Rotoblok SF Rotoblok Rotoblok RCW TPM RXD Rotoblok VCB

Rotoblok SF Rotoblok Rotoblok RCW TPM RXD Rotoblok VCB

Oferta produktowa dla sektorów branżowych
  • Rotoblok

    Rozdzielnica Rotoblok

    Nnowoczesne, wnętrzowe rozdzielnice średniego napięcia typu ROTOBLOK, przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, przy znamionowym napięciu do 25 kV, w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej. Rozdzielnice są konfigurowane z pojedynczych typowych pól o zróżnicowanym wyposażeniu. Zamieszczone w niniejszym opracowaniu informacje i dane techniczne umożliwiają projektantowi zestawienie rozdzielnicy z typowych pól.

    W przypadku potrzeby zastosowania pól o wyposażeniu nie ujętym w tym opracowaniu lub o zmienionych wymiarach, należy zakres wyposażenia uzgodnić z producentem.

    Charakterystyka

    Rozdzielnia typu Rotoblok jest dwuprzedziałową rozdzielnicą wnętrzową, w osłonie metalowej, wykonanej z blachy ocynkowanej - zapewniającej ekwipotencjalizację, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Rozdzielnica jest wyposażona w nowoczesną aparaturę łączeniową w izolacji powietrznej. Posiada wydzielone przedziały: szyn zbiorczych i kablowy, a wykonanie łukoochronne zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi.

    Pola rozdzielcze posiadają następujące właściwości:

    • małe wymiary zewnętrzne w stosunku do napięcia znamionowego, określonego poziomu izolacji, prądów znamionowych szyn zbiorczych i prądów zwarciowych,
    • dwuprzedziałowa konstrukcja pól zapewniająca oddzielenie głównego toru szynowego od części wykorzystywanej do podłączenia kabli zasilających,
    • wysoka niezawodność pracy,
    • długi okres pracy, bez kłopotliwych zabiegów konserwacyjnych,
    • wysoka odporność na korozję, konstrukcja rozdzielnicy wykonana jest z blachy pokrytej antykorozyjnie ocynkiem,
    • uniwersalność w realizowaniu różnych układów rozdzielnic przy uwzględnieniu dowolnej ilości pól,
    • zastosowanie nowoczesnej, niezawodnej aparatury łączeniowej jak rozłączniki i odłączniki typu GTR (ZPUE), wyłączniki typu VB-4S (ZPUE) lub wyłączniki innych producentów,
    • przystosowana do zainstalowania nowoczesnej aparatury zabezpieczeniowo-sterowniczej,
    • możliwość przyściennego ustawienia rozdzielnicy co pozwala na oszczędne wykorzystanie pomieszczenia rozdzielczego, co jest szczególnie ważne przy modernizacjach i rozbudowach istniejących rozdzielni,
    • łatwy i szybki dostęp do urządzeń rozdzielnicy dla nadzoru i konserwacji,
    • prosta obsługa.

    System zabezpieczeń i blokad

    System blokad uniemożliwia błędne czynności łączeniowe oraz otwarcie drzwi pola rozdzielczego przed wyłączeniem napięcia i zamknięciem uziemnika.
    Otwarcie uziemnika jest możliwe tylko przy zamkniętych drzwiach pola (lub po świadomym zwolnieniu blokady specjalnym kluczem, dostarczanym razem z rozdzielnicą - np. w celu dokonania próby napięciowej na kablu).
    Każde pola liniowe i wyłącznikowe standardowo wyposażone są w pojemnościowe dzielniki napięcia na każdej fazie, oraz sygnalizator napięcia. Takie rozwiązanie ułatwia sprawdzenie braku napięcia na kablu i bezpieczne uzgodnienie faz, przy pomocy uzgadniacza faz.
    Na życzenie klienta jest możliwe wyposażenie w pojemnościowe dzielniki napięcia pól, które nie posiadają ich w standardzie.

    Wysokie bezpieczeństwo obsługi osiągnięte przez:

    • wykonanie łukoochronne - odporność na skutki zwarć wewnętrznych,
    • specjalnie wzmocniona konstrukcja pól (osłony, zamki, zawiasy),
    • blokady mechaniczne zapobiegające błędnym czynnościom łączeniowym oraz uniemożliwiające dotknięcie urządzeń będących pod napięciem,
    • dostęp do urządzeń i obwodów sterowniczych odbywa się z wyeliminowaniem możliwości dotknięcia części obwodów głównych,
    • zastosowanie układów kontrolnych, sygnalizacyjnych, mechanicznych i elektrycznych wskaźników położenia i wzierników,
    • sygnalizację optyczną stanu styków odłącznika, rozłącznika i uziemnika oraz wprowadzenie wzierników do ich kontroli,
    • możliwość wyłączenia rozłącznika bez użycia klucza manewrowego (opcjonalnie - GTR 2, GTR 2V),
    • zastosowanie rozłączników i odłączników tworzących widoczną podwójną przerwę,
    • wymuszenie kolejności czynności łączeniowych.

    Podstawowe dane techniczne

    Zgodność z normami:

    Rozdzielnica typu Rotoblok spełnia wymagania poniższych norm:

    • PN-EN62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć1: Postanowienia wspólne”,
    • PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
    • PN-EN 62271-100 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
    • PN-EN 62271-102 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
    • PN-EN 62271-103 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
    • PN-EN 62271-105 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 105: Zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego”.

    Rozdzielnica posiada certyfikat Instytutu Elektrotechniki.

    Dane elektryczne:
      Rotoblok 17,5kV Rotoblok 24
    Napięcie nominalne sieci 15 kV 20 kV
    Najwyższe napięcie urządzeń 17,5 kV 25 kV
    Częstotliwość znamionowa / Liczba faz 50 Hz / 3
    Znamionowe wytrzymywalne napięcie krótkotrwałe częstotliwości sieciowej 55 kV / 63 kV 50 kV / 60 kV
    Znamionowe wytrzymywalne napięcie udarowe piorunowe 1,2/50 µs 95 kV / 110 kV 125 kV / 145 kV
    Prąd znamionowy ciągły 630 A / 1250 A 630 A - 1250 A
    Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 16 kA (1s) do 16 kA (1s)
    Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 40 kA do 50 kA
    Klasa odporności na wewnętrzne zwarcie łukowe IAC AF do 16 kA (1s)
    Stopień ochrony IP3X
    Warunki eksploatacyjne:
    Temperatura otoczenia  
    - szczytowa krótkotrwała
    + 40°C
    - najwyższa średnia w ciągu doby
    + 35°C
    - najwyższa średnia roczna
    + 20°C
    - najniższa długotrwała
    - 25°C1)
    Wilgotność względna powietrza  
    - najwyższa średnia w ciągu doby
    95%
    - najwyższa średnia w ciągu miesiąca
    90%
    - najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu doby
    2,2 kPa
    - najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu miesiąca
    1,8 kPa
    Atmosfera w miejscu zainstalowania brak znaczących zanieczyszczeń solą, parami, pyłami,
    dymem, gazami palnymi lub powodującymi korozję
    oraz brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia
    Wysokość zainstalowania do 1000 m n.p.m.2)
    Drgania wibracje, spowodowane przyczynami zewnętrznymi
    lub trzęsieniami ziemi pomijalne

    Uwaga:
    *1) Pod warunkiem, że producent aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczeniowej nie określił inaczej.
    *2) Jeśli wysokość zainstalowania rozdzielnicy jest większa niż 1000 m.n.p.m. poziom izolacji rozdzielnicy powinien zostać skorygowany wskaźnikiem zgodnym z wytycznymi punktu 2.2.1 normy PN-EN62271-1.

    Moce transformatorów jakie mogą być załączane i wyłączane rozłącznikami GTR 2V w zależności od napięć po stronie SN:
    Napięcie nominalne sieci Prąd znamionowy Max. moc transformatora
    6 kV 60,6 A 630 kVA
    10 kV 57,7 A 1000 kVA
    15 kV 48,1 A 1250 kVA
    20 kV 46,2 A 1600 kVA

    W przypadku transformatorów o większych mocach prosimy o kontakt z producentem.
    W rozdzielnicy typu Rotoblok stosuje się typowe wkładki bezpiecznikowe wg normy IEC 282-1, DIN 43625 z zabezpieczeniem termicznym.

    Budowa pól rozdzielnicy typu Rotoblok

    Konstrukcja każdego pola składa się z elementów wykonanych z blachy ocynkowanej i skręconych lub nitowanych ze sobą. Budowa każdego pola zapewnia możliwość łatwego ich montażu w dowolne zestawy rozdzielnic, a także szybkiego demontażu (np. w celu wniesienia pojedynczych celek do stacji) i dowolnego przekonfigurowania. Każde pole może być wykonane w większej szerokości niż jego standardowy wymiar. Znajduje to zastosowanie np. przy wymianie starych wielkogabarytowych rozdzielnic (np. RUe, M20) na rozdzielnicę Rotoblok gdzie mogą wystąpić trudności z przesunięciem starych kabli do innego miejsca mocowania.

    Każde pole jest dwuprzedziałowe, tzn. rama, oraz główny wał rozłącznika tworzą mechaniczną i elektryczną przegrodę pomiędzy dolną częścią rozdzielnicy a głównym torem szynowym. Po otwarciu drzwi pola nie ma możliwości dotknięcia głównego toru szynowego. Każde pole wyposażone jest w uziemnik dolny (w polu transformatorowym umieszczony jest on pod podstawami bezpiecznikowymi).

    Każde pole posiada system blokad mechanicznych, który spełnia dwa podstawowe zadania:

    • uniemożliwia otwarcie drzwi któregokolwiek z przedziałów przed wyłączeniem w nim napięcia i zamknięciem uziemnika, uniemożliwia tym samym przypadkowe dostanie się człowieka pod napięcie,
    • wymusza właściwą kolejność czynności łączeniowych.

    Zastosowane w polach pojemnościowe dzielniki napięcia umożliwiają sprawdzenie braku napięcia oraz „fazowanie” od frontu pola, w sposób bezpieczny, tzn. dwubiegunowym wskaźnikiem nN, bez potrzeby otwierania drzwi pola. Dodatkowo wzierniki w drzwiach umożliwiają obserwację każdego elementu w polu, tzn. przerwy w obwodach, stan przekładników, komór, połączeń itp.

    W górnej części pola wyłącznikowego zamontowany jest przedział obwodów pomocniczych w której znajdują się pomocnicze elementy pola, takie jak listwy zaciskowe, przekaźniki, akumulatory, dodatkowe (lub podstawowe) moduły zabezpieczeń itp.

    Aparaty łączeniowe

    Podstawowymi aparatami w w/w polach są:

    • rozłączniki typu GTR1, GTR 2, GTR 2V (ZPUE)
    • odłączniki typu GTR 4, GTR 4W (ZPUE)
    • wyłączniki widących producentów
    Widok rozłącznika GTR 1 w pozycji „załącz”
    Rotoblok - Widok rozłącznika GTR 1 w pozycji „załącz”

    1 - ocynkowana stalowa rama
    2,3 - izolatory żywiczne
    4 - styki stałe
    5 - izolacyjny wał główny
    6 - styki ruchome
    7 - opalny styk ruchomy
    8 - uziemnik dolny
    9 - styk uziemnika
    10 - gniazdo rozłącznika
    11 - gniazdo uziemnika
    12 - sygnalizacja położenia rozłącznika
    13 - sygnalizacja obecności napięcia
    14 - sygnalizacja położenia uziemnika
    15 - dźwignia blokady drzwi

    Widok rozłącznika GTR 2V w pozycji “załącz”
    Rotoblok - Widok rozłącznika GTR 2V w pozycji “załącz”

    1 - ocynkowana stalowa rama
    2,3 - izolatory żywiczne
    4 - styki stałe
    5 - izolacyjny wał główny
    6 - styki ruchome
    7 - opalny styk ruchomy
    8 - uziemnik dolny
    9 - styk uziemnika
    10 - gniazdo zazbrajania i sygnalizacja zazbrajania
    11 - przełącznik “załącz” - “rozłącz”
    12 - gniazdo uziemnika
    13 - sygnalizacja położenia rozłącznika
    14 - sygnalizacja obecności napięcia
    15 - sygnalizacja położenia uziemnika
    16 - dźwignia blokady drzwi
    17 - sygnalizacja położenia wkładki bezpiecznikowej
    18 - podstawa bezpiecznikowa
    19 - wkładka bezpiecznikowa
    20 - izolator wsporczy lub pojemnościowy dzielnik napięcia

    Pole liniowe z napędem ręcznym

    Schemat elektryczny
    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem ręcznym
    Widok z przodu
    Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem ręcznym
    Widok wnętrza z przodu
    Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem ręcznym
    Widok wnętrza z boku
    Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem ręcznym
    * głębokość rodzielnicy Rotoblok 17,5 kV
     
    Wyposażenie standardowe
    Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość
    1. Rozłącznik z uziemnikiem dolnym GTR 1 lub GTR 2 1
    2. Tor szynowy P 40x5 / P 40x10 3
    3. Pojemnościowy dzielnik napięcia DCL 20 3
    4. Uchwyt kablowy UKZ 3
    5. Głowica kablowa   3
    6. Kabel   3
    7. Sygnalizator neonowy współpracujący z pojemnościowym dzielnikiem napięcia   1
    8. Gniazdo rozłącznika (dla GTR 1)   1
    9. Gniazdo zazbrajania i sygnalizacja zazbrajania (dla GTR 2)   1
    10. Przełącznik „załącz”-„rozłącz” (dla GTR 2)   1
    11. Gniazdo uziemnika   1
    12. Okienko inspekcyjne   1
    13. Okienko umożliwiające podświetlenie latarką w celu sprawdzenia stanu położenia styków podczas awarii oświetlenia   3
    14. Tabliczka ostrzegawcza   1
    15. Klamka do drzwi   1
     
    Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:
    a Wskaźnik przepływu prądu zwarcia mocowany na kabel 1
    b Wskaźnik przepływu prądu zwarcia mocowany na szynę 3

    Pole liniowe z napędem silnikowym

    Schemat elektryczny
    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem silnikowym
    Widok z przodu
    Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem silnikowym
    Widok wnętrza z przodu
    Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem silnikowym
    Widok wnętrza z boku
    Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem silnikowym
    * głębokość rozdzielnicy Rotoblok 17,5 kV
    Wyposażenie standardowe
    Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość
    1. Rozłącznik z uziemnikiem dolnym i napędem silnikowym przystosowanym do zdalnego sterowania kablowo lub drogą radiową GTR 1M lub GTR 2M 1
    2. Tor szynowy P 40x5 / P40x10 3
    3. Pojemnościowy dzielnik napięcia DCL 20 3
    4. Uchwyt kablowy UKZ 3
    5. Głowica kablowa   3
    6. Kabel   3
    7. Sygnalizator neonowy współpracujący z pojemnościowym dzielnikiem napięcia   1
    8. Gniazdo rozłącznika (dla GTR 1M)   1
    9. Gniazdo zazbrajania i sygnalizacja zazbrajania (dla GTR 2M)   1
    10. Przełącznik „załącz”-„rozłącz” (dla GTR 2M)   1
    11. Gniazdo uziemnika   1
    12. Okienko inspekcyjne   1
    13. Okienko umożliwiające podświetlenie latarką w celu sprawdzenia stanu położenia styków podczas awarii oświetlenia   3
    14. Tabliczka ostrzegawcza   1
    15. Klamka do drzwi   1
    16. Panel sterowniczy napędu silnikowego   1
    17. Przycisk ”zamknij”   1
    18. Przycisk ”otwórz”   1
    19. Przełącznik wyboru pracy   1
    20. Przedział obwodów pomocniczych   1
    Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:
    a Wskaźnik przepływu prądu zwarcia mocowany na kabel 1
    b Wskaźnik przepływu prądu zwarcia mocowany na szynę 3

    Pole transformatorowe

    Schemat elektryczny
    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole transformatorowe
    Widok z przodu
    Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole transformatorowe
    Widok wnętrza z przodu
    Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole transformatorowe
    Widok wnętrza z boku
    Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole transformatorowe
    * głębokość rozdzielnicy Rotoblok 17,5 kV
    Wyposażenie standardowe
    Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość
    1. Rozłącznik bezpiecznikowy z uziemnikiem GTR 2V 1
    2. Tor szynowy P 40x5 / P 40x10 3
    3. Izolator wsporczy IPA 3
    4. Uchwyt kablowy UKZ 3
    5. Głowica kablowa   3
    6. Kabel   3
    7. Gniazdo zazbrajania i sygnalizacja zazbrajania   1
    8. Przełącznik „załącz”-„rozłącz”   1
    9. Gniazdo uziemnika   1
    10. Okienko inspekcyjne   1
    11. Okienko umożliwiające podświetlenie latarką w celu sprawdzenia stanu położenia styków podczas awarii oświetlenia   3
    12. Tabliczka ostrzegawcza   1
    13. Klamka do drzwi   1
    14. Podstawa bezpiecznikowa stanowiąca integralną część rozłącznika   1
    15. Wkładka bezpiecznikowa   1
    Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:
    a Rozłącznik bezpiecznikowy z uziemnikiem i napędem silnikowym GTR 2VM 1
    b Pojemnościowy dzielnik napięcia   3
    c Sygnalizator neonowy współpracujący z pojemnościowym dzielnikiem napięcia   1
    d Cewka wyłączająca   1
    e Dławik do wprowadzenia przewodów przy zastosowaniu cewki wyłączającej   1
    Uwaga!
    Uziemnik w rozłączniku uziemia dolną część wkładki bezpiecznikowej.

    Sposób współpracy cewki wyłączającej w polu transformatorowym z zabezpieczeniem gazowo-przepływowym lub termicznym transformatora

    Rotoblok - Sposób współpracy cewki

    Uwaga!
    Przekroje przewodów i prądy zabezpieczeń należy dobrać w zależności od napięcia zasilania cewki wyłączającej.

