Łączniki z ograniczoną zdolnością łączeniową 25A w wersji ramowej i modułowej

Łączniki są aparatami trójbiegunowymi, wyposażone mogą być w izolatory porcelanowe, kompozytowe z żywic cykloalifatycznych lub silikonowych w osłonie z gumy HTV.

Budowa i charakterystyka

Łączniki z ograniczoną zdolnością łączeniową 25A w wersji ramowej i modułowej

Łączniki są aparatami trójbiegunowymi o wspólnym napędzie. Każdy biegun wyposażony jest w dwa izolatory wsporcze - stały i  ruchomy. Łączniki wyposażone mogą być w izolatory porcelanowe, kompozytowe z żywic cykloalifatycznych lub silikonowych w osłonie z gumy HTV. Do izolatorów przytwierdzone są uchwyty z zespołami styków głównych. Styki główne wykonane są z profilowanych płaskowników miedzianych dodatkowo zabezpieczonych poprzez cynowanie. Konstrukcja styków umożliwia ich samonaprowadzanie oraz zapewnia  dużą powierzchnię przylegania i siłę docisku.

Aparaty standardowo wyposażone są w zaciski prądowe które umożliwiają przyłącze linii napowietrznej przewodów elektroenergetycznych aluminiowych z izolacją lub gołych o przekroju 16 - 95 mm (wykonanie specjalne umożliwia podłączenie przewodów o przekroju 120, 185 mm.), ale informacja musi być podana na etapie składania zamówienia, lub zapytania ofertowego. Dodatkowo aparaty z uziemnikami są wyposażone w elastyczny styk, który przejmuje skutki zginania przewodu na ruchomym biegunie aparatu.

Łączniki o budowie modułowej mogą być rozbudowywane o dodatkowe elementy takie jak: ograniczniki przepięć, dodatkowe izolatory wsporcze, jak również mogą być montowane w pozycji horyzontalnej (poziomej) i wertykalnej (pionowej).

Charakterystyka

 • widoczna bezpieczna przerwa izolacyjna,
 • bezawaryjna praca w ekstremalnych warunkach atmosferycznych,
 • niskie zużycie i zredukowanie starzenia się wszystkich aktywnych komponentów spowodowane zastosowaniem najwyższej jakości elementów łączeniowych, posiadają najwyższe właściwości elektryczne i mechaniczne wg najnowszych norm PN-EN.

Łączniki z ograniczoną zdolnością łączeniową 25A w wersji ramowej

Zgodność z normami:

 • PN-EN 62271-103:2011 - Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 103: Rozłączniki o  napięciu znamionowym wyższym niż  1kV  do  52 kV włącznie.”   
 • PN-EN 62271-1:2009+A1:2011 - Wysokonapięciowa aparaturę rozdzielczą i sterowniczą - Część 1:    Postanowienia wspólne.
 • PN-EN 62271-102:2005; PN-EN 62271-102:2005/A1:2011 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.  Część 102: „Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”
 • PN-EN ISO 1461:2011 - Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową
 • PN-EN 61140:2005/A1 - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń
Parametry łączników RN III 24(36)/4; RUN III 24(36)/4; ON III 24(36)/4; OUN III 24(36)/4 
Typ łącznika RUN (RN) RUN (RN) OUN (ON) OUN (ON)
Napięcie znamionowe Ur 24(25)kV 36kV 24(25)kV 36kV
Częstotliwość znamionowa - liczba faz fr 50 Hz-3 50 Hz-3 50 Hz-3 50 Hz-3
Znamionowe napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej
na sucho i pod deszczem -1min. Ud
     - do ziemi i międzyfazowo
     - bezpiecznej przerwy izolacyjnej

50kV
60kV

70kV
80kV

50kV
60kV

70kV
80kV
Znamionowe napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe 1,2/50ms Up
     - do ziemi i między fazowo
     - bezpiecznej przerwy izolacyjnej

125kV
145kV

170kV
195kV

125kV
145kV

170kV
195kV
Prąd znamionowy ciągły Ir 400A
(800A*)
400A
(800A*)
400A
(800A*)
400A
(800A*)
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Ik 16kA (1s) 16kA (1s) 16kA (1s) 16kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany Ip 40kA 40kA 40kA 40kA
Prąd znamionowy załączeniowy zwarciowy Ima 16kA 16kA 16kA 16kA
Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie o małej indukcyjności Iload 25A 25A ----- -----
Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie sieci pierścieniowej Iloop 25A 25A ----- -----
Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania kabli Icc 20A 10A ----- -----
Trwałość mechaniczna (cykl rozumiany jako otwarcie i zamknięcie) 5000 5000 2000 2000
Temperatura pracy - 40°C
+50°C
- 40°C
+50°C
- 40°C
+50°C
- 40°C
+50°C
Klasa elektryczna E3 E3 ----- -----

* Parametry podano dla łącznika z biegunami nieruchomymi

Rozłącznik i odłączniki posiadają Certyfikat Zgodności jednostki akredytowanej: Instytutu Elektrotechniki w Warszawie.

