Roczne


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł
2016* 2015* 2014* 2013* 2012*
Przychody netto ze sprzedaży 585 234 584 470 544 197 479 717 454 399
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 27 771 52 368 42 878 45 612 26 471
Zysk (strata) brutto 22 991 50 179 41 068 43 520 38 357
Zysk (strata) netto 17 901 40 228 35 727 41 661 29 375
Aktywa razem 522 858 522 825 485 713 431 846 378 550
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 229 785 227 018 213 888 175 609 159 080
Zobowiązania długoterminowe 24 700 19 960 10 624 8 938 10 240
Zobowiązania krótkoterminowe 176 456 176 429 170 596 133 858 114 495
Kapitał własny 293 073 295 807 217 825 256 237 219 470
Kapitał zakładowy 12 362 12 362 12 362 12 362 12 362
Liczba akcji 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję 14,33 11,61 12,38 10,44 6,40

* - Dane skonsolidowane

WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. €
2016* 2015* 2014* 2013* 2012*
Przychody netto ze sprzedaży 133 746 139 665 129 902 113 920 108 842
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 433 12 514 10 235 10 832 9 862
Zysk (strata) brutto 5 254 11 991 9 803 10 335 9 190
Zysk (strata) netto 4 091 9 613 8 528 9 893 7 038
Aktywa razem 118 187 122 686 113 956 104 130 92 596
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51 941 53 272 50 181 42 344 38 912
Zobowiązania długoterminowe 5 583 4 684 2 493 2 155 2 505
Zobowiązania krótkoterminowe 39 886 41 401 40 024 32 277 28 006
Kapitał własny 66 246 69 414 63 774 61 786 53 684
Kapitał zakładowy 2 794 2 901 2 900 2 981 3 024
Liczba akcji 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję 3,27 2,77 2,96 2,48 1,53

* - Dane skonsolidowane


Półroczne


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł
I półrocze
2017*
I półrocze
2016*
I półrocze
2015*
I półrocze
2014*
I półrocze
2013*
Przychody netto ze sprzedaży
222 753
263 441
228 804
209 100
197 787
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-10 568
14 833
13 159
9 123
14 218
Zysk (strata) brutto
-11 317
14 048
12 088
8 668
14 328
Zysk (strata) netto
-11 762
10 578
9 364
9 062
11 762
Aktywa razem
504 462
500 577
473 259
417 061
381 304
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
223 303
215 203
208 200
171 873
166 084
Zobowiązania długoterminowe
22 362
20 963
15 276
8 298
10 008
Zobowiązania krótkoterminowe
171 815
165 147
161 588
129 924
121 667
Kapitał własny
281 159
285 374
265 059
245 188
215 220
Kapitał zakładowy
12 362
12 362
12 362
12 362
12 362
Liczba akcji
1 400 001
1 400 001
1 400 001
1 400 001
1 400 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję
0
14,33
11,61
12,38
10,44

* - Dane skonsolidowane


Kwartalne


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 2017-09-30* 2017-03-31* 2016-09-30* 2016-03-31* 2015-09-30*
Przychody netto ze sprzedaży prod., tow. i mat. 369 103 93 568 419 061 111 631 383 481
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 846 -9 127 27 077 2 199 29 344
Zysk (strata) brutto -9 087 -9 816 25 886 2 523 28 608
Zysk (strata) netto -9 141 -9 832 19 911 1 754 22 451
Aktywa razem 541 387 474 781 516 578 473 891 480 093
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 257 592 191 541 221 848 176 457 201 952
Zobowiązania długoterminowe 23 799 23 572 20 184 20 871 14 652
Zobowiązania krótkoterminowe 202 672 139 117 173 743 124 424 156 580
Kapitał własny 283 795 283 240 294 730 297 434 278 140
Kapitał zakładowy 12 362 12 362 12 362 12 362 12 362
Liczba akcji 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 14,33 0 11,61

* - dane skonsolidowane

Nasze usługi wymagają plików cookie. Korzystając z nich, zgadzasz się na używanie przez nas tych plików. więcej informacji...