liniowe z napędem silnikowym

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem silnikowym
  Widok z przodu
  Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem silnikowym
  Widok wnętrza z przodu
  Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem silnikowym
  Widok wnętrza z boku
  Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem silnikowym
  * głębokość rozdzielnicy Rotoblok 17,5 kV
  Wyposażenie standardowe
  Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość
  1. Rozłącznik z uziemnikiem dolnym i napędem silnikowym przystosowanym do zdalnego sterowania kablowo lub drogą radiową GTR 1M lub GTR 2M 1
  2. Tor szynowy P 40x5 / P 40x10 3
  3. Pojemnościowy dzielnik napięcia ZPUE 3
  4. Uchwyt kablowy UKZ 3
  5. Głowica kablowa   3
  6. Kabel   3
  7. Sygnalizator neonowy współpracujący z pojemnościowym dzielnikiem napięcia   1
  8. Gniazdo rozłącznika (dla GTR 1M)   1
  9. Gniazdo zazbrajania i sygnalizacja zazbrajania (dla GTR 2M)   1
  10. Przełącznik „załącz”-„rozłącz” (dla GTR 2M)   1
  11. Gniazdo uziemnika   1
  12. Okienko inspekcyjne   1
  13. Okienko umożliwiające podświetlenie latarką w celu sprawdzenia stanu położenia styków podczas awarii oświetlenia   3
  14. Tabliczka ostrzegawcza   1
  15. Klamka do drzwi   1
  16. Panel sterowniczy napędu silnikowego   1
  17. Przycisk ”zamknij”   1
  18. Przycisk ”otwórz”   1
  19. Przełącznik wyboru pracy   1
  20. Przedział obwodów pomocniczych   1
  Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:
  a Wskaźnik przepływu prądu zwarcia mocowany na kabel 1
  b Wskaźnik przepływu prądu zwarcia mocowany na szynę 3

  Pole transformatorowe

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole transformatorowe
  Widok z przodu
  Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole transformatorowe
  Widok wnętrza z przodu
  Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole transformatorowe
  Widok wnętrza z boku
  Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole transformatorowe
  * głębokość rozdzielnicy Rotoblok 17,5 kV
  Wyposażenie standardowe
  Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość
  1. Rozłącznik bezpiecznikowy z uziemnikiem GTR 2V 1
  2. Tor szynowy P 40x5 / P 40x10 3
  3. Izolator wsporczy IPA 3
  4. Uchwyt kablowy UKZ 3
  5. Głowica kablowa   3
  6. Kabel   3
  7. Gniazdo zazbrajania i sygnalizacja zazbrajania   1
  8. Przełącznik „załącz”-„rozłącz”   1
  9. Gniazdo uziemnika   1
  10. Okienko inspekcyjne   1
  11. Okienko umożliwiające podświetlenie latarką w celu sprawdzenia stanu położenia styków podczas awarii oświetlenia   3
  12. Tabliczka ostrzegawcza   1
  13. Klamka do drzwi   1
  14. Podstawa bezpiecznikowa stanowiąca integralną część rozłącznika   1
  15. Wkładka bezpiecznikowa   1
  Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:
  a Rozłącznik bezpiecznikowy z uziemnikiem i napędem silnikowym GTR 2VM 1
  b Pojemnościowy dzielnik napięcia   3
  c Sygnalizator neonowy współpracujący z pojemnościowym dzielnikiem napięcia   1
  d Cewka wyłączająca   1
  e Dławik do wprowadzenia przewodów przy zastosowaniu cewki wyłączającej   1
  Uwaga!
  Uziemnik w rozłączniku uziemia dolną część wkładki bezpiecznikowej.

  Sposób współpracy cewki wyłączającej w polu transformatorowym z zabezpieczeniem gazowo-przepływowym lub termicznym transformatora

  Rotoblok - Sposób współpracy cewki

  Uwaga!
  Przekroje przewodów i prądy zabezpieczeń należy dobrać w zależności od napięcia zasilania cewki wyłączającej.

  Pole sprzęgłowe

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole sprzęgłowe
  Widok z przodu
  Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole sprzęgłowe
  Widok wnętrza z przodu
  Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole sprzęgłowe
  Widok wnętrza z boku
  Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole sprzęgłowe
  * głębokość rozdzielnicy Rotoblok 17,5 kV
  Wyposażenie standardowe
  Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość
  1. Odłącznik z uziemnikiem dolnym GTR 4 1
  2. Tor szynowy P 40x5 / P 40x10 3
  3. Pojemnościowy dzielnik napięcia lub izolator wsporczy ZPUE lub IPA 3
  4. Sygnalizator neonowy współpracujący z pojemnościowym dzielnikiem napięcia   1
  5. Gniazdo odłącznika   1
  6. Gniazdo uziemnika   1
  7. Okienko inspekcyjne   1
  8. Okienko umożliwiające podświetlenie latarką w celu sprawdzenia stanu położenia styków podczas awarii oświetlenia   3
  9. Tabliczka ostrzegawcza   1
  10. Klamka do drzwi   1
  Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:
  a Rozłącznik z uziemnikiem dolnym GTR 2 1
  b Rozłącznik z uziemnikiem dolnym i napędem silnikowym GTR 1M lub GTR 2M 1
  Uwaga!
  Jest możliwe wykonanie pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

  Pole typu RWT

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWT
  Widok z przodu
  Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWT
  Widok wnętrza z przodu
  Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWT
  Widok wnętrza z boku
  Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWT
  Wyposażenie standardowe
  Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość
  1. Wyłącznik WYŁĄCZNIKS 1
  2. Odłącznik z uziemnikiem dolnym GTR 4 1
  3. Tor szynowy P 40x5 / P 40x10 3
  4. Pojemnościowy dzielnik napięcia ZPUE 3
  5. Uchwyt kablowy UKZ 3
  6. Głowica kablowa   3
  7. Kabel   3
  8. Przekładnik prądowy współpracujący z zespołem zabezpieczeń IP 24 / PP-20W / PP-15W 3
  9. Zespół zabezpieczeń Mupasz / REF MiCOM 1
  10. Sygnalizator neonowy współpracujący z pojemnościowym dzielnikiem napięcia   1
  11. Gniazdo odłącznika   1
  12. Gniazdo uziemnika   1
  13. Okienko inspekcyjne   1
  14. Okienko umożliwiające podświetlenie latarką w celu sprawdzenia stanu położenia styków podczas awarii oświetlenia   1
  15. Tabliczka ostrzegawcza   1
  16. Klamka do drzwi   1
  17. Przedział obwodów pomocniczych   1
  18. Gniazdo zazbrajania   1
  19. Przycisk załącz   1
  20. Przycisk wyłącz   1
  21. Sygnalizacja zazbrojenia   1
  23. Przyciski i lampki sterownicze   1
  24. Korytko kablowe   1
  25. Rama nośna   1

  Pole typu RWS

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWS
  Widok z przodu
  Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWS
  Widok wnętrza z przodu
  Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWS
  Widok wnętrza z boku
  Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWS
  Wyposażenie standardowe
  Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość
  1. Wyłącznik WYŁĄCZNIKS 1
  2. Odłącznik z uziemnikiem dolnym GTR 4 1
  3. Tor szynowy P 40x5 / P 40x10 3
  4. Pojemnościowy dzielnik napięcia ZPUE 3
  8. Przekładnik prądowy współpracujący z zespołem zabezpieczeń IP 24 / PP-20W / PP-15W 3
  9. Zespół zabezpieczeń Mupasz / REF MiCOM 1
  10. Sygnalizator neonowy współpracujący z pojemnościowym dzielnikiem napięcia   1
  11. Gniazdo odłącznika   1
  12. Gniazdo uziemnika   1
  13. Okienko inspekcyjne   1
  14. Okienko umożliwiające podświetlenie latarką w celu sprawdzenia stanu położenia styków podczas awarii oświetlenia   1
  15. Tabliczka ostrzegawcza   1
  16. Klamka do drzwi   1
  17. Przedział obwodów pomocniczych   1
  18. Gniazdo zazbrajania   1
  19. Przycisk załącz   1
  20. Przycisk wyłącz   1
  21. Sygnalizacja zazbrojenia   1
  23. Przyciski i lampki sterownicze   1
  24. Korytko kablowe   1
  25. Rama nośna   1
  26. Izolator przepustowy   1

  Tablica dla obwodów sterowniczych: „Przedział obwodów pomocniczych”

  W przedziale obwodów pomocniczych (17) umieszczone są listwy sterownicze, zabezpieczenia, aparatura kontrolno-pomiarowa, przyciski. Rozmieszczenie aparatury obwodów pomocniczych dokonuje producent rozdzielnicy w oparciu o dostarczoną dokumentację. Przewody oraz kable obwodów pomocniczych wewnątrz przedziału prowadzone są w korytkach kablowych a na zewnątrz przedziału wyprowadzone są poprzez dławiki. Obwody pomocnicze w pozostałych przedziałach prowadzone są w rurach ochronnych. Obwody okrężne pomiędzy sąsiednimi polami prowadzone są w korytkach. Kable obwodów pomocniczych z poszczególnych pól rozdzielczych do pomieszczeń nastawni proponuje się prowadzić w kanale kablowym lub po ścianach budynku na drabinkach kablowych.

  Sposób wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicami SN typu Rotoblok

  Poniższe rysunki przedtawiają propozycję wykonania kanału kablowego. Głębokość kanału dla kabli suchych oraz olejowych należy wykonać zachowując promień gięcia kabla w zależności od jego średnicy zewnętrznej zgodnie z PBUE. Możliwe jest uniknięcie lub zmniejszenie głębokości kanału kablowego poprzez zastosowanie cokołu podwyższającego lub podłogi technologicznej.

  Rzut z góry - wersja z kanałem wspólnym wzdłuż rozdzielnicy Rotoblok
  Rzut z góry - wersja z kanałem wspólnym wzdłuż rozdzielnicy Rotoblok

   
   

  Uwaga!: Minimalna odległość od ściany 30 mm
  1) Przykładowe pola o szerokości 700, 700, 900 mm (odpowiednio patrząc od lewej)
  2) Kanał pod rozdzielnicą.

  Rzut z góry - wersja przy wydzieleniu odpływów i wprowadzeniu kabli z tyłu rozdzielnicy Rotoblok
  Rzut z góry - wersja przy wydzieleniu odpływów i wprowadzeniu kabli z tyłu rozdzielnicy Rotoblok

  * - głębokość rozdzielnicy Rotoblok 17,5 kV

  Uwaga!: Minimalna odległość od ściany 30 mm
  1) Przykładowe pola o szerokości 1000, 900 mm (odpowiednio patrząc od lewej)
  2) Kanał pod rozdzielnicą.

  Widok z boku
  Rotoblok - Widok z boku
  kabel suchy jednożyłowy
  przekrój kabla (mm2) promień gięcia (mm) głębokość kanału K (mm)
  50 370 400
  70 400 430
  95 440 470
  120 470 500
  150 500 550
  185 540 600
  240 590 700

  Wykonanie połączeń kablowych rozdzielnicy Rotoblok

  Pola liniowe rozłącznikowe i wyłącznikowe
  Typ kabla Głowica kablowa
  Producent Typ Przekrój kabla [mm2]

   

   

   

   

   

   

   

  Jednożyłowy z tworzyw sztucznych
  np. YHAKXs, YHKX, XUHAKXs,
  XRUHKs,...
  CELLPACK CHE-I 24kV 25-150
  70-240
  CAE-I 24kV 35-120
  70-240
  CAESK-I 24kV 70-150
  120-240
  Nexans (EUROMOLD) ITK224 (zimnokurczliwa) 25-240
  AIP20 (nasuwana) 25-120
  AIS20 (nasuwana) 70-300
  AIN20 (nasuwana) 25-1200
  24MONOi1 (termokurczliwa) 25-240
  TYCO ELECTRONIC Napięcie znam. Typ (zimnokurczliwa)  
  6/10 POLT-12xxx 25-1200
  8,7/15 i 12/20 POLT-24xxx 25-800
  18/30 POLT-42xxx 35-800

  *) Uwaga: Sposób podłączenia kabli i zastosowanych głowic należy uzgodnić z producentem

  Pola transformatorowe
  Jednożyłowy z tworzyw sztucznych
  np. YHAKXs, YHKX, XUHAKXs,
  XRUHKs,...
  Tak jak w polach liniowych
  Trójżyłowy olejowy o izolacji
  papierowej przesyconej syciwem
  nieściekającym i wspólnej powłoce
  np.: HAKnFta, KnY, KnFTA,...
  Sposób podłączenia kabli
  i zastosowanych głowic należy uzgodnić z producentem

  Uwaga:
  We wszystkich przypadkach pod rozdzielnicami wymagany jest kanał kablowy. Opcjonalnie rozdzielnica może być ustawiona na cokole lub na podłodze technologicznej.
  W przypadku zastosowania innego typu głowic prosimy o kontakt z producentem.

  Warianty pól rozdzielnicy Rotoblok

  Widok z boku pola z odłącznikiem lub rozłącznikiem
  Rotoblok - Widok z boku pola z odłącznikiem lub rozłącznikiem
  Widok z boku pola z wyłącznikiem SN
  Rotoblok - Widok z boku pola z wyłącznikiem SN
  Widok z boku rozdzielnicy z mostem szynowym łączącym dwie sekcje ustawione po przeciwnych stronach korytarza - przykładowe rozwiązanie
  Rotoblok - Widok z boku

  * - głębokość rozdzielnicy Rotoblok 17,5 kV.

  Uwaga:
  Rysunki pokazane na kolejnych stronach są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.

  RL1 (pole liniowe)

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole liniowe
  Przekrój - Widok z frontu
  Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole liniowe

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
  2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

  RL4 (pole liniowe z pomiarem)

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole liniowe z pomiarem
  Przekrój - Widok z frontu
  Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole liniowe z pomiarem

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
  2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

  RT1 (pole transformatorowe)

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe
  Przekrój - Widok z frontu
  Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
  2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

  RS1L1) (pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony)

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony
  Przekrój - Widok z frontu
  Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
  2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

  RS4 (pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony)

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony
  Przekrój - Widok z frontu
  Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
  2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

  RP1 (pole pomiarowe)

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole pomiarowe
  Przekrój - Widok z frontu
  Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole pomiarowe

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
  2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

  RO1 (pole odgromnikowe)

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole odgromnikowe
  Przekrój - Widok z frontu
  Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole odgromnikowe

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
  2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

  RŁ2 (pole łącznika)

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole łącznika
  Przekrój - Widok z frontu
  Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole łącznika

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Rtpwł4 (pole z transformatorem potrzeb własnych)

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole z transformatorem potrzeb własnych
  Przekrój - Widok z frontu
  Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole z transformatorem potrzeb własnych

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  RTpwł 25kVA + RT1 (pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA)

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA
  Przekrój - Widok z frontu
  Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  RWT (pole transformatorowe wyłącznikowe)

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe wyłącznikowe
  Przekrój - Widok z frontu
  Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe wyłącznikowe

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  RWT3 (pole transformatorowe)

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe
  Przekrój - Widok z frontu
  Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  RWTp14 (pole transformatorowe wyłącznikowe)

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe wyłącznikowe
  Przekrój - Widok z frontu
  Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe wyłącznikowe

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  RWS (pole sprzęgłowe wyłącznikowe)

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole sprzęgłowe wyłącznikowe
  Przekrój - Widok z frontu
  Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole sprzęgłowe wyłącznikowe

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Pobierz


  Pliki AutoCAD pól liniowych

  Pliki AutoCAD Rotoblok pól liniowych

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pliki AutoCAD pól liniowych z ogranicznikami

  Pliki AutoCAD Rotoblok pól liniowych z ogranicznikami

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pliki AutoCAD pól liniowych z pomiarem

  Pliki AutoCAD Rotoblok pól liniowych z pomiarem

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pliki AutoCAD pól pomiarowych

  Pliki AutoCAD Rotoblok pól pomiarowych

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pliki AutoCAD pól sprzęgłowych

  Pliki AutoCAD Rotoblok pól sprzęgłowych

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pliki AutoCAD pól transformatorowych

  Pliki AutoCAD Rotoblok pól transformatorowych

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pliki AutoCAD widok z boku

  Pliki AutoCAD Rotoblok - widok z boku

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!
 • Rotoblok SF

  Rozdzielnica Rotoblok SF

  Nowoczesne, wnętrzowe rozdzielnice średniego napięcia typu Rotoblok SF, przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, przy znamionowym napięciu do 25 kV, w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej. Rozdzielnice są konfigurowane z pojedynczych typowych pól o zróżnicowanym wyposażeniu. Zamieszczone w niniejszym opracowaniu informacje i dane techniczne umożliwiają projektantowi zestawienie rozdzielnicy z typowych pól.
  W przypadku potrzeby zastosowania pól o wyposażeniu nie ujętym w tym opracowaniu lub o zmienionych wymiarach, należy zakres wyposażenia uzgodnić z producentem.

  Charakterystyka

  Rozdzielnia typu Rotoblok SF jest dwuprzedziałową rozdzielnicą wnętrzową w izolacji powietrznej (AIS - Air Insulated Switchgear), w osłonie metalowej, wykonanej z blachy cynkowanej - zapewniającej ekwipotencjalizację, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Rozdzielnica jest wyposażona w nowoczesne, trójpozycyjne rozłączniki i odłączniki w izolacji SF6. Zbiornik każdego z tych aparatów wykonany jest ze stali nierdzewnej co pozwala na zachowanie doskonałego stanu technicznego rozdzielnicy przez cały okres jej eksploatacji. Posiada wydzielone przedziały: szyn zbiorczych i kablowy, a wykonanie łukoochronne zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi.

  Pola rozdzielcze posiadają następujące właściwości:

  • zmniejszone wymiary w stosunku do rozdzielnic z aparatami w izolacji powietrznej przy zachowaniu wysokich parametrów elektrycznych takich jak poziom izolacji, prądy znamionowe oraz wytrzymałość na prądy zwarciowe,
  • dwuprzedziałowa konstrukcja pól zapewniająca oddzielenie głównego toru szynowego od części wykorzystywanej do podłączenia kabli zasilających,
  • wysoka niezawodność pracy,
  • długi okres pracy, bez kłopotliwych zabiegów konserwacyjnych,
  • wysoka odporność na korozję, konstrukcja rozdzielnicy wykonana jest z blachy pokrytej ocynkiem,
  • uniwersalność w realizowaniu różnych układów rozdzielnic przy uwzględnieniu dowolnej ilości pól,
  • zastosowanie nowoczesnej, niezawodnej aparatury łączeniowej jak rozłączniki i odłączniki typu GTR SF (ZPUE) oraz wyłączniki typu GIS VCB (ZPUE) lub innych wiodących producentów,
  • przystosowana do zainstalowania nowoczesnej aparatury zabezpieczeniowo-sterowniczej,
  • możliwość przyściennego ustawienia rozdzielnicy co pozwala na oszczędne wykorzystanie pomieszczenia rozdzielczego, co jest szczególnie ważne przy modernizacjach i rozbudowach istniejących rozdzielni,
  • łatwy i szybki dostęp do urządzeń rozdzielnicy dla nadzoru i konserwacji,
  • prosta obsługa.

  System zabezpieczeń i blokad

  • wykonanie łukoochronne - odporność na skutki zwarć wewnętrznych,
  • specjalnie wzmocniona konstrukcja pól (osłony, zamki, zawiasy),
  • blokady mechaniczne zapobiegające błędnym czynnościom łączeniowym oraz uniemożliwiające dotknięcie urządzeń będących pod napięciem,
  • dostęp do urządzeń i obwodów sterowniczych odbywa się z wyeliminowaniem możliwości dotknięcia części obwodów głównych,
  • zastosowanie układów kontrolnych, sygnalizacyjnych, mechanicznych i elektrycznych wskaźników położenia i wzierników,
  • zastosowanie rozłączników i odłączników trójpozycyjnych „załącz - wyłącz - uziem” z mechanicznymi wskaźnikami położenia,
  • zastosowanie uziemników szybkich z napędem skokowym,
  • zastosowanie uziemników szybkich z napędem skokowym gwarantujących bezpieczeństwo w przypadku błędnego załączenia na zwarcie.

  Podstawowe dane techniczne

  Zgodność z normami:

  Rozdzielnica typu Rotoblok spełnia wymagania poniższych norm:

  • PN-EN62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć1: Postanowienia wspólne”,
  • PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
  • PN-EN 62271-100 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
  • PN-EN 62271-102 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
  • PN-EN 62271-103 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
  • PN-EN 62271-105 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 105: Zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego”.

  Rozdzielnica posiada certyfikat Instytutu Elektrotechniki.

  Dane elektryczne:
    Rotoblok SF
  Napięcie nominalne sieci 20 kV
  Najwyższe napięcie urządzeń 25 kV
  Częstotliwość znamionowa / Liczba faz 50 Hz / 3
  Znamionowe wytrzymywalne napięcie krótkotrwałe częstotliwości sieciowej 50 kV / 60 kV
  Znamionowe wytrzymywalne napięcie udarowe piorunowe 1,2/50 µs 125 kV / 145 kV
  Prąd znamionowy ciągły 630 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 20 kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 50 kA
  Odporności na działanie łuku wewnętrznego 16 kA (1s)
  Stopień ochrony  IP4X
  Warunki eksploatacyjne:
  Temperatura otoczenia  
  - szczytowa krótkotrwała
  + 40°C
  - najwyższa średnia w ciągu doby
  + 35°C
  - najwyższa średnia roczna
  + 20°C
  - najniższa długotrwała
  - 25°C1)
  Wilgotność względna powietrza  
  - najwyższa średnia w ciągu doby
  95%
  - najwyższa średnia w ciągu miesiąca
  90%
  - najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu doby
  2,2 kPa
  - najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu miesiąca
  1,8 kPa
  Atmosfera w miejscu zainstalowania brak znaczących zanieczyszczeń solą, parami, pyłami,
  dymem, gazami palnymi lub powodującymi korozję
  oraz brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia
  Wysokość zainstalowania do 1000 m n.p.m.2)
  Drgania wibracje, spowodowane przyczynami zewnętrznymi
  lub trzęsieniami ziemi pomijalne

  Uwaga:
  *1) Pod warunkiem, że producent aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczeniowej nie określił inaczej.
  *2) Jeśli wysokość zainstalowania rozdzielnicy jest większa niż 1000 m.n.p.m. poziom izolacji rozdzielnicy powinien zostać skorygowany wskaźnikiem zgodnym z wytycznymi punktu 2.2.1 normy PN-EN62271-1.