Widok, wymiary i budowa łączników

Widok, wymiary i budowa łączników modułowych

Budowa łączników modułowych
Budowa łączników modułowych
* Wymiary dotyczą łączników 36 kV
 1. rama rozłącznika (belka)
 2. izolator wsporczy
 3. styki główne rozłącznika
 4. styki ruchome migowe
 5. wspornik ruchomy
 6. szabla styku migowego
 7. styk uziemnika  
 8. konstr. wsporcza uziemnika
 9. dźwignia napędu rozłącznika
 10. zacisk przyłączeniowy
 11. element wahliwy z zaciskiem przyłączeniowym 

Widok, wymiary i budowa łączników ramowych

Budowa łączników ramowych
Budowa łączników ramowych
* Wymiary dotyczą łączników 36 kV
 1. rama rozłącznika (belka)
 2. izolator wsporczy
 3. styki główne rozłącznika
 4. styki ruchome migowe
 5. wspornik ruchomy
 6. szabla styku migowego
 7. styk uziemnika  
 8. konstr. wsporcza uziemnika
 9. dźwignia napędu rozłącznika
 10. zacisk przyłączeniowy
 11. element wahliwy z zaciskiem przyłączeniowym 

Łączniki z ograniczoną zdolnością, prąd znamionowy ciągły 800A

Budowa łączników 800A

Budowa łączników nawiązuje do znanych rozwiązań stosowanych w energetyce od lat. Zmodyfikowany układ stykowy pozwala na zwiększenie zdolności przesyłowych i łączeniowych. Zastosowanie napędowych izolatorów silikonowych eliminuje ryzyko uszkodzeń tego elementu. Blokada wału głównego uniemożliwiająca błędne wykonanie czynności łączeniowych zdecydowanie podnosi bezpieczeństwo obsługi aparatu. Łączniki mogą być wyposażone w izolatory porcelanowe, kompozytowe z żywic cykloalifatycznych lub w osłonie silikonowej z gumy HTV. Zastosowanie elementów stykowych ze stosowanych z powodzeniem od wielu lat aparatów naszej produkcji gwarantuje prawidłową pracę aparatu zarówno pod względem elektrycznym jak i mechanicznym. Aparaty dedykowane dla linii o znacznych przekrojach przewodów - do 240 mm2, mostów szynowych rozdzielni napowietrznych i stacji 110 kV/15 - 24 - 36 kV oraz dla zejść kablowych. Do sterowania łącznikami służą standardowe napędy ręczne produkcji ZPUE S.A.

Widok, wymiary i budowa łączników 800A

Budowa łączników 800A
Budowa łączników 800A
Budowa łączników 800A
 1. rama rozłącznika (belka)
 2. izolator wsporczy
 3. styki główne rozłącznika
 4. styki ruchome migowe
 5. wspornik ruchomy
 6. szabla styku migowego
 7. styk uziemnika  
 8. konstr. wsporcza uziemnika
 9. mechanizm napędowy rozłącznika
 10. miejsce do przyłączenia przewodu  
 11. mechanizm napędowy uziemnika 

Łączniki z ograniczoną zdolnością łączeniową - oznaczenia łączników

Łączniki z ograniczoną zdolnością łączeniową - oznaczenia łączników

RUN III 24/4 P  
oznacza rozłącznik z uziemnikiem  napowietrzny trójbiegunowy
na napięcie znamionowe 24 kV i znamionowy prąd ciągły 400 A.

ON III 24/4 P
oznacza odłącznik napowietrzny trójbiegunowy na napięcie
znamionowe 24 kV i znamionowy prąd ciągły 400 A.