    Pole sprzęgłowe

    Schemat elektryczny
    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole sprzęgłowe
    Widok z przodu
    Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole sprzęgłowe
    Widok wnętrza z przodu
    Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole sprzęgłowe
    Widok wnętrza z boku
    Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole sprzęgłowe
    * głębokość rozdzielnicy Rotoblok 17,5 kV
    Wyposażenie standardowe
    Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość
    1. Odłącznik z uziemnikiem dolnym GTR 4 1
    2. Tor szynowy P 40x5 / P 40x10 3
    3. Pojemnościowy dzielnik napięcia lub izolator wsporczy DCL 20 lub IPA 3
    4. Sygnalizator neonowy współpracujący z pojemnościowym dzielnikiem napięcia   1
    5. Gniazdo odłącznika   1
    6. Gniazdo uziemnika   1
    7. Okienko inspekcyjne   1
    8. Okienko umożliwiające podświetlenie latarką w celu sprawdzenia stanu położenia styków podczas awarii oświetlenia   3
    9. Tabliczka ostrzegawcza   1
    10. Klamka do drzwi   1
    Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:
    a Rozłącznik z uziemnikiem dolnym GTR 2 1
    b Rozłącznik z uziemnikiem dolnym i napędem silnikowym GTR 1M lub GTR 2M 1
    Uwaga!
    Jest możliwe wykonanie pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

    Pole typu RWT

    Schemat elektryczny
    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWT
    Widok z przodu
    Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWT
    Widok wnętrza z przodu
    Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWT
    Widok wnętrza z boku
    Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWT
    Wyposażenie standardowe
    Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość
    1. Wyłącznik VB-4S 1
    2. Odłącznik z uziemnikiem dolnym GTR 4 1
    3. Tor szynowy P 40x5 / P 40x10 3
    4. Pojemnościowy dzielnik napięcia DCL 20 3
    5. Uchwyt kablowy UKZ 3
    6. Głowica kablowa   3
    7. Kabel   3
    8. Przekładnik prądowy współpracujący z zespołem zabezpieczeń IP 24 / PP-20W / PP-15W 3
    9. Zespół zabezpieczeń Mupasz / REF MiCOM 1
    10. Sygnalizator neonowy współpracujący z pojemnościowym dzielnikiem napięcia   1
    11. Gniazdo odłącznika   1
    12. Gniazdo uziemnika   1
    13. Okienko inspekcyjne   1
    14. Okienko umożliwiające podświetlenie latarką w celu sprawdzenia stanu położenia styków podczas awarii oświetlenia   1
    15. Tabliczka ostrzegawcza   1
    16. Klamka do drzwi   1
    17. Przedział obwodów pomocniczych   1
    18. Gniazdo zazbrajania   1
    19. Przycisk załącz   1
    20. Przycisk wyłącz   1
    21. Sygnalizacja zazbrojenia   1
    23. Przyciski i lampki sterownicze   1
    24. Korytko kablowe   1
    25. Rama nośna   1

    Pole typu RWS

    Schemat elektryczny
    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWS
    Widok z przodu
    Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWS
    Widok wnętrza z przodu
    Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWS
    Widok wnętrza z boku
    Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWS
    Wyposażenie standardowe
    Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość
    1. Wyłącznik VB-4S 1
    2. Odłącznik z uziemnikiem dolnym GTR 4 1
    3. Tor szynowy P 40x5 / P 40x10 3
    4. Pojemnościowy dzielnik napięcia DCL 20 3
    8. Przekładnik prądowy współpracujący z zespołem zabezpieczeń IP 24 / PP-20W / PP-15W 3
    9. Zespół zabezpieczeń Mupasz / REF MiCOM 1
    10. Sygnalizator neonowy współpracujący z pojemnościowym dzielnikiem napięcia   1
    11. Gniazdo odłącznika   1
    12. Gniazdo uziemnika   1
    13. Okienko inspekcyjne   1
    14. Okienko umożliwiające podświetlenie latarką w celu sprawdzenia stanu położenia styków podczas awarii oświetlenia   1
    15. Tabliczka ostrzegawcza   1
    16. Klamka do drzwi   1
    17. Przedział obwodów pomocniczych   1
    18. Gniazdo zazbrajania   1
    19. Przycisk załącz   1
    20. Przycisk wyłącz   1
    21. Sygnalizacja zazbrojenia   1
    23. Przyciski i lampki sterownicze   1
    24. Korytko kablowe   1
    25. Rama nośna   1
    25. Izolator przepustowy   1

    Tablica dla obwodów sterowniczych: „Przedział obwodów pomocniczych”

    W przedziale obwodów pomocniczych (17) umieszczone są listwy sterownicze, zabezpieczenia, aparatura kontrolno-pomiarowa, przyciski. Rozmieszczenie aparatury obwodów pomocniczych dokonuje producent rozdzielnicy w oparciu o dostarczoną dokumentację. Przewody oraz kable obwodów pomocniczych wewnątrz przedziału prowadzone są w korytkach kablowych a na zewnątrz przedziału wyprowadzone są poprzez dławiki. Obwody pomocnicze w pozostałych przedziałach prowadzone są w rurach ochronnych. Obwody okrężne pomiędzy sąsiednimi polami prowadzone są w korytkach. Kable obwodów pomocniczych z poszczególnych pól rozdzielczych do pomieszczeń nastawni proponuje się prowadzić w kanale kablowym lub po ścianach budynku na drabinkach kablowych.

    Sposób wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicami SN typu Rotoblok

    Poniższe rysunki przedtawiają propozycję wykonania kanału kablowego. Głębokość kanału dla kabli suchych oraz olejowych należy wykonać zachowując promień gięcia kabla w zależności od jego średnicy zewnętrznej zgodnie z PBUE. Możliwe jest uniknięcie lub zmniejszenie głębokości kanału kablowego poprzez zastosowanie cokołu podwyższającego lub podłogi technologicznej.

    Rzut z góry - wersja z kanałem wspólnym wzdłuż rozdzielnicy Rotoblok
    Rzut z góry - wersja z kanałem wspólnym wzdłuż rozdzielnicy Rotoblok

     
     

    Uwaga!: Minimalna odległość od ściany 30 mm
    1) Przykładowe pola o szerokości 700, 700, 900 mm (odpowiednio patrząc od lewej)
    2) Kanał pod rozdzielnicą.

    Rzut z góry - wersja przy wydzieleniu odpływów i wprowadzeniu kabli z tyłu rozdzielnicy Rotoblok
    Rzut z góry - wersja przy wydzieleniu odpływów i wprowadzeniu kabli z tyłu rozdzielnicy Rotoblok

    * - głębokość rozdzielnicy Rotoblok 17,5 kV

    Uwaga!: Minimalna odległość od ściany 30 mm
    1) Przykładowe pola o szerokości 1000, 900 mm (odpowiednio patrząc od lewej)
    2) Kanał pod rozdzielnicą.

    Widok z boku
    Rotoblok - Widok z boku
    kabel suchy jednożyłowy
    przekrój kabla (mm2) promień gięcia (mm) głębokość kanału K (mm)
    50 370 400
    70 400 430
    95 440 470
    120 470 500
    150 500 550
    185 540 600
    240 590 700

    Wykonanie połączeń kablowych rozdzielnicy Rotoblok

    Pola liniowe rozłącznikowe i wyłącznikowe
    Typ kabla Głowica kablowa
    Producent Typ Przekrój kabla [mm2]

     

     

     

     

     

     

     

    Jednożyłowy z tworzyw sztucznych
    np. YHAKXs, YHKX, XUHAKXs,
    XRUHKs,...
    CELLPACK CHE-I 24kV 25-150
    70-240
    CAE-I 24kV 35-120
    70-240
    CAESK-I 24kV 70-150
    120-240
    Nexans (EUROMOLD) ITK224 (zimnokurczliwa) 25-240
    AIP20 (nasuwana) 25-120
    AIS20 (nasuwana) 70-300
    AIN20 (nasuwana) 25-1200
    24MONOi1 (termokurczliwa) 25-240
    TYCO ELECTRONIC Napięcie znam. Typ (zimnokurczliwa)  
    6/10 POLT-12xxx 25-1200
    8,7/15 i 12/20 POLT-24xxx 25-800
    18/30 POLT-42xxx 35-800

    *) Uwaga: Sposób podłączenia kabli i zastosowanych głowic należy uzgodnić z producentem

    Pola transformatorowe
    Jednożyłowy z tworzyw sztucznych
    np. YHAKXs, YHKX, XUHAKXs,
    XRUHKs,...
    Tak jak w polach liniowych
    Trójżyłowy olejowy o izolacji
    papierowej przesyconej syciwem
    nieściekającym i wspólnej powłoce
    np.: HAKnFta, KnY, KnFTA,...
    Sposób podłączenia kabli
    i zastosowanych głowic należy uzgodnić z producentem

    Uwaga:
    We wszystkich przypadkach pod rozdzielnicami wymagany jest kanał kablowy. Opcjonalnie rozdzielnica może być ustawiona na cokole lub na podłodze technologicznej.
    W przypadku zastosowania innego typu głowic prosimy o kontakt z producentem.

    Warianty pól rozdzielnicy Rotoblok

    Widok z boku pola z odłącznikiem lub rozłącznikiem
    Rotoblok - Widok z boku pola z odłącznikiem lub rozłącznikiem
    Widok z boku pola z wyłącznikiem SN
    Rotoblok - Widok z boku pola z wyłącznikiem SN
    Widok z boku rozdzielnicy z mostem szynowym łączącym dwie sekcje ustawione po przeciwnych stronach korytarza - przykładowe rozwiązanie
    Rotoblok - Widok z boku

    * - głębokość rozdzielnicy Rotoblok 17,5 kV.

    Uwaga:
    Rysunki pokazane na kolejnych stronach są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.

    RL1 (pole liniowe)

    Schemat elektryczny
    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole liniowe
    Przekrój - Widok z frontu
    Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole liniowe

    Uwaga:
    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
    1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
    2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

    RL4 (pole liniowe z pomiarem)

    Schemat elektryczny
    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole liniowe z pomiarem
    Przekrój - Widok z frontu
    Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole liniowe z pomiarem

    Uwaga:
    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
    1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
    2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

    RT1 (pole transformatorowe)

    Schemat elektryczny
    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe
    Przekrój - Widok z frontu
    Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe

    Uwaga:
    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
    1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
    2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

    RS1L1) (pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony)

    Schemat elektryczny
    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony
    Przekrój - Widok z frontu
    Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

    Uwaga:
    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
    1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
    2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

    RS4 (pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony)

    Schemat elektryczny
    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony
    Przekrój - Widok z frontu
    Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

    Uwaga:
    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
    1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
    2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

    RP1 (pole pomiarowe)

    Schemat elektryczny
    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole pomiarowe
    Przekrój - Widok z frontu
    Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole pomiarowe

    Uwaga:
    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
    1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
    2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

    RO1 (pole odgromnikowe)

    Schemat elektryczny
    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole odgromnikowe
    Przekrój - Widok z frontu
    Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole odgromnikowe

    Uwaga:
    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
    1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
    2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

    RŁ2 (pole łącznika)

    Schemat elektryczny
    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole łącznika
    Przekrój - Widok z frontu
    Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole łącznika

    Uwaga:
    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    Rtpwł4 (pole z transformatorem potrzeb własnych)

    Schemat elektryczny
    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole z transformatorem potrzeb własnych
    Przekrój - Widok z frontu
    Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole z transformatorem potrzeb własnych

    Uwaga:
    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    RTpwł 25kVA + RT1 (pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA)

    Schemat elektryczny
    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA
    Przekrój - Widok z frontu
    Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA

    Uwaga:
    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    RWT (pole transformatorowe wyłącznikowe)

    Schemat elektryczny
    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe wyłącznikowe
    Przekrój - Widok z frontu
    Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe wyłącznikowe

    Uwaga:
    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    RWT3 (pole transformatorowe)

    Schemat elektryczny
    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe
    Przekrój - Widok z frontu
    Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe

    Uwaga:
    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    RWTp14 (pole transformatorowe wyłącznikowe)

    Schemat elektryczny
    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe wyłącznikowe
    Przekrój - Widok z frontu
    Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe wyłącznikowe

    Uwaga:
    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    RWS (pole sprzęgłowe wyłącznikowe)

    Schemat elektryczny
    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole sprzęgłowe wyłącznikowe
    Przekrój - Widok z frontu
    Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole sprzęgłowe wyłącznikowe

    Uwaga:
    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    Pobierz


    Pliki AutoCAD pól liniowych

    Pliki AutoCAD Rotoblok pól liniowych

    Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
    Proszę wpisać nazwę firmy!
    Proszę wpisać adres e-mail!
    Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
    Udowodnij, że nie jesteś robotem!

    Pliki AutoCAD pól liniowych z ogranicznikami

    Pliki AutoCAD Rotoblok pól liniowych z ogranicznikami

    Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
    Proszę wpisać nazwę firmy!
    Proszę wpisać adres e-mail!
    Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
    Udowodnij, że nie jesteś robotem!

    Pliki AutoCAD pól liniowych z pomiarem

    Pliki AutoCAD Rotoblok pól liniowych z pomiarem

    Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
    Proszę wpisać nazwę firmy!
    Proszę wpisać adres e-mail!
    Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
    Udowodnij, że nie jesteś robotem!

    Pliki AutoCAD pól pomiarowych

    Pliki AutoCAD Rotoblok pól pomiarowych

    Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
    Proszę wpisać nazwę firmy!
    Proszę wpisać adres e-mail!
    Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
    Udowodnij, że nie jesteś robotem!

    Pliki AutoCAD pól sprzęgłowych

    Pliki AutoCAD Rotoblok pól sprzęgłowych

    Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
    Proszę wpisać nazwę firmy!
    Proszę wpisać adres e-mail!
    Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
    Udowodnij, że nie jesteś robotem!

    Pliki AutoCAD pól transformatorowych

    Pliki AutoCAD Rotoblok pól transformatorowych

    Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
    Proszę wpisać nazwę firmy!
    Proszę wpisać adres e-mail!
    Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
    Udowodnij, że nie jesteś robotem!

    Pliki AutoCAD widok z boku

    Pliki AutoCAD Rotoblok - widok z boku

    Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
    Proszę wpisać nazwę firmy!
    Proszę wpisać adres e-mail!
    Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
    Udowodnij, że nie jesteś robotem!
  • Rotoblok SF

    Rozdzielnica Rotoblok SF

    Nowoczesne, wnętrzowe rozdzielnice średniego napięcia typu Rotoblok SF, przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, przy znamionowym napięciu do 25 kV, w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej. Rozdzielnice są konfigurowane z pojedynczych typowych pól o zróżnicowanym wyposażeniu. Zamieszczone w niniejszym opracowaniu informacje i dane techniczne umożliwiają projektantowi zestawienie rozdzielnicy z typowych pól.
    W przypadku potrzeby zastosowania pól o wyposażeniu nie ujętym w tym opracowaniu lub o zmienionych wymiarach, należy zakres wyposażenia uzgodnić z producentem.

    Charakterystyka

    Rozdzielnia typu Rotoblok SF jest dwuprzedziałową rozdzielnicą wnętrzową w izolacji powietrznej (AIS - Air Insulated Switchgear), w osłonie metalowej, wykonanej z blachy cynkowanej - zapewniającej ekwipotencjalizację, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Rozdzielnica jest wyposażona w nowoczesne, trójpozycyjne rozłączniki i odłączniki w izolacji SF6. Zbiornik każdego z tych aparatów wykonany jest ze stali nierdzewnej co pozwala na zachowanie doskonałego stanu technicznego rozdzielnicy przez cały okres jej eksploatacji. Posiada wydzielone przedziały: szyn zbiorczych i kablowy, a wykonanie łukoochronne zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi.

    Pola rozdzielcze posiadają następujące właściwości:

    • zmniejszone wymiary w stosunku do rozdzielnic z aparatami w izolacji powietrznej przy zachowaniu wysokich parametrów elektrycznych takich jak poziom izolacji, prądy znamionowe oraz wytrzymałość na prądy zwarciowe,
    • dwuprzedziałowa konstrukcja pól zapewniająca oddzielenie głównego toru szynowego od części wykorzystywanej do podłączenia kabli zasilających,
    • wysoka niezawodność pracy,
    • długi okres pracy, bez kłopotliwych zabiegów konserwacyjnych,
    • wysoka odporność na korozję, konstrukcja rozdzielnicy wykonana jest z blachy pokrytej ocynkiem,
    • uniwersalność w realizowaniu różnych układów rozdzielnic przy uwzględnieniu dowolnej ilości pól,
    • zastosowanie nowoczesnej, niezawodnej aparatury łączeniowej jak rozłączniki i odłączniki typu GTR SF (ZPUE) oraz wyłączniki typu GIS VCB (ZPUE) lub innych wiodących producentów,
    • przystosowana do zainstalowania nowoczesnej aparatury zabezpieczeniowo-sterowniczej,
    • możliwość przyściennego ustawienia rozdzielnicy co pozwala na oszczędne wykorzystanie pomieszczenia rozdzielczego, co jest szczególnie ważne przy modernizacjach i rozbudowach istniejących rozdzielni,
    • łatwy i szybki dostęp do urządzeń rozdzielnicy dla nadzoru i konserwacji,
    • prosta obsługa.

    System zabezpieczeń i blokad

    • wykonanie łukoochronne - odporność na skutki zwarć wewnętrznych,
    • specjalnie wzmocniona konstrukcja pól (osłony, zamki, zawiasy),
    • blokady mechaniczne zapobiegające błędnym czynnościom łączeniowym oraz uniemożliwiające dotknięcie urządzeń będących pod napięciem,
    • dostęp do urządzeń i obwodów sterowniczych odbywa się z wyeliminowaniem możliwości dotknięcia części obwodów głównych,
    • zastosowanie układów kontrolnych, sygnalizacyjnych, mechanicznych i elektrycznych wskaźników położenia i wzierników,
    • zastosowanie rozłączników i odłączników trójpozycyjnych „załącz - wyłącz - uziem” z mechanicznymi wskaźnikami położenia,
    • zastosowanie uziemników szybkich z napędem skokowym,
    • zastosowanie uziemników szybkich z napędem skokowym gwarantujących bezpieczeństwo w przypadku błędnego załączenia na zwarcie.

    Podstawowe dane techniczne

    Zgodność z normami:

    Rozdzielnica typu Rotoblok spełnia wymagania poniższych norm:

    • PN-EN62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć1: Postanowienia wspólne”,
    • PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
    • PN-EN 62271-100 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
    • PN-EN 62271-102 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
    • PN-EN 62271-103 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
    • PN-EN 62271-105 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 105: Zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego”.

    Rozdzielnica posiada certyfikat Instytutu Elektrotechniki.

    Dane elektryczne:
      Rotoblok SF
    Napięcie nominalne sieci 20 kV
    Najwyższe napięcie urządzeń 25 kV
    Częstotliwość znamionowa / Liczba faz 50 Hz / 3
    Znamionowe wytrzymywalne napięcie krótkotrwałe częstotliwości sieciowej 50 kV / 60 kV
    Znamionowe wytrzymywalne napięcie udarowe piorunowe 1,2/50 µs 125 kV / 145 kV
    Prąd znamionowy ciągły 630 A
    Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 20 kA (1s)
    Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 50 kA
    Odporności na działanie łuku wewnętrznego do 16 kA (1s)
    Stopień ochrony  IP4X
    Warunki eksploatacyjne:
    Temperatura otoczenia  
    - szczytowa krótkotrwała
    + 40°C
    - najwyższa średnia w ciągu doby
    + 35°C
    - najwyższa średnia roczna
    + 20°C
    - najniższa długotrwała
    - 25°C1)
    Wilgotność względna powietrza  
    - najwyższa średnia w ciągu doby
    95%
    - najwyższa średnia w ciągu miesiąca
    90%
    - najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu doby
    2,2 kPa
    - najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu miesiąca
    1,8 kPa
    Atmosfera w miejscu zainstalowania brak znaczących zanieczyszczeń solą, parami, pyłami,
    dymem, gazami palnymi lub powodującymi korozję
    oraz brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia
    Wysokość zainstalowania do 1000 m n.p.m.2)
    Drgania wibracje, spowodowane przyczynami zewnętrznymi
    lub trzęsieniami ziemi pomijalne

    Uwaga:
    *1) Pod warunkiem, że producent aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczeniowej nie określił inaczej.
    *2) Jeśli wysokość zainstalowania rozdzielnicy jest większa niż 1000 m.n.p.m. poziom izolacji rozdzielnicy powinien zostać skorygowany wskaźnikiem zgodnym z wytycznymi punktu 2.2.1 normy PN-EN62271-1.

