Polityka jakości firmy ZPUE S.A.

Najważniejszym celem ZPUE S.A. jest dostarczanie urządzeń elektroenergetycznych i prefabrykatów betonowych spełniających wymagania i potrzeby Klientów

Polityka jakości i zarządzania środowiskowego

Najważniejszym celem ZPUE S.A. jest dostarczanie urządzeń elektroenergetycznych i prefabrykatów betonowych spełniających wymagania i potrzeby Klientów tak, aby ich zadowolenie przyczyniało się do umacniania pozycji firmy na rynku.

Wszyscy pracownicy związani z ZPUE S.A. zawsze i we wszystkich warunkach postępują w sposób odpowiedzialny za jakość i środowisko w celu zwiększania zadowolenia klienta oraz zapewnienia udoskonalania efektu działalności środowiskowej, jak również w celu unikania zanieczyszczenia środowiska i stałego zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko.

Chcemy, aby znak ZPUE S.A. kojarzył się nam i naszym Klientom z zaufaniem, profesjonalizmem w planowaniu i realizowaniu zamówień oraz fachową obsługą na każdym kroku naszej działalności.

Te cele główne realizujemy poprzez:

  • Systemowe podejście do jakości i środowiska obejmujące ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz metod postępowania w ramach procesów niezbędnych dla realizacji zamówień naszych Klientów. Działalność ta jest ściśle powiązana z przestrzeganiem uregulowań prawnych dotyczących ochrony środowiska. Stałe eliminowanie zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz zasady zrównoważonego rozwoju są tutaj wyznacznikiem;
  • Spełnianie wymagań Klienta oraz stosownych wymagań prawnych dla dostarczanego wyrobu we wszystkich etapach realizacji zamówienia.
  • Zespołowe ustalanie celów jakościowych i środowiskowych dla procesów występujących w firmie oraz ich monitorowanie.
  • Zespołowe rozwiązywanie problemów własnych i Klienta, analizowanie przyczyn powstawania nieprawidłowości w celu podejmowania działań związanych z doskonaleniem metod postępowania i podnoszenia skuteczności i efektywności.
  • Systematyczne szkolenie wszystkich pracowników oraz osób działających w imieniu i na rzecz ZPUE S.A. w zakresie podstaw i metod zarządzania jakością i środowiskiem oraz motywowanie pracowników do osiągania celów jakościowych i środowiskowych.
  • Współpracę z dostawcami i wspólne dążenie do spełnienia wszelkich wymagań naszych Klientów w obopólnym interesie.
  • Okresową ocenę skuteczności i efektywności przyjętej polityki jakości i zarządzania środowiskowego oraz założonych celów, jak też całego systemu zarządzania jakością i środowiskiem opartego na wymaganiach PN –EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005.

Kierownictwo Firmy ZPUE S.A. zapewnia, że polityka jakości jest zrozumiała i wdrożona oraz, że są zapewnione środki do jej realizacji w warunkach wewnętrznego środowiska firmy tak, aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie celów jakościowych i środowiskowych oraz jest publicznie dostępna dla zainteresowanych stron.

PREZES ZARZĄDU
Janusz Petrykowski

Włoszczowa dnia 05.05.2017

Nasze usługi wymagają plików cookie. Korzystając z nich, zgadzasz się na używanie przez nas tych plików. więcej informacji...