Roczne


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł
2017* 2016* 2015* 2014* 2013* 2012*
Przychody netto ze sprzedaży 568 510 585 234 584 470 544 197 479 717 454 399
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 678 27 771 52 368 42 878 45 612 26 471
Zysk (strata) brutto - 6 146 22 991 50 179 41 068 43 520 38 357
Zysk (strata) netto - 5 922 17 901 40 228 35 727 41 661 29 375
Aktywa razem 586 412 522 858 522 825 485 713 431 846 378 550
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 304 389 229 785 227 018 213 888 175 609 159 080
Zobowiązania długoterminowe 19 022 24 700 19 960 10 624 8 938 10 240
Zobowiązania krótkoterminowe 245 287 176 456 176 429 170 596 133 858 114 495
Kapitał własny 282 023 293 073 295 807 217 825 256 237 219 470
Kapitał zakładowy 12 362 12 362 12 362 12 362 12 362 12 362
Liczba akcji 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję 0 14,33 11,61 12,38 10,44 6,40

* - Dane skonsolidowane

WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. €
2017* 2016* 2015* 2014* 2013* 2012*
Przychody netto ze sprzedaży 133 934 133 746 139 665 129 902 113 920 108 842
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 160 5 433 12 514 10 235 10 832 9 862
Zysk (strata) brutto - 1 448 5 254 11 991 9 803 10 335 9 190
Zysk (strata) netto - 1 395 4 091 9 613 8 528 9 893 7 038
Aktywa razem 140 596 118 187 122 686 113 956 104 130 92 596
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 72 979 51 941 53 272 50 181 42 344 38 912
Zobowiązania długoterminowe 4 561 5 583 4 684 2 493 2 155 2 505
Zobowiązania krótkoterminowe 58 809 39 886 41 401 40 024 32 277 28 006
Kapitał własny 67 617 66 246 69 414 63 774 61 786 53 684
Kapitał zakładowy 2 964 2 794 2 901 2 900 2 981 3 024
Liczba akcji 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję 0 3,27 2,77 2,96 2,48 1,53

* - Dane skonsolidowane


Półroczne


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł
I półrocze
2018*
I półrocze
2017*
I półrocze
2016*
I półrocze
2015*
I półrocze
2014*
Przychody netto ze sprzedaży
292 129 222 753
263 441
228 804
209 100
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-249 -10 568
14 833
13 159
9 123
Zysk (strata) brutto
-7 661 -11 317
14 048
12 088
8 668
Zysk (strata) netto
-7 235 -11 762
10 578
9 364
9 062
Aktywa razem
572 171 504 462
500 577
473 259
417 061
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
297 376 223 303
215 203
208 200
171 873
Zobowiązania długoterminowe
18 715 22 362
20 963
15 276
8 298
Zobowiązania krótkoterminowe
242 337 171 815
165 147
161 588
129 924
Kapitał własny
274 795 281 159
285 374
265 059
245 188
Kapitał zakładowy
12 362 12 362
12 362
12 362
12 362
Liczba akcji
1 400 001 1 400 001
1 400 001
1 400 001
1 400 001
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję
0 0
14,33
11,61
12,38

* - Dane skonsolidowane


Kwartalne


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 2018-09-30* 2018-03-31* 2017-09-30* 2017-03-31* 2016-09-30* 2016-03-31*
Przychody netto ze sprzedaży prod., tow. i mat. 452 264 126 822 369 103 93 568 419 061 111 631
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -193 949 -7 846 -9 127 27 077 2 199
Zysk (strata) brutto -8 536 308 -9 087 -9 816 25 886 2 523
Zysk (strata) netto -8 470 - 178 -9 141 -9 832 19 911 1 754
Aktywa razem 574 911 543 269 541 387 474 781 516 578 473 891
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 301 351 261 409 257 592 191 541 221 848 176 457
Zobowiązania długoterminowe 16 552 20 211 23 799 23 572 20 184 20 871
Zobowiązania krótkoterminowe 249 458 203 997 202 672 139 117 173 743 124 424
Kapitał własny 273 560 281 860 283 795 283 240 294 730 297 434
Kapitał zakładowy 12 362 12 362 12 362 12 362 12 362 12 362
Liczba akcji 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0 14,33 0

* - dane skonsolidowane

Nasza strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie oraz na przetwarzanie danych. Dodatkowe informacje