    Moce transformatorów jakie mogą być załączane i wyłączane rozłącznikami GTR SF 2V, GTR SF 2VM i IM6P-TF w zależności od napięć po stronie SN:
    Napięcie nominalne sieci Prąd znamionowy Max. moc transformatora
    6 kV 77 A 800 kVA
    10 kV 57,7 A 1000 kVA
    15 kV 61,6 A 1600 kVA
    20 kV 57,7 A 2000 kVA

    W rozdzielnicy typu Rotoblok SF stosuje się typowe wkładki bezpiecznikowe wg normy IEC 282-1, DIN 43625 z zabezpieczeniem termicznym.

    Aparaty łączeniowe
    • GTR SF 1 - rozłącznik z uziemnikiem,
    • GTR SF 1M - rozłącznik z uziemnikiem i napędem silnikowym,
    • GTR SF 2V - rozłącznik bezpiecznikowy z uziemnikiem,
    • GTR SF 2VM - rozłącznik bezpiecznikowy z uziemnikiem i napędem silnikowym,
    • GTR SF 4 - odłącznik z uziemnikiem,
    • wyłącznik GIS VCB lub inny po skontaktowaniu się z producentem.

    Sposób wykonywania kanału kablowego pod rozdzielnicami SN typu Rotoblok SF i Rotoblok SF 36

    Rozdzielnia typu Rotoblok SF jest dwuprzedziałową rozdzielnicą wnętrzową w izolacji powietrznej (AIS - Air Insulated Switchgear), w osłonie metalowej, wykonanej z blachy cynkowanej - zapewniającej ekwipotencjalizację, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Rozdzielnica jest wyposażona w nowoczesne, trójpozycyjne rozłączniki i odłączniki w izolacji SF6. Zbiornik każdego z tych aparatów wykonany jest ze stali nierdzewnej co pozwala na zachowanie doskonałego stanu technicznego rozdzielnicy przez cały okres jej eksploatacji. Posiada wydzielone przedziały: szyn zbiorczych i kablowy, a wykonanie łukoochronne zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi.

    Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF
    Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF

    Uwaga!: Minimalna odległość od ściany 30 mm

    1. Przykładowe pola o szerokości 1000, 500, 500 mm (odpowiednio patrząc od lewej)
    2. Kanał pod rozdzielnicą.
    Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF 36
    Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF 36

    Uwaga!: Minimalna odległość od ściany 100 mm

    1. Przykładowe pola o szerokości 1450, 750, 750 mm (odpowiednio patrząc od lewej)
    2. Kanał pod rozdzielnicą.
    Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF
    Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF
    Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF 36
    Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF 36
    kabel suchy jednożyłowy
    przekrój kabla (mm2) promień gięcia (mm) głębokość kanału k (mm)
    50 370 400
    70 400 430
    95 440 470
    120 470 500
    150 500 550
    185 540 600
    240 590 700
    kabel suchy jednożyłowy
    przekrój kabla (mm2) promień gięcia (mm) głębokość kanału k (mm)
    50 555 580
    70 585 610
    95 600 630
    120 630 660
    150 645 670
    185 675 700
    240 705 730

    Wykonanie połączeń kablowych rozdzielnicy Rotoblok SF

    Pole liniowe

    Typ kabla Głowica kablowa
    Producent Typ Przekrój kabla [mm2]
    Jednożyłowy z tworzyw sztucznych
    np. YHAKXs, YHKX, XUHAKXs,
    XRUHKs,...
    CELLPACK CHE-I 24kV 25-150
    70-240
    CAE-I 24kV 35-120
    70-240
    CAESK-I 24kV 70-150
    120-240
    Nexans (EUROMOLD) ITK224 (zimnokurczliwa) 25-240
    AIP20 (nasuwana) 25-120
    AIS20 (nasuwana) 70-300
    AIN20 (nasuwana) 25-1200
    24MONOi1 (termokurczliwa) 25-240
    asd Napięcie znam. Typ (zimnokurczliwa)  
    6/10 POLT-12xxx 25-1200
    8,7/15 i 12/20 POLT-24xxx 25-800
    18/30 POLT-42xxx 35-800

    Pole transformatorowe

    Tak jak w polach liniowych

    Uwaga:
    We wszystkich przypadkach pod rozdzielnicami wymagany jest kanał kablowy. Opcjonalnie rozdzielnica może być ustawiona na cokole lub na podłodze technologicznej. W przypadku zastosowania innego typu głowic prosimy o kontakt z producentem.

    Warianty pól rozdzielnicy Rotoblok SF

    Widok z boku i gabaryty

    Rotoblok SF - Widok z boku i gabaryty

    1. - Zbiornik ze stali nierdzewnej wypełniony gazem SF6, z aparaturą łączeniową
    2. - Przedział napędów
    3. - Izolatory przepustowe
    4. - Zawór bezpieczeństwa

    Uwaga:
    Rysunki pokazane na kolejnych stronach są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.

    SL1 (pole liniowe)

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole liniowe

    Widok z frontu

     Widok z frontu  rozdzielnicy Rotoblok SF - pole liniowe

    masa = 175 kg

    Uwaga:
    Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
    *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

    SL2 (pole liniowe)

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole liniowe

    Widok z frontu

     Widok z frontu  rozdzielnicy Rotoblok SF - pole liniowe

    masa = 190 kg

    Uwaga:
    Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
    *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

    St2 (pole transformatorowe)

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole transformatorowe

    Widok z frontu

     Widok z frontu  rozdzielnicy Rotoblok SF - pole transformatorowe

    masa = 210 kg

    Uwaga:
    Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
    *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

    SP1 (pole pomiarowe)

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole pomiarowe

    Widok z frontu

     Widok z frontu  rozdzielnicy Rotoblok SF - pole pomiarowe

    masa = 390 kg

    Uwaga:
    Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
    *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

    SS1L(P*)) (pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony)

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

    Widok z frontu

     Widok z frontu  rozdzielnicy Rotoblok SF - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

    masa = 265 kg

    Uwaga:
    Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
    *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

    SS2L(P*)) (pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony)

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

    Widok z frontu

     Widok z frontu  rozdzielnicy Rotoblok SF - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

    masa = 465 kg

    Uwaga:
    Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
    *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

    SO1 (pole odgromnikowe)

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole odgromnikowe

    Widok z frontu

     Widok z frontu  rozdzielnicy Rotoblok SF - pole odgromnikowe

    masa = 100 kg

    Uwaga:
    Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
    *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

    SŁ2 (pole łącznika)

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole łącznika

    Widok z frontu

     Widok z frontu  rozdzielnicy Rotoblok SF - pole łącznika

    masa = 100 kg

    Uwaga:
    Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
    *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

    STpwł4 (pole z transformatorem potrzeb własnych)

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole z transformatorem potrzeb własnych

    Widok z frontu

     Widok z frontu  rozdzielnicy Rotoblok SF - pole z transformatorem potrzeb własnych

    Uwaga:
    Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
    *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

    STpwł 25kVA + ST1 (pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA)

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA

    Widok z frontu

     Widok z frontu  rozdzielnicy Rotoblok SF - pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA

    Uwaga:
    Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
    *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

    SWT(5*)) (pole transformatorowe)

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole transformatorowe

    Widok z frontu

     Widok z frontu  rozdzielnicy Rotoblok SF - pole transformatorowe

    Uwaga:
    Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
    *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

    SWTp(5*)) (pole transformatorowe z pomiarem napięcia)

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole transformatorowe z pomiarem napięcia

    Widok z frontu

     Widok z frontu  rozdzielnicy Rotoblok SF - pole transformatorowe z pomiarem napięcia

    Uwaga:
    Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
    *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

    SWS1 (pole sprzęgłowe)

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok SF - pole sprzęgłowe

    Widok z frontu

     Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole sprzęgłowe

    Uwaga:
    Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
    *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

    Pobierz


    Pliki AutoCad Rotoblok SF

    Pola liniowe

    Rotoblok SF - pola liniowe

    Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
    Proszę wpisać nazwę firmy!
    Proszę wpisać adres e-mail!
    Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
    Udowodnij, że nie jesteś robotem!

    Pola liniowe z ogranicznikami

    Rotoblok SF - pola liniowe z ogranicznikami

    Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
    Proszę wpisać nazwę firmy!
    Proszę wpisać adres e-mail!
    Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
    Udowodnij, że nie jesteś robotem!

    Pola liniowe z pomiarem prądu

    Rotoblok SF - pola liniowe z pomiarem prądu

    Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
    Proszę wpisać nazwę firmy!
    Proszę wpisać adres e-mail!
    Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
    Udowodnij, że nie jesteś robotem!

    Pola łącznika kablowego

    Rotoblok SF - pola łacznika kablowego

    Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
    Proszę wpisać nazwę firmy!
    Proszę wpisać adres e-mail!
    Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
    Udowodnij, że nie jesteś robotem!

    Pola pomiarowe

    Rotoblok SF - pola pomiarowe

    Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
    Proszę wpisać nazwę firmy!
    Proszę wpisać adres e-mail!
    Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
    Udowodnij, że nie jesteś robotem!

    Pola sprzęgłowe

    Rotoblok SF - pola sprzęgłowe

    Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
    Proszę wpisać nazwę firmy!
    Proszę wpisać adres e-mail!
    Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
    Udowodnij, że nie jesteś robotem!

    Pola transformatorowe

    Rotoblok SF - pola transformatorowe

    Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
    Proszę wpisać nazwę firmy!
    Proszę wpisać adres e-mail!
    Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
    Udowodnij, że nie jesteś robotem!

    Pola z ogranicznikami

    Rotoblok SF - pola z ogranicznikami

    Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
    Proszę wpisać nazwę firmy!
    Proszę wpisać adres e-mail!
    Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
    Udowodnij, że nie jesteś robotem!

    Widok z boku

    Rotoblok SF - widok z boku

    Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
    Proszę wpisać nazwę firmy!
    Proszę wpisać adres e-mail!
    Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
    Udowodnij, że nie jesteś robotem!

    Pliki AutoCad Rotoblok SF 36

    Pola liniowe

    Rotoblok SF 36 - pola liniowe

    Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
    Proszę wpisać nazwę firmy!
    Proszę wpisać adres e-mail!
    Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
    Udowodnij, że nie jesteś robotem!

    Pola liniowe z ogranicznikami

    Rotoblok SF 36 - pola liniowe z ogranicznikami

    Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
    Proszę wpisać nazwę firmy!
    Proszę wpisać adres e-mail!
    Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
    Udowodnij, że nie jesteś robotem!

    Pola pomiarowe

    Rotoblok SF 36 - pola pomiarowe

    Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
    Proszę wpisać nazwę firmy!
    Proszę wpisać adres e-mail!
    Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
    Udowodnij, że nie jesteś robotem!

    Pola sprzęgłowe

    Rotoblok SF 36 - pola sprzęgłowe

    Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
    Proszę wpisać nazwę firmy!
    Proszę wpisać adres e-mail!
    Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
    Udowodnij, że nie jesteś robotem!

    Pola transformatorowe

    Rotoblok SF 36 - pola transformatorowe

    Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
    Proszę wpisać nazwę firmy!
    Proszę wpisać adres e-mail!
    Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
    Udowodnij, że nie jesteś robotem!

    Wstawka 25mm

    Rotoblok SF 36 - wstawka 25mm

    Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
    Proszę wpisać nazwę firmy!
    Proszę wpisać adres e-mail!
    Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
    Udowodnij, że nie jesteś robotem!
  • TPM

    tpm nowa generacja

    Kompaktowa rozdzielnica średniego napięcia typu pierścieniowego (RMU - Ring Main Unit) w izolacji gazu SF6 do zastosowań wnętrzowych. Przeznaczona jest do zasilania i rozdziału energii w promieniowych i pierścieniowych sieciach miejskich, w przemyśle oraz wszędzie tam gdzie niezwykle pożądane są niewielkie rozmiary rozdzielnic przy zachowaniu wysokich parametrów technicznych. Rozdzielnice produkowane oraz badane są w oparciu o obowiązujące normy. Badania Typu wykonywane w niezależnych akredytowanych jednostkach certyfikujących. Wyniki badań poparte stosownymi certyfikatami i sprawozdaniami z badań.

    Charakterystyka

    Charakterystyka

    • miniaturowe wymiary rozdzielnicy przy zachowaniu wysokich parametrów technicznych,
    • bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa łącznie z łukochronnością - potwierdzone odpowiednimi certyfikatami,
    • możliwość konfiguracji rozdzielnicy z szeregu pól o różnym przeznaczeniu: pole liniowe, transformatorowe, wyłącznikowe, pomiarowe, kablowe,
    • możliwość łatwej rozbudowy rozdzielnicy o kolejne zestawy (należy to uwzględnić przy składaniu zamówienia)
      - każdy zestaw może być wyprodukowany jako rozbudowywalny,
    • możliwość przystosowania rozdzielnicy do współpracy z systemami zdalnego sterowania i pomiarów np. do współpracy z sieciami typu SmartGrid,
    • uziemnik szybki, który uziemia wkładkę bezpiecznikową z dwóch stron w polu transformatorowym,zbiornik, jako główny element,
    • wykonany ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej wypełniony gazem SF6, którego połączenia zamykane są przez szczelne spawanie, a jego konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo dla obsługi i środowiska oraz szczelność przez cały okres eksploatacji rozdzielnicy
    • producent posiada zdolność recyklingu zużytych rozdzielnic i bezpiecznego odbioru gazu SF6 z ich zbiorników

    Możliwe oznaczenia/nazewnictwo

    Możliwe oznaczenia/nazewnictwo

    Bezpieczeństwo

    • Solidna budowa rozdzielnic typu TPM gwarantuje dużą niezawodność,
    • Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, co zapewnia odporność na wpływy środowiska,
    • Zastosowanie głowic ekranowanych co gwarantuje bezpieczeństwo np. podczas prac serwisowych przy zdjętej maskownicy i napięciu na kablach zasilających,
    • Wskaźnik gęstości gazu - manometr, informujący o prawidłowym ciśnieniu gazu izolującego wewnątrz zbiornika,
    • Odporność na działanie łuku wewnętrznego 20kA jako standard oraz 21kA w wykonaniu specjalnym,
    • Wzrost ciśnienia wywołany powstaniem łuku wewnętrznego jest eliminowany przez otwarcie zaworu bezpieczeństwa zamontowanego w dolnej części zbiornika rozdzielnic. Ujście gazów następuje do kanału kablowego, co nie powoduje zagrożenia dla obsługi,
    • Napędy umożliwiające migowe przełączanie aparatów, co w połączeniu z systemem gaszenia łuku elektrycznego uniemożliwia jego powstawanie między otwieranymi stykami,
    • Każde pole rozdzielnicy wyposażone jest we wskaźniki napięcia dzięki którym obsługujący może upewnić się
      o braku napięcia na zaciskach izolatorów przepustowych,
    • Czytelny schemat synoptyczny poprawiający intuicyjność obsługi i odczyt stanu aparatów,
    • Zespół blokad mechanicznych umożliwia otwarcie maskownic przedziału kablowego jedynie po zamknięciu uziemnika,
    • Zespół blokad mechanicznych między aparatami uniemożliwiający wykonanie błędnych czynności łączeniowych,
    • Opcjonalne zastosowanie blokad elektromagnetycznych, które uniemożliwiają zamknięcie uziemnika w przypadku wystąpienia napięcia na kablach zasilających,
    • Zestaw styków pomocniczych z wyprowadzeniem sygnałów stanów aparatów, co gwarantuje bezpieczeństwo zdolnego manewrowania,
    • Zastosowanie presostatu zawsze w przypadku opcji z napędem silnikowym, co gwarantuje bezpieczeństwo zdolnego manewrowania.

    Dane techniczne

    Zgodność z normami:

    Rozdzielnica typu TPM spełnia wymagania poniższych norm:

    • PN-EN 62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć1: Postanowienia wspólne”,
    • PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
    • PN-EN 62271-100 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
    • PN-EN 62271-102 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
    • PN-EN 62271-103 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
    • PN-EN 62271-105 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 105: Zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego”.

    Rozdzielnica posiada certyfikat Instytutu Elektrotechniki.

    Dane znamionowe rozdzielnicy TPM
    Napięcie znamionowe SN Ur 25 kV
    Częstotliwość znamionowa - liczba faz Fr 50 / 60 Hz / 3
    Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej Ud 50 kV / 60 kV
    Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50 µs) Up 125 kV / 145 kV
    Prąd znamionowy ciągły szyn głównych Ir 630 A
    Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany obwodów głównych Ik 16 kA (3s) / 20 kA (1s) / 25 kA (3s) *1)
    Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany obwodów głównych Ip 40 kA / 50 kA / 63 kA*1)
    Odporność na działanie łuku wewnętrznego IA 20 kA (1s) / 22 kA (1s)*1)
    Klasa IAC AFLR
    Stopień ochrony IP IP4X (IP54 opcja)
    Pdporność na uderzenia mechaniczne Ik10
    Warunki eksploatacyjne:
    Temperatura otoczenia
    - szczytowa krótkotrwała
    + 40°C
    - najwyższa średnia w ciągu doby
    + 35°C
    - minimalna
     
    - bez obwodów wtórnych
    - 25°C
    - z obwodami wtórnymi
    - 5°C / - 15°C / - 25°C2)
    Wilgotność względna powietrza
    - najwyższa średnia w ciągu doby
    95%
    - najwyższa średnia w ciągu miesiąca
    90%
    wysokość zainstalowania nad poziomem morza bez konieczności
    redukcji ciśnienia gazu SF6
    do 1000 m n.p.m.
    Drgania wibracje, spowodowane przyczynami zewnętrznymi
    lub trzęsieniami ziemi pomijalne
    Stopień ochrony (Internal Protection)
    - przedział aparatów zbiornik SF6 ze stali nierdzewnej
    IP 67
    - przedział napędów i przyłączy
    IP 4X
    Warunki zabrudzeniowe
    - Znaczące zanieczyszczenia solą, parami, pyłami, dymem, gazami palnymi
    BRAK
    - Powodujące korozję
    BRAK
    - Oblodzenia, oszronienia, zaproszenia
    BRAK

    Uwaga:
    1) Dla napięcia 12kV
    2) Pod warunkiem, że producent aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczeniowej nie określił inaczej.

    Uwaga:
    Prądy znamionowe wkładek topikowych zalecanych przez wiodących producentów, do zabezpieczania obwodów pierwotnych
    transformatorów o napięciu znamionowym 6 kV, 10 kV, 15 kV i 20 kV należy dobrać wg normy IEC 60282-1, DIN 43625 z zabezpieczeniem termicznym.