RUN III 24/4 o W-S-V
rozłącznik z uziemnikiem napowietrzny trójbiegunowy
24 kV/400 A z ogranicznikiem, modułowy izolatory kompozytowe
w osłonie gumy silikonowej, do zamocowania w wersji wertykalnej

 OUN III 24/8 N-S
odłącznik z uziemnikiem napowietrzny trójbiegunowy 24 kV/800 A
z biegunem nieruchomym, izolatory kompozytowe w osłonie gumy silikonowej

OUN III 36/8 N-S
odłącznik z uziemnikiem napowietrzny trójbiegunowy 36 kV/800A
z biegunem nieruchomym, izolatory kompozytowe w osłonie gumy silikonowej

*   dotyczy łączników modułowych
** dotyczy z biegunem nieruchomym

Łączniki ramowe

Odłącznik ON III 24/4 P(S)(K)
warianty schem 01

P (51,5 kg)
S (41,3 kg)
K (47,5 kg)

Odłącznik z uziem. OUN III 24/4 P(S)(K)
warianty schem 07

P (53,5 kg)
S (43,3 kg)
K (49,5 kg)

Rozłącznik RN III 24/4 P(S)(K)
warianty schem 02

P (51,7 kg)
S (41,5 kg)
K (47,7 kg)

Rozłącznik z uziem. RUN III 24/4 P(S)(K)
warianty schem 08

P (53,7 kg)
S (43,5 kg)
K (49,7 kg)

Odłącznik ON III 36/4 P(S)(K)
warianty schem 03

P (68,7 kg)
S (53,3 kg)
K (59,5 kg)

Odłącznik z uziem. OUN III 36/4 P(S)(K)
warianty schem 09

P (73,3 kg)
S (55,3 kg)
K (64,1 kg)

Rozłącznik RN III 36/4 P(S)(K)
warianty schem 04

P (69,0 kg)
S (53,8 kg)
K (59,8 kg)

Rozłącznik z uziem. RUN III 36/4 P(S)(K)
warianty schem 10

P (73,7 kg)
S (55,7 kg)
K (64,5 kg)

Odłącznik ON III 24/8 N-P(S)(K)
warianty schem 05

P (80,2 kg)
S (70,0 kg)
K (74,5 kg)

Odłącznik z uziem. OUN III 24/8 N-P(S)(K)
warianty schem 11

P (90,2 kg)
S (78,0 kg)
K (82,5 kg)

Rozłącznik RN III 36/8 N-P(S)(K)
warianty schem 06

P (100 kg)
S (85,0 kg)
K (92,0 kg)

Rozłącznik z uziem. RUN III 36/8 N-P(S)(K)
warianty schem 12

P (108 kg)
S (93,0 kg)
K (98,5 kg)

Uwaga:
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian konstrukcyjnych, wynikiem których wymiary i waga może ulec zmianie.

Łączniki modułowe w wersji podstawowej (Horyzontalnej)

Odłącznik ON III 24/4 W-S(K)(P)-H
modulowe podst horyzontal schem 01

P (59,5 kg)
S (49,3 kg)
K (57,5 kg)

Odłącznik z uziem. OUN III 24/4 W-S(K)(P)-H
modulowe podst horyzontal schem 03

P (61,5 kg)
S (51,5 kg)
K (58,5 kg)

Rozłącznik RN III 24/4 W-S(K)(P)-H
modulowe podst horyzontal schem 02

P (61,5 kg)
S (51,5 kg)
K (59,5 kg)

Rozłącznik z uziem. RUN III 24/4 W-S(K)(P)-H
modulowe podst horyzontal schem 04

P (63,5 kg)
S (53,3 kg)
K (60,0 kg)

Uwaga:
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian konstrukcyjnych, wynikiem których wymiary i waga może ulec zmianie.

Łączniki modułowe w wersji podstawowej (Wertykalnej)

Odłącznik ON III 24/4 W-S(K)(P)-V
modulowe podst wertykal schem 01

P (59,5 kg)
S (49,3 kg)
K (57,5 kg)

Odłącznik z uziem. OUN III 24/4 W-S(K)(P)-V
modulowe podst wertykal schem 03

P (61,5 kg)
S (51,5 kg)
K (58,5 kg)

Rozłącznik RN III 24/4 W-S(K)(P)-H
modulowe podst wertykal schem 02

P (61,5 kg)
S (51,5 kg)
K (59,5 kg)

Rozłącznik z uziem. RUN III 24/4 W-S(K)(P)-V
modulowe podst wertykal schem 04

P (63,5 kg)
S (53,3 kg)
K (60,0 kg)

Uwaga:
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian konstrukcyjnych, wynikiem których wymiary i waga może ulec zmianie.