  Moce transformatorów jakie mogą być załączane i wyłączane rozłącznikami GTR SF 2V, GTR SF 2VM i IM6P-TF w zależności od napięć po stronie SN:
  Napięcie nominalne sieci Prąd znamionowy Max. moc transformatora
  6 kV 77 A 800 kVA
  10 kV 57,7 A 1000 kVA
  15 kV 61,6 A 1600 kVA
  20 kV 57,7 A 2000 kVA

  W rozdzielnicy typu Rotoblok SF stosuje się typowe wkładki bezpiecznikowe wg normy IEC 282-1, DIN 43625 z zabezpieczeniem termicznym.

  Aparaty łączeniowe
  • GTR SF 1 - rozłącznik z uziemnikiem,
  • GTR SF 1M - rozłącznik z uziemnikiem i napędem silnikowym,
  • GTR SF 2V - rozłącznik bezpiecznikowy z uziemnikiem,
  • GTR SF 2VM - rozłącznik bezpiecznikowy z uziemnikiem i napędem silnikowym,
  • GTR SF 4 - odłącznik z uziemnikiem,
  • VCB GIS - aparat wielofunkcyjny z wbudowanym wyłącznikiem próżniowym oraz z trójpozycyjnym odłącznikiem z uziemnikiem (zamknięty - otwarty - uziemiony).

  Sposób wykonywania kanału kablowego pod rozdzielnicami SN typu Rotoblok SF

  Rozdzielnia typu Rotoblok SF jest dwuprzedziałową rozdzielnicą wnętrzową w izolacji powietrznej (AIS - Air Insulated Switchgear), w osłonie metalowej, wykonanej z blachy cynkowanej - zapewniającej ekwipotencjalizację, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Rozdzielnica jest wyposażona w nowoczesne, trójpozycyjne rozłączniki i odłączniki w izolacji SF6. Zbiornik każdego z tych aparatów wykonany jest ze stali nierdzewnej co pozwala na zachowanie doskonałego stanu technicznego rozdzielnicy przez cały okres jej eksploatacji. Posiada wydzielone przedziały: szyn zbiorczych i kablowy, a wykonanie łukoochronne zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi.

  Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF
  Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF

  Uwaga!: Minimalna odległość od ściany 30 mm

  1. Przykładowe pola o szerokości 1000, 500, 500 mm (odpowiednio patrząc od lewej)
  2. Kanał pod rozdzielnicą.
  Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF
  Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF
  kabel suchy jednożyłowy
  przekrój kabla (mm2) promień gięcia (mm) głębokość kanału k (mm)
  50 370 400
  70 400 430
  95 440 470
  120 470 500
  150 500 550
  185 540 600
  240 590 700

  Wykonanie połączeń kablowych rozdzielnicy Rotoblok SF

  Pole liniowe

  Typ kabla Głowica kablowa
  Producent Typ Przekrój kabla [mm2]
  Jednożyłowy z tworzyw sztucznych
  np. YHAKXs, YHKX, XUHAKXs,
  XRUHKs,...
  CELLPACK CHE-I 24kV 25-150
  70-240
  CAE-I 24kV 35-120
  70-240
  CAESK-I 24kV 70-150
  120-240
  Nexans (EUROMOLD) ITK224 (zimnokurczliwa) 25-240
  AIP20 (nasuwana) 25-120
  AIS20 (nasuwana) 70-300
  AIN20 (nasuwana) 25-1200
  24MONOi1 (termokurczliwa) 25-240
  TYCO ELECTRONIC Napięcie znam. Typ (zimnokurczliwa)  
  6/10 POLT-12xxx 25-1200
  8,7/15 i 12/20 POLT-24xxx 25-800
  18/30 POLT-42xxx 35-800

  Pole transformatorowe

  Pola transformatorowe
  Jednożyłowy z tworzyw sztucznych
  np. YHAKXs, YHKX, XUHAKXs,
  XRUHKs,...
  Tak jak w polach liniowych
  Trójżyłowy olejowy o izolacji
  papierowej przesyconej syciwem
  nieściekającym i wspólnej powłoce
  np.: HAKnFta, KnY, KnFTA,...
  Sposób podłączenia kabli
  i zastosowanych głowic należy uzgodnić z producentem

  Uwaga:
  We wszystkich przypadkach pod rozdzielnicami wymagany jest kanał kablowy. Opcjonalnie rozdzielnica może być ustawiona na cokole lub na podłodze technologicznej. W przypadku zastosowania innego typu głowic prosimy o kontakt z producentem.

  Warianty pól rozdzielnicy Rotoblok SF

  Widok z boku i gabaryty

  Rotoblok SF - Widok z boku i gabaryty

  1. Zbiornik ze stali nierdzewnej wypełniony gazem SF6, z aparaturą łączeniową
  2. Przedział napędów
  3. Izolatory przepustowe
  4. Zawór bezpieczeństwa

  Uwaga:
  Rysunki pokazane na kolejnych stronach są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.

  SL1 (pole liniowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole liniowe

  Widok z frontu

   Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole liniowe

  masa = 175 kg

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

  SL2 (pole liniowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole liniowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole liniowe

  masa = 190 kg

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

  ST2 (pole transformatorowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole transformatorowe

  Widok z frontu

   Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole transformatorowe

  masa = 210 kg

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

  SP1 (pole pomiarowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole pomiarowe

  Widok z frontu

   Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole pomiarowe

  masa = 390 kg

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

  SS1L(P*)) (pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

  Widok z frontu

   Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

  masa = 265 kg

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

  SS2L(P*)) (pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

  Widok z frontu

   Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

  masa = 465 kg

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

  SO1 (pole odgromnikowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole odgromnikowe

  Widok z frontu

   Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole odgromnikowe

  masa = 100 kg

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

  SŁ2 (pole łącznika)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole łącznika

  Widok z frontu

   Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole łącznika

  masa = 100 kg

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

  STpwł4 (pole z transformatorem potrzeb własnych)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole z transformatorem potrzeb własnych

  Widok z frontu

   Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole z transformatorem potrzeb własnych

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

  STpwł 25kVA + ST1 (pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA

  Widok z frontu

   Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

  SWG1 (pole transformatorowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole transformatorowe

  Widok z frontu

   Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole transformatorowe

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

  SWT(5*)) (pole transformatorowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole transformatorowe

  Widok z frontu

   Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole transformatorowe

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

  SWTp(5*)) (pole transformatorowe z pomiarem napięcia)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole transformatorowe z pomiarem napięcia

  Widok z frontu

   Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole transformatorowe z pomiarem napięcia

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

  SWS1 (pole sprzęgłowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok SF - pole sprzęgłowe

  Widok z frontu

   Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole sprzęgłowe

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

  Pobierz


  Pliki AutoCad Rotoblok SF

  Pola liniowe

  Rotoblok SF - pola liniowe

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pola liniowe z ogranicznikami

  Rotoblok SF - pola liniowe z ogranicznikami

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pola liniowe z pomiarem prądu

  Rotoblok SF - pola liniowe z pomiarem prądu

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pola łącznika kablowego

  Rotoblok SF - pola łacznika kablowego

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pola pomiarowe

  Rotoblok SF - pola pomiarowe

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pola sprzęgłowe

  Rotoblok SF - pola sprzęgłowe

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pola transformatorowe

  Rotoblok SF - pola transformatorowe

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pola z ogranicznikami

  Rotoblok SF - pola z ogranicznikami

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Widok z boku

  Rotoblok SF - widok z boku

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!
 • TPM

  tpm nowa generacja

  Rozdzielnice z serii TPM to grupa urządzeń średniego napięcia typu pierścieniowego (RMU - Ring Main Unit) w izolacji gazu SF6 zastosowań wnętrzowych. Przeznaczona do zasilania oraz wtórnego rozdziału energii w promieniowych i pierścieniowych sieciach miejskich, w przemyśle oraz wszędzie tam, gdzie niezwykle pożądane są niewielkie rozmiary rozdzielnic przy zachowaniu wysokich parametrów technicznych. Rozdzielnice produkowane oraz badane są w oparciu o obowiązujące normy. Badania Typu wykonywane w niezależnych akredytowanych jednostkach certyfikujących. Wyniki badań poparte stosownymi certyfikatami i sprawozdaniami z badań.

  Charakterystyka

  Charakterystyka

  • miniaturowe wymiary rozdzielnicy przy zachowaniu wysokich parametrów technicznych,
  • bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa łącznie z łukochronnością - potwierdzone odpowiednimi certyfikatami,
  • możliwość konfiguracji rozdzielnicy z szeregu pól o różnym przeznaczeniu: pole liniowe, transformatorowe, wyłącznikowe, sprzęgłowe, pomiarowe,
  • możliwość łatwej rozbudowy rozdzielnicy o kolejne zestawy (należy to uwzględnić przy składaniu zamówienia) - każdy zestaw może być wyprodukowany jako rozbudowywalny,
  • możliwość przystosowania rozdzielnicy do współpracy z systemami zdalnego sterowania i pomiarów np. do współpracy z sieciami typu SmartGrid,
  • uziemnik szybki, który uziemia wkładkę bezpiecznikową z dwóch stron w polu transformatorowym,
  • zbiornik, jako główny element wykonany ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej wypełniony gazem SF6, którego połączenia zamykane są przez szczelne spawanie, a jego konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo dla obsługi i środowiska oraz szczelność przez cały okres eksploatacji rozdzielnicy,
  • producent posiada zdolność recyklingu zużytych rozdzielnic i bezpiecznego odbioru gazu SF6 z ich zbiorników.

  Możliwe oznaczenia/nazewnictwo

  Możliwe oznaczenia/nazewnictwo

  Bezpieczeństwo

  • solidna budowa rozdzielnic typu TPM gwarantuje dużą niezawodność,
  • zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, co zapewnia odporność na wpływy środowiska,
  • zastosowanie głowic ekranowanych co gwarantuje bezpieczeństwo np. podczas prac serwisowych przy zdjętej maskownicy i napięciu na kablach zasilających,
  • wskaźnik ciśnienia gazu - manometr, informujący o prawidłowym ciśnieniu gazu izolującego wewnątrz zbiornika,
  • odporność na działanie łuku wewnętrznego 20kA jako standard oraz 22kA w wykonaniu specjalnym,
  • wzrost ciśnienia wywołany powstaniem łuku wewnętrznego jest eliminowany przez otwarcie zaworu bezpieczeństwa zamontowanego w dolnej części zbiornika rozdzielnic. Ujście gazów następuje do kanału kablowego, co nie powoduje zagrożenia dla obsługi,
  • napędy umożliwiające migowe przełączanie aparatów, co w połączeniu z systemem gaszenia łuku elektrycznego uniemożliwia jego powstawanie między otwieranymi stykami,
  • każde pole rozdzielnicy wyposażone jest we wskaźniki napięcia dzięki którym obsługujący może upewnić się o braku napięcia na zaciskach izolatorów przepustowych,
  • czytelny schemat synoptyczny poprawiający intuicyjność obsługi i odczyt stanu aparatów,
  • zespół blokad mechanicznych umożliwia otwarcie maskownic przedziału kablowego jedynie po zamknięciu uziemnika,
  • zespół blokad mechanicznych między aparatami uniemożliwiający wykonanie błędnych czynności łączeniowych,
  • opcjonalne zastosowanie blokad elektromagnetycznych, które uniemożliwiają zamknięcie uziemnika w przypadku wystąpienia napięcia na kablach zasilających,
  • zestaw styków pomocniczych z wyprowadzeniem sygnałów stanów aparatów, co gwarantuje bezpieczeństwo zdalnego manewrowania,
  • zastosowanie presostatu zawsze w przypadku opcji z napędem silnikowym, co gwarantuje bezpieczeństwo zdalnego manewrowania.

  Dane techniczne

  Zgodność z normami:

  Rozdzielnica typu TPM spełnia wymagania poniższych norm:

  • PN-EN 62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć1: Postanowienia wspólne”,
  • PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
  • PN-EN 62271-100 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
  • PN-EN 62271-102 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
  • PN-EN 62271-103 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
  • PN-EN 62271-105 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 105: Zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego”.

  Rozdzielnica posiada certyfikat Instytutu Elektrotechniki.

  Dane znamionowe rozdzielnicy TPM
  Napięcie znamionowe SN Ur 25 kV
  Częstotliwość znamionowa - liczba faz Fr 50 / 60 Hz / 3
  Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej Ud 50 kV / 60 kV
  Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50 µs) Up 125 kV / 145 kV
  Prąd znamionowy ciągły szyn głównych Ir 630 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany obwodów głównych Ik 16 kA (3s) / 20 kA (1s) / 25 kA (3s) *1)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany obwodów głównych Ip 40 kA / 50 kA / 63 kA*1)
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego IA 20 kA (1s) / 22 kA (1s)*1)
  Klasa IAC AFLR
  Stopień ochrony IP IP4X (IP54 opcja)
  Odporność na uderzenia mechaniczne Ik10
  Środowiskowe warunki eksploatacyjne:
  Temperatura otoczenia
  - szczytowa krótkotrwała
  + 40°C
  - najwyższa średnia w ciągu doby
  + 35°C
  - minimalna
   
  - bez obwodów wtórnych
  - 25°C
  - z obwodami wtórnymi
  - 5°C / - 15°C / - 25°C2)
  Wilgotność względna powietrza
  - najwyższa średnia w ciągu doby
  95%
  - najwyższa średnia w ciągu miesiąca
  90%
  Drgania wibracje, spowodowane przyczynami zewnętrznymi
  lub trzęsieniami ziemi pomijalne
  Stopień ochrony (Internal Protection)
  - przedział aparatów zbiornik SF6 ze stali nierdzewnej
  IP 67
  - przedział napędów i przyłączy
  IP 4X
  Warunki zabrudzeniowe
  - Znaczące zanieczyszczenia solą, parami, pyłami, dymem, gazami palnymi
  BRAK
  - Powodujące korozję
  BRAK
  - Oblodzenia, oszronienia, zaproszenia
  BRAK

  Uwaga:
  1) Dla napięcia 12kV
  2) Pod warunkiem, że producent aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczeniowej nie określił inaczej.

  Uwaga:
  Prądy znamionowe wkładek topikowych zalecanych przez wiodących producentów, do zabezpieczania obwodów pierwotnych
  transformatorów o napięciu znamionowym 6 kV, 10 kV, 15 kV i 20 kV należy dobrać wg normy IEC 60282-1, DIN 43625 z ogranicznikiem temperatury (zabezpieczenie termiczne).

  Wyposażenia pól

  Wyposażenia pola L - rozłącznikowe (liniowe, zasilające, odpływowe)

  Wyposażenia pola L - rozłącznikowe (liniowe, zasilające, odpływowe)
  Podstawowe parametry
  Ur = 25 kV
  Fr = 50/60 Hz
  Ud = 50/60 kV
  Up = 125/145 kV
  Ir = 630 A
  Ik = do 20 kA
  Ip = do 50 kA
  IA = do 22 kA
    klasa rozłącznika M2, E3
    klasa rozłącznika M0, E2
  Parametry znamionowe rozłącznika, pole liniowe (L)
  Prąd znamionowy ciągły Ir 630 A
  Prąd znamionowy załączeniowy zwarciowy Ima 50 kA
  Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie o małej indukcyjności Iload 630 A
  Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie sieci pierścieniowej Iloop 630 A
  Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania kabli Iicc2 60 A
  Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania linii napowietrznych Iicc1 20 A
  Prąd znamionowy wyłączeniowy zwarcia doziemnego Ief1 180 A
  Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania kabli i linii w warunkach zwarcia doziemnego Ief2 104 A
  Klasa rozłącznika M2, E3
  Klasa uziemnika M0, E2
  Standard
  • zgodność z normą PN-EN 62271-103, Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV do 52kV włącznie,
  • pole L jako pojedynczy moduł z opcją rozbudowy lub w niemal dowolnej konfiguracji do czterech pól we wspólnym zbiorniku,
  • zespół rozłączniko-uziemnika, którego budowa opiera się na wspólnych stykach ruchomych oraz odseparowanych stykach stałych uziemnika i rozłącznika,
  • rozłącznik wyposażony w układ gaszenia łuku podczas wykonywania czynności łączeniowych,
  • manualny napęd dwu-sprężynowy zapewniający intuicyjne i lekkie manewrowanie oraz migowe zamykanie i otwieranie aparatury łączeniowej,
  • synoptyka z odwzorowaniem stanów aparatów oraz całych obwodów głównych,
  • izolatory przepustowe typu C z gwintem M16 wyposażone w pojemnościowe dzielniki napięcia przeznaczone do współpracy z wskaźnikami napięcia w systemie LRM lub HR oraz do współpracy z blokadami elektromagnetycznymi,
  • sygnalizator obecności napięcia na kablu w systemie LRM,
  • manometr - wskaźnik gęstości gazu z dwu-strefową podziałką wskazujący nominalne ciśnienie bezwzględne gazu SF6 -125 kPa (0,125 MPa) przy temperaturze 20°C (jeden na jeden zbiornik),
  • system blokad mechanicznych pomiędzy aparatami oraz maskownicami przedziału kablowego zapobiegający błędnym czynnościom łączeniowym - zdjęcie maskownicy tylko po zamknięciu uziemnika,
  • zawór bezpieczeństwa (jeden na jeden zbiornik), którego otwarcie następuje wskutek wzrostu ciśnienia wywołanego powstaniem łuku wewnątrz zbiornika, kierując gazy w dół, do kanału kablowego, eliminując tym samym zagrożenie dla obsługi,
  • uchwyty kablowe.
  Opcja
  • napęd silnikowy 24V DC (inne napięcie zasilania na zapytanie), możliwość łatwej dobudowy na obiekcie,
  • presostat - do współpracy z napędem silnikowym, telemechaniką,
  • sterownik polowy SEM S.C.11 plus panel do kontroli lokalnej, komunikacja mudbus lub binarnie
  • styki pomocnicze jako odwzorowanie stanów aparatów dla układów telemechaniki,
  • sensory napięciowe - przekładniki małej mocy,
  • przekładniki prądowe, cewki rogowskiego,
  • przekładniki ziemnozwarciowe,
  • sygnalizatory przepływu prądu zwarcia,
  • szafa obwodów pomocniczych/współpraca z telemechaniką,
  • sygnalizacja „ZAŁĄCZONY”, „WYŁĄCZONY” w postaci lampek sygnalizacyjnych,
  • ogrzewacze antykondensacyjne,
  • możliwość rozbudowy z prawej i lewej strony,
  • blokada kluczykowa gniazda rozłącznika lub uziemnika,
  • blokada elektromagnetyczna gniazda uziemnika,
  • ograniczniki przepięć.

  Wyposażenia pola T - rozłącznikowe z bezpiecznikami transformatorowymi

  Wyposażenia pola T - rozłącznikowe z bezpiecznikami transformatorowymi
  Podstawowe parametry
  Ur = 25 kV
  Fr = 50/60 Hz
  Ud = 50/60 kV
  Up = 125/145 kV
  Ir = 250 A (125 A wkładka)
  Ik = 20 kA (1s)
  Ip = 50 kA
  IA = do 22 kA
  Itransf = 720 A
    klasa rozłącznika M2, E3
  Parametry znamionowe rozłącznika, pole transformatorowe (T)
  Prąd znamionowy ciągły Ir 250 A
  Maksymalny prąd wkładki z zabezpieczeniem termicznym 125 A
  Prąd przechodni Itransfer 720 A
  Klasa rozłącznika elektryczna M2, E3
  Maksymalne moce transformatora 6 kV 800 kVA
  10 kV 1000 kVA
  15 kV 1600 kVA
  20 kV 2000 kVA
  Standard
  • zgodność z normą PN-EN 62271-105 - zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego,
  • pole T jako pojedynczy moduł z opcją rozbudowy lub w niemal dowolnej konfiguracji do czterech pól we wspólnym zbiorniku,
  • zespół rozłączniko-uziemnika, którego budowa opiera się na wspólnych stykach ruchomych oraz odseparowanych stykach stałych uziemnika i rozłącznika,
  • uziemnik dolny zapewniający uziemienie po obu stronach wkładek,
  • rozłącznik wyposażony w układ gaszenia łuku podczas wykonywania czynności łączeniowych,
  • manualny napęd dwu-sprężynowy zapewniający intuicyjne i lekkie manewrowanie oraz migowe zamykanie i otwieranie aparatury łączeniowej,
  • synoptyka z odwzorowaniem stanów aparatów oraz całych obwodów głównych,
  • funkcja napędu zasobnikowego dzięki czemu następuje otwarcie styków rozłącznika w przypadku zastosowania wkładek SN z zabezpieczeniem termicznym (wybijak) lub cewki wyzwalającej,
  • wskaźnik przepalenia wkładki,
  • izolatory przepustowe typu A z gniazdem wtykowym wyposażone w pojemnościowe dzielniki napięcia przeznaczone do współpracy z wskaźnikami napięcia w systemie LRM oraz do współpracy z blokadami elektromagnetycznymi,
  • sygnalizator obecności napięcia na kablu w systemie LRM,
  • system blokad mechanicznych pomiędzy aparatami oraz maskownica przedziału kablowego zapobiegający błędnym czynnościom łączeniowym - zdjęcie maskownicy tylko po zamknięciu uziemnika,
  • zawór bezpieczeństwa (jeden na jeden zbiornik), którego otwarcie następuje wskutek wzrostu ciśnienia wywołanego powstaniem łuku wewnątrz zbiornika, kierując gazy w dół, do kanału kablowego,
  • uchwyty kablowe.
  Opcja
  • napęd silnikowy 24V DC (inne napięcie zasilania na zapytanie), możliwość łatwej dobudowy na obiekcie,
  • presostat - do współpracy z napędem silnikowym, telemechaniką,
  • sterownik polowy SEM S.C.11 plus panel do kontroli lokalnej,komunikacja modbus lub binarnie,
  • styki pomocnicze jako odwzorowanie stanów aparatów dla układów telemechaniki,
  • wkładki topikowe wyposażone w ogranicznik temperatury (wyzwalacz termiczny) wg normy IEC 60282-1, DIN 43625. Np. firmy SIBA lub Eximprod,
  • sensory napięciowe - przekładniki małej mocy,
  • przekładniki prądowe, cewki rogowskiego,
  • przekładniki ziemnozwarciowe,
  • sygnalizatory przepływu prądu zwarcia.
  • sygnalizacja „ZAŁĄCZONY”, „WYŁĄCZONY” w postaci lampek sygnalizacyjnych,
  • ogrzewacze antykondensacyjne,
  • możliwość rozbudowy z każdej strony,
  • blokada kluczykowa gniazda rozłącznika lub uziemnika,
  • blokada elektromagnetyczna gniazda uziemnika, opcja dedykowana do układów współ-pracujących z OZE,
  • wyzwalacz wzrostowy – cewka DWN 24 V DC (inne napięcia na zapytanie).