    Wyposażenia pól

    Wyposażenia pola L - rozłącznikowe (liniowe, zasilające, odpływowe)

    Wyposażenia pola L - rozłącznikowe (liniowe, zasilające, odpływowe)
    Podstawowe parametry
    Ur = 25 kV
    Fr = 50/60 Hz
    Ud = 50/60 kV
    Up = 125/145 kV
    Ir = 630 A
    Ik = do 25 kA (3s)
    Ip = do 63 kA
    Ima = do 63 kA
    IA = do 22 kA
      klasa rozłącznika M2, E3
      klasa rozłącznika M0, E2
    Parametry znamionowe rozłącznika, pole liniowe (L)
    Prąd znamionowy ciągły Ir 630 A
    Prąd znamionowy załączeniowy zwarciowy Ima 50 kA
    Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie o małej indukcyjności Iload 630 A
    Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie sieci pierścieniowej Iloop 630 A
    Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania kabli Iicc2 60 A
    Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania linii napowietrznych Iicc1 20 A
    Prąd znamionowy wyłączeniowy zwarcia doziemnego Ief1 180 A
    Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania kabli i linii w warunkach zwarcia doziemnego Ief2 104 A
    Klasa rozłącznika M2, E3
    Klasa uziemnika M0, E2
    Standard
    • zgodność z normą PN-EN 62271-103, Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV do 52kV włącznie,
    • pole L jako pojedynczy moduł z opcją rozbudowy lub w niemal dowolnej konfiguracji do czterech pól we wspólnym zbiorniku,
    • zespół rozłączniko-uziemnika, którego budowa opiera się na wspólnych stykach ruchomych oraz odseparowanych stykach stałych uziemnika i rozłącznika,
    • rozłącznik wyposażony w układ gaszenia łuku podczas wykonywania czynności łączeniowych,
    • manualny napęd dwu-sprężynowy zapewniający intuicyjne i lekkie manewrowanie oraz migowe zamykanie i otwieranie aparatury łączeniowej,
    • synoptyka z odwzorowaniem stanów aparatów oraz całych obwodów głównych,
    • izolatory przepustowe typu C z gwintem M16 wyposażone w pojemnościowe dzielniki napięcia przeznaczone do współpracy z wskaźnikami napięcia w systemie LRM lub HR oraz do współpracy z blokadami elektromagnetycznymi,
    • sygnalizator obecności napięcia na kablu w systemie LRM,
    • manometr - wskaźnik gęstości gazu z dwu-strefową podziałką wskazujący nominalne ciśnienie bezwzględne gazu SF6 -125 kPa (0,125 MPa) przy temperaturze 20°C (jeden na jeden zbiornik),
    • system blokad mechanicznych pomiędzy aparatami oraz maskownicami przedziału kablowego zapobiegający błędnym czynnościom łączeniowym - zdjęcie maskownicy tylko po zamknięciu uziemnika,
    • zawór bezpieczeństwa (jeden na jeden zbiornik), którego otwarcie następuje wskutek wzrostu ciśnienia wywołanego powstaniem łuku wewnątrz zbiornika, kierując gazy w dół, do kanału kablowego, eliminując tym samym zagrożenie dla obsługi,
    • sygnalizator obecności napięcia na kablu,
    • uchwyty kablowe.
    Opcja
    • napęd silnikowy 24V DC (inne napięcie zasilania na zapytanie), możliwość łatwej dobudowy na obiekcie,
    • presostat - do współpracy z napędem silnikowym, telemechaniką,
    • sterownik polowy SEM S.C.11 plus panel do kontroli lokalnej, komunikacja mudbus lub binarnie
    • styki pomocnicze jako odwzorowanie stanów aparatów dla układów telemechaniki,
    • sensory napięciowe - przekładniki małej mocy,
    • przekładniki prądowe, cewki rogowskiego,
    • przekładniki ziemnozwarciowe,
    • sygnalizatory przepływu prądu zwarcia,
    • szafa obwodów pomocniczych/współpraca z telemechaniką,
    • sygnalizacja „ZAŁĄCZONY”, „WYŁĄCZONY” w postaci lampek sygnalizacyjnych,
    • ogrzewacze antykondensacyjne,
    • możliwość rozbudowy z każdej strony,
    • blokada kluczykowa gniazda rozłącznika lub uziemnika,
    • blokada elektromagnetyczna gniazda uziemnika,
    • ograniczniki przepięć.

    Wyposażenia pola T - rozłącznikowe z bezpiecznikami transformatorowymi

    Wyposażenia pola T - rozłącznikowe z bezpiecznikami transformatorowymi
    Podstawowe parametry
    Ur = 25 kV
    Fr = 50/60 Hz
    Ud = 50/60 kV
    Up = 125/145 kV
    Ir = 250 A (125 A wkładka)
    Ik = do 20 kA (1s)
    Ip = do 50 kA
    IA = do 22 kA
    Irtransf = 750 A
      klasa rozłącznika M2, E3
    Parametry znamionowe rozłącznika, pole transformatorowe (T)
    Prąd znamionowy ciągły Ir 250 A
    Maksymalny prąd wkładki z zabezpieczeniem termicznym 125 A
    Prąd przechodni Itransfer 720 A
    Klasa rozłącznika elektryczna M2, E3
    Maksymalne moce transformatora Itransfer 6 kV 800 kVA
    10 kV 1000 kVA
    15 kV 1600 kVA
    20 kV 2000 kVA
    Standard
    • zgodność z normą PN-EN 62271-105 - zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego,
    • pole T jako pojedynczy moduł z opcją rozbudowy lub w niemal dowolnej konfiguracji do czterech pól we wspólnym zbiorniku,
    • zespół rozłączniko-uziemnika, którego budowa opiera się na wspólnych stykach ruchomych oraz odseparowanych stykach stałych uziemnika i rozłącznika,
    • uziemnik dolny zapewniający uziemienie po obu stronach wkładek,
    • rozłącznik wyposażony w układ gaszenia łuku podczas wykonywania czynności łączeniowych,
    • manualny napęd dwu-sprężynowy zapewniający intuicyjne i lekkie manewrowanie oraz migowe zamykanie i otwieranie aparatury łączeniowej,
    • synoptyka z odwzorowaniem stanów aparatów oraz całych obwodów głównych,
    • funkcja napędu zasobnikowego dzięki czemu następuje otwarcie styków rozłącznika w przypadku zastosowania wkładek SN z zabezpieczeniem termicznym (wybijak) lub cewki wyzwalającej,
    • wskaźnik przepalenia wkładki,
    • izolatory przepustowe typu A z gniazdem wtykowym wyposażone w pojemnościowe dzielniki napięcia przeznaczone do współpracy z wskaźnikami napięcia w systemie LRM lub HR oraz do współpracy z blokadami elektromagnetycznymi,
    • sygnalizator obecności napięcia na kablu w systemie LRM,
    • system blokad mechanicznych pomiędzy aparatami oraz maskownica przedziału kablowego zapobiegający błędnym czynnościom łączeniowym - zdjęcie maskownicy tylko po zamknięciu uziemnika,
    • zawór bezpieczeństwa (jeden na jeden zbiornik), którego otwarcie następuje wskutek wzrostu ciśnienia wywołanego powstaniem łuku wewnątrz zbiornika, kierując gazy w dół, do kanału kablowego,
    • uchwyty kablowe.
    Opcja
    • napęd silnikowy 24V DC (inne napięcie zasilania na zapytanie), możliwość łatwej dobudowy na obiekcie,
    • presostat - do współpracy z napędem silnikowym, telemechaniką,
    • sterownik polowy SEM S.C.11 plus panel do kontroli lokalnej,komunikacja modbus lub binarnie,
    • styki pomocnicze jako odwzorowanie stanów aparatów dla układów telemechaniki,
    • wkładki topikowe wyposażone w ogranicznik temperatury (wyzwalacz termiczny) wg normy IEC 60282-1, DIN 43625. Np. firmy SIBA lub Eximprod,
    • sensory napięciowe - przekładniki małej mocy,
    • przekładniki prądowe, cewki rogowskiego,
    • przekładniki ziemnozwarciowe,
    • sygnalizatory przepływu prądu zwarcia.
    • sygnalizacja „ZAŁĄCZONY”, „WYŁĄCZONY” w postaci lampek sygnalizacyjnych,
    • ogrzewacze antykondensacyjne,
    • możliwość rozbudowy z każdej strony,
    • blokada kluczykowa gniazda rozłącznika lub uziemnika,
    • blokada elektromagnetyczna gniazda uziemnika, opcja dedykowana do układów współ-pracujących z OZE,
    • wyzwalacz wzrostowy – cewka DWN 24 V DC (inne napięcia na zapytanie).

    Wyposażenia pola W - wyłącznikowe (zasilające, odpływowe, transformatorowe)

    Wyposażenia pola W - wyłącznikowe (zasilające, odpływowe, transformatorowe)
    Podstawowe parametry
    Ur = 25 kV
    Fr = 50/60 Hz
    Ud = 50/60 kV
    Up = 125/145 kV
    Ir = 630 A
    Ima = do 20 kA
    Isc = do 50 kA
    Icc1 = 10 A
    Icc2 = 31,5 A
      klasa rozłącznika M2, E3
      Szereg przestawieniowy (O-0, 3s-CO-3min-CO)
    Parametry znamionowe wyłącznika - pole wyłącznikowe (W)
    Prąd znamionowy ciągły Ir 630 A
    Prąd załączeniowy zwarciowy Ima 40 kA / 50 kA / 52,5 kA *1)
    Prąd wyłączeniowy zwarciowy Isc 16 kA / 20 kA / 21 kA *1)
    Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie o małej indukcyjności 630 A
    Prąd nieobciążonej linii kablowej - Icc1 / Icc2 Icc1 / Icc2 10 A / 31,5 A
    Klasa wyłącznika   M2, E2
    Szereg przestawieniowy   0-0, 3s-CO-3min-CO

    Wykonanie specjalne:
    1) Dla napięcia 12kV.

    Standard
    • zgodność z normą PN-EN 62271-100, Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego,
    • zgodność z normą PN-EN 62271-102, Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego,
    • pole W jako pojedynczy moduł z opcją rozbudowy lub w niemal dowolnej konfiguracji do czterech pól we wspólnym zbiorniku,
    • zespół wyłącznika, którego budowa opiera się na zastosowaniu komór próżniowych o prądzie wyłączenia 16kA lub 20kA zamkniętych w zbiorniku wypełnionym gazem SF6,
    • zespół odłaczniko-uziemnika, którego budowa opiera się na wspólnych stykach ruchomych oraz odseparowanych stykach stałych uziemnika i odłącznika. Funkcją odłącznika jest zapewnienie bezpiecznej przerwy w obwodzie,
    • manualny napęd sprężynowy wyłącznika zapewniający intuicyjne i lekkie manewrowanie oraz migowe zamykanie i otwieranie aparatury łączeniowej, napęd posiada układ zbrojenia wyłącznika pozwalający na szybki cykl załącz wyłącz,
    • manualny napęd bezsprężynowy odłącznik-uziemnika zapewniający intuicyjne i lekkie manewrowanie aparaturą łączeniową,
    • synoptyka z odwzorowaniem stanów aparatów oraz całych obwodów głównych,
    • sygnalizacja zbrojenia wyłącznika,
    • autonomiczne zabezpieczanie preferowane AZZ-4 (prod. ITR) lub WIC 1 (prod. Woodward) wraz z dedykowanymi przekładnikami prądowymi,
    • izolatory przepustowe typu C z gwintem M16 wyposażone w pojemnościowe dzielniki napięcia przeznaczone do współpracy z wskaźnikami napięcia w systemie LRM lub HR oraz do współpracy z blokadami elektromagnetycznymi,
    • sygnalizator obecności napięcia na kablu w systemie LRM,
    • manometr - wskaźnik gęstości gazu z dwu-strefową podziałką wskazujący nominalne ciśnienie bezwzględne gazu SF6 -125 kPa (0,125 MPa) przy temperaturze 20°C (jeden na jeden zbiornik),
    • system blokad mechanicznych pomiędzy aparatami oraz maskownicami przedziału kablowego zapobiegający błędnym czynnościom łączeniowym - zdjęcie maskownicy tylko po zamknięciu uziemnika,
    • zawór bezpieczeństwa (jeden na jeden zbiornik), którego otwarcie następuje wskutek wzrostu ciśnienia wywołanego powstaniem łuku wewnątrz zbiornika, kierując gazy w dół, do kanału kablowego, eliminując tym samym zagrożenie dla obsługi,
    • sygnalizator obecności napięcia na kablu,
    • uchwyty kablowe.
    Opcja
    • napęd silnikowy 24V DC dla wyłącznika oraz odłączniko-uziemnika (inne napięcie zasilania na zapytanie),
    • presostat - do współpracy z napędem silnikowym, telemechaniką,
    • styki pomocnicze jako odwzorowanie stanów aparatów dla układów telemechaniki,
    • zabezpieczenia inne niż preferowane autonomiczne, sterowniki pola, automatyka SZR
    • sensory napięciowe - przekładniki małej mocy,
    • przekładniki prądowe, cewki rogowskiego,
    • przekładniki ziemnozwarciowe,
    • sygnalizatory przepływu prądu zwarcia,
    • szafa obwodów pomocniczych/współpraca z telemechaniką,
    • sygnalizacja „ZAŁĄCZONY”, „WYŁĄCZONY” w postaci lampek sygnalizacyjnych,
    • ogrzewacze antykondensacyjne,
    • możliwość rozbudowy z każdej strony,
    • ograniczniki przepięć.

    Wyposażenia pola S - rozłącznikowe - sprzęgłowe

    Wyposażenia pola S - rozłącznikowe - sprzęgłowe
    Podstawowe parametry
    Ur = 25 kV
    Fr = 50/60 Hz
    Ud = 50/60 kV
    Up = 125/145 kV
    Ir = 630 A
    Ik = do 25 kA (3s)
    Ip = do 63 kA
    Ima = 63 kA
    IA = 22 A
      klasa rozłącznika M2, E3
      klasa rozłącznika M0, E2
    Standard
    • zgodność z normą PN-EN 62271-103, Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV do 52kV włącznie,
    • pole S jako pojedynczy moduł rozbudowywalny w prawo i w lewo,
    • rozłącznik, którego budowa opiera się na wspólnych stykach ruchomych oraz stykach stałych,
    • układ gaszenia łuku podczas wykonywania czynności łączeniowych,
    • manualny napęd jedno lub dwu-sprężynowy (w zależności od zastosowania uziemnika) zapewniający intuicyjne i lekkie manewrowanie oraz migowe zamykanie i otwieranie aparatury łączeniowej,
    • synoptyka z odwzorowaniem stanów aparatów oraz całych obwodów głównych,
    • manometr - wskaźnik gęstości gazu z dwu-strefową podziałką wskazujący nominalne ciśnienie bezwzględne gazu SF6 -125 kPa (0,125 MPa) przy temperaturze 20oC (jeden na jeden zbiornik),
    • zawór bezpieczeństwa (jeden na jeden zbiornik), którego otwarcie następuje wskutek wzrostu ciśnienia wywołanego powstaniem łuku wewnątrz zbiornika, kierując gazy w dół, do kanału kablowego, eliminując tym samym zagrożenie dla obsługi.
    Opcja
    • napęd silnikowy 24V DC (inne napięcie zasilania na zapytanie), możliwość łatwej dobudowy na obiekcie,
    • uziemnik toru głównego sekcji lewej lub prawej,
    • sygnalizator obecności napięcia na torach głównych przed i za rozłącznikiem,
    • presostat - do współpracy z napędem silnikowym, telemechaniką,
    • sterownik polowy SEM S.C.11 plus panel do kontroli lokalnej,komunikacja modbus lub binarnie,
    • styki pomocnicze jako odwzorowanie stanów aparatów dla układów telemechaniki,
    • ogrzewacze antykondensacyjne,
    • możliwość rozbudowy z każdej strony,
    • blokada kluczykowa gniazda rozłącznika lub uziemnika.

    Wyposażenia pola M - pomiarowe

    Wyposażenia pola M - pomiarowe
    Podstawowe parametry
    Ur = 25 kV
    Fr = 50/60 Hz
    Ud = 50/60 kV
    Up = 125/145 kV
    Ir = 630 A
    Ik = do 20 kA (1s)
    Ip = do 50 kA
    Standard
    • zgodność z normą PN-EN 62271-200, Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
    • pole M jako pojedynczy moduł rozbudowywalny w prawo i w lewo,
    • system szyn zbiorczych zamknięty w zbiorniku ze stali nierdzewnej,
    • zestaw przekładników napięciowych i prądowych,
    • sygnalizator obecności napięcia na torach głównych,
    • synoptyka z odwzorowaniem obwodów głównych,
    • manometr - wskaźnik gęstości gazu z dwu-strefową podziałką wskazujący nominalne ciśnienie bezwzględne gazu SF6 -125 kPa (0,125 MPa) przy temperaturze 20oC (jeden na jeden zbiornik),
    • zawór bezpieczeństwa (jeden na jeden zbiornik), którego otwarcie następuje wskutek wzrostu ciśnienia wywołanego powstaniem łuku wewnątrz zbiornika, kierując gazy w dół, do kanału kablowego, eliminując tym samym zagrożenie dla obsługi
    Opcja
    • presostat - do współpracy z napędem silnikowym, telemechaniką,
    • ogrzewacze antykondensacyjne,
    • opcje połączeń poprzez boczne konektory lub głowice kablowe.

    Przedziały rozdzielnicy SN typu TPM

    Przedział łączników

    Przedział łączników umieszczony jest w zbiorniku wykonanym z blachy nierdzewnej i kwasoodpornej, jako czynnik izolacyjny zastosowano gaz SF6, który posiada bardzo wysoką wytrzymałość dielektryczną i bardzo dobrą zdolność gaszenia łuku. W zbiorniku zamontowano następujące komponenty: szyny zbiorcze, łączniki i izolatory. Aparatura łączeniowa to zintegrowany rozłącznik z uziemnikiem, który również jest zamykany i otwierany migowo. Każdy zbiornik posiada zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie niweluje wzrost ciśnienia wywołanego powstaniem łuku wewnętrznego. W rozdzielnicy TPM i TPM układ Compact zawór jest umieszczony od dołu zbiornika w przedziale przyłączy kablowych w jednym z pól liniowych. Wyjątek stanowi jedynie TPM pole T+ z liniowym układem tub bezpiecznikowych, gdzie zawór umieszczony jest w tylnej części rozdzielnicy. W izolatory przepustowe wbudowane są pojemnościowe dzielniki napięcia, połączone ze wskaźnikami napięcia umieszczonymi na ścianie czołowej rozdzielnicy. Zarówno sam rozłącznik, jak i też mechanizmy napędowe, są urządzeniami wyjątkowo trwałymi i niezawodnymi. Konstrukcja zapewnia wykonanie 5000 cykli roboczych bez konieczności regulacji, konserwacji i wymiany elementów.

    Przedział bezpieczników

    W przedziale bezpiecznikowym rozdzielnicy (w specjalnych tubach izolacyjnych) montowane są wkładki bezpiecznikowe wysokiego napięcia z zabezpieczeniem termicznym (wg. normy DIN 43625).
    Konstrukcja przedziału bezpiecznikowego uniemożliwia jego otwarcie przed dokonaniem manewru zamknięcia uziemnika. Załączenie rozłącznika w polu transformatorowym jest tylko możliwe po uprzednim zamknięciu pokrywy przedziału bezpiecznikowego.
    W przypadku przepalenia się wkładki bezpiecznikowej zamontowany na niej wybijak poprzez dźwignię powoduje wyłączenie rozłącznika w polu transformatorowym.
    Ponowne załączenie rozłącznika możliwe jest po wymianie wkładek bezpiecznikowych.

    Przedział napędów

    Przedział napędów obejmuje zintegrowany, bezpośredni napęd ręczny (silnikowy) rozłącznika i uziemnika lub wyłącznika próżniowego i odłącznika z uziemnikiem. Ponadto pole transformatorowe wyposażone jest w napęd zasobnikowy, który umożliwia wyłączenie rozłącznika po zadziałaniu wybijaka wkładki bezpiecznikowej lub w przypadku zastosowania cewki wyzwalającej. Stan przepalenia wkładki sygnalizowany jest na płycie czołowej napędu. W przedziale napędów rozdzielnicy umieszczony jest manometr (wyskalowany z uwzględnieniem stanu nominalnego w zależności od temperatury) informujący o prawidłowym ciśnieniu gazu SF6 panującym wewnątrz zbiornika. W przedniej części rozdzielnicy umieszczone są wskaźniki obecności napięcia na kablu.