Łączniki modułowe z konstrukcją pod zabudowę ograniczników przepięć w wersji (Horyzontalnej)

Odłącznik ON III 24/4 o W-S(K)(P)-H
modulowe zabudowa ogranicznikow przepiec horyzontal schem 01

P (65,5 kg)
S (55,3 kg)
K (63,5 kg)

Odłącznik z uziem. OUN III 24/4 o W-S(K)(P)-H
modulowe zabudowa ogranicznikow przepiec horyzontal schem 03

P (67,5 kg)
S (57,3 kg)
K (65,5 kg)

Rozłącznik RN III 24/4 o W-S(K)(P)-H
modulowe zabudowa ogranicznikow przepiec horyzontal schem 02

P (67,5 kg)
S (57,3 kg)
K (65,5 kg)

Rozłącznik z uziem. RUN III 24/4 o W-S(K)(P)-H
modulowe zabudowa ogranicznikow przepiec horyzontal schem 04

P (69,5 kg)
S (59,3 kg)
K (67,5 kg)

Uwaga:
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian konstrukcyjnych, wynikiem których wymiary i waga może ulec zmianie.

Łączniki modułowe z konstrukcją pod zabudowę izolatorów wsporczych w wersji (Horyzontalnej)

Odłącznik ON III 24/4 i W-S(K)(P)-H
modulowe zabudowa izolatorow wsporczych horyzontal schem 01

P (65,5 kg)
S (55,3 kg)
K (63,5 kg)

Odłącznik z uziem. OUN III 24/4 i W-S(K)(P)-H
modulowe zabudowa izolatorow wsporczych horyzontal schem 03

P (67,5 kg)
S (57,3 kg)
K (65,5 kg)

Rozłącznik RN III 24/4 i W-S(K)(P)-H
modulowe zabudowa izolatorow wsporczych horyzontal schem 02

P (67,5 kg)
S (57,3 kg)
K (65,5 kg)

Rozłącznik z uziem. RUN III 24/4 i W-S(K)(P)-H
modulowe zabudowa izolatorow wsporczych horyzontal schem 04

P (69,5 kg)
S (59,3 kg)
K (67,5 kg)

Uwaga:
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian konstrukcyjnych, wynikiem których wymiary i waga może ulec zmianie.

Łączniki modułowe z konstrukcją pod zabudowę ograniczników przepięć w wersji (Wertykalnej)

Odłącznik ON III 24/4 o W-S(K)(P)-V
modulowe zabudowa ogranicznikow przepiec wertykal schem 01

P (65,5 kg)
S (55,3 kg)
K (63,5 kg)

Odłącznik z uziem. OUN III 24/4 o W-S(K)(P)-V
modulowe zabudowa ogranicznikow przepiec wertykal schem 03

P (67,5 kg)
S (57,3 kg)
K (65,5 kg)

Rozłącznik RN III 24/4 o W-S(K)(P)-V
modulowe zabudowa ogranicznikow przepiec wertykal schem 02

P (67,5 kg)
S (57,3 kg)
K (65,5 kg)

Rozłącznik z uziem. RUN III 24/4 o W-S(K)(P)-V
modulowe zabudowa ogranicznikow przepiec wertykal schem 04

P (69,5 kg)
S (59,3 kg)
K (67,5 kg)

Uwaga:
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian konstrukcyjnych, wynikiem których wymiary i waga może ulec zmianie.

Łączniki modułowe z konstrukcją pod zabudowę izolatorów wsporczych w wersji (Wertykalnej)

Odłącznik ON III 24/4 i W-S(K)(P)-V
modulowe zabudowa izolatorow wsporczych wertykal schem 01

P (65,5 kg)
S (55,3 kg)
K (63,5 kg)

Odłącznik z uziem. OUN III 24/4 i W-S(K)(P)-V
modulowe zabudowa izolatorow wsporczych wertykal schem 03

P (67,5 kg)
S (57,3 kg)
K (65,5 kg)

Rozłącznik RN III 24/4 i W-S(K)(P)-V
modulowe zabudowa izolatorow wsporczych wertykal schem 02

P (67,5 kg)
S (57,3 kg)
K (65,5 kg)

Rozłącznik z uziem. RUN III 24/4 i W-S(K)(P)-V
modulowe zabudowa izolatorow wsporczych wertykal schem 04

P (69,5 kg)
S (59,3 kg)
K (67,5 kg)

Uwaga:
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian konstrukcyjnych, wynikiem których wymiary i waga może ulec zmianie.

Łączniki modułowe z komorami powietrznymi 100A w wersji (Horyzontalnej)

Rozłącznik RN III 24/4-100A W-S(K)(P)-H
modulowe z komorami powietrznymi 100a horyzontal schem 01

P (63,5 kg)
S (53,3 kg)
K (61,5 kg)

Rozłącznik z uziem. RUN III 24/4-100A W-S(K)(P)-H
modulowe z komorami powietrznymi 100a horyzontal schem 02

P (65,5 kg)
S (55,5 kg)
K (62,0 kg)

Uwaga:
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian konstrukcyjnych, wynikiem których wymiary i waga może ulec zmianie.