  Wyposażenia pola W - wyłącznikowe (zasilające, odpływowe, transformatorowe)

  Wyposażenia pola W - wyłącznikowe (zasilające, odpływowe, transformatorowe)
  Podstawowe parametry
  Ur = 25 kV
  Fr = 50/60 Hz
  Ud = 50/60 kV
  Up = 125/145 kV
  Ir = 630 A
  Ik = do 20 kA (1s)
  Isc = do 50 kA
  Icc1 = 10 A
  Icc2 = 31,5 A
    klasa rozłącznika M2, E3
    Szereg przestawieniowy (O-0, 3s-CO-3min-CO)
  Parametry znamionowe wyłącznika - pole wyłącznikowe (W)
  Prąd znamionowy ciągły Ir 630 A
  Prąd załączeniowy zwarciowy Ima 40 kA / 50 kA / 52,5 kA *1)
  Prąd wyłączeniowy zwarciowy Isc 16 kA / 20 kA / 21 kA *1)
  Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie o małej indukcyjności 630 A
  Prąd nieobciążonej linii kablowej - Icc1 / Icc2 Icc1 / Icc2 10 A / 31,5 A
  Klasa wyłącznika   M2, E2
  Szereg przestawieniowy   0-0, 3s-CO-3min-CO

  Wykonanie specjalne:
  1) Dla napięcia 12kV.

  Standard
  • zgodność z normą PN-EN 62271-100, Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego,
  • zgodność z normą PN-EN 62271-102, Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego,
  • pole W jako pojedynczy moduł z opcją rozbudowy lub w niemal dowolnej konfiguracji do czterech pól we wspólnym zbiorniku,
  • zespół wyłącznika, którego budowa opiera się na zastosowaniu komór próżniowych o prądzie wyłączenia 16kA lub 20kA zamkniętych w zbiorniku wypełnionym gazem SF6,
  • zespół odłaczniko-uziemnika, którego budowa opiera się na wspólnych stykach ruchomych oraz odseparowanych stykach stałych uziemnika i odłącznika. Funkcją odłącznika jest zapewnienie bezpiecznej przerwy w obwodzie,
  • manualny napęd sprężynowy wyłącznika zapewniający intuicyjne i lekkie manewrowanie oraz migowe zamykanie i otwieranie aparatury łączeniowej, napęd posiada układ zbrojenia wyłącznika pozwalający na szybki cykl załącz wyłącz,
  • manualny napęd bezsprężynowy odłącznik-uziemnika zapewniający intuicyjne i lekkie manewrowanie aparaturą łączeniową,
  • synoptyka z odwzorowaniem stanów aparatów oraz całych obwodów głównych,
  • sygnalizacja zbrojenia wyłącznika,
  • autonomiczne zabezpieczanie preferowane AZZ-4 (prod. ITR) lub WIC 1 (prod. Woodward) wraz z dedykowanymi przekładnikami prądowymi,
  • izolatory przepustowe typu C z gwintem M16 wyposażone w pojemnościowe dzielniki napięcia przeznaczone do współpracy z wskaźnikami napięcia w systemie LRM oraz do współpracy z blokadami elektromagnetycznymi,
  • sygnalizator obecności napięcia na kablu w systemie LRM,
  • manometr - wskaźnik gęstości gazu z dwu-strefową podziałką wskazujący nominalne ciśnienie bezwzględne gazu SF6 -125 kPa (0,125 MPa) przy temperaturze 20°C (jeden na jeden zbiornik),
  • system blokad mechanicznych pomiędzy aparatami oraz maskownicami przedziału kablowego zapobiegający błędnym czynnościom łączeniowym - zdjęcie maskownicy tylko po zamknięciu uziemnika,
  • zawór bezpieczeństwa (jeden na jeden zbiornik), którego otwarcie następuje wskutek wzrostu ciśnienia wywołanego powstaniem łuku wewnątrz zbiornika, kierując gazy w dół, do kanału kablowego, eliminując tym samym zagrożenie dla obsługi,
  • sygnalizator obecności napięcia na kablu,
  • uchwyty kablowe.
  Opcja
  • napęd silnikowy 24V DC dla wyłącznika oraz odłączniko-uziemnika (inne napięcie zasilania na zapytanie),
  • presostat - do współpracy z napędem silnikowym, telemechaniką,
  • styki pomocnicze jako odwzorowanie stanów aparatów dla układów telemechaniki,
  • zabezpieczenia inne niż preferowane autonomiczne, sterowniki pola, automatyka SZR
  • sensory napięciowe - przekładniki małej mocy,
  • przekładniki prądowe, cewki rogowskiego,
  • przekładniki ziemnozwarciowe,
  • sygnalizatory przepływu prądu zwarcia,
  • szafa obwodów pomocniczych/współpraca z telemechaniką,
  • sygnalizacja „ZAŁĄCZONY”, „WYŁĄCZONY” w postaci lampek sygnalizacyjnych,
  • ogrzewacze antykondensacyjne,
  • możliwość rozbudowy z każdej strony,
  • ograniczniki przepięć.

  Wyposażenia pola S - rozłącznikowe - sprzęgłowe

  Wyposażenia pola S - rozłącznikowe - sprzęgłowe
  Podstawowe parametry
  Ur = 25 kV
  Fr = 50/60 Hz
  Ud = 50/60 kV
  Up = 125/145 kV
  Ir = 630 A
  Ik = do 20 kA (1s)
  Ip = 50 kA
  IA = do 22 kA
    klasa rozłącznika M2, E3
    klasa uziemnika M0, E2
  Standard
  • zgodność z normą PN-EN 62271-103, Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV do 52kV włącznie,
  • pole S jako pojedynczy moduł rozbudowywalny w prawo i w lewo,
  • rozłącznik, którego budowa opiera się na wspólnych stykach ruchomych oraz stykach stałych,
  • układ gaszenia łuku podczas wykonywania czynności łączeniowych,
  • manualny napęd jedno lub dwu-sprężynowy (w zależności od zastosowania uziemnika) zapewniający intuicyjne i lekkie manewrowanie oraz migowe zamykanie i otwieranie aparatury łączeniowej,
  • synoptyka z odwzorowaniem stanów aparatów oraz całych obwodów głównych,
  • manometr - wskaźnik gęstości gazu z dwu-strefową podziałką wskazujący nominalne ciśnienie bezwzględne gazu SF6 -125 kPa (0,125 MPa) przy temperaturze 20oC (jeden na jeden zbiornik),
  • zawór bezpieczeństwa (jeden na jeden zbiornik), którego otwarcie następuje wskutek wzrostu ciśnienia wywołanego powstaniem łuku wewnątrz zbiornika, kierując gazy w dół, do kanału kablowego, eliminując tym samym zagrożenie dla obsługi.
  Opcja
  • napęd silnikowy 24V DC (inne napięcie zasilania na zapytanie), możliwość łatwej dobudowy na obiekcie,
  • uziemnik toru głównego sekcji lewej lub prawej,
  • sygnalizator obecności napięcia na torach głównych przed i za rozłącznikiem,
  • presostat - do współpracy z napędem silnikowym, telemechaniką,
  • sterownik polowy SEM S.C.11 plus panel do kontroli lokalnej,komunikacja modbus lub binarnie,
  • styki pomocnicze jako odwzorowanie stanów aparatów dla układów telemechaniki,
  • ogrzewacze antykondensacyjne,
  • możliwość rozbudowy z każdej strony,
  • blokada kluczykowa gniazda rozłącznika lub uziemnika.

  Wyposażenia pola M - pomiarowe

  Wyposażenia pola M - pomiarowe
  Podstawowe parametry
  Ur = 25 kV
  Fr = 50/60 Hz
  Ud = 50/60 kV
  Up = 125/145 kV
  Ir = 630 A
  Ik = do 20 kA (1s)
  Ip = do 50 kA
  Standard
  • zgodność z normą PN-EN 62271-200, Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
  • pole M jako pojedynczy moduł rozbudowywalny w prawo i w lewo,
  • system szyn zbiorczych zamknięty w zbiorniku ze stali nierdzewnej,
  • zestaw przekładników napięciowych i prądowych,
  • sygnalizator obecności napięcia na torach głównych,
  • synoptyka z odwzorowaniem obwodów głównych,
  • manometr - wskaźnik gęstości gazu z dwu-strefową podziałką wskazujący nominalne ciśnienie bezwzględne gazu SF6 -125 kPa (0,125 MPa) przy temperaturze 20oC (jeden na jeden zbiornik),
  • zawór bezpieczeństwa (jeden na jeden zbiornik), którego otwarcie następuje wskutek wzrostu ciśnienia wywołanego powstaniem łuku wewnątrz zbiornika, kierując gazy w dół, do kanału kablowego, eliminując tym samym zagrożenie dla obsługi
  Opcja
  • presostat - do współpracy z napędem silnikowym, telemechaniką,
  • ogrzewacze antykondensacyjne,
  • opcje połączeń poprzez boczne konektory lub głowice kablowe.

  Przedziały rozdzielnicy SN typu TPM

  Przedział łączników

  Przedział łączników umieszczony jest w zbiorniku wykonanym z blachy nierdzewnej i kwasoodpornej, jako czynnik izolacyjny zastosowano gaz SF6, który posiada bardzo wysoką wytrzymałość dielektryczną i bardzo dobrą zdolność gaszenia łuku. W zbiorniku zamontowano następujące komponenty: szyny zbiorcze, łączniki i izolatory. Aparatura łączeniowa to zintegrowany rozłącznik z uziemnikiem, który również jest zamykany i otwierany migowo. Każdy zbiornik posiada zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie niweluje wzrost ciśnienia wywołanego powstaniem łuku wewnętrznego. W rozdzielnicy TPM i TPM układ Kompat zawór jest umieszczony od dołu zbiornika w przedziale przyłączy kablowych w jednym z pól liniowych. W izolatory przepustowe wbudowane są pojemnościowe dzielniki napięcia, połączone ze wskaźnikami napięcia umieszczonymi na ścianie czołowej rozdzielnicy. Zarówno sam rozłącznik, jak i też mechanizmy napędowe, są urządzeniami wyjątkowo trwałymi i niezawodnymi. Konstrukcja zapewnia wykonanie 5000 cykli roboczych bez konieczności regulacji, konserwacji i wymiany elementów.

  Przedział bezpiecznikowy

  W przedziale bezpiecznikowym rozdzielnicy (w specjalnych tubach izolacyjnych) montowane są wkładki wyposażone w ogranicznik temperatury (wyzwalacz termiczny) wg. normy DIN 43625.
  Konstrukcja przedziału bezpiecznikowego uniemożliwia jego otwarcie przed dokonaniem manewru zamknięcia uziemnika. Załączenie rozłącznika w polu transformatorowym jest tylko możliwe po uprzednim zamknięciu pokrywy przedziału bezpiecznikowego.
  W przypadku przepalenia się wkładki bezpiecznikowej zamontowany na niej wybijak poprzez dźwignię powoduje wyłączenie rozłącznika w polu transformatorowym.
  Ponowne załączenie rozłącznika możliwe jest po wymianie wkładek bezpiecznikowych.

  Przedział napędów

  Przedział napędów obejmuje zintegrowany, bezpośredni napęd ręczny (silnikowy) rozłącznika i uziemnika lub wyłącznika próżniowego i odłącznika z uziemnikiem. Ponadto pole transformatorowe wyposażone jest w napęd zasobnikowy, który umożliwia wyłączenie rozłącznika po zadziałaniu wybijaka wkładki bezpiecznikowej lub w przypadku zastosowania cewki wyzwalającej. Stan przepalenia wkładki sygnalizowany jest na płycie czołowej napędu. W przedziale napędów rozdzielnicy umieszczony jest manometr (wyskalowany z uwzględnieniem stanu nominalnego w zależności od temperatury) informujący o prawidłowym ciśnieniu gazu SF6 panującym wewnątrz zbiornika. W przedniej części rozdzielnicy umieszczone są wskaźniki obecności napięcia na kablu.

  Przedział kablowy

  W przedziale kablowym dokonywane jest połączenie rozdzielnicy z kablami sieci energetycznej przy pomocy głowic kablowych. Poszczególne pola przedziałów kablowych posiadają metalowe wygrodzenia odseparowujące jedno pole od drugiego,

  Każdy przedział kablowy wyposażony jest w:

  • izolatory przepustowe typu C dla pól zasilających, odpływowych i transformatorowych wyposażonych w wyłącznik mocy,
  • izolatory przepustowe typu A dla pól transformatorowych wyposażonych w bezpieczniki SN,
  • uchwyty kablowe,
  • zaciski uziemienia dla żył powrotnych.

  Ponadto każde pole pozwala na instalację następującego wyposażenia:

  • przekładniki do zabezpieczeń, cewki rogowskiego,
  • sensory napięciowe,
  • ograniczniki przepięć,
  • kombinowane układy przy zastosowaniu głębokich maskownic np.: dwie głowice na fazę, głowica + sensor napięciowy , głowica + ogranicznik przepięć, dwie głowice na fazę + sensor napięciowy, dwie głowice na fazę + ogranicznik przepięć, głowica + ogranicznik przepięć + sensor napięciowy,

  Rozdzielnica typu TPM przystosowana jest do montażu kabli o przekroju do 630mm2 np. takich jak:

  • o izolacji z tworzyw sztucznych np.: YHAKXS, YHKX, XUHAKXS, XRUHKS.

  Sposób wykonywania kanału kablowego pod rozdzielnicą SN typu TPM

  Poniższe rysunki przedstawiają propozycję wykonania kanału kablowego. Głębokość kanału dla kabli suchych należy wykonać zachowując promień gięcia kabla w zależności od jego średnicy zewnętrznej zgodnie z PBUE. Propzycję głębokość kanału kablowego przedstawiono na rysunku 1. Możliwe jest uniknięcie lub zmniejszenie głębokości kanału kablowego poprzez zastosowanie cokołu podwyższającego lub podłogi technologicznej.

  Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM
  Widok z boku (TPM)

  Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM - Widok z boku

  Widok z boku (TPM Kompat)

  Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM - Widok z boku (TPM Compact)

  Kabel suchy jednożyłowy
  przekrój kabla (mm2) promień gięcia (mm) głębokość kanału K (mm)
  50 370 400
  70 400 430
  95 440 470
  120 470 500
  150 500 550
  185 540 600
  240 590 700
  Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM o wysokości 1275 mm i TPM Kompat

  Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM o wysokości 1275 mm i TPM Kompat

  Osprzęt kablowy

  Osprzęt kablowy - głowice GPH EUROMOLD - Interface A
  Typ kabla Przekrój kabla
  w zależności
  od typu głowicy
  Typ głowicy Typ końcówki
  kablowej dla danej
  głowicy/kabla
  Typ ogranicznika
  przepięć w zależności
  od głowicy
  Jednożyłowe kable o izolacji z tworzyw
  sztucznych z żyłą roboczą Al. i Cu
  o żyle powrotnej z drutów miedzianych na napięcie 20 kV
  25-120 K152SR (prosta) prasowana 156S A
  (możliwość połączenia
  jedynie za pomocą
  K200T)
  25-150 K200SR (prosta) śrubowa
  25-150 K158LR (kątowa) prasowana
  25-150 K200LR (kątowa) śrubowa

   

  Osprzęt kablowy - głowice GPH EUROMOLD - Interface C
  Typ kabla Przekrój kabla
  w zależności
  od typu głowicy
  Typ głowicy Typ końcówki
  kablowej dla danej
  głowicy/kabla
  Typ ogranicznika
  przepięć w zależności
  od głowicy
  Jednożyłowe kable o izolacji z tworzyw
  sztucznych z żyłą roboczą Al. i Cu
  o żyle powrotnej z drutów miedzianych na napięcie 20 kV
  10-300 K430TB śrubowa 300PB -10SA
  10-300 K480TB śrubowa 800PB -10SA
  240-630 K484TB śrubowa 800PB -10SA
  10-300 K400TB śrubowa 400PB -10SA
  185-630 K440TB śrubowa 400PB -10SA
  10-240 K400LB prasowana i śrubowa 400PB -10SA
  (tylko przed głowicą)

   

  Osprzęt kablowy - głowice CELLPACK - Interface A
  Typ kabla Przekrój kabla Typy głowicy
  w zależności od przekroju kabla
  Typ końcówki
  kablowej dla danej
  głowicy/kabla
  Typ ogranicznika
  przepięć w zależności
  od głowicy
  Jednożyłowe kable o izolacji z tworzyw
  sztucznych z żyłą roboczą Al. i Cu
  o żyle powrotnej z drutów miedzianych na napięcie 20 kV
  16-95 CWS 250A 24kV 16-95 M/EGA - prosta (CWS C16-95)-zestaw BRAK
  70-150 CWS 250A 24kV 70-150 M/EGA - prosta (CWS C70-150)-zestaw
  25-95 CGS 250A 24kV 25-95 M/EGA - kątowa (CGS C25-95)-zestaw
  70-150 CGS 250A 24kV 70-150 M/EGA - kątowa (CGS C70-150)-zestaw

   

  Osprzęt kablowy - głowice CELLPACK - Interface C
  Typ kabla Przekrój kabla Typy głowicy
  w zależności od przekroju kabla
  Typ końcówki
  kablowej dla danej
  głowicy/kabla
  Typ ogranicznika
  przepięć w zależności
  od głowicy w zależności od napięcia sieci
  Jednożyłowe kable o izolacji z tworzyw
  sztucznych z żyłą roboczą Al. i Cu
  o żyle powrotnej z drutów miedzianych na napięcie 20 kV
  25-70 CTS 630A 24kV 25-70 EGA - kątowa (CTS C25-95)-zestaw CTKSA 18kV
  95-240 CTS 630A 24kV 95-240 EGA - kątowa (CTS C95-240)-zestaw CTKSA 24kV

   

  Osprzęt kablowy - głowice GPH EUROMOLD - Interface A
  Typ i producent sensora napięciowego
  (z jakimi głowice były badane)
  Typ głowicy
  sprzęgającej,
  opcja dwa kable
  na fazę
  Typ głowicy
  sprzęgającej
  opcja dwa kable na
  fazę + ogranicznik
  Typ głowicy
  sprzęgającej
  opcja dwa kable
  na fazę + sensor
  Typ zatyczki
  izolacyjnej
  KAA-VS4 (Nexans) brak brak brak K150DR-B/G
  KAA-VS4 (Nexans) brak brak brak K150DR-B/G
  KAA-VS4 (Nexans) brak brak brak K150DR-B/G
  KAA-VS4 (Nexans) brak brak brak K150DR-B/G

   

  Osprzęt kablowy - głowice GPH EUROMOLD - Interface C
  Typ i producent sensora napięciowego
  (z jakimi głowice były badane)
  Typ głowicy
  sprzęgającej,
  opcja dwa kable
  na fazę
  Typ głowicy
  sprzęgającej
  opcja dwa kable na
  fazę + ogranicznik
  Typ głowicy
  sprzęgającej
  opcja dwa kable
  na fazę + sensor
  Typ zatyczki
  izolacyjnej
  UR-65 (ITR), SMVS UW1002-1 (Zelisko), KEVA24C24(c) (ABB) K300PB K300PB K300PB K400DR-B/G
  SMVS UW1002-3 (Zelisko), KEVA24C24(c) (ABB) K800PB i K804PB K800PB i K804PB K800PB i K804PB K400DR-B/G
  SMVS UW1002-3 (Zelisko) K800PB i K804PB K800PB i K804PB K800PB i K804PB K400DR-B/G
  SMVS UW1001 (Zelisko), PLUGSENS (Arteche), KEVA24C10(c) (ABB) K400TB+K400CP
  lub K440PB
  K400TB+K400CP
  lub K440PB
  K400TB+K400CP
  lub K440PB
  K400DR-B/G
  SMVS UW1001 (Zelisko), PLUGSENS (Arteche), KEVA24C10(c) (ABB) K400TB+K400CP
  lub K440PB
  K400TB+K400CP
  lub K440PB
  K400TB+K400CP
  lub K440PB
  K400DR-B/G
  Brak K440PB
  (tylko przed głowicą)
  K440PB
  (tylko przed głowicą)
  K440PB
  (tylko przed głowicą)
  K400DR-B/G

   

  Osprzęt kablowy - głowice CELLPACK - Interface A
  Typ i producent sensora napięciowego
  (z jakimi głowice były badane)
  Typ głowicy
  sprzęgającej,
  opcja dwa kable
  na fazę
  Typ głowicy
  sprzęgającej
  opcja dwa kable na
  fazę + ogranicznik
  Typ głowicy
  sprzęgającej
  opcja dwa kable
  na fazę + sensor
  Typ zatyczki
  izolacyjnej
  BRAK BRAK BRAK BRAK CIK 250A 24kV