    Przedział kablowy

    W przedziale kablowym dokonywane jest połączenie rozdzielnicy z kablami sieci energetycznej przy pomocy głowic kablowych. Poszczególne pola przedziałów kablowych posiadają metalowe wygrodzenia odseparowujące jedno pole od drugiego.
    Przedział kablowy wyposażony jest w:

    • izolatory przepustowe typu C dla pól zasilających, odpływowych i transformatorowych wyposażonych w wyłącznik mocy,
    • izolatory przepustowe typu A dla pól transformatorowych wyposażonych w bezpieczniki SN,
    • uchwyty kablowe,
    • zaciski uziemienia dla żył powrotnych.

    Ponadto każde pole pozwala na instalację następującego wyposażenia:

    • przekładniki do zabezpieczeń, cewki rogowskiego,
    • sensory napięciowe,
    • ograniczniki przepięć,
    • kombinowane układy przy zastosowaniu głębokich maskownic np.: dwie głowice na fazę, głowica + sensor napięciowy , głowica + ogranicznik przepięć, dwie głowice na fazę + sensor napięciowy, dwie głowice na fazę + ogranicznik przepięć, głowica + ogranicznik przepięć + sensor napięciowy,

    Rozdzielnica typu TPM przystosowana jest do montażu kabli o przekroju do 630mm2 np. takich jak:

    • o izolacji z tworzyw sztucznych np.: YHAKXS, YHKX, XUHAKXS, XRUHKS.

    Sposób wykonywania kanału kablowego pod rozdzielnicą SN typu TPM

    Poniższe rysunki przedstawiają propozycję wykonania kanału kablowego. Głębokość kanału dla kabli suchych należy wykonać zachowując promień gięcia kabla w zależności od jego średnicy zewnętrznej zgodnie z PBUE. Propzycję głębokość kanału kablowego przedstawiono na rysunku 1. Możliwe jest uniknięcie lub zmniejszenie głębokości kanału kablowego poprzez zastosowanie cokołu podwyższającego lub podłogi technologicznej.

    Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM
    Widok z boku (TPM)

    Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM - Widok z boku

    Widok z boku (TPM)

    Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM - Widok z boku)

    Widok z boku (TPM Compact)

    Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM - Widok z boku (TPM Compact)

    Kabel suchy jednożyłowy
    przekrój kabla (mm2) promień gięcia (mm) głębokość kanału K (mm)
    50 370 400
    70 400 430
    95 440 470
    120 470 500
    150 500 550
    185 540 600
    240 590 700
    Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM o wysokości 1275 mm i TPM Compact

    Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM o wysokości 1275 mm i TPM Compact

    Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM

    Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM

    Osprzęt kablowy

    Osprzęt kablowy - głowice GPH EUROMOLD - Interface A
    Typ kabla Przekrój kabla
    w zależności
    od typu głowicy
    Typ głowicy Typ końcówki
    kablowej dla danej
    głowicy/kabla
    Typ ogranicznika
    przepięć w zależności
    od głowicy
    Jednożyłowe kable o izolacji
    z tworzyw sztucznych z żyłą
    roboczą Al. i Cu o żyle
    powrotnej z drutów
    miedzianych na napięcie 20 kV
    25-120 K152SR (prosta) prasowana 156S A
    (możliwość połączenia
    jedynie za pomocą
    K200T)
    25-150 K200SR (prosta) śrubowa
    25-150 K158LR (kątowa) prasowana
    25-150 K200LR (kątowa) śrubowa

     

    Osprzęt kablowy - głowice GPH EUROMOLD - Interface C
    Typ kabla Przekrój kabla
    w zależności
    od typu głowicy
    Typ głowicy Typ końcówki
    kablowej dla danej
    głowicy/kabla
    Typ ogranicznika
    przepięć w zależności
    od głowicy
    Jednożyłowe kable o izolacji
    z tworzyw sztucznych z żyłą
    roboczą Al. i Cu o żyle
    powrotnej z drutów
    miedzianych na napięcie 20 kV
    10-300 K430TB śrubowa 300PB -10SA
    10-300 K480TB śrubowa 800PB -10SA
    240-630 K484TB śrubowa 800PB -10SA
    10-300 K400TB śrubowa 400PB -10SA
    185-630 K440TB śrubowa 400PB -10SA
    10-240 K400LB prasowana i śrubowa 400PB -10SA
    (tylko przed głowicą)

     

    Osprzęt kablowy - głowice CELLPACK - Interface A
    Typ kabla Przekrój kabla Typy głowicy
    w zależności od przekroju kabla
    Typ końcówki
    kablowej dla danej
    głowicy/kabla
    Typ ogranicznika
    przepięć w zależności
    od głowicy
    Jednożyłowe kable o izolacji z tworzyw
    sztucznych z żyłą roboczą Al. i Cu o
    żyle powrotnej z drutów miedzianych
    na napięcie 20 kV
    16-95 CWS 250A 24kV 16-95 M/EGA - prosta (CWS C16-95)-zestaw BRAK
    70-150 CWS 250A 24kV 70-150 M/EGA - prosta (CWS C70-150)-zestaw
    25-95 CGS 250A 24kV 25-95 M/EGA - kątowa (CGS C25-95)-zestaw
    70-150 CGS 250A 24kV 70-150 M/EGA - kątowa (CGS C70-150)-zestaw

     

    Osprzęt kablowy - głowice CELLPACK - Interface C
    Typ kabla Przekrój kabla Typy głowicy
    w zależności od przekroju kabla
    Typ końcówki
    kablowej dla danej
    głowicy/kabla
    Typ ogranicznika
    przepięć w zależności
    od głowicy w zależności od napięcia sieci
    Jednożyłowe kable o izolacji z tworzyw
    sztucznych z żyłą roboczą Al. i Cu o
    żyle powrotnej z drutów miedzianych
    na napięcie 20 kV
    25-70 CTS 630A 24kV 25-70 EGA - kątowa (CTS C25-95)-zestaw CTKSA 18kV
    95-240 CTS 630A 24kV 95-240 EGA - kątowa (CTS C95-240)-zestaw CTKSA 24kV

     

    Osprzęt kablowy - głowice GPH EUROMOLD - Interface A
    Typ i producent sensora napięciowego
    (z jakimi głowice były badane)
    Typ głowicy
    sprzęgającej,
    opcja dwa kable
    na fazę
    Typ głowicy
    sprzęgającej
    opcja dwa kable na
    fazę + ogranicznik
    Typ głowicy
    sprzęgającej
    opcja dwa kable
    na fazę + sensor
    Typ zatyczki
    izolacyjnej
    KAA-VS4 (Nexans) brak brak brak K150DR-B/G
    KAA-VS4 (Nexans) brak brak brak K150DR-B/G
    KAA-VS4 (Nexans) brak brak brak K150DR-B/G
    KAA-VS4 (Nexans) brak brak brak K150DR-B/G

     

    Osprzęt kablowy - głowice GPH EUROMOLD - Interface C
    Typ i producent sensora napięciowego
    (z jakimi głowice były badane)
    Typ głowicy
    sprzęgającej,
    opcja dwa kable
    na fazę
    Typ głowicy
    sprzęgającej
    opcja dwa kable na
    fazę + ogranicznik
    Typ głowicy
    sprzęgającej
    opcja dwa kable
    na fazę + sensor
    Typ zatyczki
    izolacyjnej
    UR-65 (ITR), SMVS UW1002-1 (Zelisko), KEVA24C24(c) (ABB) K300PB K300PB K300PB K400DR-B/G
    SMVS UW1002-3 (Zelisko), KEVA24C24(c) (ABB) K800PB i K804PB K800PB i K804PB K800PB i K804PB K400DR-B/G
    SMVS UW1002-3 (Zelisko) K800PB i K804PB K800PB i K804PB K800PB i K804PB K400DR-B/G
    SMVS UW1001 (Zelisko), PLUGSENS (Arteche), KEVA24C10(c) (ABB) K400TB+K400CP
    lub K440PB
    K400TB+K400CP
    lub K440PB
    K400TB+K400CP
    lub K440PB
    K400DR-B/G
    SMVS UW1001 (Zelisko), PLUGSENS (Arteche), KEVA24C10(c) (ABB) K400TB+K400CP
    lub K440PB
    K400TB+K400CP
    lub K440PB
    K400TB+K400CP
    lub K440PB
    K400DR-B/G
    Brak K440PB
    (tylko przed głowicą)
    K440PB
    (tylko przed głowicą)
    K440PB
    (tylko przed głowicą)
    K400DR-B/G

     

    Osprzęt kablowy - głowice CELLPACK - Interface A
    Typ i producent sensora napięciowego
    (z jakimi głowice były badane)
    Typ głowicy
    sprzęgającej,
    opcja dwa kable
    na fazę
    Typ głowicy
    sprzęgającej
    opcja dwa kable na
    fazę + ogranicznik
    Typ głowicy
    sprzęgającej
    opcja dwa kable
    na fazę + sensor
    Typ zatyczki
    izolacyjnej
    BRAK BRAK BRAK BRAK CIK 250A 24kV

     

    Osprzęt kablowy - głowice CELLPACK - Interface C
    Typ i producent sensora napięciowego
    (z jakimi głowice były badane)
    Typ głowicy
    sprzęgającej,
    opcja dwa kable
    na fazę
    Typ głowicy
    sprzęgającej
    opcja dwa kable na
    fazę + ogranicznik
    Typ głowicy
    sprzęgającej
    opcja dwa kable
    na fazę + sensor
    Typ zatyczki
    izolacyjnej
    R-65 (ITR),
    KEVA24C25(c) (ABB)
    CTKS 630A 24kV 25-70 EGA Na zapytanie Na zapytanie CIK 630A 36kV
    CTKS 630A 24kV 95-240 EGA Na zapytanie Na zapytanie

     

    Osprzęt kablowy - głowice TYCO ELECTRONICS - Interface A
    Typ kabla Napięcie znam.
    Uo/U (kV)
    Przekrój kabla
    w zależności
    od typu głowicy
    Typy głowicy
    Prosta / Kątowa
    Typ końcówki
    kablowej dla
    danej
    głowicy/kabla
    Typ ogranicznika
    przepięć w
    zależności
    od głowicy
    Jednożyłowe kable o izolacji
    z tworzyw sztucznych z żyłą
    roboczą Al. i Cu o żyle
    powrotnej z drutów
    miedzianych
    6/10 16-70 RSSS 525A / RSES 525A Śrubowa w zestawie Brak
    6/10 95 RSSS 525B / RSES 525B
    6/10 95-100 RSSS 525C / RSES 525C
    8,7/15 16-50 RSSS 525A / RSES 525A
    8,7/15 50-95 RSSS 525B / RSES 525B
    8,7/15 70-120 RSSS 525C / RSES 525C
    8,7/15 120-150 RSSS 525D / RSES 525D
    12/20 16 RSSS 525A / RSES 525A
    12/20 25-95 RSSS 525B / RSES 525B
    12/20 70-95 RSSS 525C / RSES 525C
    12/20 70-150 RSSS 525D / RSES 525D

     

    Osprzęt kablowy - głowice TYCO ELECTRONICS - Interface C
    Typ kabla Napięcie znam.
    Uo/U (kV)
    Przekrój kabla
    w zależności
    od typu głowicy
    Typy głowicy
    Prosta / Kątowa
    Typ końcówki
    kablowej dla
    danej
    głowicy/kabla
    Typ ogranicznika
    przepięć w
    zależności
    od głowicy
    Jednożyłowe kable o izolacji
    z tworzyw sztucznych z żyłą
    roboczą Al. i Cu o żyle
    powrotnej z drutów
    miedzianych
    6/10 35-95 RSTI-5851 Śrubowa w zestawie RSTI-CC-68SA**10
    - OGRANICZNIKI
    DOBIERANE
    INDYWIDUALNIE
    6/10 95-240 RSTI-5853
    6/10 185-300 RSTI-5855
    6/10 400 RSTI-3951
    6/10 500 RSTI-3952
    6/10 600 RSTI-3953
    8,7/15 i 12/20 35-70 RSTI-5851
    8,7/15 i 12/20 95-240 RSTI-5852
    8,7/15 i 12/20 185-300 RSTI-5855
    8,7/15 i 12/20 400 RSTI-5951
    8,7/15 i 12/20 500 RSTI-5952
    8,7/15 i 12/20 600 RSTI-5953
    8,7/15 i 12/20 800 RSTI-5954

     

    Osprzęt kablowy - głowice TYCO ELECTRONICS - Interface A
    Typ i producent sensora
    napięciowego (z jakimi
    głowice były badane)
    Typ głowicy sprzęgającej,
    opcja dwa kable
    na fazę
    Typ głowicy sprzęgającej,
    opcja dwa kable
    na fazę + ogranicznik
    Typ głowicy sprzęgającej,
    opcja dwa kable
    na fazę + sensor
    Typ zatyczki
    izolacyjnej
    Brak Brak Brak Brak Brak

     

    Osprzęt kablowy - głowice TYCO ELECTRONICS - Interface C
    Typ i producent sensora
    napięciowego (z jakimi
    głowice były badane)
    Typ głowicy sprzęgającej,
    opcja dwa kable
    na fazę
    Typ głowicy sprzęgającej,
    opcja dwa kable
    na fazę + ogranicznik
    Typ głowicy sprzęgającej,
    opcja dwa kable
    na fazę + sensor
    Typ zatyczki
    izolacyjnej
    RSTI-VS-24-BP
    Tyco Electronics
    SMVS-UW1002-0 Zelisko
    RSTI-CC-5851 Brak
    RSTI-CC-5853
    RSTI-CC-5855
    RSTI-CC-3951*
    RSTI-CC-3952*
    RSTI-CC-3953*
    RSTI-CC-5851
    RSTI-CC-5854
    RSTI-CC-5855
    RSTI-CC-3951*
    RSTI-CC-3952*
    RSTI-CC-3953*
    RSTI-CC-3954*

    Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM

    Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
    Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
    Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
    Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
     
    Izolator przepustowy typ C
    Izolator przepustowy typ C
    Głowica główna
    Głowica główna
    Głowica sprzęgająca
    Głowica sprzęgająca
    Ogranicznik przepięć
    Ogranicznik przepięć
    Sensor napięciowy (przekładnik małej mocy)
    Sensor napięciowy (przekładnik małej mocy)
     
    Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
    Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
    Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM

    Sposób łączenia zestawów rozbudowywalnych

    Rozdzielnica TPM posiada opcję rozbudowywania o kolejne zestawy (pod warunkiem, że zostało to omówione na etapie wyceny i zamawiania). Sposoby łączenia przedstawiono poglądowo na poniższych rysunkach. Szczegółowe informacje zawiera Dokumentacja Techniczno-Ruchowa rozdzielnicy.

    Połączenie górne rozdzielnic TLL+ + LLL+
    Schemat elektryczny
    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Połączenie górne rozdzielnic TLL+ + LLL+
    Widok z frontu
    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Połączenie górne rozdzielnic TLL+ + LLL+
    Układ TLL+ (l, p)
    Schemat elektryczny
    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Układ TLL+ (l, p)
    Widok z frontu
    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Układ TLL+ (l, p)
    Widok z góry
    Widok z góry rozdzielnicy TPM - Układ TLL+ (l, p)
    Połączenie boczne rozdzielnic TLL+ (p)+TLL+ (l)
    Schemat elektryczny
    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Połączenie boczne rozdzielnic TLL+ (p)+TLL+ (l)
    Widok z frontu
    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Połączenie boczne rozdzielnic TLL+ (p)+TLL+ (l)

    Widok z boku i gabaryty rozdzielnic TPM

    TPM

    Widok z boku i gabaryty rozdzielnic TPM

    TPM

    Widok z boku i gabaryty rozdzielnic TPM

    TPM układ C Compact

    Widok z boku i gabaryty rozdzielnic TPM układ C Compact

    TPM układ C

    Widok z boku i gabaryty rozdzielnic TPM układ C

    1) - osłona w przypadku rozdzielnicy TPM i TPM układ P w wersji rozbudowywalnej - połączenie górne,
    2) - osłona w przypadku rozdzielnicy TPM i TPM układ P w wersji rozbudowywalnej - połączenie boczne,
    3) - podest pod rozdzielnicą w przypadku łączenia zestawu o różnych wysokościach,
    4), 5) - głębokość maskownicy w przypadku zastosowania odgromników w polach liniowych (95mm lub 205mm w zależności od typu zastosowanych odgromników),
    5) - głębokość maskownicy w przypadku konfiguracji T2Z, L2Z, LL2Z, LZ2Z,
    6) - głębokość maskownicy w przypadku zastosowania odgromników w polach liniowych (95mm lub 155mm w zależności od typu zastosowanych odgromników, odgromniki RDA 21 montowane częściowo w kanale kablowym).

    Schemat elektryczny, widok z frontu i gabaryty rozdzielnicy TPM

    Konfiguracja TL (pole transformatorowe i pole liniowe)

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i pole liniowe

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i pole liniowe

    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    Konfiguracja TLL (pole transformatorowe i 2 pola liniowe)

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 2 pola liniowe

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 2 pola liniowe

    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    Konfiguracja TLLL (pole transformatorowe i 3 pola liniowe)

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 3 pola liniowe

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 3 pola liniowe

    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    Konfiguracja TLLLL (pole transformatorowe i 4 pola liniowe)

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 4 pola liniowe

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 4 pola liniowe

    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    Konfiguracja TLT (2 pola transformatorowe i pole liniowe)

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe i pole liniowe

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe i pole liniowe

    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    Konfiguracja TLLT (2 pola transformatorowe i 2 pola liniowe)

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe i 2 pola liniowe

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe i 2 pola liniowe

    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    Konfiguracja TLLLT (2 pola transformatorowe i 3 pola liniowe)

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe i 3 pola liniowe

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe i 3 pola liniowe

    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    Konfiguracja LL (2 pola liniowe)

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola liniowe

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola liniowe

    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    Konfiguracja LLL (3 pola liniowe)

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 3 pola liniowe

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 3 pola liniowe

    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    Konfiguracja LLLL (4 pola liniowe)

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 4 pola liniowe

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 4 pola liniowe

    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    Konfiguracja LLLLL (5 pól liniowych)

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 5 pól liniowych

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 5 pól liniowych

    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    Konfiguracja WL (pole wyłącznikowe i pole liniowe)

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i pole liniowe

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i pole liniowe

    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    Konfiguracja WLL (pole wyłącznikowe i 2 pola liniowe)

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 2 pola liniowe

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 2 pola liniowe

    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    Konfiguracja WLLL (pole wyłącznikowe i 3 pola liniowe)

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 3 pola liniowe

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 3 pola liniowe

    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    Konfiguracja WLLW (2 pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe)

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe

    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    Konfiguracja WLLLW (2 pola wyłącznikowe i 3 pola liniowe)

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe i 3 pola liniowe

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe i 3 pola liniowe

    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    Konfiguracja WWWL (3 pola wyłącznikowe i pole liniowe)

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 3 pola wyłącznikowe i pole liniowe

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 3 pola wyłącznikowe i pole liniowe

    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    Konfiguracja WWWW (4 pola wyłącznikowe)

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 4 pola wyłącznikowe

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 4 pola wyłącznikowe

    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    Konfiguracja WLL (pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe)

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe

    Widok z frontu

    Widok z fontu rozdzielnicy TPM - pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe

    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    Konfiguracja WLL (pole wyłącznikowe i 2 pola liniowe) z analizatorem parametrów sieci

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 2 pola liniowe

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 2 pola liniowe

    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    Konfiguracja WLLW (2 pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe) z analizatorem parametrów sieci

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe

    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    Konfiguracja WWWW (4 pola wyłącznikowe) z analizatorem parametrów sieci

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 4 pola wyłącznikowe

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 4 pola wyłącznikowe

    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    Schemat elektryczny, widok z frontu i gabaryty rozdzielnicy TPM Compact

    Konfiguracja LTL

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM -  Konfiguracja LTL

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM -  Konfiguracja LTL

    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    Schemat elektryczny, widok z frontu i gabaryty rozdzielnicy TPM układ C

    Konfiguracja LTL

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM -  Konfiguracja LTL

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM -  Konfiguracja LTL

    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    Konfiguracja LLTL

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM -  Konfiguracja LLTL

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM -  Konfiguracja LLTL

    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    Konfiguracja LLLTL

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM -  Konfiguracja LLLTL

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM -  Konfiguracja LLLTL

    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    Konfiguracja LZLTL

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM -  Konfiguracja LZLTL

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM -  Konfiguracja LZLTL

    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    Konfiguracja LTLLTL

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM -  Konfiguracja LTLLTL

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM -  Konfiguracja LTLLTL

    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    Konfiguracja TLLLL

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM -  Konfiguracja TLLLL

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM -  Konfiguracja TLLLL

    Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    Pola pomiarowe

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM -  Pola pomiarowe typu M

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM -  Pola pomiarowe typu M

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM -  Pola pomiarowe typu M

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM -  Pola pomiarowe typu M

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM -  Pola pomiarowe typu M

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM -  Pola pomiarowe typu M

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM -  Pola pomiarowe typu M

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM -  Pola pomiarowe typu M

    Widok z boku

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM -  Pola pomiarowe typu M

     

    Pobierz


    Pliki AutoCad

    TPM

    Pliki AutoCAD - TPM

    Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
    Proszę wpisać nazwę firmy!
    Proszę wpisać adres e-mail!
    Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
    Udowodnij, że nie jesteś robotem!

