Polityka jakości firmy ZPUE S.A.

Najważniejszym celem ZPUE S.A. jest dostarczanie urządzeń elektroenergetycznych i prefabrykatów betonowych spełniających wymagania i potrzeby Klientów

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Najważniejszym celem ZPUE S.A. jest dostarczanie urządzeń elektroenergetycznych i prefabrykatów betonowych spełniających wymagania i potrzeby Klientów tak, aby ich zadowolenie przyczyniało się do umacniania pozycji firmy na rynku.

Wszyscy pracownicy związani z ZPUE S.A. zawsze i we wszystkich warunkach postępują w sposób odpowiedzialny za jakość i środowisko a także przestrzegają zasad BHP w celu zwiększania zadowolenia klienta, zapewnienia udoskonalania efektu działalności środowiskowej, jak również w celu unikania zanieczyszczenia środowiska i stałego zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko a także ciągłego zmniejszania zagrożenia dla zdrowia i życia.

Chcemy, aby znak ZPUE S.A. kojarzył się nam i naszym Klientom z zaufaniem, profesjonalizmem w planowaniu i realizowaniu zamówień oraz fachową obsługą na każdym kroku naszej działalności.

Te cele główne realizujemy poprzez:

  • Systemowe podejście do jakości, środowiska i BHP obejmujące ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz metod postępowania w ramach procesów niezbędnych dla realizacji zamówień naszych Klientów. Działalność ta jest ściśle powiązana z przestrzeganiem uregulowań prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz regulacji zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Stałe eliminowanie zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi, środowiska naturalnego.
  • Spełnianie wymagań Klienta oraz stosownych wymagań prawnych dla dostarczanego wyrobu we wszystkich etapach realizacji zamówienia.
  • Zespołowe ustalanie celów jakościowych, środowiskowych i BHP dla procesów występujących w firmie oraz ich monitorowanie.
  • Zespołowe rozwiązywanie problemów własnych i Klienta, analizowanie przyczyn powstawania nieprawidłowości w celu podejmowania działań związanych z doskonaleniem metod postępowania i podnoszenia skuteczności i efektywności.
  • Systematyczne szkolenie wszystkich pracowników oraz osób działających w imieniu i na rzecz ZPUE S.A. w zakresie podstaw i metod zarządzania jakością i środowiskiem oraz motywowanie pracowników do osiągania celów jakościowych, środowiskowych i BHP.
  • Współpracę z dostawcami i wspólne dążenie do spełnienia wszelkich wymagań naszych Klientów w obopólnym interesie.
  • Okresową ocenę skuteczności i efektywności przyjętej w Zintegrowanym Systemie Zarządzania oraz założonych celów, jak też całego systemu opartego na wymaganiach ISO 9001:2015,ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Kierownictwo Firmy ZPUE S.A. zapewnia, że polityka ZSZ jest zrozumiała i wdrożona oraz, że są zapewnione środki do jej realizacji, aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie celów ZSZ oraz jest publicznie dostępna dla zainteresowanych stron.

PREZES ZARZĄDU
Bogusław Wypychewicz

Włoszczowa dnia 06.05.2019

Nasza strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie oraz na przetwarzanie danych. Dodatkowe informacje