   

  Osprzęt kablowy - głowice CELLPACK - Interface C
  Typ i producent sensora napięciowego
  (z jakimi głowice były badane)
  Typ głowicy
  sprzęgającej,
  opcja dwa kable
  na fazę
  Typ głowicy
  sprzęgającej
  opcja dwa kable na
  fazę + ogranicznik
  Typ głowicy
  sprzęgającej
  opcja dwa kable
  na fazę + sensor
  Typ zatyczki
  izolacyjnej
  R-65 (ITR),
  KEVA24C25(c) (ABB)
  CTKS 630A 24kV 25-70 EGA Na zapytanie Na zapytanie CIK 630A 36kV
  CTKS 630A 24kV 95-240 EGA Na zapytanie Na zapytanie

   

  Osprzęt kablowy - głowice TYCO ELECTRONICS - Interface A
  Typ kabla Napięcie znam.
  Uo/U (kV)
  Przekrój kabla
  w zależności
  od typu głowicy
  Typy głowicy
  Prosta / Kątowa
  Typ końcówki
  kablowej dla
  danej
  głowicy/kabla
  Typ ogranicznika
  przepięć w
  zależności
  od głowicy
  Jednożyłowe kable o izolacji
  z tworzyw sztucznych z żyłą
  roboczą Al. i Cu o żyle
  powrotnej z drutów
  miedzianych
  6/10 16-70 RSSS 525A / RSES 525A Śrubowa w zestawie Brak
  6/10 95 RSSS 525B / RSES 525B
  6/10 95-100 RSSS 525C / RSES 525C
  8,7/15 16-50 RSSS 525A / RSES 525A
  8,7/15 50-95 RSSS 525B / RSES 525B
  8,7/15 70-120 RSSS 525C / RSES 525C
  8,7/15 120-150 RSSS 525D / RSES 525D
  12/20 16 RSSS 525A / RSES 525A
  12/20 25-95 RSSS 525B / RSES 525B
  12/20 70-95 RSSS 525C / RSES 525C
  12/20 70-150 RSSS 525D / RSES 525D

   

  Osprzęt kablowy - głowice TYCO ELECTRONICS - Interface C
  Typ kabla Napięcie znam.
  Uo/U (kV)
  Przekrój kabla
  w zależności
  od typu głowicy
  Typy głowicy
  Prosta / Kątowa
  Typ końcówki
  kablowej dla
  danej
  głowicy/kabla
  Typ ogranicznika
  przepięć w
  zależności
  od głowicy
  Jednożyłowe kable o izolacji
  z tworzyw sztucznych z żyłą
  roboczą Al. i Cu o żyle
  powrotnej z drutów
  miedzianych
  6/10 35-95 RSTI-5851 Śrubowa w zestawie RSTI-CC-68SA**10
  - OGRANICZNIKI
  DOBIERANE
  INDYWIDUALNIE
  6/10 95-240 RSTI-5853
  6/10 185-300 RSTI-5855
  6/10 400 RSTI-3951
  6/10 500 RSTI-3952
  6/10 600 RSTI-3953
  8,7/15 i 12/20 35-70 RSTI-5851
  8,7/15 i 12/20 95-240 RSTI-5852
  8,7/15 i 12/20 185-300 RSTI-5855
  8,7/15 i 12/20 400 RSTI-5951
  8,7/15 i 12/20 500 RSTI-5952
  8,7/15 i 12/20 600 RSTI-5953
  8,7/15 i 12/20 800 RSTI-5954

   

  Osprzęt kablowy - głowice TYCO ELECTRONICS - Interface A
  Typ i producent sensora
  napięciowego (z jakimi
  głowice były badane)
  Typ głowicy sprzęgającej,
  opcja dwa kable
  na fazę
  Typ głowicy sprzęgającej,
  opcja dwa kable
  na fazę + ogranicznik
  Typ głowicy sprzęgającej,
  opcja dwa kable
  na fazę + sensor
  Typ zatyczki
  izolacyjnej
  Brak Brak Brak Brak Brak

   

  Osprzęt kablowy - głowice TYCO ELECTRONICS - Interface C
  Typ i producent sensora
  napięciowego (z jakimi
  głowice były badane)
  Typ głowicy sprzęgającej,
  opcja dwa kable
  na fazę
  Typ głowicy sprzęgającej,
  opcja dwa kable
  na fazę + ogranicznik
  Typ głowicy sprzęgającej,
  opcja dwa kable
  na fazę + sensor
  Typ zatyczki
  izolacyjnej
  RSTI-VS-24-BP
  Tyco Electronics
  SMVS-UW1002-0 Zelisko
  RSTI-CC-5851 Brak
  RSTI-CC-5853
  RSTI-CC-5855
  RSTI-CC-3951*
  RSTI-CC-3952*
  RSTI-CC-3953*
  RSTI-CC-5851
  RSTI-CC-5854
  RSTI-CC-5855
  RSTI-CC-3951*
  RSTI-CC-3952*
  RSTI-CC-3953*
  RSTI-CC-3954*

  Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM

  Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
  Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
  Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
  Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
   
  Izolator przepustowy typ C
  Izolator przepustowy typ C
  Głowica główna
  Głowica główna
  Głowica sprzęgająca
  Głowica sprzęgająca
  Ogranicznik przepięć
  Ogranicznik przepięć
  Sensor napięciowy (przekładnik małej mocy)
  Sensor napięciowy (przekładnik małej mocy)
   
  Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
  Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
  Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM

  Sposób łączenia zestawów rozbudowywalnych

  Rozdzielnica TPM posiada opcję rozbudowywania o kolejne zestawy (pod warunkiem, że zostało to omówione na etapie wyceny i zamawiania). Sposoby łączenia przedstawiono poglądowo na poniższych rysunkach. Szczegółowe informacje zawiera Dokumentacja Techniczno-Ruchowa rozdzielnicy.

  Połączenie górne rozdzielnic TLL+ + LLL+
  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Połączenie górne rozdzielnic TLL+ + LLL+
  Widok z frontu
  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Połączenie górne rozdzielnic TLL+ + LLL+
  Układ LLL+ (l, p)
  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Układ TLL+ (l, p)
  Widok z frontu
  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Układ TLL+ (l, p)
  Widok z góry
  Widok z góry rozdzielnicy TPM - Układ TLL+ (l, p)
  Połączenie boczne rozdzielnic TLL+ (p)+TLL+ (l)
  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Połączenie boczne rozdzielnic TLL+ (p)+TLL+ (l)
  Widok z frontu
  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Połączenie boczne rozdzielnic TLL+ (p)+TLL+ (l)

  Widok z boku i gabaryty rozdzielnic TPM

  Widok z boku i gabaryty rozdzielnic TPM
  Widok z boku i gabaryty rozdzielnic TPM

  1) - osłona w przypadku rozdzielnicy TPM w wersji rozbudowywalnej - połączenie górne,
  2) - osłona w przypadku rozdzielnicy TPM w wersji rozbudowywalnej - połączenie boczne,
  3) - głębokość maskownicy 125mm stosowana tylko w przypadku:
  Podwójnej głowicy z sensorem napięciowym;
  Głowicy z ogranicznikiem przepięć i sensorem napięciowym;
  Głowicy K400LB z ogranicznikiem przępięć 400PB,
  4) - głębokość maskownicy w przypadku zastosowania głowicy z ogranicznikiem przepięć,
  5) - głębokość maskownicy w przypadku zastosowania głowicy z ogranicznikiem przepięć i sensorem napięciowym.

  TPM - konfiguracje typowe

  Konfiguracja TL / LT (pole transformatorowe i pole liniowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i pole liniowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i pole liniowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja TLL / LLT (pole transformatorowe i 2 pola liniowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 2 pola liniowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 2 pola liniowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja TLLL / LLLT (pole transformatorowe i 3 pola liniowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 3 pola liniowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 3 pola liniowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja TLLT (2 pola transformatorowe i 2 pola liniowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe i 2 pola liniowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe i 2 pola liniowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja TT (2 pola transformatorowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja LL (2 pola liniowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola liniowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola liniowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja LLL (3 pola liniowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 3 pola liniowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 3 pola liniowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja LLLL (4 pola liniowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 4 pola liniowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 4 pola liniowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja WL / LW (pole wyłącznikowe i pole liniowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i pole liniowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i pole liniowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja WLL / LLW (pole wyłącznikowe i 2 pola liniowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 2 pola liniowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 2 pola liniowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja WLLL / LLLW (pole wyłącznikowe i 3 pola liniowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 3 pola liniowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 3 pola liniowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja WLLW (2 pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja WW (2 pola wyłącznikowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja WWW (3 pola wyłącznikowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 3 pola wyłącznikowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 3 pola wyłącznikowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja WWWW (4 pola wyłącznikowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 4 pola wyłącznikowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 4 pola wyłącznikowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja LWWW (pole liniowe i 3 pola wyłącznikowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole liniowe i 3 pola wyłącznikowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole liniowe i 3 pola wyłącznikowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  TPM - konfiguracje typowe - pojedyncze pola

  Konfiguracja Konfiguracja L+ (p,l) (pole liniowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 1 pole liniowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 1 pole liniowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja T+ (p,l) (pola transformatorowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 1 pole transformatorowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 1 pole transformatorowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja W+ (p,l) (pola wyłącznikowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 1 pole wyłącznikowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 1 pole wyłącznikowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja S (pole sprzęgłowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 1 pole sprzęgłowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 1 pole sprzęgłowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Pola pomiarowe typu M840

  Schematy elektryczne

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pola pomiarowe typu M840

  Gabaryty

  Gabaryty rozdzielnicy TPM - pola pomiarowe typu M840

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  TPM - konfiguracje typowe - układ Kompakt

  Konfiguracja LTL (pole transformatorowe i 2 pola liniowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 2 pola liniowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 2 pola liniowe

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 2 pola liniowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 2 pola liniowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja LLTL (pole transformatorowe i 3 pola liniowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 3 pola liniowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 3 pola liniowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Pobierz


  Pliki AutoCad

  TPM

  Pliki AutoCAD - TPM

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  TPM Kompakt

  Pliki AutoCAD - TPM Kompakt

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  TPM Układ C

  Pliki AutoCAD - TPM Układ C

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!
 • Rotoblok VCB

  Rzodzielnica Rotoblok VCB

  Nowoczesna, wnętrzowa rozdzielnica średniego napięcia typu Rotoblok VCB, przeznaczona do rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, przy znamionowym napięciu do 25 kV, w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej. Modułowa konstrukcja pól rozdzielnicy Rotoblok VCB umożliwia i pozwala na dowolne konfigurowanie oraz łączenie z typoszeregiem pól rozdzielnicy Rotoblok i Rotoblok SF.

  Charakterystyka i zalety

  Rozdzielnica typu Rotoblok VCB jest dwuprzedziałową rozdzielnicą wnętrzową, w osłonie metalowej wykonanej z blachy ocynkowanej, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Rozdzielnica charakteryzuje się izolacją powietrzną (AIS - Air Insulated Switchgear) oraz niewielkimi gabarytami co uzyskano dzięki zastosowaniu innowacyjnego trójfunkcyjnego łącznika izolacyjnego średniego napięcia zastępującego trzy dotychczas stosowane aparaty: wyłącznik, odłącznik i uziemnik. Do gaszenia łuku elektrycznego wykorzystano komory próżniowe wbudowane w izolatory żywiczne, które z kolei umieszczone są na wspólnym wale obrotowym, pozwalającym na wykorzystanie go w funkcji odłącznika. System blokad mechanicznych uniemożliwia błędne czynności łączeniowe, oraz otwarcie drzwi pola rozdzielczego przed wyłączeniem napięcia i zamknięciem uziemnika. Specjalna konstrukcja i zastosowane materiały gwarantują dużą trwałość i niezawodność, lecz przede wszystkim bardzo wysokie bezpieczeństwo.

  Zalety

  Pola rozdzielnicy posiadają następujące właściwości:

  • zastosowanie nowoczesnego urządzenia typu TGI (produkcji ZPUE S.A.) łączącego w sobie trzy funkcje: wyłącznika, odłącznika, uziemnika,
  • miniaturyzacja pól, a tym samym całej rozdzielnicy przy zachowaniu wysokich parametrów elektrycznych i użytkowych (podstawowa szerokość pola Rotoblok VCB wynosi zaledwie 500mm),
  • system blokad jest ograniczony do jednego aparatu,
  • aparatem można sterować lokalnie, jak również zdalnie (np. drogą radiową),
  • wysokie bezpieczeństwo obsługi uzyskane poprzez wymuszenie poprawnych czynności łączeniowych,
  • dwie widoczne, pełne przerwy izolacyjne w powietrzu zapewniają największy poziom bezpieczeństwa,
  • aparat w pozycji wyłączonej i otwartej stanowi sobą mechaniczną i izolacyjną przegrodę pomiędzy przedziałem szyn zbiorczych, a częścią przyłączy kablowych.
  • poprawa niezawodności poprzez wyeliminowanie wielu blokad mechanicznych i elektrycznych,
  • wyeliminowanie wielu połączeń szynowych przez co zwiększono prostotę i niezawodność konstrukcji,
  • długi okres pracy bez kłopotliwych zabiegów konserwacyjnych,
  • możliwość prostej i bardzo szybkiej wymiany wału aparatu głównego (wyłącznik + odłącznik) podczas prac serwisowych,
  • wysoka odporność na korozję, konstrukcja rozdzielnicy wykonana jest z blachy pokrytej antykorozyjnie ocynkiem,
  • przystosowana do zainstalowania nowoczesnej aparatury zabezpieczeniowo-sterowniczej różnych producentów,
  • możliwość przyściennego ustawienia rozdzielnicy co pozwala na oszczędne wykorzystanie pomieszczenia rozdzielczego, co jest szczególnie wazne przy modernizacjach i rozbudowach istniejących rozdzielni,
  • łatwy i szybki dostęp do urządzeń rozdzielnicy dla nadzoru i konserwacji,
  • prosta obsługa.

  Dane techniczne

  Zgodność z normami:

  Rozdzielnica typu Rotoblok VCB spełnia wymagania poniższych norm:

  • PN-EN 62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć1: Postanowienia wspólne”,
  • PN-EN 62271-100 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
  • PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”,

  Rozdzielnica posiada certyfikat Instytutu Elektrotechniki.

  Dane elektryczne
  Napięcie nominalne sieci 20 kV
  Najwyższe napięcie urządzeń 25 kV
  Częstotliwość znamionowa / Liczba faz 50 Hz / 3
  Znamionowe wytrzymywane napięcie krótkotrwałe częstotliwości sieciowej 50 kV / 60 kV
  Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe piorunowe 1,2/50 µs 125 kV / 145 kV
  Prąd znamionowy ciągły 630 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 16 kA (3s) / do 20 kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 50 kA
  Odporności na działanie łuku wewnętrznego AFLR do 16 kA (1s)
  Stopień ochrony IP 43 do IP4X
  Warunki eksploatacyjne:
  Temperatura otoczenia  
  - szczytowa krótkotrwała
  + 40°C
  - najwyższa średnia w ciągu doby
  + 35°C
  - najwyższa średnia roczna
  + 20°C
  - najwyższa długotrwała
  + 25°C1)
  Wilgotność względna powietrza  
  - najwyższa średnia w ciągu doby
  95%
  - najwyższa średnia w ciągu miesiąca
  90%
  - najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu doby
  2,2 kPa
  - najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu miesiąca
  1,8 kPa
  Atmosfera w miejscu zainstalowania brak znaczących zanieczyszczeń solą, parami, pyłami,
  dymem, gazami palnymi lub powodującymi korozję
  oraz brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia
  Wysokość zainstalowania do 1000 m n.p.m.2)
  Drgania wibracje, spowodowane przyczynami zewnętrznymi
  lub trzęsieniami ziemi pomijalne

  Uwaga:
  *1) Pod warunkiem, że producent aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczeniowej nie określił inaczej.
  *2) Jeśli wysokość zainstalowania rozdzielnicy jest większa niż 1000 m.n.p.m. poziom izolacji rozdzielnicy powinien zostać skorygowany wskaźnikiem zgodnym z wytycznymi punktu 2.2.1 normy PN-EN62271-1.

  Widoki łącznika

  Widok łącznika

  Rotoblok VCB widok łącznika

  Widok izolacyjnego wału głównego z wyłącznikiem próżniowym

  Rotoblok VCB widok wału

  1 - izolacyjny wał główny z wyłącznikiem
  2 - napęd łącznika
  3 - komora próżniowa wyłącznika
  4 - izolatory żywiczne
  5 - uziemnik dolny
  6 - ocynkowana stalowa rama
  7 - przycisk załącz wyłącznik
  8 - przycisk wyłącz wyłącznik
  9 - gniazdo odłącznika

  10 - gniazdo i sygnalizacja uziemnika
  11 - gniazdo zazbrajania sprężyny wyłącznika
  12 - sygnalizacja zazbrojenia sprężyny
  13 - złącze wtykowe do obwodów wtórnych
  14 - sygnalizacja położenia wyłącznika
  15 - sygnalizacja położenia odłącznika

  Pozycje pracy aparatu

  Pozycja
  załączony-zamknięty

  Rotoblok VCB - Pozycje pracy aparatu - Pozycja załączony-zamknięty

  Pozycja
  wyłączony-zamknięty

  Rotoblok VCB - Pozycje pracy aparatu - Pozycja wyłączony-zamknięty

  Pozycja
  wyłączony-otwarty

  Rotoblok VCB - Pozycje pracy aparatu - Pozycja wyłączony-otwarty

  Pozycja
  uziemiony

  Rotoblok VCB - Pozycje pracy aparatu - Pozycja uziemiony

  Warianty pól rozdzielnicy Rotoblok VCB

  VCB 1

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 1

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 1

  Uwaga:
  Przedstawione rysunki są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  1. Przy zastosowaniu przekładników prądowych wsporczych na 24 kV w miejsce\przepustowych.
  2. Przy zastosowaniu podstaw bezpiecznikowych nad przekładnikami napięciowymi.
  3. Przy zastosowaniu przekładników napięciowych.
  4. Aparat TGI 24 wraz z przekładnikami prądowymi może znajdować się po prawej stronie pola.
  5. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 17,5kV i Rotoblok SF wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 950 mm. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 24 wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 1150 mm.

  VCB 2(31))

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 2

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 2

  Uwaga:
  Przedstawione rysunki są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  1. Przy zastosowaniu przekładników prądowych wsporczych na 24 kV w miejsce\przepustowych.
  2. Przy zastosowaniu podstaw bezpiecznikowych nad przekładnikami napięciowymi.
  3. Przy zastosowaniu przekładników napięciowych.
  4. Aparat TGI 24 wraz z przekładnikami prądowymi może znajdować się po prawej stronie pola.
  5. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 17,5kV i Rotoblok SF wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 950 mm. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 24 wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 1150 mm.

  VCB 5(6*2))

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 5

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 5

  Uwaga:
  Przedstawione rysunki są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  1. Przy zastosowaniu przekładników prądowych wsporczych na 24 kV w miejsce\przepustowych.
  2. Przy zastosowaniu podstaw bezpiecznikowych nad przekładnikami napięciowymi.
  3. Przy zastosowaniu przekładników napięciowych.
  4. Aparat TGI 24 wraz z przekładnikami prądowymi może znajdować się po prawej stronie pola.
  5. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 17,5kV i Rotoblok SF wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 950 mm. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 24 wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 1150 mm.

  VCB O5

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 05

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 05

  Uwaga:
  Przedstawione rysunki są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  1. Przy zastosowaniu przekładników prądowych wsporczych na 24 kV w miejsce\przepustowych.
  2. Przy zastosowaniu podstaw bezpiecznikowych nad przekładnikami napięciowymi.
  3. Przy zastosowaniu przekładników napięciowych.
  4. Aparat TGI 24 wraz z przekładnikami prądowymi może znajdować się po prawej stronie pola.
  5. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 17,5kV i Rotoblok SF wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 950 mm. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 24 wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 1150 mm.

  VCB S1L(P4))

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole S1L

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole S1L

  Uwaga:
  Przedstawione rysunki są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  1. Przy zastosowaniu przekładników prądowych wsporczych na 24 kV w miejsce\przepustowych.
  2. Przy zastosowaniu podstaw bezpiecznikowych nad przekładnikami napięciowymi.
  3. Przy zastosowaniu przekładników napięciowych.
  4. Aparat TGI 24 wraz z przekładnikami prądowymi może znajdować się po prawej stronie pola.
  5. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 17,5kV i Rotoblok SF wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 950 mm. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 24 wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 1150 mm.

  VCB S3L(P4))

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole S3L

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole S3L

  Uwaga:
  Przedstawione rysunki są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  1. Przy zastosowaniu przekładników prądowych wsporczych na 24 kV w miejsce\przepustowych.
  2. Przy zastosowaniu podstaw bezpiecznikowych nad przekładnikami napięciowymi.
  3. Przy zastosowaniu przekładników napięciowych.
  4. Aparat TGI 24 wraz z przekładnikami prądowymi może znajdować się po prawej stronie pola.
  5. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 17,5kV i Rotoblok SF wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 950 mm. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 24 wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 1150 mm.

  Przykłady rozdzielnicy Rotoblok VCB w połączeniu z rozdzielnicą Rotoblok oraz Rotoblok SF

  Schemat elektryczny

  Przykłady rozdzielnicy Rotoblok VCB - Schemat elektryczny

  Widok z frontu

  Przykłady rozdzielnicy Rotoblok VCB - Widok z frontu

  Schemat elektryczny

  Przykłady rozdzielnicy Rotoblok VCB - Schemat elektryczny

  Widok z frontu

  Przykłady rozdzielnicy Rotoblok VCB - Widok z frontu

  Pobierz


  Pliki AutoCad Rotoblok VCB

  Pola liniowe

  Rotoblok VCB - pola liniowe

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pola liniowe z ogranicznikami

  Rotoblok VCB - pola liniowe z ogranicznikami

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pola sprzęgłowe

  Rotoblok VCB - pola sprzęgłowe

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Inne

  Rotoblok VCB - inne

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!
 • RELF, RELF EX

  Rozdzielnica SN (średniego napięcia) typu RELF i RELF ex

  RELF oraz RELFex to rozdzielnice SN:

  • w izolacji powietrznej (AIS - Air Insulated Switchgear),
  • w obudowie metalowej,
  • czteroprzedziałowe,
  • dwuczłonowe,
  • z pojedynczym układem szyn zbiorczych,
  • na napięcie znamionowe do 36kV,
  • przystosowane do użytkowania w instalacjach wnętrzowych.