    TPM Compact

    Pliki AutoCAD - TPM Kompakt

    Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
    Proszę wpisać nazwę firmy!
    Proszę wpisać adres e-mail!
    Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
    Udowodnij, że nie jesteś robotem!

    TPM Układ C

    Pliki AutoCAD - TPM Układ C

    Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
    Proszę wpisać nazwę firmy!
    Proszę wpisać adres e-mail!
    Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
    Udowodnij, że nie jesteś robotem!
  • Rotoblok VCB

    Rzodzielnica Rotoblok VCB

    Nowoczesna, wnętrzowa rozdzielnica średniego napięcia typu Rotoblok VCB, przeznaczona do rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, przy znamionowym napięciu do 25 kV, w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej. Modułowa konstrukcja pól rozdzielnicy Rotoblok VCB umożliwia i pozwala na dowolne konfigurowanie oraz łączenie z typoszeregiem pól rozdzielnicy Rotoblok i Rotoblok SF.

    Charakterystyka i zalety

    Rozdzielnica typu Rotoblok VCB jest dwuprzedziałową rozdzielnicą wnętrzową, w osłonie metalowej wykonanej z blachy ocynkowanej, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Rozdzielnica charakteryzuje się izolacją powietrzną (AIS - Air Insulated Switchgear) oraz niewielkimi gabarytami co uzyskano dzięki zastosowaniu innowacyjnego trójfunkcyjnego łącznika izolacyjnego średniego napięcia zastępującego trzy dotychczas stosowane aparaty: wyłącznik, odłącznik i uziemnik. Do gaszenia łuku elektrycznego wykorzystano komory próżniowe wbudowane w izolatory żywiczne, które z kolei umieszczone są na wspólnym wale obrotowym, pozwalającym na wykorzystanie go w funkcji odłącznika. System blokad mechanicznych uniemożliwia błędne czynności łączeniowe, oraz otwarcie drzwi pola rozdzielczego przed wyłączeniem napięcia i zamknięciem uziemnika. Specjalna konstrukcja i zastosowane materiały gwarantują dużą trwałość i niezawodność, lecz przede wszystkim bardzo wysokie bezpieczeństwo.

    Pola rozdzielnicy posiadają następujące właściwości:

    • zastosowanie nowoczesnego urządzenia typu TGI (produkcji ZPUE S.A.) łączącego w sobie trzy funkcje: wyłącznika, odłącznika, uziemnika,
    • miniaturyzacja pól, a tym samym całej rozdzielnicy przy zachowaniu wysokich parametrów elektrycznych i użytkowych (podstawowa szerokość pola Rotoblok VCB wynosi zaledwie 500mm),
    • system blokad jest ograniczony do jednego aparatu,
    • aparatem można sterować lokalnie, jak również zdalnie (np. drogą radiową),
    • wysokie bezpieczeństwo obsługi uzyskane poprzez wymuszenie poprawnych czynności łączeniowych,
    • dwie widoczne, pełne przerwy izolacyjne w powietrzu zapewniają największy poziom bezpieczeństwa,
    • aparat w pozycji wyłączonej i otwartej stanowi sobą mechaniczną i izolacyjną przegrodę pomiędzy przedziałem szyn zbiorczych, a częścią przyłączy kablowych.
    • poprawa niezawodności poprzez wyeliminowanie wielu blokad mechanicznych i elektrycznych,
    • wyeliminowanie wielu połączeń szynowych przez co zwiększono prostotę i niezawodność konstrukcji,
    • długi okres pracy bez kłopotliwych zabiegów konserwacyjnych,
    • możliwość prostej i bardzo szybkiej wymiany wału aparatu głównego (wyłącznik + odłącznik) podczas prac serwisowych,
    • wysoka odporność na korozję, konstrukcja rozdzielnicy wykonana jest z blachy pokrytej antykorozyjnie ocynkiem,
    • przystosowana do zainstalowania nowoczesnej aparatury zabezpieczeniowo-sterowniczej różnych producentów,
    • możliwość przyściennego ustawienia rozdzielnicy co pozwala na oszczędne wykorzystanie pomieszczenia rozdzielczego, co jest szczególnie wazne przy modernizacjach i rozbudowach istniejących rozdzielni,
    • łatwy i szybki dostęp do urządzeń rozdzielnicy dla nadzoru i konserwacji,
    • prosta obsługa.

    Dane techniczne

    Zgodność z normami:

    Rozdzielnica typu Rotoblok VCB spełnia wymagania poniższych norm:

    • PN-EN62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć1: Postanowienia wspólne”,
    • PN-EN 62271-100 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
    • PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”,

    Rozdzielnica posiada certyfikat Instytutu Elektrotechniki.

    Dane elektryczne
      Rotoblok VCB
    Napięcie nominalne sieci 20 kV
    Najwyższe napięcie urządzeń 25 kV
    Częstotliwość znamionowa / Liczba faz 50 Hz / 3
    Znamionowe wytrzymywane napięcie krótkotrwałe częstotliwości sieciowej 50 kV / 60 kV
    Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe piorunowe 1,2/50 µs 125 kV / 145 kV
    Prąd znamionowy ciągły 630 A / 1250 A
    Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 16 kA (3 s) / do 20 kA (1 s)
    Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 50 kA
    Klasa odporności na wewnętrzne zwarcie łukowe IAC AFLR do 16 kA (1s)
    Stopień ochrony do IP4X
    Warunki eksploatacyjne:
    Temperatura otoczenia  
    - szczytowa krótkotrwała
    + 40°C
    - najwyższa średnia w ciągu doby
    + 35°C
    - najwyższa średnia roczna
    + 20°C
    - najwyższa długotrwała
    + 25°C1)
    Wilgotność względna powietrza  
    - najwyższa średnia w ciągu doby
    95%
    - najwyższa średnia w ciągu miesiąca
    90%
    - najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu doby
    2,2 kPa
    - najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu miesiąca
    1,8 kPa
    Atmosfera w miejscu zainstalowania brak znaczących zanieczyszczeń solą, parami, pyłami,
    dymem, gazami palnymi lub powodującymi korozję
    oraz brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia
    Wysokość zainstalowania do 1000 m n.p.m.2)
    Drgania wibracje, spowodowane przyczynami zewnętrznymi
    lub trzęsieniami ziemi pomijalne

    Uwaga:
    *1) Pod warunkiem, że producent aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczeniowej nie określił inaczej.
    *2) Jeśli wysokość zainstalowania rozdzielnicy jest większa niż 1000 m.n.p.m. poziom izolacji rozdzielnicy powinien zostać skorygowany wskaźnikiem zgodnym z wytycznymi punktu 2.2.1 normy PN-EN62271-1.

    Widoki łącznika

    Widok łącznika

    Rotoblok VCB widok łącznika

    Widok izolacyjnego wału głównego z wyłącznikiem próżniowym

    Rotoblok VCB widok wału

    1 - izolacyjny wał główny z wyłącznikiem
    2 - napęd łącznika
    3 - komora próżniowa wyłącznika
    4 - izolatory żywiczne
    5 - uziemnik dolny
    6 - ocynkowana stalowa rama
    7 - przycisk załącz wyłącznik
    8 - przycisk wyłącz wyłącznik
    9 - gniazdo odłącznika

    10 - gniazdo i sygnalizacja uziemnika
    11 - gniazdo zazbrajania sprężyny wyłącznika
    12 - sygnalizacja zazbrojenia sprężyny
    13 - złącze wtykowe do obwodów wtórnych
    14 - sygnalizacja położenia wyłącznika
    15 - sygnalizacja położenia odłącznika

    Pozycje pracy aparatu

    Pozycja
    załączony-zamknięty

    Rotoblok VCB - Pozycje pracy aparatu - Pozycja załączony-zamknięty

    Pozycja
    wyłączony-zamknięty

    Rotoblok VCB - Pozycje pracy aparatu - Pozycja wyłączony-zamknięty

    Pozycja
    wyłączony-otwarty

    Rotoblok VCB - Pozycje pracy aparatu - Pozycja wyłączony-otwarty

    Pozycja
    uziemiony

    Rotoblok VCB - Pozycje pracy aparatu - Pozycja uziemiony

    Warianty pól rozdzielnicy Rotoblok VCB

    VCB 1

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 1

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 1

    Uwaga:
    Przedstawione rysunki są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.
    Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    1. Przy zastosowaniu przekładników prądowych wsporczych na 24 kV w miejsce\przepustowych.
    2. Przy zastosowaniu podstaw bezpiecznikowych nad przekładnikami napięciowymi.
    3. Przy zastosowaniu przekładników napięciowych.
    4. Aparat TGI 24 wraz z przekładnikami prądowymi może znajdować się po prawej stronie pola.
    5. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 17,5kV i Rotoblok SF wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 950 mm. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 24 wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 1150 mm.

    VCB 2(31))

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 2

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 2

    Uwaga:
    Przedstawione rysunki są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.
    Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    1. Przy zastosowaniu przekładników prądowych wsporczych na 24 kV w miejsce\przepustowych.
    2. Przy zastosowaniu podstaw bezpiecznikowych nad przekładnikami napięciowymi.
    3. Przy zastosowaniu przekładników napięciowych.
    4. Aparat TGI 24 wraz z przekładnikami prądowymi może znajdować się po prawej stronie pola.
    5. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 17,5kV i Rotoblok SF wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 950 mm. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 24 wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 1150 mm.

    VCB 5(6*2))

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 5

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 5

    Uwaga:
    Przedstawione rysunki są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.
    Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    1. Przy zastosowaniu przekładników prądowych wsporczych na 24 kV w miejsce\przepustowych.
    2. Przy zastosowaniu podstaw bezpiecznikowych nad przekładnikami napięciowymi.
    3. Przy zastosowaniu przekładników napięciowych.
    4. Aparat TGI 24 wraz z przekładnikami prądowymi może znajdować się po prawej stronie pola.
    5. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 17,5kV i Rotoblok SF wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 950 mm. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 24 wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 1150 mm.

    VCB O5

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 05

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 05

    Uwaga:
    Przedstawione rysunki są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.
    Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    1. Przy zastosowaniu przekładników prądowych wsporczych na 24 kV w miejsce\przepustowych.
    2. Przy zastosowaniu podstaw bezpiecznikowych nad przekładnikami napięciowymi.
    3. Przy zastosowaniu przekładników napięciowych.
    4. Aparat TGI 24 wraz z przekładnikami prądowymi może znajdować się po prawej stronie pola.
    5. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 17,5kV i Rotoblok SF wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 950 mm. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 24 wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 1150 mm.

    VCB S1L(P4))

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole S1L

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole S1L

    Uwaga:
    Przedstawione rysunki są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.
    Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    1. Przy zastosowaniu przekładników prądowych wsporczych na 24 kV w miejsce\przepustowych.
    2. Przy zastosowaniu podstaw bezpiecznikowych nad przekładnikami napięciowymi.
    3. Przy zastosowaniu przekładników napięciowych.
    4. Aparat TGI 24 wraz z przekładnikami prądowymi może znajdować się po prawej stronie pola.
    5. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 17,5kV i Rotoblok SF wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 950 mm. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 24 wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 1150 mm.

    VCB S3L(P4))

    Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole S3L

    Widok z frontu

    Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole S3L

    Uwaga:
    Przedstawione rysunki są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.
    Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

    1. Przy zastosowaniu przekładników prądowych wsporczych na 24 kV w miejsce\przepustowych.
    2. Przy zastosowaniu podstaw bezpiecznikowych nad przekładnikami napięciowymi.
    3. Przy zastosowaniu przekładników napięciowych.
    4. Aparat TGI 24 wraz z przekładnikami prądowymi może znajdować się po prawej stronie pola.
    5. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 17,5kV i Rotoblok SF wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 950 mm. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 24 wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 1150 mm.

    Przykłady rozdzielnicy Rotoblok VCB w połączeniu z rozdzielnicą Rotoblok oraz Rotoblok SF

    Schemat elektryczny

    Przykłady rozdzielnicy Rotoblok VCB - Schemat elektryczny

    Widok z frontu

    Przykłady rozdzielnicy Rotoblok VCB - Widok z frontu

    Schemat elektryczny

    Przykłady rozdzielnicy Rotoblok VCB - Schemat elektryczny

    Widok z frontu

    Przykłady rozdzielnicy Rotoblok VCB - Widok z frontu

    Pobierz


    Pliki AutoCad Rotoblok VCB

    Pola liniowe

    Rotoblok VCB - pola liniowe

    Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
    Proszę wpisać nazwę firmy!
    Proszę wpisać adres e-mail!
    Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
    Udowodnij, że nie jesteś robotem!

    Pola liniowe z ogranicznikami

    Rotoblok VCB - pola liniowe z ogranicznikami

    Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
    Proszę wpisać nazwę firmy!
    Proszę wpisać adres e-mail!
    Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
    Udowodnij, że nie jesteś robotem!

    Pola sprzęgłowe

    Rotoblok VCB - pola sprzęgłowe

    Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
    Proszę wpisać nazwę firmy!
    Proszę wpisać adres e-mail!
    Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
    Udowodnij, że nie jesteś robotem!

    Inne

    Rotoblok VCB - inne

    Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
    Proszę wpisać nazwę firmy!
    Proszę wpisać adres e-mail!
    Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
    Udowodnij, że nie jesteś robotem!
  • RXD

    Rozdzielnica RXD

    Główne cechy rozdzielnicy SN typu RXD:

    • w izolacji powietrznej,
    • w obudowie metalowej,
    • dwuczłonowe lub jednoczłonowe - zależnie od wyposażenia,
    • z pojedynczym układem szyn zbiorczych,
    • na napięcie znamionowe 12 kV lub 36 kV,
    • przystosowane do użytkowania w instalacjach wnętrzowych

    Charakterystyka rozdzielnicy

    Charakterystyka

    Rozdzielnica typu RXD jest przeznaczona do pracy w stacjach rozdzielczych przedsiębiorstw wytwarzających, przesyłających i użytkujących energię elektryczną.
    Spełnia wymagania norm PN-EN 62271-200 i PN-EN 62271-1, zapewnia stopień ochrony do IP4X (IP3X) dla osłon zewnętrznych wg PN-EN 60529. Przeznaczona jest do pracy w warunkach normalnych określonych normą PN-EN 62271-1.

    Rozdzielnica jest zaprojektowana tak, aby normalna praca, inspekcja, operacje obsługowe mogły być przeprowadzone bezpiecznie.

    W celu ochrony przed korozją rozdzielnica jest konstrukcją bezszkieletową wykonaną z ocynkowanych blach stalowych a drzwi i osłony boczne skrajnych pól pokryte są lakierem proszkowym.

    Typy pól

    Rozdzielnicę można zestawiać z pól o różnych funkcjach. Są to pola:

    • zasilające / odbiorcze,
    • sprzęgłowe,
    • pomiarowe z możliwością uziemienia szyn zbiorczych,
    • z rozłącznikiem,
    • potrzeb własnych.

    Człon wysuwny rozdzielnicy może być wyposażony w wyłącznik, stycznik, zwieracz, zespół przekładników napięciowych z bezpiecznikami, blok z bezpiecznikami.
    Może on zajmować położenia: pracy, próby/odłączenia i rozdzielenia.

    Zalety i cechy charakterystyczne rozdzielnicy:

    • izolacja powietrzna,
    • konstrukcja z blachy ocynkowanej ogniowo, łączonej przez nitowanie, bez spawania,
    • ciągłość pracy podczas serwisu – klasa LSC2 dla 12 kV i LSC1 dla 36 kV,
    • wersja z szynami zbiorczymi w odrębnym przedziale z przegrodami w klasie PM - dla 12 kV,
    • wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi,
    • klasyfikacja łuku wewnętrznego IAC AFLR,
    • blokady i zabezpieczenia przed wykonaniem nieprawidłowych czynności łączeniowych,
    • wykonanie przyścienne lub wolnostojące z dostępem tylko od frontu szafy,
    • bogaty zakres typów pól i aparatów,
    • możliwość rozbudowy rozdzielnicy o kolejne pola,
    • łatwa obsługa

    Rozdzielnica zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi uzyskany przez:

    • odporność obudowy rozdzielnicy na działanie łuku wewnętrznego,
    • blokady czynności łączeniowych oraz otwarcia drzwi,
    • manewrowanie członem wysuwnym przy zamkniętych drzwiach,
    • możliwość kontrolowania wzrokowego czynności łączeniowych przez wzierniki,
    • sygnalizacja napięcia w polach

    Dane techniczne

    Zgodność z normami:

    Rozdzielnica typu RXD spełnia wymagania poniższych norm:

    • PN-EN 62271-1
    • PN-EN 62271-200

    Rozdzielnica posiada certyfikat Instytutu Elektrotechniki.

