Najczęściej zadawane pytania


Kiedy będą publikowane raporty finansowe ZPUE?

Terminy publikacji raportów podawane są w sekcji Relacji Inwestorskich, w zakładce „Kalendarium”
http://www.zpue.pl/relacje-inwestorskie/kalendarium.html.

Czy ZPUE podaje do publicznej wiadomości prognozy finansowe?

Nie, ZPUE S.A. nie podaje do publicznej wiadomości prognoz finansowych. Przyjęto zasadę przedstawiania inwestorom wyłącznie rzeczywistych wyników osiąganych przez Spółkę. Bowiem w przypadku osiągnięcia wyników innych niż prognozowane, i nie właściwym wyjaśnieniu przyczyn powstania odchyleń, spółka naraża się na różnego rodzaju konsekwencje. Mogą to być konsekwencje natury prawnej (niezależnie do tego, czy spółka osiągnęła wynik lepszy czy gorszy od prognozowanego) jak również rynkowe (w tym przypadku szczególnie dotkliwe jest zaprezentowanie wyników gorszych od oczekiwanych).

Kto jest odbiorcą produktów ZPUE?

Odbiorcami produktów oferowanych przez ZPUE S.A. są między innymi: zakłady energetyczne, hurtownie materiałów dla energetyki oraz wykonawcy robót energetycznych. Produkty Spółki są dostarczane również do bezpośrednich inwestorów, a także dla odbiorców przemysłowych. W 2008 roku największy udział w strukturze sprzedaży odnotowano w grupie hurtowników, tj. 34,3%. Kolejną grupą z dużym udziałem procentowym są wykonawcy robót energetycznych (27,3%) oraz inwestorzy indywidualni (19,8%).

Jaki jest obecnie skład akcjonariatu?

Akcjonariat ZPUE S.A. zamieszczony jest w sekcji Relacje Inwestorskie, w zakładce Spółka, Akcjonariat.
http://www.zpue.pl/relacje-inwestorskie/spolka/akcjonariat.html

Czy Spółka sporządza sprawozdania finansowe według standardu MSSF?

Tak. ZPUE S.A. sporządza skonsolidowane raporty według MSSF. Pierwszym raportem skonsolidowanym był skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 roku.

Na jakich rynkach zagranicznych spółka sprzedaje swoje produkty? Jaki procent ogółu sprzedaży stanowią przychody z eksportu?

W strukturze sprzedaży ZPUE S.A. w 2008 r. wg rynków zbytu, dominowała sprzedaż krajowa – razem wyniosła ona 260.548 tys. zł, co stanowiło 86,9% ogółu sprzedaży. Wartość eksportu bezpośredniego osiągnęła odpowiednio: 39.133 tys. zł i 13,1% ogółu sprzedaży. Eksport dotyczył przede wszystkim sprzedaży stacji kontenerowych na rynek rosyjski, łotewski, holenderski, niemiecki, słowacki, rumuński, bułgarski, węgierski, czeski, białoruski i skandynawski.

Czy Spółka była stroną kontraktu walutowego lub w inny sposób zabezpieczała się przed ryzykiem walutowym?

Spółka w 2008 roku nie była związana żadnymi kontraktami walutowymi (opcja, futures, forward) i nie uczestniczyła w inny sposób w tego typu kontraktach rynkowych i pozarynkowych. Ponadto, mając na uwadze interes ZPUE S.A. oraz akcjonariuszy, Spółka, korzystając ze wsparcia profesjonalnych podmiotów zewnętrznych, na bieżąco monitoruje sytuację na rynku walutowym w celu zminimalizowania ryzyka wynikającego z różnic kursowych.

Nasze usługi wymagają plików cookie. Korzystając z nich, zgadzasz się na używanie przez nas tych plików. więcej informacji...