  Charakterystyka rozdzielnicy

  • Rozdzielnica przeznaczona jest do pracy w stacjach rozdzielczych przedsiębiorstw wytwarzających, przesyłających i użytkujących energię elektryczną.
  • Spełnia wymagania norm (IEC) PN-EN 62271-200, (IEC) PN-EN 62271-1 i GOST, zapewnia stopień ochrony do IP4X. Przeznaczona jest do pracy w warunkach normalnych określonych normą (IEC) PN-EN 62271-1.
  • Rozdzielnica jest zaprojektowana tak, aby normalna praca, inspekcja, operacje obsługowe mogły być przeprowadzone bezpiecznie.
  • Rozdzielnica jest konstrukcją bezszkieletową, wykonaną z ocynkowanych blach stalowych łączonych przez nitowanie. Ma postać wieloprzedziałowej szafy, której ściany i przegrody tworzą konstrukcję samonośną.
  • W szafie rozdzielnicy wydzielone są przedziały: przyłączowy, szyn zbiorczych, aparatowy z członem wysuwnym oraz przedział obwodów pomocniczych.
  • Drzwi szafy i osłony boczne skrajnych pól (osłony tylne dla wykonania przyściennego) pokryte są lakierem proszkowym.

  Typy pól

  Rozdzielnicę można zestawiać z pól o różnych funkcjach. Są to pola:

  • zasilające / odbiorcze,
  • sprzęgłowe,
  • wzniosu,
  • pomiarowe z możliwością uziemienia szyn zbiorczych,
  • z rozłącznikiem,
  • inne - wg. uzgodnień.

  Człon wysuwny rozdzielnicy może być wyposażony w wyłącznik, stycznik, zwieracz lub zespół przekładników napięciowych z bezpiecznikami. Człon wysuwny może zajmować położenia: pracy, próby/odłączenia i rozdzielenia.

  Cechy charakterystyczne i zalety rozdzielnicy

  • izolacja powietrzna,
  • możliwość wyposażenia łączników w napędy silnikowe - w pełni zautomatyzowana rozdzielnica
  • kategoria utraty ciągłości pracy – LSC2B (trzy przedziały obwodu głównego),
  • możliwość wyposażenia w sensory prądowe i napięciowe - rozwiązanie przyjazne środowisku,
  • klasyfikacja łuku wewnętrznego IAC AFLR,
  • blokady i zabezpieczenia przed wykonaniem nieprawidłowych czynności łączeniowych,
  • opcja wykonania przyściennego lub wolnostojącego,
  • opcjonalne pomiary termowizyjne przyłączy kablowych lub system monitoringu temperatury,
  • możliwość rozbudowy rozdzielnicy o kolejne pola,
  • możliwość wymiany pola bez konieczności rozsuwania sąsiednich pól,
  • łatwa obsługa.

  Rozdzielnica zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi uzyskany przez

  • odporność obudowy rozdzielnicy na działanie łuku wewnętrznego,
  • blokady czynności łączeniowych oraz otwarcia drzwi,
  • manewrowanie członem wysuwnym przy zamkniętych drzwiach,
  • zastosowanie przedziałówz przegrodami w klasie PM,
  • możliwość kontrolowania wzrokowego czynności łączeniowych przez wzierniki,
  • zastosowanie klap wydmuchowych ograniczających wzrost ciśnienia w przypadku wystąpienia zwarcia łukowego wewnątrz obudowy,
  • możliwość zastosowania kanałów wydmuchowych odprowadzających gorące gazy powstające w przypadku zwarcia łukowego wewnątrz obudowy na zewnątrz pomieszczenia, w którym jest zainstalowana rozdzielnica,
  • sygnalizację napięcia w polach.

  Dane techniczne

  Zgodność z normami

  Rozdzielnica typu RELF spełnia wymagania poniższych norm:

  • (IEC) PN-EN 62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć1: Postanowienia wspólne”,
  • (IEC) PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”,

  Rozdzielnica jest certyfikowana przez stosowne akredytowane jednostki.

  Dane elektryczne
    RELF 12 RELF 17,5 RELF 24 RELF 36 RELF ex
  Napięcie znamionowe [kV] 12 17,5 24 36; 40,5* 12 / 17,5
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych
  i pola zasilającego
  [A] 630 - 4000 630 - 2500 630 - 2500 630 - 1600 630 - 2500
  Napięcie znamionowe wytrzymywane
  o częstotliwości sieciowej 50 Hz
  [kV] 28 38 50 95;
  85,5(5min)
  /95(1min)
  28; 42
  Napięcie znamionowe wytrzymywane
  udarowe piorunowe
  [kV] 75 95 125 190 75; 95
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 40 do 31,5 do 31,5 do 25
  (do 31,5/1s)
  do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 100 do 80 do 80 63/80 do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA] do 31,5/1s
  do 40/0,5s
  do 31,5/1s do 31,5/1s do 25/1s do 25/1s
  Stopień ochrony do IP4X (IP3X dla 4000A)
  Wysokość szafy [mm] 22001) 2200 22501) 2250 2250
  Szerokość szafy [mm] 600-950
  (650-1000)
  600-950
  (800-1000)
  800/1000 1300 650/800/1000
  Głębokość szafy [mm] 1250/1575/1675 1250/1575/1675 1600/1688/1725 2035 1375/1388
  Zgodność z normami (IEC) PN-EN 62271-200; (IEC) PN-EN 62271-1
  Uwaga:
  1) - wysokość pola może się różnić w zależności od wykonania i wysokości przedziału nN. Szczegóły należy uzgodnić z producentem
  Warunki eksploatacyjne
  Temperatura otoczenia Wilgotność względna powietrza
  - szczytowa krótkotrwała +40oC
  - najwyższa średnia w ciągu doby 95%
  - najwyższa średnia w ciągu doby +35oC
  - najwyższa średnia w ciągu miesiąca 90%
  - najwyższa średnia roczna +20oC
  - najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu doby 2,2kPa
  - najniższa długotrwała -5oC
  - najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu miesiąca 1,8kPa
  Atmosfera w miejscu zainstalowania brak znaczących zanieczyszczeń solą, parami, pyłami,
  dymem, gazami palnymi lub powodującymi korozję
  oraz brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia
  Wysokość miejsca zainstalowania do 1000 m n.p.m.2)
  Drgania wibracje, spowodowane przyczynami zewnętrznymi
  lub trzęsieniami ziemi pomijalne
  Uwaga:
  2) - jeśli wysokość zainstalowania rozdzielnicy jest większa niż 1000 m.n.p.m. poziom izolacji rozdzielnicy powinien zostać skorygowany zgodnie z wytycznymi normy

  Budowa rozdzielnicy

  Konstrukcja

  Pole rozdzielnicy RELF jest zbudowane jako szafa podzielona na cztery wyodrębnione przedziały funkcjonalne:

  1. przedział szyn zbiorczych (obwody główne),
  2. przedział aparatowy (obwody główne),
  3. przedział przyłączowy (obwody główne),
  4. przedział obwodów pomocniczych (obwody niskiego napięcia).
  RELF wariant I
  Konstrukcja rozdzielnicy RELF - Wariant I
  RELF wariant II
  Konstrukcja rozdzielnicy RELF - Wariant II
  RELF 36
  Konstrukcja rozdzielnicy RELF 36
  RELF ex
  Konstrukcja rozdzielnicy RELF ex

  Szafa rozdzielnicy wykonana jest z ukształtowanych przez gięcie blach stalowych, łączonych ze sobą nitami, bez spawania. Ściany i przegrody tworzą konstrukcję samonośną. Do budowy szaf używana jest odporna na korozję blacha pokryta ocynkiem..

  Do łączenia elementów konstrukcyjnych zastosowano stalowe nity z łbem okrągłym o wysokiej wytrzymałości. Przedziały funkcjonalne ograniczone są wewnętrznymi przegrodami pionowymi i poziomymi. Przegrody wewnętrzne mocowane są do ścian bocznych wzmacniając i stabilizując całość obudowy. Do zewnętrznych ścian skrajnych pól rozdzielnicy dodatkowo są przykręcane dwuczęściowe osłony boczne, wykonane z malowanej blachy.

  Rozdzielnica może być wykonana jako wolnostojąca lub przyścienna. Przedni pas między drzwiami przedziału aparatowego i drzwiami przedziału przyłączowego oraz przegroda pozioma między tymi przedziałami są demontowalne1), co znacznie ułatwia wykonywanie prac serwisowych.

  Wewnętrzne przegrody umożliwiają bezpieczny dostęp do przedziału aparatowego i przyłączowego, nawet gdy szyny zbiorcze są pod napięciem.

  Zgodnie z klasyfikacją LSC (Loss of Service Continuity) rozdzielnica spełnia kryteria kategorii LSC2B. Warunek ten spełniają rozdzielnice z trzema przedziałami średniego napięcia w momencie ustawienia członu ruchomego w pozycji próby/odłączenia.

  Drzwi przedziałów obwodów głównych wykonane są z malowanej blachy czarnej. W drzwiach zastosowano zawiasy i rygle wytrzymujące obciążenia o charakterze eksplozji. Zawiasy umożliwiają otwarcie drzwi o około 135o (170o w przypadku RELF 36).

  Górne i dolne krawędzie drzwi zostały usztywnione przez odpowiednio ukształtowane i wspawane profile usztywniające.

  Drzwi przedziału aparatowego wyposażone są we wziernik służący do wzrokowego kontrolowania położenia członu wysuwnego oraz czynności łączeniowych.

  Konstrukcja drzwi pozwala na mechaniczne wyłączenie wyłącznika będącego w pozycji pracy przez zamknięte drzwi.

  1) - nie dotyczy RELF 36

   

  Klapy wydmuchowe

  Wszystkie przedziały obwodów głównych posiadają w górnej części otwory kanałów wydmuchowych zamykane klapami. Ich zadaniem jest rozładowanie ciśnienia powstałego wewnątrz przedziału w wyniku zaistnienia zwarcia łukowego.

  Gwałtowny wzrost ciśnienia wewnątrz przedziału rozdzielnicy powoduje zerwanie śrub z tworzywa sztucznego i otwarcie klap, które mogą współpracować z łącznikami krańcowymi zamontowanymi na dachu rozdzielnicy. Łączniki krańcowe sterowane otwierającymi się klapami dają impuls powodujący wyzwolenie wyłącznika zasilającego. Pozwala to ograniczyć skutki zwarcia łukowego powstałego wewnątrz przedziału szafy.

  Człon wysuwny

  stanowi układ składający się z zespołu jezdnego i w zależności od funkcji pola: wyłącznika, stycznika, zestawu przekładników napięciowych z bezpiecznikami lub bloku zwierającego. Zespół jezdny realizuje mechaniczne połączenie członu wysuwnego z polem rozdzielnicy. Jego część nieruchoma jest sprzęgana z polem przez obustronne zaryglowanie w wycięciach prowadnic.

  Część ruchoma zespołu jezdnego jest przemieszczana między położeniem pracy i próby/odłączenia za pomocą śruby pociągowej napędzanej ręcznie korbą, lub za pomocą napędu elektrycznego, przy zamkniętych drzwiach. Położenie pracy i próby/odłączenia jest sygnalizowane przez wskaźniki położenia po osiągnięciu przez człon właściwej pozycji.

  Przegrody ruchome w przedziale aparatowym omówiono przy opisie przedziału aparatowego.

  Przedziały pól rozdzielczych

  Przedział szyn zbiorczych jest niedostępny w trakcie normalnej pracy. Dla wykonywania prac serwisowych dostęp do szyn zbiorczych jest możliwy od góry szafy, po zdemontowaniu klap wydmuchowych (lub od strony przedziału aparatowego po zdemontowaniu przegrody – dla RELF 36). Jest on zamknięty z obu boków pola płytami przepustowymi wykonanymi z blachy ze stali niemagnetycznej lub materiału izolacyjnego. Płyty te zapobiegają rozprzestrzenianiu się szkód do sąsiednich pól w przypadku powstania łuku elektrycznego w przedziale szyn zbiorczych.

  Płyty przepustowe wraz z izolatorami przepustowymi stanowią elementy podtrzymujące szyny zbiorcze. Od szyn zbiorczych odchodzą szyny odpływowe i wchodzą do izolatorów wsporczo-przepustowych oddzielających przedział szynowy od przedziału aparatowego.

  Przedział aparatowy jest dostępny po otwarciu jego drzwi w trybie kontrolowanym blokadami. W przedziale aparatowym jest umiejscowiony człon wysuwny oraz wszystkie elementy niezbędne do jego współdziałania z polem rozdzielczym takie jak: prowadnice członu wysuwnego, przegrody ruchome, izolatory wsporczo-przepustowe z zabudowanymi stykami stałymi, elementy blokady drzwi i blokady uziemnika oraz gniazdo obwodów sterowniczych.

  W płycie odgradzającej przedział aparatowy od przedziałów przyłączowego i szyn zbiorczych zamocowane są izolatory wsporczo-przepustowe. W izolatorach osadzone są szyny odpływowe oraz styki stałe.

  W przedziale aparatowym zamontowane są przegrody ruchome wraz z mechanizmem uruchamiającym. Ich zadaniem jest oddzielenie przestrzeni przedziału od styków stałych mogących być pod napięciem, kiedy człon wysuwny jest w pozycji próby/odłączenia lub pozycji rozdzielenia. Między tymi stykami, a zamkniętą zasłoną pozostaje bezpieczna przerwa izolacyjna.

  Przestawienie członu wysuwnego z pozycji próby/odłączenia do pozycji pracy, powoduje rozsunięcie przegród ruchomych i odsłonięcie styków stałych umożliwiając połączenie styków wyłącznika.

  Przez wziernik w drzwiach, widoczne są mechaniczne wskaźniki stanu wyłącznika i stanu zazbrojenia napędu.

  Przedział przyłączowy przeznaczony jest do podłączenia kabli lub szyn i jest dostępny po otwarciu drzwi przedziału tylko przednich (wykonanie szafy jako przyściennej) lub przednich i tylnych (wykonanie szafy jako wolnostojącej) w trybie kontrolowanym blokadami.1) W przedziale tym zabudowane są przekładniki prądowe, uziemnik oraz w zależności od potrzeb eksploatacyjnych opcjonalnie: przekładniki napięciowe2), przekładniki ziemnozwarciowe i ograniczniki przepięć.

  1) w wersji RELF 36 przedział przyłączowy dostępny jest po otwarciu drzwi szafy i zdemontowaniu przegrody od strony
  przedziału aparatowego.
  2) nie dotyczy wersji RELF 36

  Przekładniki napięciowe montowane są w przedniej części przedziału przyłączowego.

  Uziemnik jest wyposażony w napęd ręczny lub napęd ręczny i silnikowy. Jego stan jest sygnalizowany wskaźnikiem położenia.

  Dno przedziału jest zamknięte dzieloną pokrywą podłogi będącą równocześnie płytą przepustową kabli. Otwory w płycie są osłonięte gumowymi przepustami kablowymi. Do zamocowania kabli służą uchwyty kablowe osadzone na wspornikach.

  Przedział obwodów pomocniczych (niskiego napięcia) jest wykonany w formie szafki sterowniczej i jest całkowicie oddzielony od obszaru wysokiego napięcia w rozdzielnicy. Szafka posiada własną obudowę blaszaną i jest prefabrykowana niezależnie od części siłowej rozdzielnicy. Może być wyposażona w aparaturę a oddzielnym stanowisku i dopiero przymocowana na szafie rozdzielnicy.

  Szafka przeznaczona jest dla montażu: zespołów zabezpieczeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i sterowniczej oraz elementów automatyki.

  Mocowana jest do dachu rozdzielnicy nad przedziałem aparatowym. W jej dnie oraz na ścianie górnej i ścianach bocznych wykonano szereg otworów dla korytek, przepustów na kable i przewody. Otwory te zakryte są płytkami, które można otworować wg potrzeb projektu. Dla mocowania aparatury zaprojektowano płytę montażową usytuowaną na ściance tylnej szafki. Aparaturę można również mocować na ściankach bocznych.

  Dopasowanie konstrukcji szafki do indywidualnych potrzeb klienta i projektu jest możliwe po uzgodnieniu z producentem.

  Szyny zbiorcze

  W rozdzielnicy zastosowano pojedynczy, trójfazowy system szyn. Prowadzone są one w wyodrębnionym przedziale.

  Szyny zbiorcze wsparte są na szynach rozdzielczych wychodzących z izolatorów wsporczo-przepustowych oraz na izolatorach przepustowych zabudowanych w przegrodach bocznych.

  Przekroje szyn dobrane są odpowiednio do prądu znamionowego rozdzielnicy.

  Elementy izolacyjne

  W rozdzielnicy zastosowano izolatory wykonane z żywic epoksydowych. W przedziale przyłączowym szyny podparte są na izolatorach wsporczych.

  Do podtrzymywania szyn zbiorczych i przepuszczenia ich między polami rozdzielnicy zastosowano izolatory przepustowe osadzone w płytach przepustowych bocznych ścian pól.

  Przepust w przegrodzie pomiędzy przedziałem aparatowym, a przedziałem szyn zbiorczych i przedziałem przyłączowym stanowią izolatory wsporczo-przepustowe.

  Uziemienie ochronne

  W każdej szafie prowadzony jest przewód uziemiający w postaci szyny miedzianej, o przekroju 40x5 mm lub 40x10 mm, usytuowany na dole szafy. Przewody te pomiędzy szafami są łączone ze sobą mostkami tworząc magistralę uziemiającą. Magistrala ta kończy się zaciskami z boków rozdzielnicy, z jej lewej i prawej strony, służącymi do podłączenia do instalacji uziemiającej obiektu.

  Podłączenia kablowe

  Przedziały przyłączowe przystosowane są do wprowadzenia jedno lub wielożyłowych kabli w izolacji z tworzywa sztucznego.

  System zabezpieczeń i blokad

  Rozdzielnica może być wyposażona w szereg standardowych oraz dodatkowych, służących poprawie bezpieczeństwa użytkowania blokad mechanicznych i elektrycznych:

  Blokady mechaniczne

  1. uniemożliwiająca wysunięcie lub wsunięcie członu ruchomego z/do położenia pracy przy zamkniętym wyłączniku,
  2. zezwalająca na zamknięcie i otwarcie wyłącznika tylko w położeniach pracy oraz próby/odłączenia,
  3. zezwalająca na zamknięcie uziemnika tylko w położeniu próby/odłączenia lub rozdzielenia członu wysuwnego,
  4. nie zezwalająca na przestawienie członu wysuwnego z położenia próby/odłączenia do położenia pracy, jeżeli uziemnik jest zamknięty,
  5. nie zezwalająca na otwarcie drzwi przedziału aparatowego, jeżeli człon wysuwny znajduje się w położeniu pracy lub pośrednim,
  6. nie zezwalająca na otwarcie drzwi przedziału kablowego (lub drzwi pola w wersji RELF 36) jeżeli uziemnik jest otwarty,
  7. zezwalająca na zmianę położenia członu ruchomego, tylko gdy jest on zaryglowany w polu,
  8. nie zezwalająca na przestawienie członu ruchomego z pozycji próby/odłączenia do pozycji praca przy otwartych drzwiach przedziału,
  9. nie zezwalająca na przestawienie członu ruchomego wyłącznika z pozycji próba/odłączony do pozycji pracy dopóki wtyczka zasilająca obwody sterownicze wyłącznika nie zostanie podłączona do wyłącznika (opcja - skontaktuj się z producentem),
  10. nie zezwalająca na przestawienie członu ruchomego wyłącznika z pozycji próba/odłączony do pozycji rozdzielony dopóki wtyczka zasilająca obwody sterownicze wyłącznika nie zostanie odstawiona na pozycję odłączenia (opcja - skontaktuj się z producentem),
  11. wózek serwisowy do transportu członów ruchomych może być wyposażony w mechanizm sprzęgający go w sposób pewny z polem tak aby uniemożliwić przestawienie tego wózka nawet w przypadku odblokowania jego kół,
  12. wózek serwisowy do transportu członów ruchomych może być tak skonstruowany aby przestawienie członu ruchomego z wózka do pola było możliwe dopiero po sprzęgnięciu w sposób mechaniczny wózka z polem,
  13. wózek serwisowy do transportu członów ruchomych może być tak skonstruowany aby jego rozprzężenie od pola było możliwe dopiero po zaryglowaniu członu ruchomego w polu lub na wózku,
  14. umożliwiająca unieruchomienie napędu przegród ruchomych zasłaniających styki stałe w przedziale aparatowym,
  15. umożliwiająca zablokowanie dostępu do zasuwki napędu uziemnika

  Blokada drzwi do przedziału przyłączowego jest skonstruowana w taki sposób aby po otwarciu drzwi i przestawieniu uziemnika do pozycji ODZIEMIONY przy otwartych drzwiach było możliwe ich zamknięcie i przekręcenie zamka rygli. Po wykonaniu tej czynności blokada uniemożliwia ponowne otwarcie drzwi aż do wykonania kolejnej operacji uziemienia.

  Po uzgodnieniu z producentem rozdzielnicy jest możliwość użycia dodatkowych blokad kluczykowych i kłódkowych.