    Dane elektryczne:
    Napięcie znamionowe
    [kV]
    12
    36
    Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych
    i pola zasilającego
    [A]
    630-1250
    630
    Napięcie znamionowe wytrzymywane
    o częstotliwości sieciowej 50 Hz
    [kV]
    28
    85(5min)
    / 95(1min) / 120(5min)
    Napięcie znamionowe wytrzymywane
    udarowe piorunowe
    [kV]
    75
    190/220
    Częstotliwość znamionowa
    [Hz]
    50
    Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany
    [kA]
    do 25/1s
    do 25/1s
    Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany
    [kA]
    do 63
    do 63
    Odporność na działanie łuku wewnętrznego
    [kA]
    do 25/1s
    do 20/1s
    Stopień ochrony  
    do IP 4X
    Wysokość szafy
    [mm]
    2600
    Szerokość szafy
    [mm]
    600/700/750/900
    1600/2000
    Głębokość szafy
    [mm]
    1188
    1188
    Zgodność z normami
    PL-EN 62271-200; PN-EN 62271-1
    Warunki eksploatacyjne:
    Temperatura otoczenia Wilgotność względna powietrza
    - szczytowa krótkotrwała +40oC
    - najwyższa średnia w ciągu doby 95%
    - najwyższa średnia w ciągu doby +35oC
    - najwyższa średnia w ciągu miesiąca 90%
    - najwyższa średnia roczna +20oC
    - najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu doby 2,2kPa
    - najniższa długotrwała -5oC
    - najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu miesiąca 1,8kPa
    Atmosfera w miejscu zainstalowania
    brak znaczących zanieczyszczeń solą, parami, pyłami,
    dymem, gazami palnymi lub powodującymi korozję
    oraz brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia
    Wysokość miejsca zainstalowania
    do 1000 m n.p.m.2)
    Drgania
    wibracje, spowodowane przyczynami zewnętrznymi
    lub trzęsieniami ziemi pomijalne
    Uwaga:
    1. Wysokość pola może się różnić w zależności od wykonania i wysokości przedziału nN. Szczegóły należy uzgodnić
      z producentem.
    2. Jeśli wysokość zainstalowania rozdzielnicy jest większa niż 1000 m.n.p.m. poziom izolacji rozdzielnicy powinien
      zostać skorygowany zgodnie z wytycznymi normy.

    Budowa rozdzielnicy

    Konstrukcja

    Konstrukcja

    Konstrukcja Rozdzielnicy RXD

    • Szafa rozdzielnicy wykonana jest z ukształtowanych przez gięcie blach stalowych, łączonych ze sobą nitami. Ściany i przegrody tworzą konstrukcję samonośną. Do budowy szaf używana jest blacha ocynkowana ogniowo.
    • Do łączenia, zastosowano stalowe nity z łbem okrągłym o wysokiej wytrzymałości.
    • Do zewnętrznych ścian skrajnych pól rozdzielnicy dodatkowo są przykręcane dwuczęściowe osłony boczne, wykonane z malowanej blachy.
    • Na szafę nakładana jest szafka obwodów pomocniczych. Każda szafa jest w pełni oddzielona od sąsiednich szaf, co zapobiega rozprzestrzenianiu się szkód do sąsiednich szaf w przypadku powstania łuku elektrycznego.
    • Szyny zbiorcze znajdują się w górnej części szafy. Przejście szyn zbiorczych pomiędzy szafami następuje przez płyty przepustowe wykonane z materiału niemagnetycznego i wyposażone w izolatory przepustowe, stanowiąc elementy podtrzymujące szyny zbiorcze. Od szyn zbiorczych odchodzą szyny odpływowe.
    • Rejon szyn zbiorczych w trakcie prac serwisowych może być wydzielony poprzez wsunięcie w prowadnice płyty izolacyjnej przez szczelinę znajdującą się nad drzwiami.
    • Otwarcie drzwi szafy jest możliwe w trybie kontrolowanym blokadami.
    • Łącznik główny może być zabudowany na stałe lub jako człon wysuwny. Człon wysuwny w położeniu pracy oraz próby/odłączenia znajduje się wewnątrz szafy za zamkniętymi drzwiami. Po otwarciu drzwi możliwe jest jego wytoczenie do pozycji rozdzielenia.
    • Przez wzierniki w drzwiach rozdzielnicy widoczne są mechaniczne wskaźniki stanu wyłącznika i stanu zazbrojenia napędu.
    • Zgodnie z klasyfikacją LSC (Loss of Service Continuity) rozdzielnica RXD spełnia kryteria kategorii LSC2 (dla 12 kV) i LSC1 dla 36 kV.
    • W dolnym obszarze szafy znajduje się przyłącze przeznaczone do podłączenia kabli lub szyn. Zabudowane tam są także przekładniki prądowe, uziemnik szybki (RXD 12kV) oraz w zależności od potrzeb eksploatacyjnych opcjonalnie: przekładniki napięciowe, przekładniki ziemnozwarciowe i ograniczniki przepięć.
    • Stan uziemnika jest sygnalizowany wskaźnikiem położenia.
    • Dno szafy jest zamknięte dzieloną pokrywą podłogi, będącą równocześnie płytą przepustową kabli. Otwory w płycie są osłonięte gumowymi przepustami kablowymi.
    • Na wywinięciach dna montowane są wsporniki uchwytów kablowych i wsporniki do zamocowania przekładników ziemnozwarciowych.

    Drzwi szafy

    wykonane są z malowanej blachy. W drzwiach zastosowano zawiasy i rygle wytrzymujące obciążenia o charakterze eksplozji. Zawiasy umożliwiają otwarcie drzwi o około 135o.
    Drzwi zostały usztywnione przez odpowiednio ukształtowane i wspawane profile usztywniające.
    Drzwi wyposażone są we wzierniki służące do wzrokowego kontrolowania położenia członu wysuwnego oraz czynności łączeniowych. Konstrukcja drzwi pozwala na mechaniczne wyłączenie wyłącznika będącego w pozycji pracy przez zamknięte drzwi.

    Klapy wydmuchowe

    Szafa posiada w górnej części otwory wylotowe zamknięte klapami. Ich zadaniem jest rozładowanie ciśnienia powstałego wewnątrz szafy w wyniku zaistnienia zwarcia łukowego.
    Gwałtowny wzrost ciśnienia wewnątrz szafy rozdzielnicy powoduje zerwanie śrub z tworzywa sztucznego i otwarcie klap, które mogą współpracować z łącznikami krańcowymi zamontowanymi na dachu rozdzielnicy. Łączniki krańcowe sterowane otwierającymi się klapami dają impuls powodujący wyzwolenie wyłącznika zasilającego. Pozwala to ograniczyć skutki zwarcia łukowego powstałego wewnątrz szafy.

    Człon wysuwny

    stanowi układ składający się z zespołu jezdnego i w zależności od funkcji pola odpowiednio: wyłącznika, stycznika, zestawu przekładników napięciowych z bezpiecznikami lub bloku zwierającego. Zespół jezdny realizuje mechaniczne połączenie członu wysuwnego z polem rozdzielnicy. Jego część nieruchoma jest sprzęgana z polem przez obustronne zaryglowanie w wycięciach prowadnic.
    Część ruchoma zespołu jezdnego jest przemieszczana między położeniem pracy i próby/odłączenia za pomocą śruby pociągowej napędzanej ręcznie korbą lub za pomocą napędu elektrycznego, przy zamkniętych drzwiach. Położenie pracy i próby/odłączenia jest sygnalizowane przez wskaźniki położenia po osiągnięciu przez człon właściwej pozycji.

    Przedział obwodów pomocniczych

    (przedział niskiego napięcia) jest wykonany w formie szafki sterowniczej i jest całkowicie oddzielony od obszaru wysokiego napięcia w rozdzielnicy. Szafka posiada własną obudowę blaszaną i może być prefabrykowana niezależnie od części siłowej rozdzielnicy.
    Szafka przeznaczona jest dla montażu: zespołów zabezpieczeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i sterowniczej oraz elementów automatyki.
    Mocowana jest do dachu rozdzielnicy. W jej dnie oraz na ścianie tylnej i ścianach bocznych wykonano szereg otworów dla korytek, przepustów na kable i przewody.
    Otwory te zakryte są płytkami, które można otworować wg potrzeb projektu. Dla mocowania aparatury zaprojektowano perforowaną płytę montażową usytuowaną na ściance tylnej szafki. Aparaturę można również mocować na ściankach bocznych.
    Dopasowanie konstrukcji szafki do indywidualnych potrzeb klienta i projektu jest możliwe po uzgodnieniu z producentem.

    Oszynowanie

    Szyny zbiorcze - w rozdzielnicy jako szyny zbiorcze zastosowano pojedynczy, trójfazowy tor prądowy prowadzony w górnej, tylnej części szafy (patrz Rysunek 1 a,b,c. Wyposażenie pola).
    Dobrano miedziane szyny płaskie z zaokrąglonymi krawędziami o przekrojach dobranych odpowiednio do prądu znamionowego rozdzielnicy.
    Szyny zbiorcze wsparte są na szynach rozdzielczych oraz izolatorach przepustowych zabudowanych w przegrodach bocznych.
    Szyny rozdzielcze
    Szyny rozdzielcze wykonane są z szyn płaskich z zaokrąglonymi krawędziami o przekrojach dobranych odpowiednio do prądu znamionowego rozdzielnicy.

    Elementy izolacyjne

    w rozdzielnicy zastosowano izolatory wykonane z żywic epoksydowych. Są to izolatory wsporcze służące do podtrzymywania szyn zbiorczych i izolatory przepustowe służące do przepuszczenia szyn zbiorczych między polami rozdzielnicy, osadzone w płytach przepustowych bocznych ścian pól.

    Uziemienie ochronne

    w każdej szafie prowadzony jest przewód uziemiający w postaci szyny miedzianej, o przekroju 40x5 mm, usytuowany na dole, z tyłu szafy. Przewody te pomiędzy szafami są łączone ze sobą mostkami tworząc magistralę uziemiającą. Magistrala ta kończy się zaciskami z boków rozdzielnicy, z jej lewej i prawej strony, służącymi do podłączenia do instalacji uziemiającej obiektu.

    Podłączenia kablowe

    Przyłącze szafy przystosowane jest do wyprowadzenia jedno lub wielożyłowych kabli w izolacji z tworzywa sztucznego.

    System zabezpieczeń i blokad

    Rozdzielnica może być wyposażona po wcześniejszej konsultacji z producentem w wymagane przez normę oraz inne dodatkowe, służące poprawie bezpieczeństwa użytkowania blokady mechaniczne i elektryczne:

    Blokady mechaniczne:

    1. uniemożliwiająca wysunięcie lub wsunięcie członu ruchomego z/do położenia pracy przy zamkniętym wyłączniku (wymagana przez normę),
    2. zezwalająca na zamknięcie i otwarcie wyłącznika tylko w położeniach pracy oraz próby/odłączenia (wymagana przez normę),
    3. zezwalająca na zamknięcie uziemnika tylko w położeniu próby/odłączenia lub rozdzielenia członu wysuwnego,
    4. nie zezwalająca na przestawienie członu wysuwnego z położenia próby/odłączenia do położenia pracy, jeżeli uziemnik jest zamknięty,
    5. zezwalająca na zmianę położenia członu ruchomego, tylko gdy jest on zaryglowany w polu,
    6. uniemożliwiająca otwarcie drzwi do pola, gdy uziemnik jest otwarty (nie dotyczy RXD36),
    7. nie zezwalająca na przestawienie członu ruchomego wyłącznika z pozycji próba/odłączony do pozycji rozdzielony dopóki wtyczka zasilająca obwody sterownicze wyłącznika nie zostanie odstawiona na pozycję odłączenia (opcja),
    8. wózek serwisowy do transportu członów ruchomych może być wyposażony w mechanizm sprzęgający go w sposób pewny z polem tak aby uniemożliwić przestawienie tego wózka nawet w przypadku odblokowania jego kół (opcja),
    9. wózek serwisowy do transportu członów ruchomych może być tak skonstruowany aby przestawienie członu ruchomego z wózka do pola było możliwe dopiero po sprzęgnięciu w sposób mechaniczny wózka z polem (opcja),
    10. wózek serwisowy do transportu członów ruchomych może być tak skonstruowany aby jego rozprzężenie od pola było możliwe dopiero po zaryglowaniu członu ruchomego w polu lub na wózku (opcja),
    11. umożliwiająca unieruchomienie napędu przegród ruchomych zasłaniających styki stałe w przedziale aparatowym,

     

    Po uzgodnieniu z producentem rozdzielnicy istnieje możliwość użycia dodatkowych blokad kluczykowych i kłódkowych.

    Blokady elektryczne:

    1. uniemożliwiająca załączenie wyłącznika, gdy jego obwody pomocnicze nie są zasilane; wyłączenie wyłącznika tylko mechaniczne (wymagana przez normę),
    2. uniemożliwiająca przemieszczenie członu ruchomego do pozycji pracy bez zasilenia obwodów sterowniczych,
    3. uniemożliwiająca dostęp do napędu uziemnika, gdy zamknięcie uziemnika jest dodatkowo uwarunkowane (np. uziemnik szyn zbiorczych może być zamknięty tylko wtedy, gdy człony wysuwne w danej sekcji są w położeniu próby/odłączenia),
    4. uniemożliwiająca dostęp do napędu członu ruchomego, gdy jego przestawienie jest dodatkowo uwarunkowane,
    5. uniemożliwiająca otwarcie drzwi pola gdy uziemnik jest w pozycji otwartej.

     

    Blokady, z wyjątkiem blokad wymaganych przez normy, dostosowuje się do wymagań konkretnego projektu.
    Po uzgodnieniu z producentem rozdzielnicy istnieje możliwość wyposażenia jej w dodatkowe blokady działające w oparciu o łączniki miniaturowe i rygle elektromagnetyczne.
    Konstrukcja drzwi pozwala na ich awaryjne odblokowanie i umożliwienie dostępu do napędu członu ruchomego w sytuacjach tego wymagających.

    Wyposażenie rozdzielnic

    Aparatura łączeniowa

    Rozdzielnica może być wyposażona w wyłączniki próżniowe SION (Siemens), VD4 (ABB), HVX (Schneider); wyłączniki w izolacji gazowej
    НD4 (АВВ); styczniki VSC (ABB), Rollarc (Schneider Electric), 3TM i 3TL (Siemens).
    Możliwe jest zastosowanie innych aparatów po uzgodnieniu z producentem rozdzielnicy.
    Stosowany jest uziemnik szybki (za wyjątkiem RXD 36) z napędem skokowym.

    Aparatura pomiarowa

    Do pomiarów stosowane są przekładniki różnych producentów.
    Sygnalizacja napięcia w polach zrealizowana jest za pomocą izolatorów reaktancyjnych lub przekładników z dzielnikiem napięcia oraz
    wskaźnika napięcia typu SN (ZPUE).

    Aparatura zabezpieczeniowa

    W rozdzielnicy można zabudować aparaturę niskiego napięcia dowolnego producenta według indywidualnych potrzeb klienta.
    Możliwe jest zabudowanie dowolnego cyfrowego przekaźnika zabezpieczeniowego chroniącego obwody średniego napięcia.

    W rozdzielnicy przewidziano możliwość zainstalowania zabezpieczeń łukochronnych przedziałów. Systemy te działają na zasadzie wykrywania powstania zwarcia łukowego poprzez detekcję błysku i kryteriów prądowego lub napięciowego wewnątrz chronionej rozdzielnicy.

    W przypadku jednoczesności obu zdarzeń następuje pobudzenie układu i w określonym czasie (poniżej 10 ms) wysyłanie impulsu wyzwalającego wyłącznik.

    Schematy obwodów głównych, obwody pomocnicze, automatyzacja rozdzielnicy

    Obwody główne

    Schematy strukturalne przykładowych obwodów głównych pól przedstawione są na niniejszej stronie www w zakładce Rysunki -> Rysunek 2. Rozwiązania odbiegające od przedstawionych są możliwe do realizacji po uzgodnieniu z producentem.

    Obwody pomocnicze

    Na obwody pomocnicze nn składają się: układy zabezpieczeń, pomiarów, sterowania, automatyki i sygnalizacji. Dla aparatów w tych obwodach przeznaczona jest szafka obwodów pomocniczych. Wymiary i sposób rozmieszczenia aparatów przedstawiono na rysunkach 3 i 4. Schematy przykładowych połączeń wewnętrznych i montażowych aparatów głównych i pomocniczych dla typowego wyposażenia rozdzielnicy można uzyskać po skonsultowaniu się z producentem rozdzielnic.

    Automatyzacja rozdzielnicy

    Rozdzielnica jest przygotowana do działania w zintegrowanym systemie sterowania, wizualizacji i zbierania danych. W tym celu wyposaża się ją w cyfrowe przekaźniki zabezpieczające (z możliwością komunikacji cyfrowej) oraz w zespoły automatyki elektroenergetycznej. Rozdzielnica może wtedy pracować w układach sterowania nadrzędnego oraz automatycznego.

    Opakowanie, transport, instalowanie rozdzielnicy

    Opakowanie

    Dla rozdzielnic RXD stosuje się trzy sposoby pakowania:

    1. standardowe - szafę rozdzielnicy umieszczoną na palecie owija się folią bąbelkową, następnie folią rozciągliwą,
    2. w skrzyniach - rozdzielnice opakowane jak wyżej umieszcza się w skrzyniach,
    3. specjalne dla transportu morskiego - rozdzielnice z umieszczonym wewnątrz środkiem absorbującym wilgoć pakuje się do worków z folii o własnościach konserwujących, z których odsysane jest powietrze. Tak zabezpieczone rozdzielnice transportuje się odpowiednio na paletach lub w skrzyniach.

    Transport

    Rozdzielnice są przewożone jako pojedyncze szafy lub szafy złożone w zestawy transportowe. Transport rozdzielnicy w pomieszczeniu i do pomieszczenia, w którym ma być ustawiona może odbywać się przy pomocy dźwigu, wózka widłowego lub na rolkach.
    Dla transportu dźwigiem, szafa jest wyposażona w uchwyty transportowe. Kąt załamania lin zaczepowych nie powinien przekraczać 120o. Chwytanie linami bezpośrednio za konstrukcję szaf jest zabronione. Ustawienie szafy na palecie transportowej umożliwia transport przy pomocy wózka widłowego.
    Podczas transportu, jak również w czasie ustawiania rozdzielnicy należy zachować dużą ostrożność, aby nie uszkodzić powłok lakierniczych i blach osłonowych.
    Aparaty główne jak: wyłączniki, styczniki i człony wysuwne oraz aparaty nn wrażliwe na wstrząsy, przewożone są oddzielnie w oryginalnych opakowaniach producentów.

    Instalowanie rozdzielnicy

    Sposób posadowienia rozdzielnicy oraz doprowadzenia zewnętrzne kabli i szyn zależą od konstrukcji obiektu, w którym będzie ona usytuowana. Powinny one być wykonane z uwzględnieniem wytycznych podanych podczas uzgodnień z producentem rozdzielnicy.
    Rozdzielnice mogą być posadowione bezpośrednio na posadzce, na ramie fundamentowej przymocowanej do posadzki lub na konstrukcji stalowej, względnie betonowej obiektu.
    Niezależnie od podłoża, rozdzielnice muszą być ustawione poziomo i przymocowane do podłoża.
    Rysunki 5 i 6 przedstawiają zasady posadowienia rozdzielnicy: usytuowanie rozdzielnicy w pomieszczeniu, przykładowe wymiary otworowania posadzki pod przepusty kablowe, ramę nośną/montażową rozdzielnicy z otworami do montażu rozdzielnicy do podłoża. Należy je traktować poglądowo, a dokładne położenie uzgadniać przy zamawianiu rozdzielnicy. Rysunek 7 pokazuje sposoby mocowania rozdzielnic do podłoża.
    Ze względu na technologię montażu rozdzielnic zaleca się, aby wymiar Y pomieszczenia był przynajmniej o 1000 mm większy od całkowitej długości rozdzielnicy.