Łączniki modułowe z komorami powietrznymi 100A w wersji (Wertykalnej)

Rozłącznik RN III 24/4-100A W-S(K)(P)-V
modulowe z komorami powietrznymi 100a wertykal schem 01

P (63,5 kg)
S (53,3 kg)
K (61,5 kg)

Rozłącznik z uziem. RUN III 24/4-100A W-S(K)(P)-V
modulowe z komorami powietrznymi 100a wertykal schem 02

P (65,5 kg)
S (55,5 kg)
K (62,0 kg)

Uwaga:
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian konstrukcyjnych, wynikiem których wymiary i waga może ulec zmianie.

Łączniki modułowe z konstrukcją pod zabudowę ograniczników przepięć w wersji (Horyzontalnej)

Rozłącznik RN III 24/4-100A o W-S(K)(P)-H
modulowe zabudowa ogranicznikow przepiec w wersji horyzontal schem 01

P (69,5 kg)
S (59,5 kg)
K (67,5 kg)

Rozłącznik z uziem. RUN III 24/4-100A o W-S(K)(P)-H
modulowe zabudowa ogranicznikow przepiec w wersji horyzontal schem 02

P (71,5 kg)
S (61,3 kg)
K (69,5 kg)

Uwaga:
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian konstrukcyjnych, wynikiem których wymiary i waga może ulec zmianie.

Łączniki modułowe z konstrukcją pod zabudowę ograniczników przepięć w wersji (Wertykalnej)

Rozłącznik RN III 24/4-100A o W-S(K)(P)-V
modulowe zabudowa ogranicznikow przepiec w wersji wertykal schem 01

P (69,5 kg)
S (59,5 kg)
K (67,5 kg)

Rozłącznik z uziem. RUN III 24/4-100A o W-S(K)(P)-V
modulowe zabudowa ogranicznikow przepiec w wersji wertykal schem 02

P (71,5 kg)
S (61,3 kg)
K (69,5 kg)

Uwaga:
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian konstrukcyjnych, wynikiem których wymiary i waga może ulec zmianie.

Łączniki modułowe dla 36 kV w wersji podstawowej (Horyzontalnej)

Odłącznik ON III 36/4 W-S(K)(P)-H
modulowe dla36kv wersja podstawowa horyzontal schem 01

P (64,0 kg)
S (54,3 kg)
K (62,5 kg)

Odłącznik z uziem. OUN III 36/4 W-S(K)(P)-H
modulowe dla36kv wersja podstawowa horyzontal schem 03

P (66,5 kg)
S (56,5 kg)
K (63,5 kg)

Rozłącznik RN III 36/4 W-S(K)(P)-H
modulowe dla36kv wersja podstawowa horyzontal schem 02

P (66,5 kg)
S (56,5 kg)
K (64,5 kg)

Rozłącznik z uziem. RUN III 36/4 W-S(K)(P)-H
modulowe dla36kv wersja podstawowa horyzontal schem 04

P (68,5 kg)
S (58,5 kg)
K (65,0 kg)

Uwaga:
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian konstrukcyjnych, wynikiem których wymiary i waga może ulec zmianie.

Łączniki modułowe dla 36 kV z konstrukcją pod zabudowę ograniczników przepięć w wersji (Horyzontalnej)

Odłącznik ON III 36/4 o W-S(K)(P)-H
modulowe dla36kv zabudowa ogranicznikow przepiec horyzontal schem 01

P (73,5 kg)
S (64,8 kg)
K (72,5 kg)

Rozłącznik RN III 36/4 o W-S(K)(P)-H
modulowe dla36kv zabudowa ogranicznikow przepiec horyzontal schem 02

P (77,5 kg)
S (66,0 kg)
K (75,0 kg)

Odłącznik z uziem. OUN III 36/4 o W-S(K)(P)-H
modulowe dla36kv zabudowa ogranicznikow przepiec horyzontal schem 03

P (76,5 kg)
S (67,3 kg)
K (75,0 kg)

Rozłącznik z uziem. RUN III 36/4 o W-S(K)(P)-H
modulowe dla36kv zabudowa ogranicznikow przepiec horyzontal schem 04

P (79,5 kg)
S (68,5 kg)
K (77,5 kg)

Uwaga:
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian konstrukcyjnych, wynikiem których wymiary i waga może ulec zmianie.
 
 

Nasza strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie oraz na przetwarzanie danych. Dodatkowe informacje