  Blokady elektryczne

  1. uniemożliwiająca załączenie wyłącznika, gdy jego obwody pomocnicze nie są zasilane (opcja),
  2. uniemożliwiająca przemieszczenie członu ruchomego do pozycji pracy bez zasilenia obwodów sterowniczych, (opcja)
  3. uniemożliwiająca dostęp do napędu uziemnika, gdy zamknięcie uziemnika jest dodatkowo uwarunkowane (np. uziemnik szyn zbiorczych może być zamknięty tylko wtedy, gdy człony wysuwne w danej sekcji są w położeniu odłączenia),
  4. uniemożliwiająca dostęp do napędu członu ruchomego, gdy jego przestawienie jest dodatkowo uwarunkowane.

  Blokady zawsze dostosowuje się do wymagań konkretnego projektu.

  Po uzgodnieniu z producentem rozdzielnicy istnieje możliwość wyposażenia jej w dodatkowe blokady działające w oparciu o łączniki miniaturowe i rygle elektromagnetyczne.

  Konstrukcja drzwi pozwala na awaryjne ich odblokowanie i umożliwienie dostępu do wnętrza przedziału w sytuacjach tego wymagających.

  Wyposażenie rozdzielnicy

  Aparatura łączeniowa

  Rozdzielnica może być wyposażona w szereg standardowych oraz dodatkowych, służących poprawie bezpieczeństwa użytkowania blokad mechanicznych i elektrycznych:Rozdzielnica standardowo może być wyposażona w wyłączniki próżniowe SION (Siemens), VD4 (ABB), HVX (Schneider Electric); wyłączniki w izolacji gazowej НD4 (АВВ); styczniki VSC (ABB). Możliwe jest zastosowanie innych aparatów po uzgodnieniu z producentem rozdzielnicy. Stosowany jest uziemnik szybki z napędem skokowym zapewniającym najwyższy poziom bezpieczeństwa.

  Jako rozłączniki standardowo stosowane są aparaty typu NAL/NALF (ABB).

  Aparatura pomiarowa

  Do pomiarów stosowane są przekładniki produkcji różnych producentów. Sygnalizacja napięcia w polach zrealizowana jest za pomocą izolatorów reaktancyjnych lub przekładników z dzielnikiem napięcia oraz wskaźnika napięcia.

  Aparatura zabezpieczeniowa

  W rozdzielnicy można zabudować aparaturę niskiego napięcia dowolnego producenta według indywidualnych potrzeb klienta.

  Możliwe jest zabudowanie dowolnego cyfrowego przekaźnika zabezpieczeniowego chroniącego obwody średniego napięcia.

  W rozdzielnicy przewidziano możliwość zainstalowania zabezpieczeń łukochronnych przedziałów. Systemy te działają na zasadzie wykrywania powstania zwarcia łukowego poprzez detekcję błysku i kryteriów prądowego lub napięciowego wewnątrz chronionej rozdzielnicy. W przypadku jednoczesności obu zdarzeń następuje pobudzenie układu i wysyłanie impulsu wyzwalającego wyłącznik.

  Schematy obwodów głównych, obwodów pomocniczych, automatyzacja rozdzielnicy

  Obwody główne

  Schematy strukturalne przykładowych obwodów głównych przedstawione są na rysunku 2. Przedział przyłączowy ma zróżnicowane wyposażenie zależnie od typu pola. Rozwiązania odbiegające od przedstawionych są możliwe do realizacji po uzgodnieniu z producentem.

  Obwody pomocnicze

  Na obwody pomocnicze nn składają się: układy zabezpieczeń, pomiarów, sterowania, automatyki i sygnalizacji. Dla aparatów w tych obwodach przeznaczona jest szafka obwodów pomocniczych, usytuowana w przedniej, górnej części szafy.

  Wymiary szafki i przykładowe rozmieszczenie aparatury przedstawiono na rysunkach 3 i 4.

  Schematy przykładowych połączeń wewnętrznych i montażowych aparatów głównych i pomocniczych dla typowego wyposażenia rozdzielnicy można uzyskać po skonsultowaniu się z producentem rozdzielnic.

  Automatyzacja rozdzielnicy

  Rozdzielnica jest przygotowana do działania w zintegrowanym systemie sterowania, wizualizacji i zbierania danych. W tym celu wyposaża się ją w cyfrowe przekaźniki zabezpieczające (z możliwością komunikacji cyfrowej) oraz w zespoły automatyki elektroenergetycznej. Rozdzielnica może wtedy pracować w układach sterowania nadrzędnego oraz automatycznego.

  Opakowanie, transport i instalowanie rozdzielnicy

  Opakowanie

  Dla rozdzielnic typu RELF stosuje się trzy sposoby pakowania:

  1. standardowe - szafę rozdzielnicy umieszczoną na palecie owija się folią bąbelkową, następnie folią rozciągliwą,
  2. w skrzyniach - rozdzielnice opakowane jak wyżej umieszcza się w skrzyniach,
  3. specjalne dla transportu morskiego - rozdzielnice z umieszczonym wewnątrz środkiem absorbującym wilgoć pakuje się do worków z folii o własnościach konserwujących, z których odsysane jest powietrze. Tak zabezpieczone rozdzielnice transportuje się na paletach lub w skrzyniach.

  Transport

  Rozdzielnice są przewożone jako pojedyncze szafy. Transport rozdzielnicy w pomieszczeniu i do pomieszczenia, w którym ma być ustawiona, może odbywać się przy pomocy dźwigu, wózka widłowego lub na rolkach.

  Dla transportu dźwigiem, szafa jest wyposażona w uchwyty transportowe. Kąt załamania lin zaczepowych nie powinien przekraczać 120o. Chwytanie linami bezpośrednio za konstrukcję szaf jest zabronione.

  Dla umożliwienia transportu przy pomocy wózka widłowego szafa jest ustawiana na palecie transportowej.

  Podczas transportu, jak również w czasie ustawiania rozdzielnicy należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić powłok lakierniczych i blach osłonowych.

  Aparaty główne jak: wyłączniki, styczniki i człony wysuwne oraz aparaty nn wrażliwe na wstrząsy, przewożone są oddzielnie w oryginalnych opakowaniach producentów.

  Instalowanie rozdzielnicy

  Sposób posadowienia rozdzielnicy oraz doprowadzenia zewnętrzne kabli i szyn zależą od konstrukcji obiektu, w którym będzie ona ustawiona. Powinny one być wykonane z uwzględnieniem wytycznych podanych podczas uzgodnień z producentem rozdzielnicy. Rozdzielnice mogą być posadowione bezpośrednio na posadzce, na ramie fundamentowej przymocowanej do posadzki lub na konstrukcji stalowej względnie betonowej obiektu.

  Niezależnie od podłoża, rozdzielnice muszą być ustawione poziomo i przymocowane do podłoża.

  Nа rysunkach 5a,b,c przedstawiono usytuowanie rozdzielnicy w pomieszczeniu.Wymiar Х zależy od rodzaju ustawienia rozdzielnicy:

  • dla ustawienia przyściennego zalecany odstęp wynosi nie mniej niż 100 mm,
  • dla ustawienia wolnostojącego, pełne otwarcie tylnych drzwi wymaga X nie mniejszego niż szerokość najszerszego pola rozdzielnicy

  Ze względu na technologię montażu rozdzielnic zaleca się, aby wymiar Y pomieszczenia był przynajmniej o 1000 mm większy od całkowitej długości rozdzielnicy.

  Zalecana minimalna wysokość drzwi pomieszczenia A dla rozdzielnicy powinna być większa o co najmniej 350 mm od wysokości rozdzielnicy.

  Na rysunku 6a,b,c pokazano przykładowe wymiary otworowania posadzki pod przepusty kablowe. Należy je traktować poglądowo, a dokładne położenie uzgadniać przy zamawianiu rozdzielnicy.

  Na rysunku 7a,b pokazano ramę nośną/montażową rozdzielnicy RELF i RELFex z otworami do montażu rozdzielnic do podłoża, na rysunku 8 - sposoby mocowania rozdzielnic do podłoża.

  Wyposażenie dostarczane z rozdzielnicą

  Wyposażenie standardowe dostarczane z rozdzielnicą

  Do każdej rozdzielnicy załączone jest następujące wyposażenie

  • elementy złączne do połączenia ze sobą zestawów transportowych,
  • korba do przemieszczania członu ruchomego,
  • korba do napędu uziemnika,
  • wózek transportowy członu ruchomego (za wyjątkiem RELF 36),
  • klucze do drzwi szafy.

  Dokumenty dostarczone z rozdzielnicą:

  • deklaracja zgodności,
  • instrukcja obsługi rozdzielnicy,
  • dokumentacje techniczno-ruchowe i karty gwarancyjne zastosowanej aparatury,
  • dokumentacja powykonawcza rozdzielnicy,
  • karta gwarancyjna.

  Rysunki

  Spis rysunków

  • Rysunek 1a - Wyposażenie pola RELF - wariant I
  • Rysunek 1b - Wyposażenie pola RELF - wariant II
  • Rysunek 1c - Wyposażenie pola RELF 36
  • Rysunek 1d - Wyposażenie pola RELF ex
  • Rysunek 2a - Schematy strukturalne obwodów głównych RELF i RELF ex
  • Rysunek 2b - Schematy strukturalne obwodów głównych RELF 36
  • Rysunek 3a - Szafka obwodów pomocniczych pola RELF - wariant I
  • Rysunek 3b - Szafka obwodów pomocniczych pola RELF - wariant II
  • Rysunek 3c - Szafka obwodów pomocniczych pola RELF 36
  • Rysunek 3d - Szafka obwodów pomocniczych pola RELF ex
  • Rysunek 4a - Przykład rozmieszczenia aparatury w przedziale obwodów pomocniczych w polach RELF
  • Rysunek 4b - Przykład rozmieszczenia aparatury w przedziale obwodów pomocniczych w polach RELF ex
  • Rysunek 5a - Ustawienie rozdzielnicy RELF
  • Rysunek 5b - Ustawienie rozdzielnicy RELF 36
  • Rysunek 5c - Ustawienie rozdzielnicy RELF ex
  • Rysunek 6a - Przykładowe wymiary powierzchni podstaw szaf i otworowania posadzki dla pól RELF
  • Rysunek 6b - Przykładowe wymiary powierzchni podstaw szaf i otworowania posadzki dla pól RELF 36
  • Rysunek 6c - Przykładowe wymiary powierzchni podstaw szaf i otworowania posadzki dla pól RELF ex
  • Rysunek 7a - Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RELF
  • Rysunek 7b - Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RELF ex
  • Rysunek 8 - Mocowanie rozdzielnicy do podłoża

  Rysunek 1a - Wyposażenie pola RELF - wariant I

  Wyposażenie pola RELF - wariant I

  Wyposażenie pola RELF - wariant I
  1. aparat główny: wyłącznik, stycznik,
  2. przekładniki prądowe,
  3. uziemnik,
  4. przekładniki napięciowe,
  5. izolatory wsporczo-przepustowe,
  6. izolatory przepustowe,
  7. izolatory wsporcze/reaktancyjne,
  8. szyny zbiorcze,
  9. szyny odpływowe,
  10. przekładnik ziemnozwarciowy,
  11. szyna uziemiająca,
  12. przegrody ruchome,
  13. korytko kablowe (opcja),
  14. klapy wydmuchowe.

  Rysunek 1b - Wyposażenie pola RELF - wariant II

  Wyposażenie pola RELF - wariant II

  Wyposażenie pola RELF - wariant II
  1. aparat główny: wyłącznik, stycznik,
  2. przekładniki prądowe,
  3. uziemnik,
  4. przekładniki napięciowe,
  5. izolatory wsporczo-przepustowe,
  6. izolatory przepustowe,
  7. izolatory wsporcze\reaktancyjne,
  8. szyny zbiorcze,
  9. szyny odpływowe,
  10. przekładnik ziemnozwarciowy,
  11. szyna uziemiająca,
  12. przegrody ruchome,
  13. korytko kablowe (opcja),
  14. klapy wydmuchowe.

  Rysunek 1c - Wyposażenie pola RELF 36

  wyposazenie pola 1

  wyposazenie pola 2
  1. aparat główny: wyłącznik
  2. przekładniki prądowe
  3. uziemnik
  4. ograniczniki przepięć
  5. izolatory wsporczo-przepustowe
  6. izolatory przepustowe
  7. szyny zbiorcze
  8. szyny odpływowe
  9. szyna uziemiająca
  10. mechanizm przegród ruchomych
  11. klapy wydmuchowe
  12. przekaźnik zabezpieczający

  Rysunek 1d - Wyposażenie pola RELF ex

  Wyposażenie pola RELF ex

  Wyposażenie pola RELF ex
  1. wyłącznik wysuwny
  2. uziemnik
  3. przekładniki prądowe
  4. przekładniki napięciowe (opcja)
  5. zespół zabezpieczeń
  6. szyny odpływowe
  7. izolatory przepustowe
  8. izolatory wsporczo - przepustowe
  9. klapy wydmuchowe
  10. szafka sterownicza
  11. przekładnik ziemnozwarciowy
  12. ogranicznik przepięć

  Rysunek 2a - Schematy strukturalne obwodów głównych RELF i RELF ex

  Schematy strukturalne obwodów głównych RELF i RELF ex

  Rysunek 2b - Schematy strukturalne obwodów głównych RELF 36

  Schematy strukturalne obwodów głównych RELF 36

  Rysunek 3a - Szafka obwodów pomocniczych pola RELF - wariant I

  Szafka obwodów pomocniczych pola RELF - wariant ISzafka obwodów pomocniczych pola RELF - wariant I

  Rysunek 3b - Szafka obwodów pomocniczych pola RELF - wariant II

  Szafka obwodów pomocniczych pola RELFSzafka obwodów pomocniczych pola RELF
  Wymiary [mm]  
  H 600 600 600 400 400 400
  S 995 795 645 995 795 645
  H1 500 500 500 350 350 350
  S1 900 700 550 900 700 550

  Rysunek 3c - Szafka obwodów pomocniczych pola RELF 36

  Szafka obwodów pomocniczych pola RELF 36Szafka obwodów pomocniczych pola RELF 36

  Rysunek 3d - Szafka obwodów pomocniczych pola RELF ex

  Szafka obwodów pomocniczych pola RELF exSzafka obwodów pomocniczych pola RELF ex

  Rysunek 4a - Przykład rozmieszczenia aparatury w przedziale obwodów pomocniczych w polach RELF

  Przykład rozmieszczenia aparatury w przedziale obwodów pomocniczych w polach RELF

  Rysunek 4b - Przykład rozmieszczenia aparatury w przedziale obwodów pomocniczych w polach RELF ex

  Przykład rozmieszczenia aparatury w przedziale obwodów pomocniczych w polach RELF ex

  Rysunek 5a - Ustawienie rozdzielnicy RELF

  Ustawienie rozdzielnicy RELF
  Ustawienie rozdzielnicy RELF

  Uwaga:
  W przypadku specyficznych wymagań mających wpływ na przedstawione wymiary, prosimy o kontakt z producentem rozdzielnic.

  Rysunek 5b - Ustawienie rozdzielnicy RELF 36

  Ustawienie rozdzielnicy RELF 36
  Ustawienie rozdzielnicy RELF 36

  Uwaga:
  W przypadku specyficznych wymagań mających wpływ na przedstawione wymiary, prosimy o kontakt z producentem rozdzielnic.

  Rysunek 5c - Ustawienie rozdzielnicy RELF ex

  Ustawienie rozdzielnicy RELF ex
  Ustawienie rozdzielnicy RELF ex

  Uwaga:
  W przypadku specyficznych wymagań mających wpływ na przedstawione wymiary, prosimy o kontakt z producentem rozdzielnic.

  Rysunek 6a - Przykładowe wymiary powierzchni podstaw szaf i otworowania posadzki dla pól RELF

  Otworowanie stropu dla szaf o szerokości 1000 mm
  RELF - Otworowanie stropu dla szaf o szerokości 1000 mm
  Otworowanie stropu dla szaf o szerokości 650 mm
  RELF - Otworowanie stropu dla szaf o szerokości 650 mm
  Otworowanie stropu dla typoszeregu szaf o głębokości 1250 mm
  RELF - Otworowanie stropu dla typoszeregu szaf o głębokości 1250 mm
  Wymiary [mm]
  S 600 750 950

  Rysunek 6b - Przykładowe wymiary powierzchni podstaw szaf i otworowania posadzki dla pól RELF 36

  Przykładowe wymiary powierzchni podstaw szaf i otworowania posadzki dla pól RELF 36

  Rysunek 6c - Przykładowe wymiary powierzchni podstaw szaf i otworowania posadzki dla pól RELF ex

  Przykładowe wymiary powierzchni podstaw szaf i otworowania posadzki dla pól RELF ex
  Wymiary [mm]  
  H 650 800 1000
  G1 310 mm - dla 2 kabli / fazę
  560 mm - dla 4 kabli / fazę

  Rysunek 7a - Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RELF

  Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RELF
  Wymiary [mm]
  G 1180 1180 1180
  S 600 750 950
  S1 350 500 700
  Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RELF
  Wymiary [mm]
  G 1500 1550 1563 1600 1650
  S 650 800 650 800 1000 800 1000 1000
  S1 400 500 400 500 700 500 700 700

  Rysunek 7b - Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RELF ex

  Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RELF ex
  Wymiary [mm]
  S1 400 550 750
  S 650 800 1000

  Rysunek 8 - Mocowanie rozdzielnicy do podłoża

  RELF 12 kV i 17,5 kV o głębokości szaf 1250 mm
  Mocowanie rozdzielnicy do podłoża RELF 12 kV i 17,5 kV o głębokości szaf 1250 mm
  RELF 12 kV i 17,5 kV / RELFex
  Mocowanie rozdzielnicy do podłoża RELF 12 kV i 17,5 kV / RELFex
  RELF 24 kV
  Mocowanie rozdzielnicy do podłoża RELF 24 kV
  RELF 36 kV
  Mocowanie rozdzielnicy do podłoża RELF 36 kV

  Karty katalogowe

  RELF (typoszereg o głębokości szaf 1250 mm) - oznaczenia kart

  RELF
  1. Karta 1.1 Pole zasilające/odpływowe
  2. Karta 1.2 Pole liniowe z rozłącznikiem
  3. Karta 1.3 Pole sprzęgłowe z wyłącznikiem
  4. Karta 1.4 Pole sprzęgłowe ze zwiernikiem
  5. Karta 1.5 Pole pomiaru napięcia
  * Zamieszczone karty katalogowe są tylko przykładem rozwiązań, które mogą ulec zmianie. W przypadku rozdzielnic o parametrach technicznych i konfiguracji pól innych od zamieszczonych, odpowiednie karty katalogowe dostępne są bezpośrednio u producenta.

  Karta 1.1 - Pole zasilające/odpływowe (RELF)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole zasilające/odpływowe

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole zasilające/odpływowe

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole zasilające/odpływowe

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 12/17,5
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28/38
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75/95
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630-2500
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-2500
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 31,5
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 80
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Wyłącznik/stycznik Q1 SION (Siemens); VD4/HD4 (ABB); HVX (Schneider Electric); VSC (ABB)
  Przekładnik prądowy T1 różni producenci
  Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 1.2 - Pole liniowe z rozłącznikiem (RELF)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole liniowe z rozłącznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole liniowe z rozłącznikieme

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole liniowe z rozłącznikiem

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 12/17,5
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28/38
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75/95
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 400-1250
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-2500
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 31,5
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 80
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Wyłącznik Q2 NALF (ABB); OMB (ZWAE)
  Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 1.3 - Pole sprzęgłowe z wyłącznikiem (RELF)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe z wyłącznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe z wyłącznikiem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe z wyłącznikiem

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 12/17,5
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28/38
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75/95
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630-2500
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-2500
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 31,5
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 80
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Wyłącznik Q1 SION (Siemens); VD4/HD4 (ABB); HVX (Schneider Electric)
  Przekładnik prą T1 różni producenci
  Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 1.4 - Pole sprzęgłowe ze zwiernikiem (RELF)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe ze zwiernikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe ze zwiernikiem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe ze zwiernikiem

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 12/17,5
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28/38
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75/95
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630-2500
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-2500
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 31,5
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 80
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Zwieracz Q4 produkcja ZPUE
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 1.5 - Pole pomiaru napięcia (RELF)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole pomiaru napięcia

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole pomiaru napięcia

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole pomiaru napięcia

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 12/17,5
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28/38
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75/95
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-2500
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 31,5
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 80
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Człon ruchomy człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi
  Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
  Zwieracz Q3 szybki z napędem skokowym
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  RELF - oznaczenia kart

  RELF
  1. Karta 2.1 Pole liniowe z wyłącznikiem
  2. Karta 2.2 Pole liniowe z rozłącznikiem
  3. Karta 2.3 Pole odpływowe ze stycznikiem
  4. Karta 2.4 Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem
  5. Karta 2.5 Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem
  6. Karta 2.6 Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi
  * Zamieszczone karty katalogowe są tylko przykładem rozwiązań, które mogą ulec zmianie. W przypadku rozdzielnic o parametrach technicznych i konfiguracji pól innych od zamieszczonych, odpowiednie karty katalogowe dostępne są bezpośrednio u producenta.