    Wyposażenie dostarczane z rozdzielnicą

    Do każdej rozdzielnicy załączone jest następujące wyposażenie:

    • elementy złączne do połączenia ze sobą zestawów transportowych,
    • korba do przemieszczania członu ruchomego,
    • korba do napędu uziemnika,
    • wózek transportowy członu ruchomego,
    • klucze do drzwi szafy.

    Dokumenty dostarczone z rozdzielnicą:

    • deklaracja zgodności,
    • instrukcja obsługi rozdzielnicy,
    • dokumentacje techniczno-ruchowe i karty gwarancyjne zastosowanej aparatury,
    • dokumentacja powykonawcza rozdzielnicy,
    • karta gwarancyjna.

    Po uzgodnieniu z producentem rozdzielnicy istnieje możliwość użycia dodatkowych blokad kluczykowych i kłódkowych.

    Rysunki

    Spis rysunków

    • Rysunek 1a Wyposażenie pola RXD 12
    • Rysunek 1b Wyposażenie pola RXD 36
    • Rysunek 2 Schematy strukturalne obwodów głównych
    • Rysunek 3a Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 12
    • Rysunek 3b Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 36
    • Rysunek 4 Przykładowe rozmieszczenie aparatury w przedziale obwodów pomocniczych w polu RXD 12
    • Rysunek 5a Ustawienie rozdzielnicy RXD 12
    • Rysunek 5b Ustawienie rozdzielnicy RXD 36
    • Rysunek 6a Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RXD 12
    • Rysunek 6b Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RXD 36
    • Rysunek 7 Mocowanie rozdzielnicy RXD do podłoża

    Rysunek 1a - Wyposażenie pola RXD 12

    Wyposażenie pola RXD 12/17,5/24

    Wyposażenie pola RXD 12/17,5/24

    1. aparat główny: wyłącznik, stycznik
    2. szyny zbiorcze
    3. szyny odpływowe
    4. izolatory przepustowe
    5. przekładniki prądowe
    6. uziemnik
    7. przekładniki napięciowe
    8. ograniczniki przepięć
    9. izolatory wsporcze (reaktancyjne)
    10. przekładnik ziemnozwarciowy
    11. szyna ochronna
    12. klapy wydmuchowe
    13. prowadnica płyty izolacyjnej

    Rysunek 1b - Wyposażenie pola RXD 36

    Wyposażenie pola RXD 36

    Wyposażenie pola RXD 36

    1. szyny połączeń elektrycznych,
    2. aparat główny: wyłącznik,
    3. uziemnik,
    4. przekładniki prądowe,
    5. przekładniki napięciowe,
    6. izolatory wsporcze (reaktancyjne),
    7. izolatory przepustowe,
    8. ograniczniki przepięć,
    9. zespoły zabezpieczeń
    10. szyna uziemiająca

    Rysunek 2. Schematy strukturalne obwodów głównych

    RXD - Schematy strukturalne obwodów głównych

    Uwagi:
    *) tylko dla RXD36; **) nie dla RXD36

    Rysunek 3a - Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 12

    RXD - Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 12/17,5/24

     

    RXD - Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 12/17,5/24

     

    Wymiary [mm]
    H
    500
    500
    500
    S
    1045
    845
    695
    H1
    450
    450
    450
    S1
    950
    750
    600

    Rysunek 3b - Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 36

    RXD - Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 36

     

    RXD - Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 36

    Rysunek 4 - Przykładowe rozmieszczenie aparatury w przedziale obwodów pomocniczych w polu RXD 12

    Przykładowe rozmieszczenie aparatury w przedziale obwodów pomocniczych w polu RXD 12/17,5/24

    Rysunek 5a - Ustawienie rozdzielnicy RXD 12

    widok z boku
    Ustawienie rozdzielnicy RXD 12/17,5/24
    widok z góry

    Ustawienie rozdzielnicy RXD 12/17,5/24

    Uwaga: W przypadku specyficznych wymagań mających wpływ na przedstawione wymiary, prosimy o kontakt z producentem rozdzielnic.

    Rysunek 5b - Ustawienie rozdzielnicy RXD 36

    widok z boku
    stawienie rozdzielnicy RXD 36
    widok z góry

    stawienie rozdzielnicy RXD 36

    Uwaga: W przypadku specyficznych wymagań mających wpływ na przedstawione wymiary, prosimy o kontakt z producentem rozdzielnic.

    Rysunek 6a - Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RXD 12

    rama nosna
    Wymiary [mm]
    G
    1150
    1200
    1300
    S
    600
    700
    750
    850
    900
    700
    850
    1050
    1100

    Rysunek 6b - Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RXD 36

    Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RXD 36

    Rysunek 7. Mocowanie rozdzielnic RXD do podłoża

    Mocowanie rozdzielnic RXD do podłoża

    Karty katalogowe

    Spis kart katalogowych

    Spis kart katalogowych *

    RXD 12 kV

    1. Karta 1.1 - Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem
    2. Karta 1.2 - Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem oraz wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych
    3. Karta 1.4 - Pole liniowe 12 kV z rozłącznikiem
    4. Karta 1.6 - Pole sprzęgłowe 12 kV - szafa z wyłącznikiem
    5. Karta 1.8 - Pole sprzęgłowe 12 kV- szafa ze zwieraczem
    6. Karta 1.10 - Pole pomiarowe 12 kV
    7. Karta 1.11 - Pole pomiarowe 12 kV z wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych
    8. Karta 1.13 - Pole potrzeb własnych – z transformatorem do 40 kVA; 6/0,4 kV
    9. Karta 1.14 - Zestaw do kompensacji mocy biernej – z baterią kondensatorów do 700 kvar; 6,6 kV

    RXD 36 kV

    1. Karta 2.1 - Pole liniowe z wyłącznikiem
    2. Karta 2.2 - Pole liniowe z rozłącznikiem
    3. Karta 2.3 - Pole sprzęgłowe – szafa z wyłącznikiem
    4. Karta 2.4 - Pole sprzęgłowe – szafa ze zwieraczem
    5. Karta 2.5 - Pole pomiarowe
    6. Karta 2.6 - Pole potrzeb własnych

    Uwaga:
    * Zamieszczone karty katalogowe są tylko przykładem rozwiązań, które mogą ulec zmianie.

    Karta 1.1 - Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem (RXD 12)

    Schemat strukturalny

    Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12/17,5 kV z wyłącznikiem

    Elewacja

    Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12/17,5 kV z wyłącznikiem

    Przekrój przez szafę

    Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12/17,5 kV z wyłącznikiem

    Parametry:  
    Napięcie znamionowe [kV] 12
    Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
    Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
    Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
    Prąd znamionowy ciągły [A] 630-1250
    Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1200
    Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
    Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 65
    Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
    Stopień ochrony   do IP4X
    Wyposażenie:  
    Wyłącznik Q1 SION (Siemens); VD4/HD4 (ABB);
    HVX (Schneider Electric)
    Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
    Przekładnik prądowy T1 różni producenci
    Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
    Przekładnik ziemnozwarciowy T4 różni producenci
    Ogranicznik przepięć F1 różni producenci
    Masa [kg] 560-700
    Uwaga:
    Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

    Karta 1.2 - Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem oraz wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych (RXD 12 kV)

    Schemat strukturalny

    Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem oraz wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

    Elewacja

    Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem oraz wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

    Przekrój przez szafę

    Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem oraz wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

    Parametry:  
    Napięcie znamionowe [kV] 12
    Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
    Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
    Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
    Prąd znamionowy ciągły [A] 630-1250
    Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
    Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
    Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
    Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
    Stopień ochrony   do IP4X
    Wyposażenie:  
    Wyłącznik Q1 SION (Siemens); VD4/HD4 (ABB);
    HVX (Schneider)
    Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
    Przekładnik prądowy T1 różni producenci
    Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
    Ogranicznik przepięć F1 różni producenci
    Masa [kg] 650
    Uwaga:
    Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

    Karta 1.4 - Pole liniowe 12 kV z rozłącznikiem (RXD 12 kV)

    Schemat strukturalny

    Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12/17,5 kV z rozłącznikiem

    Elewacja

    Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12/17,5 kV z rozłącznikiem

    Przekrój przez szafę

    Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12/17,5 kV z rozłącznikiem

    Parametry:  
    Napięcie znamionowe [kV] 12
    Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
    Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
    Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
    Prąd znamionowy ciągły [A] 630-1250
    Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
    Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
    Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
    Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
    Stopień ochrony   do IP4X
    Wyposażenie:  
    Rozłącznik Q2 NAL (ABB); OM (ZWAE)
    Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
    Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
    Masa [kg] 520 - 620
    Uwaga:
    Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

    Karta 1.6 - Pole sprzęgłowe 12 kV - szafa z wyłącznikiem (RXD 12 kV)

    Schemat strukturalny

    Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole sprzęgłowe 12/17,5 kV - szafa z wyłącznikiem

    Elewacja

    Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole sprzęgłowe 12/17,5 kV - szafa z wyłącznikiem

    Przekrój przez szafę

    Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole sprzęgłowe 12/17,5 kV - szafa z wyłącznikiem

    Parametry:  
    Napięcie znamionowe [kV] 12
    Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
    Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
    Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
    Prąd znamionowy ciągły [A] 630-1250
    Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
    Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
    Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
    Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
    Stopień ochrony   do IP4X
    Wyposażenie:  
    Wyłącznik Q1 SION (Siemens); VD4/HD4 (ABB);
    HVX (Schneider Electric)
    Przekładnik prądowy T1 różni producenci
    Masa [kg] 530-630
    Uwaga:
    Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

    Karta 1.8 - Pole sprzęgłowe 12 kV- szafa ze zwieraczem (RXD 12 kV)

    Schemat strukturalny

    Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole sprzęgłowe 12/17,5 kV- szafa ze zwieraczem

    Elewacja

    Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole sprzęgłowe 12/17,5 kV- szafa ze zwieraczem

    Przekrój przez szafę

    Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole sprzęgłowe 12/17,5 kV- szafa ze zwieraczem

    Parametry:  
    Napięcie znamionowe [kV] 12
    Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
    Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
    Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
    Prąd znamionowy ciągły [A] 630-1250
    Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
    Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
    Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
    Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
    Stopień ochrony   do IP4X
    Wyposażenie:  
    Zwieracz Q4 produkcja ZPUE S. A.
    Masa [kg] 405-510
    Uwaga:
    Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

    Karta 1.10 - Pole pomiarowe 12 kV (RXD 12 kV)

    Schemat strukturalny

    Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole pomiarowe 12/17,5 kV

    Elewacja

    Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole pomiarowe 12/17,5 kV

    Przekrój przez szafę

    Przekrój przez szafę - Pole pomiarowe 12/17,5 kV

    Parametry:  
    Napięcie znamionowe [kV] 12
    Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
    Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
    Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
    Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
    Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany   [kA/1s] do 25
    Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
    Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
    Stopień ochrony   do IP4X
    Wyposażeniе:  
    Człon ruchomy   Człon wysuwny
    z przekładnikami napięciowymi
    Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
    Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
    Masa [kg] 440-540
    Uwaga:
    Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

    Karta 1.11 - Pole pomiarowe 12 kV z wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych (RXD 12 kV)

    Schemat strukturalny

    Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole pomiarowe 12 kV z wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

    Elewacja

    Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole pomiarowe 12 kV z wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

    Przekrój przez szafę

    Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole pomiarowe 12 kV z wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

    Parametry:  
    Napięcie znamionowe [kV] 12
    Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
    Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
    Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
    Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
    Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
    Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
    Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
    Stopień ochrony   do IP4X
    Wyposażeniе:  
    Człon ruchomy Człon wysuwny
    z przekładnikami napięciowymi
    Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
    Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
    Masa [kg] 470
    Uwaga:
    Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

    Karta 1.13 - Pole potrzeb własnych – z transformatorem do 40 kVA; 6/0,4 kV (RXD 12 kV)

    Schemat strukturalny

    Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole potrzeb własnych – z transformatorem do 40 kVA; 6/0,4 kV

    Elewacja

    Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole potrzeb własnych – z transformatorem do 40 kVA; 6/0,4 kV

    Przekrój przez szafę

    Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole potrzeb własnych – z transformatorem do 40 kVA; 6/0,4 kV

    Parametry:  
    Napięcie znamionowe [kV] 12
    Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
    Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
    Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
    Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
    Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
    Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
    Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
    Stopień ochrony   do IP4X
    Wyposażeniе:  
    Rozłącznik Q2 NALF (ABB); OMB (ZWAE)
    Transformator T do 40 kVA; 6/0,4 kV
    Masa [kg] 890
    Uwaga:
    Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

    Karta 1.14 - Zestaw do kompensacji mocy biernej – z baterią kondensatorów do 700 kvar; 6,6 kV (RXD 12 kV)

    Schemat strukturalny

    Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Zestaw do kompensacji mocy biernej – z baterią kondensatorów do 700 kvar; 6,6 kV

    Elewacja

    Elewacja rozdzielnicy RXD - Zestaw do kompensacji mocy biernej – z baterią kondensatorów do 700 kvar; 6,6 kV

    Przekrój przez szafę

    Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Zestaw do kompensacji mocy biernej – z baterią kondensatorów do 700 kvar; 6,6 kV

    Parametry:  
    Napięcie znamionowe [kV] 12
    Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
    Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
    Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
    Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
    Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
    Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
    Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
    Stopień ochrony   do IP4X
    Wyposażeniе:  
    Wyłącznik Q1 SION (Siemens); VD4/HD4 (ABB);
    HVX (Schneider Electric); VSC (ABB)
    Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
    Przekładnik prądowy T1 różni producenci
    Bateria kondensatorów C do 700 kvar; 6,6 kV
    Masa [kg] 960
    Uwaga:
    Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

    Karta 2.1 - Pole liniowe z wyłącznikiem (RXD 36 kV)

    Schemat strukturalny

    Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD 36 - Pole liniowe z wyłącznikiem

    Elewacja

    Elewacja rozdzielnicy RXD 36 - Pole liniowe z wyłącznikiem

    Przekrój przez szafę

    Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD 36 - Pole liniowe z wyłącznikiem

    Parametry:  
    Napięcie znamionowe [kV] 36
    Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i między biegunami [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
    bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 (5min)
    Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe do ziemi i między biegunami [kV] 190 (1,2/50µs)
    bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 220 (1,2/50µs)
    Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
    Prąd znamionowy ciągły [A] 630
    Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630
    Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
    Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
    Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 20
    Stopień ochrony   do IP4X
    Wyposażeniе:  
    Wyłącznik Q1 3AH (SIEMENS); VD4/HD4 (ABB)
    Uziemnik Q3 UW36
    Przekładnik prądowy T1 różni producenci
    Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
    Ogranicznik przepięć F1 różni producenci
    Masa [kg] 1380
    Uwaga:
    Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

    Karta 2.2 - Pole liniowe z rozłącznikiem (RXD 36 kV)

    Schemat strukturalny

    Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD 36 - Pole liniowe z rozłącznikiem

    Elewacja

    Elewacja rozdzielnicy RXD 36 - Pole liniowe z rozłącznikiem

    Przekrój przez szafę

    Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD 36 - Pole liniowe z rozłącznikiem

    Parametry:  
    Napięcie znamionowe [kV] 36
    Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i między biegunami [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
    bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 (5min)
    Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe do ziemi i między biegunami [kV] 190 (1,2/50µs)
    bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 220 (1,2/50µs)
    Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
    Prąd znamionowy ciągły [A] 630
    Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630
    Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
    Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
    Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 20
    Stopień ochrony   do IP4X
    Wyposażeniе:  
    Rozłącznik Q2 NAL 36 (ABB)
    Uziemnik Q3 UW36
    Przekładnik prądowy T1 różni producenci
    Ogranicznik przepięć F1 różni producenci
    Masa [kg] 1150
    Uwaga:
    Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

    Karta 2.3 - Pole sprzęgłowe – szafa z wyłącznikiem (RXD 36 kV)

    Schemat strukturalny

    Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD 36 - Pole sprzęgłowe – szafa z wyłącznikiem

    Elewacja

    Elewacja rozdzielnicy RXD 36 - Pole sprzęgłowe – szafa z wyłącznikiem

    Przekrój przez szafę

    Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD 36 - Pole sprzęgłowe – szafa z wyłącznikiem

    Parametry:  
    Napięcie znamionowe [kV] 36
    Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i między biegunami [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
    bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 (5min)
    Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe do ziemi i między biegunami [kV] 190 (1,2/50µs)
    bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 220 (1,2/50µs)
    Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
    Prąd znamionowy ciągły [A] 630
    Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630
    Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
    Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
    Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 20
    Stopień ochrony   do IP4X
    Wyposażeniе:  
    Wyłącznik Q1 3AH (SIEMENS); VD4/HD4 (ABB)
    Przekładnik prądowy T1 różni producenci
    Masa [kg] 1300
    Uwaga:
    Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

    Karta 2.4 - Pole sprzęgłowe – szafa ze zwieraczem (RXD 36 kV)

    Schemat strukturalny

    Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD 36 - Pole sprzęgłowe – szafa ze zwieraczem

    Elewacja

    Elewacja rozdzielnicy RXD 36 - Pole sprzęgłowe – szafa ze zwieraczem

    Przekrój przez szafę

    Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD 36 - Pole sprzęgłowe – szafa ze zwieraczem

    Parametry:  
    Napięcie znamionowe [kV] 36
    Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i między biegunami [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
    bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 (5min)
    Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe do ziemi i między biegunami [kV] 190 (1,2/50µs)
    bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 220 (1,2/50µs)
    Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
    Prąd znamionowy ciągły [A] 630
    Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630
    Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
    Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
    Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 20
    Stopień ochrony   do IP4X
    Wyposażeniе:  
    Zwieracz Q4 Produkcja ZPUE Silesia S.A.
    Masa [kg] 1150
    Uwaga:
    Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

    Karta 2.5 - Pole pomiarowe (RXD 36 kV)

    Schemat strukturalny

    Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD 36 - Pole pomiarowe

    Elewacja

    Elewacja rozdzielnicy RXD 36 - Pole pomiarowe

    Przekrój przez szafę

    Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD 36 - Pole pomiarowe

    Parametry:  
    Napięcie znamionowe [kV] 36
    Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i między biegunami [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
    bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 (5min)
    Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe do ziemi i między biegunami [kV] 190 (1,2/50µs)
    bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 220 (1,2/50µs)
    Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
    Prąd znamionowy ciągły [A] 630
    Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630
    Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
    Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
    Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 20
    Stopień ochrony   do IP4X
    Wyposażeniе:  
    Człon ruchomy   Człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi
    Uziemnik Q3 UW36
    Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
    Masa [kg] 1100
    Uwaga:
    Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

    Karta 2.6 - Pole potrzeb własnych (RXD 36 kV)

    Schemat strukturalny

    Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD 36 - Pole potrzeb własnych

    Elewacja

    Elewacja rozdzielnicy RXD 36 - Pole potrzeb własnych

    Przekrój przez szafę

    Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD 36 - Pole potrzeb własnych

    Parametry:  
    Napięcie znamionowe [kV] 36
    Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i między biegunami [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
    bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 (5min)
    Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe do ziemi i między biegunami [kV] 190 (1,2/50µs)
    bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 220 (1,2/50µs)
    Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
    Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630
    Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
    Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
    Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 20
    Stopień ochrony   do IP4X
    Wyposażeniе:  
    Odłącznik/rozłącznik Q2 ON/NAL (ABB)
    Transformator T do 100 kVA; 35/0,4 kV
    Masa [kg] 2070
    Uwaga:
    Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)
Dodatkowe informacje