  Karta 2.1 - Pole liniowe z wyłącznikiem (RELF)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole liniowe z wyłącznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole liniowe z wyłącznikiem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole liniowe z wyłącznikiem

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 12/17,5/24
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28/38/50
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75/95/125
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630-4000
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-4000
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 40
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 100
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5 oraz do 40/0,5s
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Wyłącznik Q1 SION (Siemens); VD4/HD4 (ABB); HVX (Schneider Electric)
  Przekładnik prądowy T1 różni producenci
  Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 2.2 - Pole liniowe z rozłącznikiem (RELF)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole liniowe z rozłącznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole liniowe z rozłącznikie

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole liniowe z rozłącznikie

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 12/17,5/24
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28/38/50
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75/95/125
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 400-1250
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-4000
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 31,5
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 80
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Wyłącznik Q2 NALF (ABB); OMB (ZWAE)
  Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 2.3 - Pole odpływowe ze stycznikiem (RELF)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole liniowe odpływowe ze stycznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole liniowe odpływowe ze stycznikiem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole liniowe odpływowe ze stycznikiem

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 12
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 400-630
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-4000
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 31,5
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 80
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Stycznik Q2 VSC (ABB), Rollarc (Schneider Electric)
  Przekładnik prądowy T1 różni producenci
  Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 2.4 - Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem (RELF)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 12/17,5/24
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28/38/50
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75/95/125
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630-4000
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-4000
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 40
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 100
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5 oraz do 40/0,5s
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Wyłącznik Q1 SION (Siemens); VD4/HD4 (ABB); HVX (Schneider Electric)
  Przekładnik prądowy T1 różni producenci
  Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 2.5 - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem (RELF)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 12/17,5/24
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28/38/50
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75/95/125
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630-4000
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-4000
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 40
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 100
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5 oraz do 40/0,5s
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Zwieracz Q4 produkcja ZPUE
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 2.6 - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi (RELF)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 12/17,5/24
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28/38/50
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75/95/125
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-4000
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 40
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 100
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5 oraz do 40/0,5s
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Człon ruchomy   człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi
  Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
  Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  RELF 36 - oznaczenia kart

  RELF 36
  1. Karta 3.1 Pole liniowe z wyłącznikiem
  2. Karta 3.2 Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem
  3. Karta 3.3 Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem
  4. Karta 3.4 Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi
  * Zamieszczone karty katalogowe są tylko przykładem rozwiązań, które mogą ulec zmianie. W przypadku rozdzielnic o parametrach technicznych i konfiguracji pól innych od zamieszczonych, odpowiednie karty katalogowe dostępne są bezpośrednio u producenta

  Karta 3.1 - Pole liniowe z wyłącznikiem (RELF 36)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF 36 - Pole liniowe z wyłącznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF 36 - Pole liniowe z wyłącznikiem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF 36 - Pole liniowe z wyłącznikiem

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 36/40,5*
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 95/85,5(5min)/95(1min)*
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 190
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] do 1600
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] do 1600
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA] do 25(3s) oraz 31,5(1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 63/80
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Wyłącznik Q1 VD4 (ABB)
  Przekładnik prądowy T1 TPU (ABB)
  Uziemnik Q3 EK6 (ABB)
  Ogranicznik przepięć F1 GXE51 (ABB)
  * - zgodnie z normami GOST
  Uwaga: Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 3.2 - Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem (RELF 36)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF 36 -Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF 36 -Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF 36 -Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 36/40,5*
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 95/85,5(5min)/95(1min)*
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 190
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] do 1600
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] do 1600
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA] do 25(3s) oraz 31,5(1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 63/80
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Wyłącznik Q1 VD4 (ABB)
  Przekładnik prądowy T1 TPU (ABB)
  * - zgodnie z normami GOST
  Uwaga: Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 3.3 - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem (RELF 36)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF 36 - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF 36 - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF 36 - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 36/40,5*
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 95/85,5(5min)/95(1min)*
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 190
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] do 1600
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] do 1600
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA] do 25(3s) oraz 31,5(1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 63/80
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Zwieracz Q4 produkcja ABB
  Uziemnik Q3 EK6 (ABB)
  * - zgodnie z normami GOST
  Uwaga: Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 3.4 - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi (RELF 36)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF 36 - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF 36 - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF 36 - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 36/40,5*
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 95/85,5(5min)/95(1min)*
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 190
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] do 1600
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA] do 25(3s) oraz 31,5(1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 63/80
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Człon ruchomy   człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi
  Przekładnik napięciowy T2 TJP (ABB)
  Uziemnik Q3 EK6 (ABB)
  Ogranicznik przepięć F1 GXE51 (ABB)
  * - zgodnie z normami GOST
  Uwaga: Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  RELF ex - oznaczenia kart

  RELF ex
  1. Karta 4.1 Pole liniowe z wyłącznikiem
  2. Karta 4.2 Pole liniowe z rozłącznikiem
  3. Karta 4.3 Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem
  4 Karta 4.4 Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem
  5. Karta 4.5 Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi
  * Zamieszczone karty katalogowe są tylko przykładem rozwiązań, które mogą ulec zmianie. W przypadku rozdzielnic o parametrach technicznych i konfiguracji pól innych od zamieszczonych, odpowiednie karty katalogowe dostępne są bezpośrednio u producenta

  Karta 4.1 - Pole liniowe z wyłącznikiem (RELF ex)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF ex - Pole liniowe z wyłącznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF ex - Pole liniowe z wyłącznikiem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF ex - Pole liniowe z wyłącznikiem

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 12; 17,5
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28; 42
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75; 95
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630-2500
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-2500
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Wyłącznik Q1 VB-4W (ZPUE); SION (Siemens); HVX (Schneider Electric)
  Przekładnik prądowy T1 różni producenci
  Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
  Uwaga: Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 4.2 - Pole liniowe z rozłącznikiem (RELF ex)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF ex - Pole liniowe z rozłącznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF ex - Pole liniowe z rozłącznikiem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF ex - Pole liniowe z rozłącznikiem

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 12; 17,5
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28; 42
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75; 95
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 400-1250
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-2500
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Rozłącznik Q2 NALF (ABB); OMB (ZWAE)
  Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym

  Karta 4.3 - Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem (RELF ex)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF ex - Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF ex - Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF ex - Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 12; 17,5
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28; 42
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75; 95
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630-2500
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-2500
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Wyłącznik Q1 VD4 (ABB); SION (Siemens); HVX (Schneider)
  Przekładnik prądowy T1 różni producenci
  Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym

  Karta 4.4 - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem (RELF ex)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF ex - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF ex - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF ex - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 12; 17,5
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28; 42
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75; 95
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630-2500
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-2500
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Zwieracz Q4 Produkcja ZPUE
  Przekładnik prądowy T1 różni producenci

  Karta 4.5 - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi (RELF ex)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF ex - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF ex - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF ex - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 12; 17,5
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28; 38
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75; 95
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] do 2500
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Człon ruchomy   Człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi
  Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
  Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
 • RXD

  Rozdzielnica RXD

  Główne cechy rozdzielnicy SN typu RXD:

  • izolacja powietrzna,
  • obudowa metalowa,
  • dwuczłonowa lub jednoczłonowa - zależnie od wyposażenia,
  • pojedynczy układ szyn zbiorczych,
  • napięcie znamionowe 12 kV lub 36 kV,
  • przystosowana do użytkowania w instalacjach wnętrzowych.

  Charakterystyka rozdzielnicy

  Charakterystyka

  Rozdzielnica typu RXD jest przeznaczona do pracy w stacjach rozdzielczych przedsiębiorstw wytwarzających, przesyłających i użytkujących energię elektryczną.
  Spełnia wymagania norm (IEC) PN-EN 62271-200 i (IEC) PN-EN 62271-1, zapewnia stopień ochrony do IP4X dla osłon zewnętrznych wg (IEC) PN-EN 60529. Przeznaczona jest do pracy w warunkach normalnych określonych normą (IEC) PN-EN 62271-1.

  Rozdzielnica jest zaprojektowana tak, aby normalna praca, inspekcja, operacje obsługowe mogły być przeprowadzone bezpiecznie.

  W celu ochrony przed korozją rozdzielnica jest konstrukcją bezszkieletową wykonaną z ocynkowanych blach stalowych a drzwi i osłony boczne skrajnych pól pokryte są lakierem proszkowym.

  Typy pól

  Rozdzielnicę można zestawiać z pól o różnych funkcjach. Są to pola:

  • zasilające / odbiorcze,
  • sprzęgłowe,
  • pomiarowe z możliwością uziemienia szyn zbiorczych,
  • z rozłącznikiem,
  • potrzeb własnych,
  • pole kompensacji mocy biernej.

  Człon wysuwny rozdzielnicy może być wyposażony w wyłącznik, stycznik, zwieracz, zespół przekładników napięciowych z bezpiecznikami.
  Może on zajmować położenia: pracy, próby/odłączenia i rozdzielenia.

  Zalety i cechy charakterystyczne rozdzielnicy:

  • izolacja powietrzna,
  • konstrukcja z blachy ocynkowanej ogniowo, łączonej przez nitowanie, bez spawania,
  • ciągłość pracy podczas serwisu – klasa LSC2 dla 12 kV i LSC1 dla 36 kV,
  • wersja z szynami zbiorczymi w odrębnym przedziale z przegrodami w klasie PM - dla 12 kV,
  • wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi,
  • klasyfikacja łuku wewnętrznego IAC AFLR,
  • blokady i zabezpieczenia przed wykonaniem nieprawidłowych czynności łączeniowych,
  • wykonanie przyścienne lub wolnostojące z dostępem tylko od frontu szafy,
  • bogaty zakres typów pól i aparatów,
  • możliwość rozbudowy rozdzielnicy o kolejne pola,
  • łatwa obsługa

  Rozdzielnica zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi uzyskany przez:

  • odporność obudowy rozdzielnicy na działanie łuku wewnętrznego,
  • blokady czynności łączeniowych oraz otwarcia drzwi,
  • manewrowanie członem wysuwnym przy zamkniętych drzwiach,
  • możliwość kontrolowania wzrokowego czynności łączeniowych przez wzierniki,
  • sygnalizacja napięcia w polach

  Dane techniczne

  Zgodność z normami:

  Rozdzielnica typu RXD spełnia wymagania poniższych norm:

  • (IEC) PN-EN 62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Cześć1: Postanowienia wspólne",
  • (IEC) PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie",

  Rozdzielnica jest certyfikowana przez stosowne akredytowane jednostki.

  Dane elektryczne:
  Napięcie znamionowe
  [kV]
  12
  36
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych
  i pola zasilającego
  [A]
  630-1250
  630
  Napięcie znamionowe wytrzymywane
  o częstotliwości sieciowej 50 Hz
  [kV]
  28
  85(5min)
  / 95(1min) / 120(5min)
  Napięcie znamionowe wytrzymywane
  udarowe piorunowe
  [kV]
  75
  190/220
  Częstotliwość znamionowa
  [Hz]
  50
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany
  [kA]
  do 25/1s
  do 25/1s
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany
  [kA]
  do 63
  do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego
  [kA]
  do 25/1s
  do 20/1s
  Stopień ochrony  
  do IP 4X
  Wysokość szafy
  [mm]
  22501) 2600
  Szerokość szafy
  [mm]
  600/700/750/900
  1600/2000
  Głębokość szafy
  [mm]
  1188
  1888
  Warunki eksploatacyjne:
  Temperatura otoczenia Wilgotność względna powietrza
  - szczytowa krótkotrwała +40oC
  - najwyższa średnia w ciągu doby 95%
  - najwyższa średnia w ciągu doby +35oC
  - najwyższa średnia w ciągu miesiąca 90%
  - najwyższa średnia roczna +20oC
  - najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu doby 2,2kPa
  - najniższa długotrwała -5oC
  - najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu miesiąca 1,8kPa
  Atmosfera w miejscu zainstalowania
  brak znaczących zanieczyszczeń solą, parami, pyłami,
  dymem, gazami palnymi lub powodującymi korozję
  oraz brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia
  Wysokość miejsca zainstalowania
  do 1000 m n.p.m.2)
  Drgania
  wibracje, spowodowane przyczynami zewnętrznymi
  lub trzęsieniami ziemi pomijalne
  Uwaga:
  • 1) Wysokość pola może się różnić w zależności od wykonania i wysokości przedziału nN. Szczegóły należy uzgodnić z producentem.
  • 2) Jeśli wysokość zainstalowania rozdzielnicy jest większa niż 1000 m.n.p.m. poziom izolacji rozdzielnicy powinien zostać skorygowany zgodnie z wytycznymi normy.

  Budowa rozdzielnicy

  Konstrukcja

  Konstrukcja

  Konstrukcja Rozdzielnicy RXD

  • Szafa rozdzielnicy wykonana jest z ukształtowanych przez gięcie blach stalowych, łączonych ze sobą nitami. Ściany i przegrody tworzą konstrukcję samonośną. Do budowy szaf używana jest blacha ocynkowana.
  • Do łączenia, zastosowano stalowe nity z łbem okrągłym o wysokiej wytrzymałości.
  • Do zewnętrznych ścian skrajnych pól rozdzielnicy dodatkowo są przykręcane dwuczęściowe osłony boczne, wykonane z malowanej blachy.
  • Na szafę nakładana jest szafka obwodów pomocniczych.
  • Każda szafa jest w pełni oddzielona od sąsiednich szaf, co zapobiega rozprzestrzenianiu się szkód do sąsiednich szaf w przypadku powstania łuku elektrycznego.
  • Szyny zbiorcze znajdują się w górnej części szafy. Przejście szyn zbiorczych pomiędzy szafami następuje przez płyty przepustowe wykonane z materiału niemagnetycznego i wyposażone w izolatory przepustowe, stanowiąc elementy podtrzymujące szyny zbiorcze. Od szyn zbiorczych odchodzą szyny odpływowe.
  • Rejon szyn zbiorczych w trakcie prac serwisowych może być wydzielony poprzez wsunięcie w prowadnice płyty izolacyjnej przez szczelinę znajdującą się nad drzwiami (istnieje także opcja wykonania rozdzielnicy z odrębnym przedziałem szyn zbiorczych).
  • Otwarcie drzwi szafy jest możliwe w trybie kontrolowanym blokadami.
  • Łącznik główny może być zabudowany na stałe lub jako człon wysuwny. Człon wysuwny w położeniu pracy oraz próby/odłączenia znajduje się wewnątrz szafy za zamkniętymi drzwiami. Po otwarciu drzwi możliwe jest jego wytoczenie do pozycji rozdzielenia.
  • Przez wzierniki w drzwiach rozdzielnicy widoczne są mechaniczne wskaźniki stanu wyłącznika i stanu zazbrojenia napędu.
  • Zgodnie z klasyfikacją LSC (Loss of Service Continuity) rozdzielnica RXD spełnia kryteria kategorii LSC2 (dla 12 kV) i LSC1 dla 36 kV.
  • W dolnym obszarze szafy znajduje się przyłącze przeznaczone do podłączenia kabli lub szyn. Zabudowane tam są także przekładniki prądowe, uziemnik szybki (RXD 12kV) oraz w zależności od potrzeb eksploatacyjnych opcjonalnie: przekładniki napięciowe, przekładniki ziemnozwarciowe i ograniczniki przepięć.
  • Stan uziemnika jest sygnalizowany wskaźnikiem położenia.
  • Dno szafy jest zamknięte dzieloną pokrywą podłogi, będącą równocześnie płytą przepustową kabli. Otwory w płycie są osłonięte gumowymi przepustami kablowymi.
  • Na wywinięciach dna montowane są wsporniki uchwytów kablowych i wsporniki do zamocowania przekładników ziemnozwarciowych.

  Drzwi szafy

  Wykonane są z malowanej blachy. W drzwiach zastosowano zawiasy i rygle wytrzymujące obciążenia o charakterze eksplozji. Zawiasy umożliwiają otwarcie drzwi o około 135o.
  Drzwi zostały usztywnione przez odpowiednio ukształtowane i wspawane profile usztywniające.
  Drzwi wyposażone są we wzierniki służące do wzrokowego kontrolowania położenia członu wysuwnego oraz czynności łączeniowych. Konstrukcja drzwi pozwala na mechaniczne wyłączenie wyłącznika będącego w pozycji pracy przez zamknięte drzwi.

  Klapy wydmuchowe

  Szafa posiada w górnej części otwory wylotowe zamknięte klapami. Ich zadaniem jest rozładowanie ciśnienia powstałego wewnątrz szafy w wyniku zaistnienia zwarcia łukowego.
  Gwałtowny wzrost ciśnienia wewnątrz szafy rozdzielnicy powoduje zerwanie śrub z tworzywa sztucznego i otwarcie klap, które mogą współpracować z łącznikami krańcowymi zamontowanymi na dachu rozdzielnicy. Łączniki krańcowe sterowane otwierającymi się klapami dają impuls powodujący wyzwolenie wyłącznika zasilającego. Pozwala to ograniczyć skutki zwarcia łukowego powstałego wewnątrz szafy.

  Człon wysuwny

  Stanowi układ składający się z zespołu jezdnego i w zależności od funkcji pola odpowiednio: wyłącznika, stycznika, zestawu przekładników napięciowych z bezpiecznikami lub bloku zwierającego. Zespół jezdny realizuje mechaniczne połączenie członu wysuwnego z polem rozdzielnicy. Jego część nieruchoma jest sprzęgana z polem przez obustronne zaryglowanie w wycięciach prowadnic.
  Część ruchoma zespołu jezdnego jest przemieszczana między położeniem pracy i próby/odłączenia za pomocą śruby pociągowej napędzanej ręcznie korbą lub za pomocą napędu elektrycznego, przy zamkniętych drzwiach. Położenie pracy i próby/odłączenia jest sygnalizowane przez wskaźniki położenia po osiągnięciu przez człon właściwej pozycji.

  Przedział obwodów pomocniczych

  (przedział niskiego napięcia) jest wykonany w formie szafki sterowniczej i jest całkowicie oddzielony od obszaru wysokiego napięcia w rozdzielnicy. Szafka posiada własną obudowę blaszaną i może być prefabrykowana niezależnie od części siłowej rozdzielnicy.
  Szafka przeznaczona jest dla montażu: zespołów zabezpieczeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i sterowniczej oraz elementów automatyki.
  Mocowana jest do dachu rozdzielnicy. W jej dnie oraz na ścianie tylnej i ścianach bocznych wykonano szereg otworów dla korytek, przepustów na kable i przewody.
  Otwory te zakryte są płytkami, które można otworować wg potrzeb projektu. Dla mocowania aparatury zaprojektowano perforowaną płytę montażową usytuowaną na ściance tylnej szafki. Aparaturę można również mocować na ściankach bocznych.
  Dopasowanie konstrukcji szafki do indywidualnych potrzeb klienta i projektu jest możliwe po uzgodnieniu z producentem.

  Oszynowanie

  Szyny zbiorcze - w rozdzielnicy jako szyny zbiorcze zastosowano pojedynczy, trójfazowy tor prądowy prowadzony w górnej, tylnej części szafy (patrz Rysunek 1 a,b. Wyposażenie pola).
  Dobrano miedziane szyny płaskie z zaokrąglonymi krawędziami o przekrojach dobranych odpowiednio do prądu znamionowego rozdzielnicy.
  Szyny zbiorcze wsparte są na szynach rozdzielczych oraz izolatorach przepustowych zabudowanych w przegrodach bocznych.
  Szyny rozdzielcze
  Szyny rozdzielcze wykonane są z szyn płaskich z zaokrąglonymi krawędziami o przekrojach dobranych odpowiednio do prądu znamionowego rozdzielnicy.

  Elementy izolacyjne

  W rozdzielnicy zastosowano izolatory wykonane z żywic epoksydowych. Są to izolatory wsporcze służące do podtrzymywania szyn zbiorczych i izolatory przepustowe służące do przepuszczenia szyn zbiorczych między polami rozdzielnicy, osadzone w płytach przepustowych bocznych ścian pól.

  Uziemienie ochronne

  W każdej szafie prowadzony jest przewód uziemiający w postaci szyny miedzianej, o przekroju 40x5 mm, usytuowany na dole, z tyłu szafy. Przewody te pomiędzy szafami są łączone ze sobą mostkami tworząc magistralę uziemiającą. Magistrala ta kończy się zaciskami z boków rozdzielnicy, z jej lewej i prawej strony, służącymi do podłączenia do instalacji uziemiającej obiektu.

  Podłączenia kablowe

  Przyłącze szafy przystosowane jest do wyprowadzenia jedno lub wielożyłowych kabli w izolacji z tworzywa sztucznego.

  System zabezpieczeń i blokad

  Rozdzielnica może być wyposażona po wcześniejszej konsultacji z producentem w szereg standardowych oraz innych, dodatkowych, służących poprawie bezpieczeństwa i użytkowania blokad mechanicznych i elektrycznych.”

  Blokady mechaniczne:

  1. uniemożliwiająca wysunięcie lub wsunięcie członu ruchomego z/do położenia pracy przy zamkniętym wyłączniku,
  2. zezwalająca na zamknięcie wyłącznika tylko w położeniach pracy oraz próby/odłączenia,
  3. zezwalająca na zamknięcie uziemnika tylko w położeniu próby/odłączenia lub rozdzielenia członu wysuwnego,
  4. nie zezwalająca na przestawienie członu wysuwnego z położenia próby/odłączenia do położenia pracy, jeżeli uziemnik jest zamknięty,
  5. zezwalająca na zmianę położenia członu ruchomego, tylko gdy jest on zaryglowany w polu,
  6. uniemożliwiająca otwarcie drzwi do pola, gdy uziemnik jest otwarty (nie dotyczy RXD36),
  7. nie zezwalająca na przestawienie członu ruchomego wyłącznika z pozycji próba/odłączony do pozycji rozdzielony dopóki wtyczka zasilająca obwody sterownicze wyłącznika nie zostanie odstawiona na pozycję odłączenia (opcja, zapytaj producenta),
  8. wózek serwisowy do transportu członów ruchomych może być wyposażony w mechanizm sprzęgający go w sposób pewny z polem tak aby uniemożliwić przestawienie tego wózka nawet w przypadku odblokowania jego kół (opcja, zapytaj producenta),
  9. wózek serwisowy do transportu członów ruchomych może być tak skonstruowany aby przestawienie członu ruchomego z wózka do pola było możliwe dopiero po sprzęgnięciu w sposób mechaniczny wózka z polem (opcja, zapytaj producenta),
  10. wózek serwisowy do transportu członów ruchomych może być tak skonstruowany aby jego rozprzężenie od pola było możliwe dopiero po zaryglowaniu członu ruchomego w polu lub na wózku (opcja),
  11. umożliwiająca unieruchomienie napędu przegród ruchomych zasłaniających styki stałe w przedziale aparatowym,

   

  Po uzgodnieniu z producentem rozdzielnicy istnieje możliwość użycia dodatkowych blokad kluczykowych i kłódkowych.

  Blokady elektryczne:

  1. uniemożliwiająca załączenie wyłącznika, gdy jego obwody pomocnicze nie są zasilane; wyłączenie wyłącznika tylko mechaniczne (opcja),
  2. uniemożliwiająca przemieszczenie członu ruchomego do pozycji pracy bez zasilenia obwodów sterowniczych (opcja),
  3. uniemożliwiająca dostęp do napędu uziemnika, gdy zamknięcie uziemnika jest dodatkowo uwarunkowane (np. uziemnik szyn zbiorczych może być zamknięty tylko wtedy, gdy człony wysuwne w danej sekcji są w położeniu próby/odłączenia),
  4. uniemożliwiająca dostęp do napędu członu ruchomego, gdy jego przestawienie jest dodatkowo uwarunkowane (opcja).

   

  Blokady, z wyjątkiem blokad wymaganych przez normy, dostosowuje się do wymagań konkretnego projektu.
  Po uzgodnieniu z producentem rozdzielnicy istnieje możliwość wyposażenia jej w dodatkowe blokady działające w oparciu o łączniki miniaturowe i rygle elektromagnetyczne.
  Konstrukcja drzwi pozwala na ich awaryjne odblokowanie i umożliwienie dostępu do napędu członu ruchomego w sytuacjach tego wymagających.

  Wyposażenie rozdzielnic

  Aparatura łączeniowa

  Rozdzielnica może być wyposażona w wyłączniki próżniowe SION (Siemens), VD4 (ABB), HVX (Schneider); wyłączniki w izolacji gazowej НD4 (АВВ); styczniki VSC (ABB), a także Rollarc (Schneider Electric) oraz 3TM i 3TL (Siemens) po uzgodnieniu.
  Możliwe jest zastosowanie innych aparatów po uzgodnieniu z producentem rozdzielnicy.
  Stosowany jest uziemnik szybki (za wyjątkiem RXD 36) z napędem skokowym.

  Aparatura pomiarowa

  Do pomiarów stosowane są przekładniki różnych producentów.
  Sygnalizacja napięcia w polach zrealizowana jest za pomocą izolatorów reaktancyjnych lub przekładników z dzielnikiem napięcia oraz
  wskaźnika napięcia typu SN (ZPUE).

  Aparatura zabezpieczeniowa

  W rozdzielnicy można zabudować aparaturę niskiego napięcia dowolnego producenta według indywidualnych potrzeb klienta.
  Możliwe jest zabudowanie dowolnego cyfrowego przekaźnika zabezpieczeniowego chroniącego obwody średniego napięcia.

  W rozdzielnicy przewidziano możliwość zainstalowania zabezpieczeń łukochronnych przedziałów. Systemy te działają na zasadzie wykrywania powstania zwarcia łukowego poprzez detekcję błysku i kryteriów prądowego lub napięciowego wewnątrz chronionej rozdzielnicy.

  W przypadku jednoczesności obu zdarzeń następuje pobudzenie układu i wysyłanie impulsu wyzwalającego wyłącznik.

  Schematy obwodów głównych, obwody pomocnicze, automatyzacja rozdzielnicy

  Obwody główne

  Schematy strukturalne przykładowych obwodów głównych pól przedstawione są na niniejszej stronie www w zakładce Rysunki -> Rysunek 2. Rozwiązania odbiegające od przedstawionych są możliwe do realizacji po uzgodnieniu z producentem.

  Obwody pomocnicze

  Na obwody pomocnicze nn składają się: układy zabezpieczeń, pomiarów, sterowania, automatyki i sygnalizacji. Dla aparatów w tych obwodach przeznaczona jest szafka obwodów pomocniczych. Wymiary i sposób rozmieszczenia aparatów przedstawiono na rysunkach 3 i 4. Schematy przykładowych połączeń wewnętrznych i montażowych aparatów głównych i pomocniczych dla typowego wyposażenia rozdzielnicy można uzyskać po skonsultowaniu się z producentem rozdzielnic.

  Automatyzacja rozdzielnicy

  Rozdzielnica jest przygotowana do działania w zintegrowanym systemie sterowania, wizualizacji i zbierania danych. W tym celu wyposaża się ją w cyfrowe przekaźniki zabezpieczające (z możliwością komunikacji cyfrowej) oraz w zespoły automatyki elektroenergetycznej. Rozdzielnica może wtedy pracować w układach sterowania nadrzędnego oraz automatycznego.

  Opakowanie, transport, instalowanie rozdzielnicy

  Opakowanie

  Dla rozdzielnic RXD stosuje się trzy sposoby pakowania:

  1. standardowe - szafę rozdzielnicy umieszczoną na palecie owija się folią bąbelkową, następnie folią rozciągliwą,
  2. w skrzyniach - rozdzielnice opakowane jak wyżej umieszcza się w skrzyniach,
  3. specjalne dla transportu morskiego - rozdzielnice z umieszczonym wewnątrz środkiem absorbującym wilgoć pakuje się do worków z folii o własnościach konserwujących, z których odsysane jest powietrze. Tak zabezpieczone rozdzielnice transportuje się odpowiednio na paletach lub w skrzyniach.

  Transport

  Rozdzielnice są przewożone jako pojedyncze szafy lub szafy złożone w zestawy transportowe. Transport rozdzielnicy w pomieszczeniu i do pomieszczenia, w którym ma być ustawiona może odbywać się przy pomocy dźwigu, wózka widłowego lub na rolkach.
  Dla transportu dźwigiem, szafa jest wyposażona w uchwyty transportowe. Kąt załamania lin zaczepowych nie powinien przekraczać 120o. Chwytanie linami bezpośrednio za konstrukcję szaf jest zabronione. Ustawienie szafy na palecie transportowej umożliwia transport przy pomocy wózka widłowego.
  Podczas transportu, jak również w czasie ustawiania rozdzielnicy należy zachować dużą ostrożność, aby nie uszkodzić powłok lakierniczych i blach osłonowych.
  Aparaty główne jak: wyłączniki, styczniki i człony wysuwne oraz aparaty nn wrażliwe na wstrząsy, przewożone są oddzielnie w oryginalnych opakowaniach producentów.

  Instalowanie rozdzielnicy

  Sposób posadowienia rozdzielnicy oraz doprowadzenia zewnętrzne kabli i szyn zależą od konstrukcji obiektu, w którym będzie ona usytuowana. Powinny one być wykonane z uwzględnieniem wytycznych podanych podczas uzgodnień z producentem rozdzielnicy.
  Rozdzielnice mogą być posadowione bezpośrednio na posadzce, na ramie fundamentowej przymocowanej do posadzki lub na konstrukcji stalowej, względnie betonowej obiektu.
  Niezależnie od podłoża, rozdzielnice muszą być ustawione poziomo i przymocowane do podłoża.
  Rysunki 5 i 6 przedstawiają zasady posadowienia rozdzielnicy: usytuowanie rozdzielnicy w pomieszczeniu, przykładowe wymiary otworowania posadzki pod przepusty kablowe, ramę nośną/montażową rozdzielnicy z otworami do montażu rozdzielnicy do podłoża. Należy je traktować poglądowo, a dokładne położenie uzgadniać przy zamawianiu rozdzielnicy. Rysunek 7 pokazuje sposoby mocowania rozdzielnic do podłoża.
  Ze względu na technologię montażu rozdzielnic zaleca się, aby wymiar Y pomieszczenia był przynajmniej o 1000 mm większy od całkowitej długości rozdzielnicy.

  Wyposażenie dostarczane z rozdzielnicą

  Do każdej rozdzielnicy załączone jest następujące wyposażenie:

  • elementy złączne do połączenia ze sobą zestawów transportowych,
  • korba do przemieszczania członu ruchomego,
  • korba do napędu uziemnika,
  • wózek transportowy członu ruchomego,
  • klucze do drzwi szafy.

  Dokumenty dostarczone z rozdzielnicą:

  • deklaracja zgodności,
  • instrukcja obsługi rozdzielnicy,
  • dokumentacje techniczno-ruchowe i karty gwarancyjne zastosowanej aparatury,
  • dokumentacja powykonawcza rozdzielnicy,
  • karta gwarancyjna.

  Rysunki

  Rysunek 1a - Wyposażenie pola RXD 12

  Wyposażenie pola RXD 12/17,5/24

  1. aparat główny: wyłącznik, stycznik,
  2. szyny zbiorcze
  3. szyny odpływowe
  4. izolatory przepustowe
  5. przekładniki prądowe
  6. uziemnik
  7. przekładniki napięciowe
  8. ograniczniki przepięć
  9. izolatory wsporcze (reaktancyjne)
  10. przekładnik ziemnozwarciowy
  11. szyna uziemiająca
  12. klapy wydmuchowe
  13. płyta izolacyjna
  14. przegroda z izolatorem

  Rysunek 1b - Wyposażenie pola RXD 36

  Wyposażenie pola RXD 36

  Wyposażenie pola RXD 36

  1. szyny odpływowe,
  2. aparat główny: wyłącznik,
  3. uziemnik,
  4. przekładniki prądowe,
  5. przekładniki napięciowe,
  6. izolatory wsporcze,
  7. izolatory przepustowe,
  8. ograniczniki przepięć,
  9. zespoły zabezpieczeń
  10. szyna uziemiająca

  Rysunek 2. Schematy strukturalne obwodów głównych

  RXD - Schematy strukturalne obwodów głównych

  Uwagi:
  *) tylko dla RXD36; **) nie dla RXD36

  Rysunek 3a - Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 12

  RXD - Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 12/17,5/24

   

  RXD - Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 12/17,5/24

   

  Wymiary [mm]
  H 500 500 500 500
  S 900 750 700 600
  H1 450 450 450 450
  S1 820 670 630 520

  Rysunek 3b - Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 36

  RXD - Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 36

   

  RXD - Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 36

  Rysunek 4 - Przykładowe rozmieszczenie aparatury w przedziale obwodów pomocniczych w polu RXD 12

  Przykładowe rozmieszczenie aparatury w przedziale obwodów pomocniczych w polu RXD 12/17,5/24

  Rysunek 5a - Ustawienie rozdzielnicy RXD 12

  widok z boku
  Ustawienie rozdzielnicy RXD 12/17,5/24
  widok z góry

  Ustawienie rozdzielnicy RXD 12/17,5/24

  Uwaga: W przypadku specyficznych wymagań mających wpływ na przedstawione wymiary, prosimy o kontakt z producentem rozdzielnic.

  Rysunek 5b - Ustawienie rozdzielnicy RXD 36

  widok z boku
  stawienie rozdzielnicy RXD 36
  widok z góry

  stawienie rozdzielnicy RXD 36

  Uwaga: W przypadku specyficznych wymagań mających wpływ na przedstawione wymiary, prosimy o kontakt z producentem rozdzielnic.

  Rysunek 6a - Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RXD 12

  rama nosna
  Wymiary [mm]
  G
  1150
  S
  600
  700
  750
  900

  Rysunek 6b - Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RXD 36

  Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RXD 36

  Rysunek 7. Mocowanie rozdzielnic RXD do podłoża

  Mocowanie rozdzielnic RXD do podłoża

  Karty katalogowe

  RXD 12 kV

  RXD 12 kV
  1. Karta 1.1 Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem
  2. Karta 1.2 Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem oraz wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych
  3. Karta 1.4 Pole liniowe 12 kV z rozłącznikiem
  4. Karta 1.6 Pole sprzęgłowe 12 kV - szafa z wyłącznikiem
  5. Karta 1.8 Pole sprzęgłowe 12 kV- szafa ze zwieraczem
  6. Karta 1.10 Pole pomiarowe 12 kV
  7. Karta 1.11 Pole pomiarowe 12 kV z wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych
  8. Karta 1.13 Pole potrzeb własnych – z transformatorem do 40 kVA; 6/0,4 kV
  9. Karta 1.14 Zestaw do kompensacji mocy biernej – z baterią kondensatorów do 700 kvar; 6,6 kV
  * Zamieszczone karty katalogowe są tylko przykładem rozwiązań, które mogą ulec zmianie. W przypadku rozdzielnic o parametrach technicznych i konfiguracji pól innych od zamieszczonych, odpowiednie karty katalogowe dostępne są bezpośrednio u producenta.

  Karta 1.1 - Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12/17,5 kV z wyłącznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12/17,5 kV z wyłącznikiem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12/17,5 kV z wyłącznikiem

  Parametry:  
  Napięcie znamionowe [kV] 12
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630-1250
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1200
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony   do IP4X
  Wyposażenie:  
  Wyłącznik Q1 SION (Siemens); VD4/HD4 (ABB);
  HVX (Schneider Electric)
  Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
  Przekładnik prądowy T1 różni producenci
  Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
  Przekładnik ziemnozwarciowy T4 różni producenci
  Ogranicznik przepięć F1 różni producenci
  Masa [kg] 560-700
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 1.2 - Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem oraz wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem oraz wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem oraz wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem oraz wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

  Parametry:  
  Napięcie znamionowe [kV] 12
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630-1250
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony   do IP4X
  Wyposażenie:  
  Wyłącznik Q1 SION (Siemens); VD4/HD4 (ABB);
  HVX (Schneider)
  Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
  Przekładnik prądowy T1 różni producenci
  Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
  Ogranicznik przepięć F1 różni producenci
  Masa [kg] 650
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 1.4 - Pole liniowe 12 kV z rozłącznikiem

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12/17,5 kV z rozłącznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12/17,5 kV z rozłącznikiem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12/17,5 kV z rozłącznikiem

  Parametry:  
  Napięcie znamionowe [kV] 12
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630-1250
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony   do IP4X
  Wyposażenie:  
  Rozłącznik Q2 NAL (ABB); OM (ZWAE)
  Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
  Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
  Masa [kg] 520 - 620
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 1.6 - Pole sprzęgłowe 12 kV - szafa z wyłącznikiem

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole sprzęgłowe 12/17,5 kV - szafa z wyłącznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole sprzęgłowe 12/17,5 kV - szafa z wyłącznikiem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole sprzęgłowe 12/17,5 kV - szafa z wyłącznikiem

  Parametry:  
  Napięcie znamionowe [kV] 12
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630-1250
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony   do IP4X
  Wyposażenie:  
  Wyłącznik Q1 SION (Siemens); VD4/HD4 (ABB);
  HVX (Schneider Electric)
  Przekładnik prądowy T1 różni producenci
  Masa [kg] 530-630
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 1.8 - Pole sprzęgłowe 12 kV- szafa ze zwieraczem

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole sprzęgłowe 12/17,5 kV- szafa ze zwieraczem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole sprzęgłowe 12/17,5 kV- szafa ze zwieraczem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole sprzęgłowe 12/17,5 kV- szafa ze zwieraczem

  Parametry:  
  Napięcie znamionowe [kV] 12
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630-1250
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony   do IP4X
  Wyposażenie:  
  Zwieracz Q4 produkcja ZPUE S. A.
  Masa [kg] 405-510
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 1.10 - Pole pomiarowe 12 kV

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole pomiarowe 12/17,5 kV

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole pomiarowe 12/17,5 kV

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę - Pole pomiarowe 12/17,5 kV

  Parametry:  
  Napięcie znamionowe [kV] 12
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany   [kA/1s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony   do IP4X
  Wyposażeniе:  
  Człon ruchomy   Człon wysuwny
  z przekładnikami napięciowymi
  Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
  Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
  Masa [kg] 440-540
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 1.11 - Pole pomiarowe 12 kV z wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole pomiarowe 12 kV z wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole pomiarowe 12 kV z wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole pomiarowe 12 kV z wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

  Parametry:  
  Napięcie znamionowe [kV] 12
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony   do IP4X
  Wyposażeniе:  
  Człon ruchomy Człon wysuwny
  z przekładnikami napięciowymi
  Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
  Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
  Masa [kg] 470
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 1.13 - Pole potrzeb własnych – z transformatorem do 40 kVA; 6/0,4 kV

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole potrzeb własnych – z transformatorem do 40 kVA; 6/0,4 kV

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole potrzeb własnych – z transformatorem do 40 kVA; 6/0,4 kV

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole potrzeb własnych – z transformatorem do 40 kVA; 6/0,4 kV

  Parametry:  
  Napięcie znamionowe [kV] 12
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony   do IP4X
  Wyposażeniе:  
  Rozłącznik Q2 NALF (ABB); OMB (ZWAE)
  Transformator T do 40 kVA; 6/0,4 kV
  Masa [kg] 890
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 1.14 - Zestaw do kompensacji mocy biernej – z baterią kondensatorów do 700 kvar; 6,6 kV

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Zestaw do kompensacji mocy biernej – z baterią kondensatorów do 700 kvar; 6,6 kV

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RXD - Zestaw do kompensacji mocy biernej – z baterią kondensatorów do 700 kvar; 6,6 kV

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Zestaw do kompensacji mocy biernej – z baterią kondensatorów do 700 kvar; 6,6 kV

  Parametry:  
  Napięcie znamionowe [kV] 12
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony   do IP4X
  Wyposażeniе:  
  Wyłącznik Q1 SION (Siemens); VD4/HD4 (ABB);
  HVX (Schneider Electric); VSC (ABB)
  Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
  Przekładnik prądowy T1 różni producenci
  Bateria kondensatorów C do 700 kvar; 6,6 kV
  Masa [kg] 960
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  RXD 36 kV

  RXD 36 kV
  1. Karta 2.1 Pole liniowe z wyłącznikiem
  2. Karta 2.2 Pole liniowe z rozłącznikiem
  3. Karta 2.3 Pole sprzęgłowe – szafa z wyłącznikiem
  4. Karta 2.4 Pole sprzęgłowe – szafa ze zwieraczem
  5. Karta 2.5 Pole pomiarowe
  6. Karta 2.6 Pole potrzeb własnych
  * Zamieszczone karty katalogowe są tylko przykładem rozwiązań, które mogą ulec zmianie. W przypadku rozdzielnic o parametrach technicznych i konfiguracji pól innych od zamieszczonych, odpowiednie karty katalogowe dostępne są bezpośrednio u producenta.

  Karta 2.1 - Pole liniowe z wyłącznikiem

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD 36 - Pole liniowe z wyłącznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RXD 36 - Pole liniowe z wyłącznikiem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD 36 - Pole liniowe z wyłącznikiem

  Parametry:  
  Napięcie znamionowe [kV] 36
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i między biegunami [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
  bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 (5min)
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe do ziemi i między biegunami [kV] 190 (1,2/50µs)
  bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 220 (1,2/50µs)
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 20
  Stopień ochrony   do IP4X
  Wyposażeniе:  
  Wyłącznik Q1 3AH (SIEMENS); VD4/HD4 (ABB)
  Uziemnik Q3 UW36
  Przekładnik prądowy T1 różni producenci
  Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
  Ogranicznik przepięć F1 różni producenci
  Masa [kg] 1380
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 2.2 - Pole liniowe z rozłącznikiem

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD 36 - Pole liniowe z rozłącznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RXD 36 - Pole liniowe z rozłącznikiem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD 36 - Pole liniowe z rozłącznikiem

  Parametry:  
  Napięcie znamionowe [kV] 36
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i między biegunami [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
  bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 (5min)
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe do ziemi i między biegunami [kV] 190 (1,2/50µs)
  bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 220 (1,2/50µs)
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 20
  Stopień ochrony   do IP4X
  Wyposażeniе:  
  Rozłącznik Q2 NAL 36 (ABB)
  Uziemnik Q3 UW36
  Przekładnik prądowy T1 różni producenci
  Ogranicznik przepięć F1 różni producenci
  Masa [kg] 1150
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 2.3 - Pole sprzęgłowe – szafa z wyłącznikiem

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD 36 - Pole sprzęgłowe – szafa z wyłącznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RXD 36 - Pole sprzęgłowe – szafa z wyłącznikiem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD 36 - Pole sprzęgłowe – szafa z wyłącznikiem

  Parametry:  
  Napięcie znamionowe [kV] 36
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i między biegunami [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
  bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 (5min)
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe do ziemi i między biegunami [kV] 190 (1,2/50µs)
  bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 220 (1,2/50µs)
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 20
  Stopień ochrony   do IP4X
  Wyposażeniе:  
  Wyłącznik Q1 3AH (SIEMENS); VD4/HD4 (ABB)
  Przekładnik prądowy T1 różni producenci
  Masa [kg] 1300
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 2.4 - Pole sprzęgłowe – szafa ze zwieraczem

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD 36 - Pole sprzęgłowe – szafa ze zwieraczem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RXD 36 - Pole sprzęgłowe – szafa ze zwieraczem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD 36 - Pole sprzęgłowe – szafa ze zwieraczem

  Parametry:  
  Napięcie znamionowe [kV] 36
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i między biegunami [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
  bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 (5min)
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe do ziemi i między biegunami [kV] 190 (1,2/50µs)
  bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 220 (1,2/50µs)
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 20
  Stopień ochrony   do IP4X
  Wyposażeniе:  
  Zwieracz Q4 Produkcja ZPUE Silesia S.A.
  Masa [kg] 1150
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 2.5 - Pole pomiarowe

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD 36 - Pole pomiarowe

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RXD 36 - Pole pomiarowe

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD 36 - Pole pomiarowe

  Parametry:  
  Napięcie znamionowe [kV] 36
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i między biegunami [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
  bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 (5min)
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe do ziemi i między biegunami [kV] 190 (1,2/50µs)
  bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 220 (1,2/50µs)
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 20
  Stopień ochrony   do IP4X
  Wyposażeniе:  
  Człon ruchomy   Człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi
  Uziemnik Q3 UW36
  Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
  Masa [kg] 1100
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 2.6 - Pole potrzeb własnych

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD 36 - Pole potrzeb własnych

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RXD 36 - Pole potrzeb własnych

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD 36 - Pole potrzeb własnych

  Parametry:  
  Napięcie znamionowe [kV] 36
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i między biegunami [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
  bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 (5min)
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe do ziemi i między biegunami [kV] 190 (1,2/50µs)
  bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 220 (1,2/50µs)
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 20
  Stopień ochrony   do IP4X
  Wyposażeniе:  
  Odłącznik/rozłącznik Q2 ON/NAL (ABB)
  Transformator T do 100 kVA; 35/0,4 kV
  Masa [kg] 2070
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)
Dodatkowe informacje